27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASINDA YAPILACAK DENETMLER LE N ARATIRMA

VE SORUTURMALARDA TAKP EDLECEK USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; yurt ii ve yurt d kaynaklardan temin edilen petrol ve madeni yan dorudan veya ilenerek gvenli ve ekonomik olarak rekabet ortam ierisinde kullanclara sunumuna ilikin piyasa faaliyetlerinin gzetimine, denetimine ve yaptrmlarn uygulanmasna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, petrol piyasasnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiiler ve gzetim firmalar ile ilgili yaplacak denetimler ile bu kiilerin ilgili mevzuat hkmlerine aykr faaliyet ve ilemleri nedeniyle yaplacak n aratrma ve soruturmalarda takip edilecek usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayl Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akaryakt: Benzin trleri, nafta (hammadde, solvent nafta hari), gazya, jet yakt, motorin trleri, fuel-oil trleri ile biodizeli,

b) Bakan: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakann,

c) Bakanlk: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakanln,

) Daire Bakan: Denetim Dairesi Bakann,

d) Daire Bakanl: Denetim Dairesi Bakanln,

e) Gzetim Firmas: Ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret etmek zere yetki verilen bamsz gzetim firmasn,

f) Ham petrol: Yerden karlan sv haldeki doal hidrokarbonlar,

g) lgili mevzuat: Petrol piyasasna ilikin Kanun, ynetmelik, lisans, tebli, genelge ve Kurul kararlarn,

) Kaak akaryakt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmleri uyarnca kaak olarak kabul edilen akaryakt,

h) Kanun: 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununu,

) Kullanc: Petrol kullanm yapan gerek ve tzel kiileri,

i) Kurum: Enerji Piyasas Dzenleme Kurumunu,

j) Kurul: Enerji Piyasas Dzenleme Kurulunu,

k) Madeni ya: Baz yana veya kimyasal sentez yntemi ile ilenen maddelere, baz katklarn ilavesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yzey arasndaki srtnme ve/veya anmay azaltma veya soutma zelliine sahip mamul haline getirilen doal veya yapay maddeleri,

l) Petrol: Akaryakt, ham petrol ve rnleri,

m) Piyasa: Petroln temini ve sat, rafinaj, ilenmesi, depolanmas, iletimi, ihrakiye teslimi, tanmas, datm, bayilii, kullanm ve bunlarla ilikili i ve ilemlerden oluan piyasay,

n) ahit numune: Test veya muayene yaplmasnn gerekli olduu hallerde; test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluuna gnderilen numunenin zayi olmas veya test sonularna ynelik herhangi bir itiraz olmas durumunda bavurulmak zere denetimle grevli kii tarafndan alnan ve muayeneyi yapan laboratuvarda uygun koullarda saklanan numuneyi,

o) Teknik dzenleme: Petroln ve madeni yan, ilgili idari hkmler de dahil olmak zere, standartlar, lleri, zellikleri, ileme ve retim yntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, iaretleme, etiketleme ve uygunluk deerlendirmesi ilemleri hususlarndan biri veya birkan belirten ve uyulmas zorunlu olan her trl dzenlemeyi,

) Ulusal marker: Akaryakta; rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce eklenecek ve akaryaktn zelliklerini bozmayacak nitelii haiz kimyasal rn,

p) Uzman: Enerji Uzmann,

r) Uzman Yardmcs: Enerji Uzman Yardmcsn,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte gemekle birlikte tanmlanmam dier terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

KNC BLM

Denetimlere likin Usul ve Esaslar

Denetim

MADDE 5 (1) Denetim, petrol piyasasnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiilerin piyasaya ilikin faaliyetlerinin ve hesaplarnn ilgili mevzuat hkmlerine uygunluunun incelenmesi ve bu kiilerce piyasaya arz edilen petrol ve madeni yan teknik dzenlemelere uygunluunun aratrlmas; hata, aykrlk, usulszlk ve suistimallerin tespit edilmesi halinde ilgili kanunlarda ngrlen gerekli yaptrmlarn uygulanmas suretiyle yaplan almalardr.

Denetimlerin yrtlmesi

MADDE 6 (1) Kurum, piyasa faaliyetlerini kendi personeli veya gerektiinde dier kamu kurum ve kurulular personeli eliyle denetime tbi tutar.

(2) 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yetki ve ykmllkler ile 10 uncu maddede belirtilen ilkeler, Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular iin de geerlidir.

Denetlenen gerek veya tzel kiilerin ykmllkleri

MADDE 7 (1) Denetlenen gerek veya tzel kiiler;

a) letme, tesis ve yatrmlar ile yasal defter kaytlar ve belgelerini Kurum denetimine sunmakla,

b) Piyasa faaliyetine konu olan her trl emtiann incelenmesini ve numune alnmasn salamakla,

c) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli tarafndan piyasa faaliyetine ilikin gerekli grlen her trl bilgi, belge ve defterin asln ibraz etmekle, istenmesi halinde suretlerini zamannda vermekle ve personelin almasna elverili bir ortam salamakla,

) stenildiinde yazl ve/veya szl bilgi vermek ve/veya dzenlenen tutanaklar imzalamakla,

d) Hesap, ilem ve mali tablolar ile i kontrol sistemlerini denetime uygun ve hazr hale getirmekle,

ykmldr.

