28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL SER NO: 14TE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER NO: 28)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 uygulamasna ilikin 14 Seri No.lu zel Tketim Vergisi Genel Tebliinin2 7. TAIT ARALARINDA VERG MATRAHI blm aadaki ekilde deitirilmitir.

7. TAIT ARALARINDA VERG MATRAHI

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 3 numaral fkrasna gre, Kanuna ekli (II) sayl listedeki mallar iin verginin matrah, bunlarn ilk iktisabnda hesaplanacak TV hari katma deer vergisi (KDV) matrahn oluturan unsurlardan teekkl etmektedir.

3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanununun3 20 nci maddesine gre teslim ve hizmet ilemlerinde matrah bu ilemler karlnda her ne suretle olursa olsun alnan veya bunlarca borlanlan para, mal ve dier suretlerde salanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet veya deerler toplamn ifade etmektedir. Katma Deer Vergisi Kanununun 24 nc maddesinde belirtilen unsurlar matraha dahil edilmekte, Kanunun 25 inci maddesinin (a) bendine gre mkellefin dzenledii fatura veya benzeri vesikalarda gsterilen ticari teamllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.

Bu hkmler uyarnca, zel Tketim Vergisi Kanunu eki (II) sayl listedeki aralarn TV mkelleflerince ilk iktisap kapsamndaki teslimlerinde hesaplanacak TV matrah, teslim ileminin karln tekil eden bedel olup, bu bedelden, mkellefin dzenledii faturada ayrca gsterdii ticari teamllere uygun iskontonun dlmesi mmkn bulunmaktadr.

Ancak, zel Tketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 6487 sayl Kanunun4 28 inci maddesi ile deiik (1) numaral fkras uyarnca, (II) sayl listedeki mallardan alnacak vergi, mkellefin bu mal al bedeli ile her halkrda bu mallarn imalatsnn sat bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrah zerinden maln tabi olduu orana gre hesaplanan vergi tutarndan az olamayacaktr.

Buna gre, sz konusu mallar iin, mkellefin bu mal sat bedeli ve al bedeli ile mal ithal edilmi ise ithalatta hesaplanan KDV matrah, yurt iinde imal edilmi ise imalatnn sat bedeli zerinden hesaplanacak vergi tutarlarndan en fazla olan tutar TV olarak beyan edilip denecektir. thalat veya imalat firma ile TV mkellefi arasnda birden fazla safhann bulunup bulunmamas yukarda belirtilen dorultuda TV matrahnn tespitini etkilemeyecektir.

Mkellefin mal alcya teslim ettii tarihe kadar, bu mal mkellefe teslim eden tarafndan iskonto yaplm olmas halinde, al bedelinin yzde 10unu gememek zere yaplan iskonto tutar indirilmek suretiyle mkellefin al bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonras kalan tutar da maln imalatsnn sat bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahndan dk olamayacaktr.

rnek: Distribtr (A) firmasnn ithal ettii silindir hacmi 1.600 cmn altnda olan bir otomobil iin ithalattaki KDV matrah 42.000 TL olup, bu mal (A) tarafndan, otomobil bayi olan (B) firmasna KDV hari 45.000 TLye teslim edilmitir.

a) (A), bu otomobille ilgili olarak (B)ye %15 iskonto (indirim) yapmtr. Daha sonra (B), bu otomobili mterisi (C)ye ilk iktisap kapsamnda, TV ve KDV hari 40.000 TLye satmtr. Bu durumda (B), (C) adna dzenleyecei sat faturasnda TVyi aadaki gibi hesaplayacaktr.

 

Otomobilin vergisiz sat bedeli : 40.000 TL

Al bedeli : 45.000 TL

skonto tutar (45.000 x 0,15 =) : 6.750 TL

Al bedelinden indirilebilecek iskonto tutar (45.000 x 0,10 =) : 4.500 TL

Al bedelinden %10 iskonto tutar dlm tutar (45.000 4.500 =) : 40.500 TL

thalattaki KDV matrah : 42.000 TL

TV matrah : 42.000 TL

Hesaplanan TV (42.000 x 0,40 =) : 16.800 TL

 

b) (A)nn sz konusu maln ilk iktisap kapsamnda satlncaya kadar mkellef (B)ye yapt iskonto (indirim) tutarnn %5 olmas halinde ise (B), (C) adna dzenleyecei sat faturasnda TVyi aadaki gibi hesaplayacaktr.

 

Otomobilin vergisiz sat bedeli : 40.000 TL

Al bedeli : 45.000 TL

skonto tutar (45.000 x 0,05 =) : 2.250 TL

Al bedelinden iskonto tutar dlm tutar (45.000 2.250 =) : 42.750 TL

thalattaki KDV matrah : 42.000 TL

TV matrah : 42.750 TL

Hesaplanan TV (42.750 x 0,40 =) : 17.100 TL

 

te yandan, mkellefin al bedeli olarak, bu mal mkellefe satann dzenledii fatura ve benzeri vesika zerinde gsterilen tutar esas alnacaktr. Al bedeli zerinden yaplacak indirimlerin matrahn tespitinde dikkate alnabilmesi iin Vergi Usul Kanunu hkmleri kapsamnda belgelendirilmesi gerekmektedir.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 8/7/2008 tarihli ve 26930 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.