4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulan Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez (KEHAM): Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Merkez Müdürü: Kocaeli Üniversitesi Enerji Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Enerji hukuku konusunda güncel araştırmalar yapmak.

b) Enerji hukukunun gelişmesine, enerji kaynakları ve enerji politikalarını etkin şekilde yönetmede kamu sektörünün uygulama ve politikalarına katkıda bulunmak, enerji sektöründeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak Türkiye’de enerji hukukunun gelişimini sağlamak.

c) Seminer, konferans ve eğitim amaçlı toplantılar düzenleyerek enerji sektörü çalışmalarının, hukuk uygulayıcılarının ve öğrencilerin enerji hukuku alanında eğitimlerine katkı sağlamak.

ç) Enerji hukuku alanında yayınlar yapmak.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu tür çalışmalara katılmak ve destek olmak.

b) Enerji hukuku konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.

c) Enerji hukukunun ulusal uluslararası sorunlarıyla ilgili olarak konferans, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetleri düzenlemek.

ç) Enerji hukuku içinde yer alan farklı alanlarda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliği yapmak.

d) Enerji hukuku ile doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili sektörlerde çalışanların meslek içi eğitimlerine yönelik ve enerji hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gelişimini sağlayacak nitelikte programlar hazırlamak ve uygulamak.

e) Enerji hukuku konusunda Üniversite öğrencilerini araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak.

f) Merkezin amacının gerçekleşmesi yolunda Türkçe ya da yabancı dillerde yayınlar yapmak, Merkez çalışmalarını yayımlamak.

g) Merkezin amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; enerji hukuku konusunda çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün önerisi ile Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından bir kişi Merkez Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde yardımcısının değiştirilmesini teklif edebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcısını da görevi sona erer. Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

c) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak.

e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek, Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarınca belirlenen çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlaması için girişimlerde bulunmak.

g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan ve en az doktor unvanına sahip Hukuk Fakültesi öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür. Merkez Müdürünün yokluğunda Merkez Yönetim Kuruluna Merkez Müdür Yardımcısı başkanlık yapar.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde Danışma Kurulu üyeleri, düşünce ve deneyimlerinden yararlanılmak, görüşleri alınmak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Merkez Müdürü tarafından davet edilebilir.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, en çok onbir olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri;

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları,

b) Yurt içinde ve yurt dışında enerji hukuku alanında veya ilgili alanlarda çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya eğitimi olan kişiler,

c) Enerji hukuku alanında veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri, meslek birlikleri veya sivil toplum kuruluşları mensupları veya bunların temsilcileri

arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş, eleştiri ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.