28 Kasm 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28835

TEBL

Maliye Bakanlndan:

ZEL TKETM VERGS GENEL TEBL SER NO: 1DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER NO: 27)

4760 sayl zel Tketim Vergisi Kanunu1 uygulamasna ilikin 1 Seri No.lu zel Tketim Vergisi (TV) Genel Tebliinde aada yer verilen deiiklikler yaplmtr.

a) 1 Seri No.lu TV Genel Tebliinin2 4.3. MTESELSL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI balkl blm aadaki ekilde deitirilmitir.

4.3. MTESELSL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI

4.3.1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayl Listedeki Petrol rnlerinin Teslimi

zel Tketim Vergisi Kanununun 13 nc maddesinin 1 numaral fkras ile rafineriler, kendilerine fason olarak rafine ettirilen ham petrolden elde edilen (I) sayl listedeki petrol rnlerinin tesliminde doacak olan TVnin denmesinden, ham petrol ithal edenlerle birlikte mteselsilen sorumlu tutulmulardr.

4.3.2. (I) Sayl Listedeki Mallarn Daha Yksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanlmas veya nc Kiilere Satlmas

zel Tketim Vergisi Kanununun 13 nc maddesinin 2 numaral fkrasna gre, (I) sayl listedeki mallar teslim alanlarn, bu mallar daha yksek tutarda vergiye tabi bir mal olarak kullanmak veya nc kiilere satmak suretiyle vergi ziyana sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uratlan vergi kendilerinden 213 sayl Vergi Usul Kanununun 344 nc maddesi uyarnca vergi ziya cezas uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

4.3.3. (II) Sayl Listedeki Mallarn lk ktisab, Teslimi veya thaline likin lemleri Gerekletirenlerin Sorumluluu

zel Tketim Vergisi Kanununun 13 nc maddesinin 3 numaral fkras, vergi gvenliinin salanmas amacyla (II) sayl listedeki mallarn ilk iktisab, teslimi veya ithaline ilikin ilemleri gerekletirenlerin, bu ilemlerden nce TVnin dendiini gsteren belgeleri aramak zorunda olduklarn hkme balamtr.

Ayrca, ilk iktisabnda istisna uygulanan bu mallarn istisnadan yararlanmayan kii veya kurulularca iktisabnda da, bu Tebliin (15.2.) blmnde akland ekilde verginin beyan edilip dendii aranlacaktr.

Bu sorumluluu yerine getirmemek suretiyle gerekli verginin denmesinden nce ilem yapan gmrk memurlar, kayt ve tescile yetkili memurlar, motorlu ara ticareti yapanlar, bu mallarn mzayede yoluyla satn gerekletirenler ile icra memurlar ziyaa uratlan vergi, vergi cezas ve gecikme faizinden mkellefle birlikte mteselsilen sorumlu tutulacaktr.

Bu kiiler demek zorunda olduklar vergi, ceza ve faizler iin mkellefe rcu hakkna sahip bulunmaktadrlar.

4.3.4. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Mallarn Bulundurulmas

zel Tketim Vergisi Kanununun 13 nc maddesinin, 6455 sayl Kanunun3 33 nc maddesiyle deiik 4 numaral fkras uyarnca, 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununun4 18 inci maddesine istinaden Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunca karlan Petrol Piyasasnda Ulusal Marker Uygulamasna likin Ynetmelik hkmleri erevesinde ulusal marker eklenme zorunluluu getirilen mallarda ulusal marker bulunmad veya standartlara uygun markeri olmadnn tespiti halinde, bu mallar aracnda, iyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adna mallarn tespit tarihindeki miktar zerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara gre resen TV tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrca vergi ziya cezas uygulanacaktr.

4.3.5. zel Etiketi veya areti Olmayan Mallarn Bulundurulmas

zel Tketim Vergisi Kanununun 13 nc maddesine 6455 sayl Kanunun 33 nc maddesiyle eklenen 5 numaral fkrasna gre, 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin verdii yetki uyarnca kullanlma zorunluluu getirilen zel etiketi veya iareti olmayan TVye tabi mallarn bulundurulduunun tespit edilmesi halinde, bu mallar aracnda, iyerinde veya herhangi bir yerde bulunduranlar adna; her bir tespit iin bu Kanuna ekli (III) sayl listenin (A) cetvelinde yer alan mallarn 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnz ttn yerine geen maddelerden yaplm sigaralar) G.T..P. numaral mallarn 5.000 adedi (20 adet sigaradan oluan 250 paketi) amas halinde ise mteselsilen sorumlu olmak zere, bu mallar bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adna; mallarn tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktar zerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara gre TV resen tarh edilecek ve bu tarhiyata ayrca vergi ziya cezas uygulanacaktr.