(2) Denetlenen gerek veya tzel kiiler, gizlilik gerekesiyle bilgi, belge ve numune vermekten imtina edemez.

Denetim yapan kurum personelinin yetkileri

MADDE 8 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli;

a) Denetlemekle grevlendirildii tesis ve iletmeler ile piyasa faaliyetine konu olan her trl emtiay inceleme, bu emtiadan numune alma ve gerektii takdirde bu tesis ve iletmeleri geici mhrlemeye veya yetkilendirildii takdirde faaliyetlerini geici durdurmaya,

b) Gerekli grlen her trl bilgi ve belgeyi isteme, yasal defter kaytlarn inceleme, bunlarn suretlerini alma ve yerinde inceleme yapmaya,

c) Konu ile ilgili yazl veya szl bilgi isteme ve gerekli tutanaklar dzenlemeye,

) Grevinin gerektirdii durumlarda, kamu kurum ve kurulular ile zel kurululardan bilgi ve belge istemeye,

d) Grev alanna giren konularda ve ilgili mevzuatn uygulanmasnda ortaya kan ihtiyalar erevesinde inceleme ve aratrma yapmaya, gr ve nerilerini Kuruma sunmaya,

e) Grevinin gerektirdii durumlarda, mlki amirler ve kolluk gleri ile dier kamu kurum ve kurulularndan yardm istemeye,

yetkilidir.

Denetim yapan kurum personelinin ykmllkleri

MADDE 9 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli;

a) lgili gerek veya tzel kiiler tarafndan kendisine tevdi edilen defter ve belgeleri ilerinin gerektirdii sre ierisinde muhafaza ve iin bitiminde iade etmekle,

b) Denetim faaliyeti dolaysyla edindii bilgilerden gizlilik tayanlar, kanunen yetkili klnanlardan bakasna aklamamak ve dorudan veya dolayl ekilde kendi veya nc kiiler yararna kullanmamakla,

c) Defter kaytlar ve belgeler zerinde incelemenin gerei olan iaretler dnda; erh, ilave ve dzeltme yapmamakla,

) Denetim yapt yerlerde, grev ve sfatnn gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak nitelikte davranlarda bulunmamak ve ynetime mdahale etmemekle,

ykmldr.

Denetimde uyulacak ilkeler

MADDE 10 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli, denetim faaliyeti srasnda aadaki ilkelere uyar:

a) Denetim faaliyeti srasnda, sonularn deerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazrlanmasnda tarafsz bir bak asna sahip olmak.

b) Drstlk ve tarafszln etkileyebilecek hibir mdahaleye imkan vermemek.

c) Denetim faaliyetine ilikin almalarn her aamasnda, grevinin gerektirdii zen ve titizlii gstermek.

) Bu Ynetmelikle dzenlenen denetim ilke ve esaslarnn yan sra genel kabul grm denetim ilke ve esaslarna uymak.

d) Denetim srasnda piyasay olumsuz ynde etkileyebilecek derecede nem arz eden hususlarn tespit edilmesi halinde, denetim faaliyetinin sonulanmasn beklemeksizin Kurumu derhal bilgilendirmek.

Denetim yapmakla grevli personelin kendisini tantma zorunluluu

MADDE 11 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli ile Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulularna ait personel, greve balamadan nce kimlik belgesi ve/veya grevlendirme yazsyla kendisini denetlenen gerek kii veya tzel kii yetkilisine tantmak zorundadr.

(2) Personelin grevlendirme yazsnda denetimin amac, kapsam, sresi ve yetkinin erevesi yer alr.

Yazma usul

MADDE 12 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli, grevinin gerektirdii durumlarda; ilgili kii, kurum ve kurulular ile yapaca yazmalar, Kurum merkezinde iken Daire Bakanl araclyla, Kurum merkezi dnda grevli iken dorudan yapar. Ancak, Babakanlk ve bakanlklarn merkez ve yurt d kurulular ile yabanc lkelere ynelik yazmalar Kurum araclyla yaplr.

(2) Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular denetimin gerektirdii yazmalar dorudan yapar.

Raporlarn sunulmas

MADDE 13 (1) Denetim yapmakla grevlendirilen Kurum personeli tarafndan dzenlenen rapor ile Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular tarafndan dzenlenen ve mevzuat ihlali tespitini ieren rapor, tutanak veya yazlar, Daire Bakanlna iletilir.

(2) Daire Bakan, kendi grn de belirtmek suretiyle rapor, tutanak veya yazlar Bakanla sunar.

(3) Bakan, sz konusu rapor, tutanak ve yazlar Kurul gndemine alr.

Yaptrmlar

MADDE 14 (1) Kurum personeli ya da Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular tarafndan yaplan denetimlerde ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk tespit edilmesi halinde, Drdnc Blmde yer alan hkmler erevesinde ilem yaplr.

NC BLM

hbar ve ikayet, Ulusal Marker Kontrol, Numune Alma,

Analiz ve Mhrleme

hbar ve ikayetler

MADDE 15 (1) Piyasa faaliyetlerine ilikin ihbar ve ikayetler dorudan Kuruma veya Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulularna yaplr.

