4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEYİN HİPOFİZ BEZİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Beyin Hipofiz Bezi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kocaeli Üniversitesi Beyin Hipofiz Bezi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Merkez: Kocaeli Üniversitesi Beyin Hipofiz Bezi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; hipofiz organ, hücre gelişimleri ve kök hücreden farklılaşmaları sağlayan transkripsiyon faktörleri, bunları kontrol eden genlerin araştırılması, hipofiz tümörlerinin rekürens ve agresif davranış özelikleri, prognozu ve seçilecek tedavinin belirlenmesine yardımcı olan belirteçlerin araştırılması, radyolojik, histolojik, immunohistokimyasal, ultrasütrüktürel yapısal özeliklerin araştırılması, endoskopi tekniği ile ilgili olarak optik sistemlerin ve robotik kolun geliştirilmesi ve bu alanlarda uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak, ürettiği bilgi ve teknolojileri uygulamak ve eğitim-öğretime destek vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hipofiz bezi araştırması alanında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Merkezin amacına uygun olarak, hipofiz bezi araştırma, görüntüleme ve cerrahi müdahale teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

c) Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.

ç) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma projeleri birimi yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

d) Merkezin işlevsel alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.

e) Yurt içindeki ve yurtdışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

f) Eğitim çalışmalarını sürdürmek ve danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek. Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından nöroşirurji ana bilim dalının hipofiz bezi araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet eder.

Müdür ve Müdür Yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür Rektöre karşı sorumlu olup, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür Yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün olmadığı zamanlarda, vekalet süresinin altı ayı aşmaması kaydıyla, Müdüre vekalet etmek.

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkez birimlerinin sorumluluklarını yürütmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürce Üniversitenin ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirlenen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az üç, en fazla yedi öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek ve sonuçlarını Rektöre sunmak.

ç) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite veya diğer üniversitelerin ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan en az beş en fazla dokuz öğretim elemanından oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürce teklif edilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarını izlemek, Türkiye’deki ve yurtdışındaki gelişmeler konusunda rapor hazırlamak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.