28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

TEBL

Kamu hale Kurumundan:

KAMU HALE GENEL TEBLNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kamu hale Genel Tebliinin 22.1.1.4 nc maddesinin sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak dorudan temin kapsamnda yaplan almlarda fiyat fark hesaplanmasnn ngrlmesi halinde, piyasa aratrmas yaplmas aamasnda bu hususun belirtilerek fiyat tekliflerinin alnmas gerekmektedir.

MADDE 2 Ayn Tebliin 61.10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

61.10. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4734 sayl Kamu hale Kanununa Gre hale Edilen Mal Almlarnda Uygulanacak Fiyat Farkna likin Esaslarda elektrik, doal gaz, ila, petrol rnleri ve svlatrlm petrol gaz (LPG) rnlerinin almlarnda uygulanacak fiyat farkna ilikin esaslar dzenlenmitir. Ancak Esaslarn 4 nc maddesinde yer alan tanmlar uyarnca, EPDK tarafndan fiyatlar yaymlanmayan petrol ve LPG rnleri iin fiyat fark hesaplanmas mmkn bulunmamaktadr.

MADDE 3 Ayn Tebliin 81.1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

81.1. Personel altrlmasna dayal hizmet alm ihaleleri ile personel altrlmasna dayal olmamakla birlikte ihale dokmannda personel saysnn belirlendii ve haftalk alma saatinin tamamnn idarede kullanld hizmet almlarnda iilik maliyetlerine ilikin fiyat fark hesaplanacann ihale dokmannda belirtilmesi gerekmektedir.

MADDE 4 Ayn Tebliin 82 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Tebliin 83 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 83-ilik maliyetleri ile ilgili fiyat fark hesab

83.1. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayl Resm Gazetede yaymlanan 4734 sayl Kamu hale Kanununa Gre halesi Yaplacak Olan Hizmet Almlarnda Uygulanacak Fiyat Farkna likin Esaslar kapsamnda iilik maliyetlerine ilikin geen brt maliyet, ihale dokmannda yer alan dzenlemeler erevesinde hesaplanan asgari cret veya idari artnamede asgari cretin yzde (%) fazlas olarak belirlenen cret (ulusal bayram ve genel tatil gnleri ile fazla alma saatlerine ilikin cretler dahil) ve ilgili sosyal gvenlik mevzuat gerei iveren tarafndan karlanmas gereken primler toplamndan olumaktadr.

83.2. Anlan Esaslarn 6 nc maddesinin ikinci fkras gereince brt asgari cretin belli bir yzde fazlas orannda cret alan personel iin fiyat fark, temel asgari cretin yzde fazlas ile gncel asgari cretin yzde fazlas arasndaki farkn iverene maliyeti kadar hesaplanr. rnein ihale tarihindeki temel asgari cretin 100 TL olmas durumunda yzde 30 fazla cret alan ii iin yzde 5lik asgari cret artna gre denecek fiyat fark;

Temel asgari cret dneminde brt maliyet= 130 TL (temel asgari cretin yzde 30 fazlas) +30 TL (ilgili sosyal gvenlik mevzuat gerei iveren tarafndan karlanmas gereken primler toplamnn varsaymsal tutar)= 160 TL

Gncel asgari cret dneminde brt maliyet= 136,5 TL (gncel asgari cretin yzde 30 fazlas) +31,5 TL (ilgili sosyal gvenlik mevzuat gerei iveren tarafndan karlanmas gereken primler toplamnn varsaymsal tutar)= 168 TL

Fiyat Fark= 168 TL-160 TL=8 TL olarak hesaplanr.

83.3. Anlan Esaslarn 5 inci maddesinin uyguland ilerde, a1 olarak belirlenen iiliin fiyat fark 6 nc maddeye gre hesaplanacak, 5 inci maddeye gre hesaplanan fiyat fark formlnde a1e yer verilmekle birlikte forml gerei a1 iin herhangi bir art katsays uygulanmayacandan fiyat fark hesabna herhangi bir etkisi olmayacak ve 5 ve 6 nc maddeler gerei ayr ayr hesaplanacak tutarlarn toplam, denecek veya kesilecek toplam fiyat farkn oluturacaktr. dari artnamede hem a1 hem de a2 iin katsay belirlenmise bu durumda toplam fiyat fark 5 ve 6 nc maddeye gre hesaplanan fiyat farklarnn toplamndan oluacaktr.