(2) Akaryakt ve madeni yan niteliine ilikin kullanc ihbar ve ikayetleri ncelikle bunlarn satn alnd kiiye ve/veya bu kiinin tedarikisine yaplr. Yaplacak ikayete otuz gn ierisinde hi veya tatmin edici cevap alnamad takdirde yaplan yazmalar da ek yaplarak Kuruma mracaat edilebilir. Teknik dzenlemelere uygun olmayan akaryakt ve madeni ya ikmal edenler kullancya verdikleri zarar ve hasarlar tazmin etmekle ykmldr. Zarar ve hasarlarn tazmini hususunda taraflar arasnda anlamazlk olmas halinde Tketicinin Korunmas Hakknda Kanun ile ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

(3) hbar ve ikayet dilekelerinde; ikayetinin ad-soyad, imzas, T.C kimlik numaras ile i veya ikametgah adresinin belirtilmesi gerekir. hbar ve ikayet dilekelerine ihbar veya ikayete konu sat belgesinin asl veya fotokopisi ile konu ile ilgili daha nce yaplan bavuru ve ilemlere ilikin bilgi ve belgeler eklenir.

(4) Datclar, kendi tescilli markas altnda yaplan faaliyetlere ilikin kalite kontrol izlemesini etkin biimde yapmak, bayilerinin ilgili mevzuat erevesinde yaplan tek elden sat szlemesine uygun piyasa faaliyeti yapp yapmadn denetlemek, Kurum tarafndan belirlenen esaslara uygun olarak bayilerinde kaak akaryakt satnn yaplmasn nleyen teknolojik yntemleri de ieren bir denetim sistemi kurmak ve uygulamak ile bayiliin iptal edilmesi halinde gerekeleriyle birlikte Kuruma bildirmekle ykmldr. Datc lisans sahibi, kurduu denetim sistemine Kurumun eriimini salar. Datc lisans sahipleri, bayi denetim sisteminin kurulmad veya kurulan sistemin Kurumca yaplan dzenlemelere uygun bulunmad tespit edilen bayilere akaryakt ikmali yapamaz. Datc lisans sahipleri, yaptklar piyasa faaliyetleri ile ilgili olarak, kullanclardan gelen ikayet bavurularn izlemek ve deerlendirmekle ykmldr. Datc lisans sahipleri, ikayet bavurularn bavuru tarihinden itibaren en ge otuz gn ierisinde mterinin talep etmesi halinde elektronik posta veya yazl olarak cevaplar ve gerekli ilemi yapar. ikayet bavurularna ilikin olarak yaplan ilemler datc lisans sahiplerince kayt altna alnr ve talep edilmesi halinde Kuruma verilir.

(5) Kurumca yaplan deerlendirme sonucu ileme konulan ihbar ve ikayet zerine, gerekirse Kurum personeli veya Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular vastasyla numune alnmak suretiyle ikayet konusu akaryakt ve madeni yan teknik dzenlemelere uygun olup olmad akredite laboratuvar analiziyle belirlenir.

(6) hbar ve ikayet konusunun akaryakt ve madeni yan teknik dzenlemelere uymad ynnde olmas ve yaplan laboratuvar analizinin bu iddiay dorulamamas halinde, ihbar ve ikayet Kurul gndemine alnmakszn ilemden kaldrlr.

(7) Lisanssz piyasa faaliyeti yapld ya da kaak akaryakt ikmal edildii konusundaki somut ihbar ve ikayetler ile adli veya mlki makamlar, kolluk kuvvetleri ve dier kamu kurum ve kurulularnn bu konudaki bildirimleri zerine; baka merciler tarafndan balatlm olan denetimlere katlmak zere Kurum personeli grevlendirebilir, Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulularndan protokol kapsamnda talepte bulunabilir. Denetimle grevli personel, kendisinin veya ihbar ve ikayet sahibinin ya da bildirimi yapan mercilerin tespitleri zerine, lisanssz piyasa faaliyeti yapld ya da kaak akaryakt ikmal edildii hususunda ciddi emarelere ularsa, sz konusu faaliyeti veya rn ikmalini geici olarak mhrleme suretiyle durdurur. Bu konuda gerekirse adli ve mlki makamlardan Kanunun 13 nc maddesi uyarnca yaptrm talebinde bulunur. Yaplan ilem Kurul gndemine ncelikle alnr. Kurul, gerek grrse konu hakknda n aratrma ve/veya soruturma almasna karar verebilir.

(8) Dier mevzuata gre su oluturan ilemlerin tespiti halinde durum en ksa srede ilgili mercilere bildirilir.

Ulusal marker kontrol, numune alma, test ve analiz

MADDE 16 (1) Denetim, n aratrma ve soruturmalarda, gerek grlmesi halinde seyyar kontrol cihaz ile ulusal marker kontrol yaplr ve/veya test ve analiz yaplmak zere numune alnr. Seyyar kontrol cihaz ile yaplan ulusal marker kontrol ile ilgili olarak, bir rnei Ek-1de yer alan Ulusal Marker Tespit Tutana nsha olarak dzenlenir. Dzenlenen tutanan bir nshas ilgili gerek veya tzel kiiye verilir, bir nshas ise ilem yaplmak zere Kurumda saklanr. Marker kontrol, Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular tarafndan yaplm ise, tutanan bir nshas denetimi yapan kamu kurum ve kuruluunda kalr.

