27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanlndan:

TRKYE YAZMA ESERLER KURUMU BAKANLII PERSONEL GREVDE
Y
KSELME VE UNVAN DEKL YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, liyakat ve kariyer ilkeleri erevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlamas esas alnarak, Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanlnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak grev yapan personelin grevde ykselme ve unvan deiikliklerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl personelinden 5 inci maddede belirtilen kadrolara grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atanacaklar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayl Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakann,

b) Bakanlk: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanln,

c) Bakanlk Tekilat: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl merkez ve tara tekilat ile dner sermaye iletmesini,

) Birim: 6093 sayl Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunda yer alan merkez tekilat hizmet birimleri, tara tekilat yazma eserler blge mdrlkleri ve yazma eser ktphanesi mdrlkleri ile dner sermaye iletmesini,

d) Grev gruplar: Ayn dzeydeki unvanlarn gruplandrlmasn,

e) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dhil olmak zere, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde saylan sreleri,

f) gn: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil gnleri hari, dier gnleri,

g) Personel: Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakanl merkez ve tara tekilat ile dner sermaye iletmesi kadrolarnda 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak alanlar,

) Snav Kurulu: Grevde ykselme ve unvan deiiklii snavlarna ilikin almalar yrtmek zere atamaya yetkili amirin onay ile kurulacak kurulu,

h) Unvan deiiklii: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere yaplan atamalar,

) Unvan deiiklii snav: En az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilikin grevlere atanabilmek iin yaplan yazl snav,

i) Alt grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha alt hiyerari iindeki grevleri,

j) Ayn dzey grev: Hiyerari, grev, yetki ve sorumluluk asndan ayn grupta ya da grup iinde alt gruplar olmas halinde ayn alt grupta gsterilen grevleri,

k) st grev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayl Kanunda belirtilen hiyerarik kademeler erevesinde daha st hiyerari iindeki grevleri,

ifade eder.

KNC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiikliine likin Esaslar

Grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi grev gruplar

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselmeye tabi kadrolar gruplar halinde aada belirtilmitir.

a) Ynetim Hizmetleri Grubu;

1) Aratrma ve Eitim Merkezi Mdr, Yazma Eser Ktphane Mdr, ube Mdr, letme Mdr,

2) Koruma ve Gvenlik efi.

b) dari Hizmetler Grubu;

1) Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Bilgisayar letmeni, Memur, ofr.

c) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Teknisyen Yardmcs, Hizmetli.

(2) Unvan deiikliine tabi kadrolar:

a) Avukat, Ktphaneci, Kimyager, Tekniker, Kitap Patolou, Teknisyen, Mtercim, Programc, Biyolog, Laborant, Restoratr.

Grevde ykselme suretiyle yaplacak atamalarda aranacak artlar

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelie tbi kadrolara grevde ykselme snav sonucu yaplacak atamalarda aranacak artlar aada belirtilmitir.

a) Aratrma ve Eitim Merkezi Mdr, Yazma Eser Ktphane Mdr, ube Mdr veya letme Mdr kadrolarna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte veya en az drt yllk yksekokul mezunu olmak,

3) Yazl ve szl olmak zere, iki aamal olarak yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

b) Koruma ve Gvenlik efi kadrosuna atanabilmek iin;

1) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen hizmet sresine sahip olmak,

2) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayl zel Gvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen dier artlar tamak,

4) Sadece yazl olarak yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

c) Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, Bilgisayar letmeni kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar letmenlii sertifikasna sahip olmak,

3) Sadece yazl olarak yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

) Memur kadrolarna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Sadece yazl olarak yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

d) ofr kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az be yllk (B) snf src belgesine sahip olmak,

3) Sadece yazl olarak yaplacak grevde ykselme snavnda baarl olmak,

gerekir.

Unvan deiiklii snav sonucu atanacaklarda aranacak artlar

MADDE 7 (1) Unvan deiikliine tbi kadrolara atanacaklarda unvan deiiklii snavnda baarl olma artnn yannda aada belirtilen zel artlar aranr.

a) Avukat kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Avukatlk ruhsatna sahip olmak,

b) Ktphaneci kadrosuna atanabilmek iin;

1) En az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarnn ktphanecilikle ilgili blmlerinden mezun olmak,

c) Kimyager, Biyolog, Kitap Patolou kadrosuna atanabilmek iin;

1) lgili bilim dallarnda en az drt yllk yksekretim mezunu olmak,

) Restoratr, Tekniker kadrosuna atanabilmek iin;

1) lgili bilim dallarnda en az iki yllk yksekretim mezunu olmak,

d) Teknisyen, Laborant kadrosuna atanabilmek iin;

1) Meslek lisesinin ilgili blmnden mezun olmak,

e) Programc kadrosuna atanabilmeleri iin;

1) Faklte veya yksekokullarn ilgili blm mezunu olmak,

f) Mtercim kadrosuna atanabilmeleri iin;

1) Faklte veya drt yllk yksekokullarn filoloji, mtercimlik, tercmanlk blm mezunu olmak,

gerekir.