MADDE 6 Ayn Tebliin 91.2.1 inci maddesinde yer alan ihale katlmaktan ibaresi ihalelere katlmaktan eklinde deitirilmi ve aadaki madde 91 inci maddeye eklenmitir.

91.5. ereve anlama kapsamnda gerekletirilen mnferit almlarda isteklilerin son teklif verme tarihi itibaryla ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn sorgulanmas ve Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Ancak ihale karar ihale yetkilisince onaylanmadan nce ihale zerinde kalan isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn sorgulamas yaplmaz.

MADDE 7 Ayn Tebliin 92.2 nci maddesinde yer alan dier yasal ykmllkleri yerine getirmekle birlikte, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Tebliin 93.1 inci maddesinin birinci cmlesinde yer alan bakanlk veya il dzeyinde ibaresi birden fazla idarenin bir araya gelerek eklinde deitirilmi ve aadaki madde 93 nc maddeye eklenmitir.

93.2. ereve Anlama haleleri Uygulama Ynetmeliinin 6 nc maddesinin yedinci fkrasnda, mnferit szleme aamasnda teklif edilen birim fiyat teklif bedelinin ereve anlamada yazl birim fiyat teklif bedelini aamayaca hkm altna alnmtr. Bu itibarla, ereve anlamaya konu olan almlarda/ilerde, yrrlkte bulunan ilgili fiyat farkna ilikin esaslar uyarnca birim fiyat teklif bedelinin gncellemesinin sz konusu olmas halinde, isteklilerin mnferit szleme aamasnda teklif ettikleri birim fiyat teklif bedellerinin ereve anlamada yazl olan birim fiyat teklif bedelinin gncellenmi olan halini amamas gerekmektedir.

MADDE 9 Ayn Tebliin 95 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 95 Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirmesi

95.1 Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi yapabilmesi iin aralarnda yapm olduklar protokolde ereve anlama ihalesini yapacak olan idare ile ereve anlamadan yararlanarak mnferit szleme yapacak olan idareleri belirlemeleri gerekmektedir.

MADDE 10 Ayn Tebliin 96 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 96 Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirmesi durumunda ereve anlamann feshine ilikin ilemler

96.1. ereve anlamann sona erme halleri Mal ve Hizmet Almlar ile Yapm lerine Ait Tip ereve Anlama metninin 11 inci maddesinde ayrntl olarak belirtilmitir. Tip ereve Anlamann 12 nci maddesinde ise ereve anlamann feshedildiinin makul bir sre ierisinde istekliye bildirilecei hkm altna alnmtr. Birden fazla idarenin bir araya gelerek ereve anlama ihalesi gerekletirdii durumlarda, ereve anlama kapsamnda mnferit alm gerekletiren idarelerin ereve anlamann feshini gerektiren bir durumla karlatklar zaman bu durumu gecikmeksizin ereve anlamay imzalayan idareye bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim 4734 sayl Kanunun 65 inci maddesinde yer alan yntemlerden herhangi biriyle gerekletirilebilir. ereve anlamay imzalayan idarenin ereve anlamann feshine ilikin olarak mnferit alm gerekletiren idare tarafndan kendisine yaplan bildirimde belirtilen hususlarn ereve anlamann feshini gerektirdiini tespit etmesi durumunda, bildirim tarihinden itibaren makul bir sre ierisinde ereve anlamay feshetmesi ve ereve anlamann feshedildiini de yine makul bir sre ierisinde hem ereve anlamas feshedilen istekliye hem de ereve anlama kapsamnda mnferit alm gerekletirecek olan idarelerin tamamna bildirmesi gerekmektedir.

MADDE 11 Ayn Teblie aadaki geici madde eklenmitir.

Balam olan ihaleler

GEC MADDE 3 Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce ilan veya duyurusu yaplm olan ihaleler, ilann veya duyurunun yapld tarihte yrrlkte olan Tebli hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 12 Bu Tebli 29/11/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 Bu Tebli hkmlerini Kamu hale Kurumu Bakan yrtr.

Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/8/2009

27327

Teblide Deiiklik Yapan Teblilerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6. Mkerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

7-

15/7/2012

28354

8-

13/8/2012

28383

9-

13/4/2013

28617

10-

23/8/2013

28744

11-

24/9/2013

28775