(2) Ulusal markerin gerekli art ve seviyede bulunmadnn tespiti halinde, 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmelikte ngrlen analizler yaplmak zere numune alnr. Ayn zamanda, geici mhrleme yaplarak adli ilemler iin ilgili Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur. Bu durum, Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinde ngrlen idari para cezas ve idari yaptrmlarn uygulanmasna engel tekil etmez.

(3) Valilikler, denetim yapmakla grevli personelin bavurusu halinde, ulusal marker kontrol yaplmas ve numune alnmas srasnda Kanunun 18 inci maddesi uyarnca gerekli emniyet tedbirlerini almakla ykmldr.

(4) Alnacak numune miktarnn belirlenmesi ile alnma ekli ve usul, ilgili Trk Standartlar Enstits Standartlarnda belirtildii ekilde yaplr.

(5) Numune, rnn yapsna ve zelliine gre, test ve analizlerin gerektirdii ly amamak zere biri ahit numune olmak zere rnn trne gre analiz yaplmak ve ahit numune olarak saklanmak zere motorin trlerinde be, dier akaryakt trlerinde drt adet olarak alnr. Alnan numuneler iin bir rnei Ek-2de yer alan Numune Alma Tutana nsha olarak dzenlenir. Dzenlenen tutanan bir nshas ilgili gerek veya tzel kiiye verilir, bir nshas ise ilem yaplmak zere Kurumda saklanr. Numune alma ilemi, Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular tarafndan yaplm ise, tutanan bir nshas denetimi yapan kamu kurum ve kuruluunda kalr.

(6) Numuneler, mhrleri bozulmadan almayacak ekilde mhrlenir ve zerlerine tutanakla ilikisini gsterecek ekilde bir rnei Ek-3te yer alan Numune Etiketi konulur.

(7) Alnan numunelerin bir adedi ilgili gerek veya tzel kiiye verilir. Kalan numuneler ise, numune alma tarihinden itibaren en ge be i gn ierisinde bir rnei Ek-4te yer alan Numune Teslim Tutana ile laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar ahit numuneyi yed-i emin sfatyla saklar. ahit numune, test ve muayene raporunun tanzim tarihini izleyen doksan gn ierisinde konuya ilikin herhangi bir adli veya idari soruturma balatlmamas halinde imha edilebilir. Adli veya idari soruturma balatlmas halinde, ahit numune soruturma ve yarg sreci tamamlanana kadar laboratuvar tarafndan saklanr.

(8) Alnan numunelerin analizi, akreditasyon kurulular tarafndan akredite edilmi sabit veya gezici laboratuvarlar vastasyla yaplr. Laboratuvara teslim edilen numunelere Petrol Piyasasnda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde analizler yaplr. Laboratuvar, yaplmas istenilen analizleri numune zellikleri deiime uramadan on be gn ierisinde yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder. Laboratuvar, raporun bir nshasn muhafaza eder, iki nshasn, bir adedi ilgili gerek ya da tzel kiiye verilmek zere numune alan birime, bir nshasn da gerei yaplmak zere Kuruma en ge i gn iinde bildirir.

(9) Kanun kapsamnda yaplan test ve analiz giderleri Kurumca karlanr.

Mhrleme

MADDE 17 (1) Akaryakt veya madeni yan teknik dzenlemelere uygun olmadnn veya akaryaktta ulusal markerin gerekli art ve seviyede bulunmadnn tespit edilmesi halinde, bunlarn piyasaya arz geici olarak mhrleme suretiyle durdurulur ve yaplan ilem Kurul gndemine ncelikle alnr. Akaryakt veya madeni yan teknik dzenlemelere uygun olup olmad akredite laboratuvar analiziyle tespit edilir.

(2) Seyyar kontrol cihaz ile yaplan lm sonucunda ulusal marker seviyesinin geersiz kmas halinde; akredite laboratuvar sonucuna kadar ulusal marker seviyesi geersiz kan numunenin alnd tank, pompa gibi yerlerle snrl olmak zere geici mhrleme yaplr.

(3) Alnan numunede ulusal marker seviyesinin geersiz olduunun akredite laboratuvar analiz raporu ile tespiti halinde; rafineri hari her trl tesis mhrlenerek, lisansa tabi tm faaliyetler kovuturmaya yer olmadna dair karar veya mahkeme karar kesinleinceye kadar geici olarak durdurulur.

(4) Alnan numunede ulusal marker seviyesinin geerli olduunun akredite laboratuvar analiz raporu ile tespiti halinde; yaplan geici mhrleme kaldrlarak faaliyete devam edilmesi salanr.

(5) 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanununda tanm yaplan ve ulusal markere bal olmayan kaak akaryakt tespiti halinde, rafineri hari her trl tesis mhrlenerek, lisansa tabi tm faaliyetler kovuturmaya yer olmadna dair karar veya mahkeme karar kesinleinceye kadar geici olarak durdurulur.