Duyuru ve bavuru

MADDE 8 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadro ve pozisyonlar, yaplacak snava ilikin konu balklar yazl snavlardan nce Bakanlk nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan Bakanlk merkez ve tara tekilat ile dner sermaye iletmesi personeline duyurulur.

(2) lan edilen kadro ve pozisyonlar iin belirlenen bavuru tarihinin son gn itibaryla aranan nitelikleri tayan personel, bavuru artlarn tad farkl unvanl kadro ve pozisyonlardan sadece biri iin duyuruda belirtilen ekilde birimine bavuruda bulunabilir. Aylksz izinde bulunanlar da dhil olmak zere, ilgili mevzuat uyarnca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlk personelinin, grevde ykselme snavna katlmalar mmkndr.

Bavurularn deerlendirilmesi

MADDE 9 (1) Duyurunun yaplmasndan sonra durumlar aranlan niteliklere uygun olan personel, Bakanln internet sitesinde yer alan bavuru formunu doldurarak snava katlma isteklerini birimlerine bildirirler.

(2) Birim amirleri, bavuru formlarn be i gn iinde Bakanlk nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna gnderir.

(3) Bakanlk nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakannn bakanlnda oluturulan inceleme komisyonu, birimler tarafndan gnderilen bavurularn bu Ynetmelikte belirtilen artlar tayp tamadklarn tespit eder. Aranan artlar tayanlar Bakanlk resmi internet sitesinde ilan edilir. stenilen artlardan herhangi birini tamad tespit edilen bavurular deerlendirmeye alnmaz.

(4) Grevde ykselmeye ilikin sekretarya hizmetleri Bakanlk nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

NC BLM

Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Snavna likin Esaslar

Grevde ykselme snav

MADDE 10 (1) Grevde ykselme snav; Aratrma ve Eitim Merkezi Mdr, Yazma Eser Ktphane Mdr, ube Mdr ve letme Mdr kadrolarna atanabilmek iin yazl ve szl snav eklinde, dier kadrolara atanabilmek iin ise sadece yazl snav eklinde yaplr.

Yazl snav

MADDE 11 (1) Yazl snav, duyuruda yer verilen konular kapsamnda, Bakanlk tarafndan yaplabilecei gibi, Bakanlk tarafndan lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Milli Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrlne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlabilir.

(2) Bu snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(3) Grevde ykselme snavna herhangi bir sebeple katlmayanlar ile baarsz olan veya yedeklerden alt ay iindeki mteakip snava ilikin duyuruya kadar atanmam olanlar ya da atanma haklarndan herhangi bir sebeple feragat edenler, ayn unvanl kadro veya pozisyonlara yaplacak atamalar iin bu Ynetmelikte ngrlen btn usul ve esaslara tabidir.

Szl snav

MADDE 12 (1) Aratrma ve Eitim Merkezi Mdr, Yazma Eser Ktphane Mdr, ube Mdr veya letme Mdr kadrolarna atanacaklardan yazl snavda en yksek puan alan adaydan balamak zere ilan edilen kadro veya pozisyon saysnn be katna kadar aday szl snava alnr. Son adayla ayn puana sahip olan personelin tamam szl snava alnr.

(2) lgili personel, snav kurulunun her bir yesi tarafndan;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranlarnn greve uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel kltr ve genel yetenei,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

esas alnarak yz tam puan zerinden deerlendirilir. Her yenin vermi olduu puanlarn aritmetik ortalamas esas alnarak personelin szl snav puan tespit edilir. Szl snavda yz zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

Baar sralamas

MADDE 13 (1) Grevde ykselme suretiyle ilan edilen bo kadro veya pozisyon says kadar atama yaplmasnda baar puan esas alnr. Baar puan, Aratrma ve Eitim Merkezi Mdr, Yazma Eser Ktphane Mdr, ube Mdr veya letme Mdr kadrolarna atanacaklar iin szl snav; dier kadro veya pozisyonlara atanacaklar iin yazl snav puan esas alnmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlk resmi internet adresinde ilan edilir.

