4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARINI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2000 tarihli ve 24070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.