(6) Kaak akaryaktn; icras iin tesis gerektirmeyen ihrakiye teslimi lisans veya istasyonsuz bayilik lisans sahiplerinin lisansa tabi faaliyetleri kapsamnda tespiti halinde lisansa tabi faaliyetlerinin tm, lisansna ihrakiye teslimi faaliyeti ili datc lisans sahiplerinin icras iin tesis gerektirmeyen ihrakiye faaliyetleri kapsamnda tespiti halinde de ihrakiye teslimine ilikin faaliyetlerinin tm, kovuturmaya yer olmadna dair karar veya mahkeme karar kesinleinceye kadar geici olarak durdurularak Kurum internet sitesinde ilan edilir.

(7) Kaak akaryakt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak ekilde lisansa esas tekil eden belgelerde belirlenenlere aykr olarak, sabit ya da seyyar tank, dzenek veya ekipman bulunan tesisler hakknda da beinci fkradaki usule gre mhrleme ilemi yaplr.

(8) Piyasada lisans almakszn lisansa tabi faaliyetlerin yapldnn tespit edilmesi halinde, faaliyetin yrtld tesis veya iletme lisans alnncaya veya sz konusu tesis Kanuna gre lisans gerektirmeyen faaliyet gsterecek hale getirilinceye kadar geici olarak mhrlenir.

(9) Akaryakt istasyonu kapsamnda srdrlen bayilik faaliyetlerinin ilgili mevzuata aykrlnn tespit edilmesi halinde, anlan istasyonda yaplan akaryakt ikmali geici olarak mhrleme suretiyle durdurulur.

(10) Mhrleme ilemi ile ilgili olarak bir rnei Ek-5te yer alan Mhrleme Tutana nsha olarak dzenlenir. Mhrleme Tutanann bir nshas ilgili gerek veya tzel kiiye verilir, bir nshas ise ilem yaplmak zere Kurumda saklanr. Mhrleme, Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulular tarafndan yaplm ise, tutanan bir nshas bunlarda kalr. Mhrleme ilemi, iletmenin veya tesisin grnr bir yerine levha aslmak suretiyle nc ahslara duyurulur. Konuya ilikin tm bilgi ve belgeler ivedi olarak Kuruma gnderilir.

(11) Mhrler, gerektiinde Kurum veya Kurum adna denetim yapmakla yetkilendirilen dier kamu kurum ve kurulularnn personeli tarafndan sklr. Mhrler sklmeden nce, mhrlerin dzgnl ve zerindeki bilgilerin doru olup olmad kontrol edilir.

(12) Yetkililer dnda mhrn bozulmas halinde Kurum, ilgili makama su duyurusunda bulunur. Lisans iptaline veya mhrlemeye ramen, faaliyetlerini srdren gerek kiiler ile tzel kiilerin yetkilileri hakknda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.

(13) Mhrleme ileminin yaplmasyla ilgili olarak, gerekirse adli ve mlki makamlardan Kanunun 13 nc maddesi uyarnca yaptrm talebinde bulunulur.

Tutanak imzalamaktan imtina edilmesi

MADDE 18 (1) Denetim, n aratrma ve soruturmalarda; marker kontrol, numune alma ve mhrlemeye ilikin tutanaklarn dzenlenmesi srasnda ilgili gerek veya tzel kiinin, sorumlu yetkilisinin veya vekilinin yerinde bulunmamas veya tutana imzalamaktan imtina etmesi durumunda, dzenlenen tutanak denetim yapmakla grevli personel tarafndan imzalanarak bir sureti ilgiliye verilir. lgililerin sureti almaktan imtina etmesi veya herhangi bir ilgili bulunmamas durumunda tutanak, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uyarnca tebli edilir.

DRDNC BLM

n Aratrma ve Soruturmalara likin Usul ve Esaslar

n aratrma ve soruturma

MADDE 19 (1) Kurul, resen veya kendisine intikal eden ihbar veya ikayetler zerine, petrol piyasasnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiilerin ilgili mevzuat hkmlerine aykr faaliyet ve ilemleri nedeniyle, dorudan soruturma almasna ya da soruturma almasna gerek olup olmadnn tespiti iin n aratrma yaplmasna karar verir.

(2) n aratrma yaplmasna karar verilmesi halinde Bakan, n aratrmay yrtmek zere Daire Bakanln grevlendirir. n aratrma, Kurumda grevli Uzman ve/veya Uzman Yardmclar vastasyla Daire Bakanl koordinasyonunda yrtlr. Daire Bakan, gerekirse konu hakknda ilgili hizmet birimlerinden yazl gr talep edebilir.

(3) n aratrma yapmakla grevlendirilen Kurum personeli, grevlendirildii tarihten itibaren en ge otuz gn iinde elde ettii bilgileri, delilleri ve konu hakkndaki grlerini ieren n aratrma raporunu Daire Bakanlna iletir. Daire Bakan, kendi grn de belirtmek suretiyle raporu Bakanla sunar.

n aratrmann sonulanmas

MADDE 20 (1) n aratrma raporu, Bakan tarafndan Kurul gndemine ncelikle alnr. Kurul, raporu deerlendirerek soruturma alp almamasna karar verir.