(2) Grevde ykselme snavnda baarl olmalarna ramen, ilan edilen kadro ve pozisyon says nedeniyle atamas yaplamayacak personelden en fazla asl aday says kadar personel, baar sralamas listesinde yedek olarak belirlenir.

Unvan deiiklii snav

MADDE 14 (1) 5 inci maddenin ikinci fkrasnda yer alan unvan deiikliine tabi kadrolara, bu unvanlar en az ortaretim dzeyinde mesleki veya teknik eitim sonucu ihraz etmi bulunan personelin atanmas, szl snava ilikin hkmler hari olmak zere yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snavlar, grev alanlar ve atama yaplacak grevin niteliine ilikin konularda yazl olarak yaplr.

(3) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Bakanln kendi personeli bavurabilir.

(4) Bu snavda yz puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr.

(5) Bu Ynetmelik kapsamndaki personelden doktora renimini bitirmi olanlar, unvan deiiklii snavna katlmakszn renimle ihraz edilen grevlere atanabilirler.

(6) Bu snava katlacaklarda Bakanlkta veya renim durumlaryla ilgisi olmayan grevlerde belirli bir sre hizmet yapm olma art aranmaz.

(7) Unvan deiiklii snavlaryla ilgili i ve ilemleri Snav Kurulu yrtr.

Snav Kurulu

MADDE 15 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarna ilikin ilemleri yrtmek zere, be kiiden oluan Snav Kurulu tekil edilir. Snav Kurulu, Bakan veya Bakann grevlendirecei bir Daire Bakannn Bakanlnda, Bakan tarafndan belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile dier yeler olmak zere be kiiden teekkl eder. Ayrca ayn usulle yedek ye de seilir. Kurul, ye tamsays ile toplanr, kararlar oy okluu ile alnr, ekimser oy kullanlmaz.

(2) Snav Kurulunu tekil eden yeler grevde ykselme snavna alnacak personelden, renim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha dk seviyede olamazlar.

(3) Snav Kurulunun bakan ve yelerinin grevde ykselme snavna elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn katldnn tespit edilmesi halinde, bu ye veya yeler Snav Kurulu yeliinden kartlr ve bunlarn yerine yeni ye veya yeler grevlendirilir.

(4) Snav Kurulunun sekretarya hizmetleri nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Snav Kurulunun grevleri

MADDE 16 (1) Snav Kurulunun grevleri unlardr:

a) Yazl ve/veya szl snavlar yapmak.

b) Yazl snav konularnn kapsamna giren ve yazl snavlarda sorulacak sorularn konularn belirlemek.

c) Snav sonularn ilan ederek ilgililere duyurmak.

) Snav sonularna yaplacak itirazlar inceleyerek karara balamak.

d) Snava ilikin dier ilemleri yrtmek.

Snavlarn ertelenmesi ve geersiz saylmas

MADDE 17 (1) Yazl snav, deprem, sel ve benzeri doal afetler veya sorularn snav ncesi alndnn tespiti hallerinde ertelenebilir.

(2) Snava girecek adayn yerine baka bir kiinin snava girdiinin anlalmas halinde, bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin snav geersiz saylr. Ayrca ilgililer hakknda kanuni ilem yaplr.

Snav sonularnn aklanmas ve itiraz

MADDE 18 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii yazl snav sonular Snav Kuruluna intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde Bakanlk resmi internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazl olarak bildirilir.

(2) lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. Snav Kurulu itirazn intikalinden itibaren en ge on gn iinde itirazla ilgili ilemleri sonulandrarak sonucunu ilgiliye yazl olarak bildirir.

(3) Yaplan snavlarda hatal soru tespit edilmesi durumunda, hatal sorulara tekabl eden puanlar eit ekilde dier sorulara datlr. Ancak, sorularn yzde beinden fazlasnn hatal olduunun ikinci fkrada belirtilen sre iinde yaplan itirazlar zerine veya herhangi bir ekilde tespit edilmesi hlinde, snav iptal edilir ve en ksa srede yeni snav yaplr.

(4) Snav kesin sonucuna ilikin her unvan iin en yksek puandan balanmak zere baar srasna gre hazrlanan isim listeleri, atanacaklar grevlerin belirlenmesi iin, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna intikalinden itibaren en ge on be gn iinde ilan edilir ve birim amirleri araclyla ilgililere yazl olarak bildirilir.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 19 (1) Snavda baar gsteren adaylarn snavla ilgili belgeleri ilgililerin zlk dosyalarnda, baarsz olanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnca saklanr.