Bu dzenleme kapsamnda aada belirtilen ekilde ilem tesis edilmesi uygun grlmtr.

i. Sz konusu mallarn tespit edilmesi zerine, yakalama/el koyma ilemini gerekletiren ilgili kolluk birimleri tarafndan; yakalama/el koyma ilemine ilikin olarak dzenlenen tutanan (bu tutanakta yakalanan/el konulan maln miktar ve marka bilgileri ile bulunmas halinde ayrt edici ibarelerine ilikin bilgileri asgari olarak yer alacaktr) bir rnei ile yakalanan/el konulan tm mallardan alnan yeterli sayda numune, sz konusu mallarn hangi ithalat ya da imalatya ait olduunun tespiti iin, Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumuna (TAPDK) gnderilecektir. Ancak yakalanan/el konulan mallarn her bir tespit iin toplamda bahsi geen maddede belirtilen miktarlarn altnda olmas halinde, ilgili kolluk birimleri tarafndan hazrlanacak tutanan bir rnei numune olmakszn dorudan yakalamann/el koymann gerekletii yerdeki Vergi Dairesi Bakanlna (bulunmayan yerlerde Defterdarla) gnderilecektir.

ii. TAPDK, numuneler zerinde yapaca analiz sonucunda mallarn emsal bedellerini de ieren bir deerlendirme raporu dzenleyecektir. (III) sayl listenin (B) cetvelinde yer alan mallar iin dzenlenecek deerlendirme raporunda, emsal bedel olarak bu mallarn perakende sat fiyatlar dikkate alnacaktr. Raporda ayrca yakalanan/el konulan mallarn ithalat veya imalat baznda ayrm ile ayn ithalat ya da imalatya ait mallarn miktar ve marka bilgileriyle, bulunmas halinde ayrt edici ibare bilgileri itibariyle tasnifi yaplacak ve Kanunda belirtilen miktarlarn alp almad belirtilecektir. TAPDK tarafndan 30 gn ierisinde dzenlenecek bu rapor yakalama/el koyma ilemine ilikin olarak dzenlenen tutanak ile birlikte ayn sre ierisinde yakalamann/el koymann gerekletii yerdeki Vergi Dairesi Bakanlna (bulunmayan yerlerde Defterdarla) gnderilecektir. Sz konusu inceleme neticesinde numuneler TAPDK tarafndan imha edilir ve yakalama/el koyma ilemini gerekletiren ilgili kolluk birimine bilgi verilir.

iii. lgili kolluk birimleri tarafndan yakalanp/el konulup, analiz edilerek rapor dzenlenmek zere TAPDKya gnderilen mallara ilikin olarak TAPDK tarafndan er aylk dnemler halinde Gelir daresi Bakanlna bilgi verilecektir.

iv. Yakalamann/el koymann gerekletii yer Vergi Dairesi Bakanl (bulunmayan yerlerde Defterdarlk), TAPDK tarafndan gnderilen rapor ile yakalama/el koyma ilemine ilikin tutana veya yakalanan/el konulan mallarn her bir tespit iin toplamda Kanunda belirtilen miktarlarn altnda olmas halinde ilgili kolluk birimleri tarafndan gnderilen tutana; bu mallara ilikin matrahn tespiti ve bunlar bulunduranlar adna tarhiyat yaplmas iin, sz konusu mallar bulunduranlarn faal mkellef olmas durumunda bunlarn bal bulunduu vergi dairesine, faal mkellef olmamas durumunda ise ikametghlarnn, iyerlerinin, kanuni veya i merkezlerinin bulunduu yer vergi dairesine gnderecektir.

v. Sz konusu mallara ait TV, tespit tarihindeki emsal bedeli ve miktar zerinden Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara gre, bulunduranlar adna ilgili vergi dairesince resen tarh edilecektir. Bu tarhiyata ayrca vergi ziya cezas da uygulanacaktr. Bununla birlikte bahsi geen mallarn her bir tespit iin ithalat veya imalat baznda miktarlarnn Kanunda belirtilen miktarlarn zerinde olmas ve ithalatsnn veya Trkiyede retildiinin belirlenmesi durumunda, sz konusu vergi ve kesilen ceza bu ithalat veya imalatlardan mteselsil sorumluluk kapsamnda tahsil edilecektir. Dolaysyla yakalamalarda/el koymalarda birden fazla ithalat veya imalatya ait mallarn ele geirilmesi durumunda mteselsil sorumluluk, her bir ithalat veya imalatya ait mallar baznda Kanunda belirtilen miktarlar amas halinde uygulanacaktr.

b) Ayn Genel Tebliin 12.2. Beyan Esas balkl blmnn ikinci paragraf aadaki ekilde deitirilmitir.

(II) sayl listedeki kayt ve tescile tabi olan mallarn mkellefleri hari olmak zere TV mkellefleri, bir vergilendirme dneminde vergiye tabi ilemleri bulunmasa dahi bu dnemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadrlar. Ancak, mzayede suretiyle sat yapanlar, kendilerine Kanunun 4 nc maddesi uyarnca vergi sorumluluu yklenenler ile faal mkellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 nc maddesinin 4 ve 5 numaral fkras uyarnca mkellefiyet tesis ettirilenlerin, vergiye tabi ilemlerin bulunmad vergilendirme dnemlerine ilikin olarak beyanname verme zorunluluklar yoktur.

c) Ayn Genel Tebliin 16.3. (I) Sayl Listedeki Mallar in Gmrkte Alnacak Teminat balkl blmnn drdnc paragraf yrrlkten kaldrlmtr.

Tebli olunur.

 

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

2 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.