Soruturmaya balama, ihbar ve geici durdurma

MADDE 21 (1) Dorudan veya n aratrma neticesinde soruturma almasna karar verildii takdirde Bakan, soruturmay yrtmek zere Daire Bakanln grevlendirir. Soruturma, Kurumda grevli Uzman ve/veya Uzman Yardmclar vastasyla Daire Bakanl koordinasyonunda yrtlr. Daire Bakan, gerekirse konu hakknda ilgili hizmet birimlerinden yazl gr talep edebilir.

(2) Daire Bakanl bnyesinde yrtlen soruturma, Kurulca soruturma almasna karar verildii tarihten itibaren en ge alt ay ierisinde tamamlanr. Gerekli grld hallerde bir defaya mahsus olmak zere Kurul tarafndan aya kadar ek sre verilebilir.

(3) Daire Bakanlnca, hakknda soruturma alan gerek veya tzel kiiye balatlan soruturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hkmlerine aykrln on be gnlk sre iinde giderilmesi gerektii, aksi halde yaplmakta olan piyasa faaliyetinin geici bir sre iin durdurulabilecei veya lisansnn dorudan iptal edilebilecei ihbar edilir.

(4) Yaplan ihbar zerine ilgili mevzuat hkmlerine aykrln verilen sre iinde giderilmi olduunun tespit edilmesi halinde, geici durdurma ilemi yaplmakszn soruturmaya devam edilir. Verilen sre ierisinde, aykrln tam olarak giderilmemi olduunun tespit edilmesi halinde ise Daire Bakanl tarafndan konu Bakanla bildirilir. Bakan, konuyu Kurul gndemine ncelikle alr. Kurul, piyasa faaliyetinin otuz gnden az yzseksen gnden ok olmamak zere geici olarak durdurulmasna karar verebilir.

(5) Geici durdurma sresince, tehlikeli eylemin veya kt niyetin ya da rnlerde zarar olumasnn nlenmesi ile faaliyetin durdurulmasna neden olan durumun ortadan kaldrlmasna ilikin faaliyetler dnda hibir piyasa faaliyeti yaplamaz.

Delillerin toplanmas

MADDE 22 (1) Soruturma yapmakla grevlendirilen Kurum personeli, konu ile ilgili gerekli bilgileri isteme ve yerinde inceleme yapma yetkisine sahip olup; gerekli her trl bilgi, belge ve numunenin verilmesini ilgili kii, kurum ve kurululardan isteyebilir, bunlarn asl ve/veya rneklerini alabilir, gerekli tutanaklar dzenleyebilir, konu ile ilgili yazl veya szl aklama isteyebilir.

(2) lgili kii, kurum ve kurulular kendilerinden talep edilen her trl defter, belge, bilgi ve numuneyi vermekle ykmldr.

(3) Soruturma safhasnda, ilgili mevzuat hkmlerini ihlal ettii iddia edilen gerek veya tzel kii, karar etkileyebilecek her trl bilgi ve delili her zaman Kuruma sunabilir.

Raporun teblii ve savunma

MADDE 23 (1) Soruturma yapmakla grevlendirilen Kurum personeli tarafndan dzenlenen soruturma raporu, Daire Bakanlna iletilir. Raporda ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk tespit edilmi olmas halinde, raporun bir nshas Daire Bakan tarafndan hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiiye tebli edilir. Raporda, ihbar veya ikayet sahiplerinin kimlikleri ile nc kiilerin ticari nitelikli srlarnn korunmas amacyla gerekli nlemler alnr.

(2) Soruturma raporunun tebli yazsnda, hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiiye on be gnlk sre verilerek, raporda tespit edilen hususlarla ilgili yazl savunmasn Kuruma gndermesi istenir. Sresi ierisinde verilmeyen savunma dikkate alnmaz. Hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiinin hakl gerekeler gstermesi halinde bu sre bir kereye mahsus olmak zere ve en ok bir katna kadar uzatlabilir.

(3) Hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiinin sresi iinde Kuruma intikal eden yazl savunmasyla ilgili olarak, soruturmay yapmakla grevlendirilen Kurum personelinin varsa ek gr alnr. Ek gr, Daire Bakan tarafndan hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiiye tebli edilir. lgili kii on be gn iinde bu gre cevap verebilir.

(4) Daire Bakan; dzenlenen soruturma raporu, hakknda soruturma yaplan gerek veya tzel kiinin yazl savunmas, bu savunmayla ilgili soruturmay yapmakla grevlendirilen Kurum personelinin varsa ek gr ve ek gre ilikin ilgili kiinin varsa savunmas ile bunlarn tm zerindeki kendi grnden oluan soruturma dosyasn Bakanla sunar.

(5) Bakan, soruturma dosyasn Kurul gndemine ncelikle alr.

Kurul karar

MADDE 24 (1) Kurul, soruturma konusu zerinde yapaca inceleme ve deerlendirme neticesinde soruturma raporu ile bal olmakszn kararn verir.

(2) Soruturma raporunda ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk tespit edilmi olmas ve bu tespitin Kurul tarafndan da sabit grlmesi halinde, ilgili kanunlarda ngrlen ceza ve yaptrmlarn uygulanmas kararlatrlr.