Snav kazananlarn deerlendirilmesi ve atanmas

MADDE 20 (1) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snav sonucunda baarl olanlarn duyurulan bo kadrolara atamalar ay iinde baar sralamasna gre yaplr.

(2) Ancak, yaplan puanlama sonunda eitlik olmas durumunda, srasyla;

a) Hizmet sresi fazla olanlara,

b) Daha st renimi bitirmi olanlara,

c) st renim mezuniyet notu yksek olanlara,

ncelik verilir.

(3) Aylksz izinde olanlar dhil, atanmaya hak kazandklar kadrolara ilikin grevlerine mevzuatla ngrlen sre iinde balamayanlarn sz konusu atanma haklar sona erer.

(4) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma artlarn tamadklar iin snavlarn geersiz saylmas veya bu sebeple atamalarn iptal edilmesi, atanlan greve geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde balanlmamas veya atanma hakkndan vazgeilmesi,

b) Emeklilik, lm, memurluktan ekilme veya karlma, baka unvanl kadrolara veya baka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle bo kalan veya boalanlara, baar sralamasnn ilan edildii tarihten itibaren alt aylk sreyi amamak zere ayn unvanl kadro veya pozisyonlar iin yaplacak mteakip snava ilikin duyuruya kadar, yedekler arasndan baar sralamasna gre atama yaplabilir.

(5) Grevde ykselme snavn veya unvan deiiklii snavn kazand halde atamaya yetkili makama bavurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediini yazl olarak bildiren personel atanma hakkn kaybeder.

(6) Snavda baarl olanlardan; atanma artlarn tamadklar sonradan anlalanlar ile atanma yaplncaya kadar olan dnemde atanma artlarn kaybedenlerin snavlar geersiz saylr. Atamalar yaplanlarn ise atamalar iptal edilir.

(7) Grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlarnda baarl olan adaylardan snavna girdikleri unvana atananlar, greve balamadka bu unvan kazanlm hak olarak elde edemezler.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Grev gruplar arasnda veya ayn grup ierisindeki geiler

MADDE 21 (1) 5 inci maddede saylan grev gruplar arasndaki geiler aadaki esaslar erevesinde yaplr:

a) Ayn hizmet grubunun alt grev grubunun kendi iinde kalmak kaydyla, snav yaplmakszn ilgili personelin istei ve atanlacak kadronun gerektirdii zellikleri tamak artyla dier grevlere atanmak mmkndr.

b) Gruplar aras grevde ykselme niteliindeki geiler ve alt gruptan st gruplara geiler grevde ykselme snavna tbidir. Ancak, Bakanlk tekilatnda veya dier kamu kurum ve kurulularnda daha nce bulunulan grevler ile bu grevlerle ayn dzey grevlere veya alt grevlere grevde ykselme snavna tabi tutulmadan atama yaplabilir.

c) Unvan deiikliine tbi kadrolara geiler ile bu kadrolar arasndaki geiler, ilgili kadro iin dzenlenen unvan deiiklii snav sonucuna gre yaplr.

Naklen atamalar

MADDE 22 (1) Dier kamu kurum ve kurulularnda grev yapanlardan, bu Ynetmelikte belirtilen ayn unvana veya bu unvann bulunduu ayn alt gruptaki dier unvanlara veya daha alt unvanlara genel hkmlere gre naklen atama yaplabilir. Ancak, bu ekilde atanacaklarda bu Ynetmelikte o kadro veya unvan iin ngrlen artlardan Bakanlkta belli bir sre alm olmann dndaki artlar aranr.

(2) Dier personel kanunlarna tabi olanlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi grevlere atanmalarnda ihraz ettikleri unvanlar, ayn unvann olmamas halinde renim durumu ve ihraz ettii unvanla birlikte atanaca unvan ve Devlet Personel Bakanlnn olumlu gr dikkate alnr.

zelletirilen kurululardan atama

MADDE 23 (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 22 nci maddesi uyarnca ilk defa yaplan atamalarda bu Ynetmelik hkmleri uygulanmaz.

Engellilerin snavlar

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen unvanlardaki gerekli artlar tayan ve atama yaplacak grevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin snavlarnn engel durumlarna uygun olarak yaplabilmesi iin gerekli tedbirler alnr.

Kazanlm haklar

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren ve grevde ykselme veya unvan deiiklii snavlar sonucunda atama yaplan unvanlar ilgili mevzuat uyarnca kazananlarn haklar sakldr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

renim dzeyi

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksekrenim grenler, dier artlara sahip olduklar takdirde 6 nc maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksekrenim grm kabul edilirler.

Yrrlk

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Yazma Eserler Kurumu Bakan yrtr.