27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığından:

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS-KREDİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2004 tarihli ve 25563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 – Burs almaya hak kazanan öğrenci, metni ve alınma usulü Genel Müdürlükçe hazırlanan taahhütnameyi Kuruma vermekle yükümlüdür. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrenciden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilir.’’

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Gençlik ve Spor Bakanı birlikte yürütür.