(3) dari para cezalar, n aratrma veya soruturma aamasnn tamamlanmasndan sonra Kurul tarafndan en ge ay iinde karara balanr.

n aratrma ve soruturma prosedrne gerek olmayan haller

MADDE 25 (1) Petrol piyasasnda faaliyette bulunan gerek veya tzel kiilerin ilgili mevzuat hkmlerine aykr faaliyet ve ilemlerinden bu Ynetmelikte dzenlenen n aratrma ve soruturma prosedrne gerek olmayacak derecede ak olduu Kurul tarafndan belirlenenler iin, Daire Bakanl vastasyla ilgili gerek veya tzel kiiye on be gnden az olmamak zere uygun bir sre verilerek yazl savunmas alnr. Daire Bakan, ilgili gerek veya tzel kiinin yazl savunmasn, kendi gryle birlikte Bakanla sunar. Bakan, konuyu Kurul gndemine ncelikle alr.

(2) Kurul, yazl savunma ve konuya ilikin olarak inceleme ve deerlendirmesini yaparak Daire Bakanl gr ile bal olmakszn kararn verir. lgili mevzuat hkmlerine aykrln Kurul tarafndan sabit grlmesi halinde, ilgili kanunlarda ngrlen ceza ve yaptrmlarn uygulanmas kararlatrlr. dari para cezalarna ilikin konular Kurul tarafndan konunun Kurula tam ve eksiksiz olarak intikalinden itibaren en ge ay iinde karara balanr.

Denetim raporlarnn soruturma raporu gibi deerlendirilebilecei haller

MADDE 26 (1) kinci ve nc Blmlerde yer alan hkmler erevesinde yaplan denetimler neticesinde dzenlenen denetim raporlarnda tespit edilen ilgili mevzuat hkmlerine aykrlklarn Kurul tarafndan, ayrca bir soruturma yaplmasna gerek olmayacak derecede ak ve yeterli grlmesi halinde; Bu Ynetmeliin 25 inci maddesinde yer alan hkmler erevesinde ilem yaplr.

Kararlarn teblii ve para cezalarnn tahsili

MADDE 27 (1) Kurul karar rnei, hakknda soruturma yaplan ilgili gerek veya tzel kiiye tebli edilir.

(2) dari para cezalarnn tebli tarihini izleyen 30 gn iinde denmemesi halinde, cezann ilgili vergi dairesi aracl ile tahsili salanr. Tahsilatta 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmleri uygulanr.

(3) Kurul kararlarna kar kararn tebli tarihini izleyen gnden itibaren sresi iinde yetkili dare Mahkemesine bavurulabilir.

(4) Kaaklk kapsamnda verilen idari para cezalarna kar yarg yoluna bavurulmas tahsil ilemlerini durdurmaz.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Srelerin balama tarihi

MADDE 28 (1) Sreler, ilgili gerek veya tzel kiiye tebli, yayn veya ilan tarihini izleyen gnden itibaren balar.

Tebligat

MADDE 29 (1) Kurumca, bu Ynetmeliin uygulanmasna ilikin olarak yaplacak her trl tebligat hakknda 7201 sayl Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr. Ancak, ilanen yaplacak tebligatlar Resm Gazetede yaymlanr.

Adli ve idari makamlara bavuru

MADDE 30 (1) Kurul, resen ya da yaplmakta olan denetim, n aratrma veya soruturmann herhangi bir safhasnda elde edilen bulgular neticesinde, ilgili mevzuat hkmlerine bir aykrlk tespit etmesi halinde, dava amak da dahil olmak zere her trl adli ve idari makama bavuru karar alabilir. Bu tr kararlar ilgili mercilere bildirilir.

(2) Ayrca Kurum, piyasa faaliyetlerine ilikin olarak lisans sahipleri veya yetkilileri hakknda alan kamu davalarn katlan sfatyla takip edebilir. Bu konularla ilgili olarak su duyurusunda bulunabilecei gibi mevzuatn uygulanmas asndan, adli ve mlki makamlardan yaptrm talebinde bulunabilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Atflar

MADDE 32 (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Yaplacak Denetimler ile n Aratrma ve Soruturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie yaplan atflar bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 33 (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasasnda Yaplacak Denetimler ile n Aratrma ve Soruturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

EK-1: ULUSAL MARKER TESPT TUTANAI

Tutanak Seri No

Lisans No

 

Akaryakt Sahibinin Ad/Ticari Unvan

 

Akaryakt Sahibinin Adresi

 

Kontroln Yapld Yer (Pompa, tank, tanker, boru hatt vb)

 

Akaryaktn Cinsi/Tr

 

Kontroln Yapld Tarih/Saat

 

Kontrol Cihaz No

 

Kontrol Sonular

 

Dier Bilgiler

 

Kontrol Yapan Kurumun Ad

 

Yukarda cinsi ve muhteviyat belirtilen akaryakt zerinde, akaryakt sahibinin, yetkilisinin, vekilinin veya ilgili personelinin huzurunda seyyar kontrol cihaz ile ulusal marker kontrol yaplarak, yukarda yer alan sonular elde edilmitir. Durumu tespit eden i bu tutanak nsha olarak dzenlenmi olup, bir nshas ilgiliye verilmitir.

