3 Aralk 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28840

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

KAAKILIK TRLER LE LGL MAHKMYET HKM

KESNLEENLERN KAMUOYUNA LAN EDLMESNE

DAR YNETMELK

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, belirlenen nitelikleri haiz kaaklk sularn ileyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

(2) Bu Ynetmelik hkmleri 18 yan doldurmam olanlar iin uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununun 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Genel Mdrlk: Gmrkler Muhafaza Genel Mdrln,

c) Komisyon: Bu Ynetmelik hkmlerine gre kamuoyuna yaplacak ilanlarn belirlendii Komisyonu,

ifade eder.

lan edilecek kaaklk filleri

MADDE 4 (1) Ttn ve ttn mamulleri, alkoll ikiler, akaryakt, uyuturucu, silah ve mhimmat, tarihi eser, motorlu tat, elektronik eya, canl hayvan, et, ay, eker, zeytin gibi gda maddeleri ile genetii deitirilmi organizmal rnler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, toplum saln tehdit eden rnler, nesli tkenmekte olan yabani hayvan ve bitki trleri, fikri ve snai mlkiyet haklar, sahte para, altn, maden kaakl, hayali ihracat, gmen kaakl fiillerinden mahkmiyet hkm kesinleenler kamuoyunun bilgilendirilmesi amacyla Bakanlk tarafndan ilan edilebilir.

Komisyon

MADDE 5 (1) Kaaklk suu ve bu sutan hkml kiilerden kamuoyuna ilan edilecekler, Bakanlk bnyesinde oluturulan Komisyon tarafndan belirlenir.

(2) Komisyon; Genel Mdrln bal olduu mstear yardmcs bakanlnda, Gmrkler Muhafaza Genel Mdr, Risk Ynetimi ve Kontrol Genel Mdr, 1. Hukuk Maviri ve Basn ve Halkla likiler Mavirinden oluur.

(3) Komisyon; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarnda olmak zere ylda drt defa toplanr.

(4) Komisyon, ye saysnn en az yarsnn bir fazlas ile toplanr ve toplananlarn salt ounluu ile karar alr. Komisyon yeleri ekimser oy kullanamaz. Eitlik halinde Bakann oyu esas alnr.

(5) Mahkmiyet hkm kesinlemi kararlardan, 6 nc madde hkmlerine gre ilan edileceklere dair Komisyon karar, Bakan Onay ile icra edilir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Mdrlk tarafndan yrtlr.

lana esas olacak miktar veya deerler

MADDE 6 (1) Kaaklk fiiline konu mahkmiyet kararnn kamuoyuna ilan edilmesi iin;

a) Akaryakt ve trevleri iin 5.000 litreden,

b) Sigara iin 5.000 paketten,

c) Ttn iin 500 kilogramdan,

) Alkoll iki iin 150 litreden,

d) Canl hayvan iin 50 batan,

e) Et iin 500 kilogramdan,

f) ay iin 150 kilogramdan,

g) eker iin 500 kilogramdan,

) Zeytin iin 250 kilogramdan,

h) Zeytinya iin 250 litreden,

) Dier eya trleri iin gmrklenmi deerinin 250.000 Trk Lirasndan,

az olmama art aranr.

(2) Birinci fkrann () bendindeki gmrklenmi deer tutar, her yl Maliye Bakanlnca belirlenen yeniden deerleme orannda artrlr.

(3) Genetii deitirilmi organizmal rnler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, evre veya toplum saln tehdit eden rnler, fikri ve snai mlkiyet haklar, nesli tkenmekte olan yabani hayvan ve bitki trleri, tarihi eser, uyuturucu ile silah ve mhimmat, sahte para, altn, maden kaakl ve gmen kaakl fiilleri, miktar veya eyann gmrklenmi deerine baklmakszn kamuoyuna ilan edilebilir.

lann yaymlanmas

MADDE 7 (1) 6 nc madde uyarnca kamuoyuna ilan edilecek kaaklk sular ve hkmllerine ilikin bilgiler ay sre ile Bakanlk resm internet sitesinde yaymlanr.

(2) Komisyon kararnda yer almas artyla kaaklk sular ve hkmllerine ilikin bilgiler dier iletiim vastalaryla da kamuoyuna duyurulabilir.

(3) Suun mahiyetine gre birinci fkradaki sre, Komisyon tarafndan bir katna kadar artrlabilir.

(4) Kamuoyuna ilan edilecek kaaklk sular ve hkmllerine ilikin bilgilerin ieriinde;

a) Kaaklk olayna ilikin bilgiler,

b) Kaaklk suundan mahkm olanlar,

c) Yaymlanma sresi,

) Gerekli grlen dier hususlar,

yer alr.

Yrrlk

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 9 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.