27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

ELEKTRK ENERJS RETMNE YNELK YENLENEBLR ENERJ

KAYNAK ALANLARININ BELRLENMES, DERECELENDRLMES,

KORUNMASI VE KULLANILMASINA LKN USUL VE

ESASLARA DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi retimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarnn belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunmas ve kullanlmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, kamu ve hazine arazilerinde elektrik enerjisi retimine uygun yenilenebilir enerji kaynak alanlarnn belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunmas ve kullanmn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunun 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

b) Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonu: Yenilenebilir enerji kaynak alan belirleme almalar kapsamnda ilgili kurum/kurulu temsilcilerinden oluan komisyonu,

c) Eik Deer: Yenilenebilir enerji kaynaklarndan teknolojik gelimelere ve lke ihtiyalarna gre ekonomik bir ekilde faydalanabilmek iin sahip olmas gereken ve Genel Mdrlk tarafndan karlan Teknik Klavuz Teblii ile belirlenen asgari deerleri,

) Genel Mdrlk: Yenilenebilir Enerji Genel Mdrln,

d) Kanun: 5346 sayl Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanunu,

e) Teknik alma: Herhangi bir alann potansiyel yenilenebilir enerji kaynak alan olarak deerlendirilebilmesi iin bu kaynann varlnn tespiti amac ile yaplan almay,

f) Teknik Klavuz Teblii: Bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak ilemlerin ayrntl bir ekilde akland Bakanlk tarafndan yrrle konulacak Teblii,

g) Teknik alma Komisyonu: Yenilenebilir enerji kaynak alanlarndaki kaynan varln ortaya koyan teknik almann, belirlenen usul ve esaslara gre yaplp yaplmadnn tespiti amac ile Genel Mdrlkte oluturulan komisyonu,

) Yenilenebilir Enerji Kayna: Rzgr, gne, biyoktle, dalga, gel-git, aknt, hidrolik ve jeotermal enerji kaynaklarn,

h) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alan (YEKA): Kamu ve hazine arazilerinde lke veya blge enerji talebinin karlanmasnda nemli katklarnn olaca bilimsel veya teknik almalarla ortaya konulan gelitirilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarndan en az birinin yksek younlukta bulunduu saha/sahalar,

) Yenilenebilir Enerji Kaynak Derecelendirilmesi: Teknolojik, finansal gelimeler ve lke ihtiyalarna gre yenilenebilir enerji kaynak alanlarnn kaynak, altyap imkanlar ve bu alanlara yaplacak yatrm maliyetlerini de dikkate alarak ncelikli olarak deerlendirilecek yenilenebilir enerji kaynak alanlarnn belirlenmesine ynelik metodolojiyi,

i) Yenilenebilir Enerji Terminali (Hub): Yenilenebilir enerji kaynak alan/alanlarnda retilecek enerjinin ulusal ebekeye aktarlmas iin optimum yerde ve sayda kurulacak trafo merkezi/merkezlerini,

ifade eder.

KNC BLM

Genel lkeler ve Komisyonlarn Oluturulmas

YEKAya ilikin genel ilkeler

MADDE 5 (1) YEKA ile ilgili olarak aadaki genel ilkelere uyulur.

a) Herhangi bir alann halihazr durumu tespit edilmeden YEKA olarak deerlendirilmesi yaplamaz. YEKA olmas dnlen alann gncel durumu teknik alma kapsamnda deerlendirilir.

b) YEKAda kaynan doallnn muhafaza edilmesi ve devamllnn salanmas esastr.

c) YEKA kamu ve hazine arazilerindeki kaynaa ilikin herhangi bir enerji retim faaliyetinin yaplabilmesi iin lisans alnmas zorunludur. Bu alanlarda 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasasnda Lisanssz Elektrik retimine likin Ynetmelik kapsamnda ilem yaplamaz.

) YEKA ile ilgili teknik ve idari almalar Genel Mdrlk yrtr. Genel Mdrln dnda YEKA almas yapmak isteyen valilikler, sanayi ve/veya ticaret odalar ve kalknma ajanslar, yapacaklar/yaptracaklar teknik almay Genel Mdrle sunarlar.

d) Yaplacak olan teknik almann ierii ve kapsamas gereken bilgiler Bakanlk tarafndan karlacak Teknik Klavuz Teblii ile belirlenir.

e) Teknik alma Komisyonu; almay uygun bulmas durumunda, bir rapor hazrlayarak, Genel Mdrlk zerinden Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonuna ye kurumlarn grne sunar.

f) Genel Mdrlk, Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonuna ye kurumlardan gelen deerlendirmeler dorultusunda YEKAda gerekli olan revizyonlar yapar.

g) Revizyonu yaplan YEKAya nihai halinin verilebilmesi iin Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonunun deerlendirmesine tekrar sunulur.