; //.

Denetimle Grevli Personelin Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

Denetlenen Gerek veya Tzel Kiinin/ Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Nosu, mzas, Kaesi

 

 

 

 

 

NOT: Seyyar kontrol cihazndan alnan rapor taraflarca imzalanarak bu tutanaa eklenir.

Resmi Mahit (Varsa)

Ad ve Soyad/Grevi/Unvan/mzas


 

EK-2: NUMUNE ALMA TUTANAI

Tutanak Seri No

 

Lisans No

 

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Ad/Ticaret Unvan

 

Numune Alnan Yerin Adresi/Tat Plakas/ Gemi Sicil No/Tank Numaras/Vagon No

 

Numunenin Alnd Yer (Pompa, tank, tanker, boru hatt vb)

 

Numunenin Alnd Tarih/Saat

 

Alnan Numunenin Cinsi/Tr

 

Alnan Numune Miktar

 

Numunesi Alnan rnn Toplam Miktar

 

Numune Alma Gerekesi

 

Numune Etiket Seri No

 

Numuneyi Alan Kurumun Ad

 

Yukarda cinsi ve muhteviyat belirtilen akaryakt/madeni yadan sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda (motorin trlerinde be, dier akaryakt trlerinde drt) takm numune alnarak, mhr bozulmadan almayacak ekilde mhrlenmitir. Durumu tespit eden i bu tutanak nsha olarak dzenlenmi olup, bir nshas ile numunelerden bir adedi ilgiliye verilmitir.

; //.

Denetimle Grevli Personelin Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

Denetlenen Gerek veya Tzel Kiinin/ Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Nosu, mzas, Kaesi

 

 

 

 

 

 

Resmi Mahit (Varsa)

Ad ve Soyad/Grevi/Unvan/mzas


 

EK-3: NUMUNE ETKET

Numune Etiket Seri No

Lisans No

 

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Ad/Ticari Unvan

 

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Adresi

 

Numunenin Alnd Tarih/Saat

 

Numunenin Alnd Yer (Pompa, tank, tanker, boru hatt vb)

 

Alnan Numunenin Cinsi/Tr

 

Numune Alma Tutana Seri No

 

Numuneyi Alan Kurumun Ad

 

 

Denetimle Grevli Personelin Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

Denetlenen Gerek veya Tzel Kiinin/ Yetkilisinin/Vekilinin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Nosu, mzas, Kaesi

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-4: NUMUNE TESLM TUTANAI

Tutanak Seri No

 

Lisans No

 

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Ad/Ticari Unvan

 

Numune Alnan Gerek veya Tzel Kiinin Adresi

 

Numunenin Alnd Tarih/Saat

 

Numunenin Alnd Yer (Pompa, tank, tanker, boru hatt vb)

 

Numuneyi Teslim Alan Laboratuvarn Ad

 

Numunenin Laboratuvara Teslim Edildii Tarih

 

Teslim Edilen Numunenin Cinsi ve Tr

 

Teslim Edilen Numune Says

 

ahit Numune Teslimi (Var/Yok)

 

stenen Analizin Cinsi (*)

 

Numune Etiket Seri No

 

Yukarda cinsi ve muhteviyat yer alan, tetkik edilerek nceden almam olduu anlalan ve standartlara uygun kaplarda teslim edilen akaryakt/madeni ya numuneleri, analiz edilmek zere nsha olarak tanzim edilmi ibu tutanakla teslim alnmtr.

Numuneyi Teslim Edenin Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

Numuneyi Teslim Alann Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

 

 

 

 

 

 

(*)Analiz cinsi belirtilmemi veya analiz listesi eklenmemi ise, Petrol Piyasasnda Uygulanacak Teknik Kriterler Hakknda Ynetmelikte ngrlen analizler yaplr.

 

EK-5: MHRLEME TUTANAI

Tutanak Seri No

 

Lisans No

 

Tesisin/letmenin Ad/Unvan

 

Tesis/letme Adresi

 

Tesis/letme Sahibinin/Yetkilisinin Ad

 

Gerek veya Tzel Kiinin Vergi Dairesi ve Nosu

 

Mhrlemenin Yapld Tarih-Saat

 

Mhrleme Nedeni

 

 

 

 

Mhrleme Sresi

 

Mhrlenen Donanm (Tank/tanker/pompa/boru hatt vb.)

 

Mhrlemeyi Yapan Kurumun Ad

 

 

Yukarda ad, unvan ve adresi yer alan tesis veya iletme, yukarda belirtilen nedenlerle sahibi, yetkilisi, vekili veya ilgili personeli huzurunda mhrlenmitir. Durumu tespit eden i bu tutanak nsha olarak dzenlenmi olup, bir nshas ilgiliye verilmitir.

 

.; //..

 

Denetimle Grevli Personelin Ad-Soyad, Grevi/Unvan, T.C. Kimlik Nosu, mzas

Tesis veya letme Sahibinin/ Yetkilisinin/Vekilinin/Personelinin Ad-Soyad, T.C. Kimlik Nosu, mzas, Kaesi

 

 

 

 

Resmi Mahit (Varsa)

Ad ve Soyad/Grevi/Unvan/mzas