4 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28841

TEBLİĞ

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN

SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2013/2)

MADDE 1 – (1) 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırmasına İlişkin Nis Anlaşması hükümlerine göre düzenlenen mal ve hizmet listesi, Anlaşmaya taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanır ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü yürürlüğe girer. İşbu Tebliğ, bu uygulama doğrultusunda, Nis Anlaşması çerçevesinde oluşturulmuştur ve 1/1/2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan mal ve hizmet listesini ve bu listeye ilişkin esasları düzenler.

MADDE 2 – (1) Tebliğin ekindeki listede, mallar 34, hizmetler 11 sınıfta toplanmıştır.

MADDE 3 – (1) Tebliğin ekindeki listede yer alan bazı gruplar genel başlıklar halinde düzenlenmiştir. Bu gruplara ilişkin genel başlıkların, tanımlama kapsamına giren ve ilgili Nis sınıfında bulunan malların veya hizmetlerin tamamını kapsadığı kabul edilecektir.

MADDE 4 – (1) Tebliğin ekindeki liste, tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. Herhangi bir genel başlık kapsamına girmeyen ve listede belirtilmemiş mallara veya hizmetlere marka tescil başvurusunda yer verilmesi durumunda; söz konusu mallar veya hizmetler, listede yer alan, aynı Nis sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilebilir.

MADDE 5 – (1) 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aynı tür malın veya hizmetin tespitinde, bu Tebliğ ekindeki listede yer alan gruplar esas alınacaktır. Ancak, Enstitü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.

MADDE 6 – (1) 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır. Enstitüye yapılacak marka tescil başvurularında, mal ve hizmet listesi olarak işbu Tebliğ ve yürürlükten kaldırılan tebliğ ekindeki listelerin aynı anda ve bir arada yazıldığı durumlarda, mal ve hizmet listesi işbu tebliğin ekindeki liste esas alınarak düzenlenir.

MADDE 7 – (1) Marka tescil başvurularında Tebliğin ekindeki listede 35 inci sınıfta yer alan ve “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görüp satın alabilmeleri için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” şeklinde ifade edilen hizmetlerin yer alması durumunda, “*” ile belirtilen alana mal veya mal gruplarının yazılması zorunlu olup, bu alana hizmet ya da hizmet grupları yazılamaz.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.