) Bakanlk, Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonu tarafndan bir rapor halinde Bakanla bildirilen nihai YEKAy ilan edilmek zere Resm Gazeteye gnderir.

h) Resm Gazetede ilan edilen YEKA imar planlarna resen ilenmek zere Bakanlk tarafndan ilgili mercilere bildirilir.

(2) YEKA belirlenmesinde yaplacak teknik almalarda; Genel Mdrlk tarafndan yaymlanan potansiyel atlaslar, usulne uygun olarak yaplan/yaptrlan bilimsel almalar veya sz konusu alan ierisinde alan temsil edecek sre, nitelik ve sayda lm istasyonundan alnan verilerin kullanlmas esastr.

(3) YEKA olarak herhangi bir alann deerlendirilmeye alnabilmesi iin teknik alma yaplmas zorunludur.

Komisyonlarn oluturulmas ve grevleri

MADDE 6 (1) Teknik alma Komisyonlarnn oluturulmas ve grevleri ile ilgili olarak aadaki ilkelere uyulur.

a) Teknik alma Komisyonu ilgili meslek alanlarnda deneyimli, Genel Mdrlk ve/veya Bakanln bal ve ilgili kurumlarndaki personelinden seilir ve en az 5 kiiden oluur.

b) Teknik alma Komisyonu; valilikler, sanayi ve/veya ticaret odalar ve kalknma ajanslar tarafndan YEKA belirlenmesi amac ile yaplan/yaptrlan teknik almalarn Teknik Klavuz Tebliinde belirlenen esaslara gre yaplp yaplmadn denetler.

(2) Bakanlklar Aras Deerlendirme Komisyonu yeleri aada belirtilen kurumlarn en az Genel Mdr Yardmcs seviyesinde yneticilerinden oluur ve Teknik alma Komisyonunun nerdii YEKA iin kurumsal grev, yetki ve sorumluluklar kapsamnda;

a) evre ve ehircilik Bakanl; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanunu, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu ve ilgili ynetmelikleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl Kanun Hkmnde Kararname, dier ilgili mevzuat uyarnca ky kenar izgisi, ky yaplar imar planlar, dolgu planlar, mcavir alan, evre dzeni plan ve imar plan ile yaplama yasa getirilen alanlar, uluslararas szlemelerle koruma altna alnm olan alan ve blgeler, milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat koruma alanlar, doal sit alanlar, sulak alanlar, zel evre koruma blgeleri, ve benzeri koruma stats bulunan dier alanlar, 11/3/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili ynetmelikleri kapsamnda 6/6/2008 tarihli ve 26898 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Kalitesi Deerlendirme ve Ynetimi Ynetmeliinde tanmlanan blge/blgeler ve alt blge/alt blgelerin oluturulmas ve tm blgelerde iyi hava kalitesinin salanmas iin alnmas gerekli nlemler, stratejik evresel deerlendirme yaplm alanlar ile yrtlmekte olan plan ve projeler,

b) Salk Bakanl; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunu ve bu Kanuna dayanlarak karlm olan ynetmelikler ve dier mevzuat uyarnca evre ve toplum salnn korunmasna ynelik hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

c) Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl; mevcut proje veya inaat halindeki demiryollar, limanlar, havalimanlar, havaliman mania planlar, 24/10/2012 tarihli ve 28451 sayl Resm Gazetede yaymlanan Haberleme Seyrsefer Gzetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine gre havaliman mania plan iinde veya dnda bulunan radar, haberleme ve seyrsefer elektronik sistemleri mania kriterleri ile hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler ve hava trafik hizmetleri ile ilgili olarak hazrlanan ve yrtlen plan ve projeler,

) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl; 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanunu, 5/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanunu, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayl Sulama Alanlarnda Arazi Dzenlemesine Dair Tarm Reformu Kanunu ve 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayl Zeytinciliin Islah ve Yabanilerinin Alattrlmas Hakknda Kanun ve ilgili dier mevzuata gre su rnleri reme ve istihsal sahalar, 1. ve 2. snf kuru tarm alanlar ile 1., 2., 3. ve 4. snf sulu tarm alanlar, toplulatrma parselasyon planlar, mera, zel mahsul alanlar, glet, sulama alanlar ve drenaj tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl; Maden Kanununa tabi ruhsatl alanlar ile ta, kum ve bunun gibi yap malzemesi alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayl Bor Tuzlar, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nkleer Enerji Hammaddelerinin letilmesini Linyit ve Demir Sahalarnn Bazlarnn adesini Dzenleyen Kanun ve 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayl Maden Kanunu kapsamndaki bor tuzu ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayl Jeotermal Kaynaklar ve Doal Mineralli Sular Kanunu kapsam ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

e) Kltr ve Turizm Bakanl; mevcut, kentsel, arkeolojik ve tarihi sit alanlar, kltr ve turizm koruma ve geliim blgeleri ve turizm merkezleri ile turizm potansiyeli tayan alanlar ile ilgili bilgiler ve dier plan ve projeler,

f) Orman ve Su leri Bakanl; 1/100.000 veya 1/25.000 lekli orman ve aalandrlacak alanlar, muhafaza ormanlar, meri kanunlar ve uluslararas szlemelerle koruma altna alnm tr, alan ve blgeler, ime ve kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan kaynaklarn korunmas, koruma alanlar ve koruma esaslarnn belirlenmesi maksadyla yaplan/yaplacak zel hkm belirleme ve zel planlama almalarnda elde edilen bilgiler, haritalar ve bu konuda hazrlanan ve yrtlen dier almalar,

g) Devlet Su leri Genel Mdrl; mevcut, inaat ve proje halindeki sulama alanlar, gl, glet, baraj, baraj rezervuar, akarsular, yeralt su kaynaklar, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii ve bunun dndaki ynetmeliklerde belirtilen ime ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan su kaynaklarnn su toplama havza snr ile mutlak, ksa, orta ve birinci ve ikinci ksm uzun mesafeli koruma alanlarnn snrlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

) Karayollar Genel Mdrl; mevcut, proje ya da inaat halindeki yollar, evre yollar, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

h) Meteoroloji Genel Mdrl; hakim rzgar yn ve dier meteorolojik veriler, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

) Trkiye Elektrik Datm A.. (TEDA), Trkiye Elektrik letiim A.. (TEA) ve Trkiye Elektrik retim A.. (EA) Genel Mdrlkleri; mevcut, inaat ve proje halindeki enerji nakil hatlar, enerji tesisleri ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

i) Maden Tetkik ve Arama Genel Mdrl; ruhsatl olmayan maden yataklarnn bulunduu alanlar, jeotermal su kaynaklar, jeolojik yap, fay hatt, dier benzersiz jeolojik ve jeomorfolojik oluumlarn bulunduu alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

j) Boru Hatlar ile Petrol Tama A.. (BOTA) Genel Mdrl; mevcut, inaat ve proje halindeki boru hatlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

k) Tabiat Varlklarn Koruma Genel Mdrl; zel evre koruma blgeleri ile bu blgelerle ilgili evre dzeni plan ve plan notlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

l) GAP Blge Kalknma daresi Bakanl; GAP kapsamndaki illerde yaplm nazm imar plan, evre dzeni plan, plan notlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

m) lgili valilik ve/veya belediyeler; idari, imar, mcavir alan snrlar, imar plan ve plan notlar, mevcut, inaat ve proje halindeki sanayi tesisleri ve tesislerin yerletii alanlar iin hazrlanan plan ve notlar, atk su artma tesisi, kat atk depolama tesisi, dier mevzuatla getirilen yasaklar ve kstlamalar nedeniyle hibir sanayi tesisinin kurulmasna izin verilmeyen alanlar, jeotermal kaynak ve doal mineralli su arama ve iletme ruhsat, Devletin hkm ve tasarrufu altnda bulunan alanlar ile zel kurum ve kurululara belirli amalarla tahsis edilmi alanlar ile ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

n) Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu; Lisansl elektrik retim tesisleri ve projeleri,

o) Milli Savunma Bakanl; 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayl Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanunu kapsamndaki alanlar, NATO Akaryakt Boru Hatlar, haberleme, seyrsefer ve radar sistemleri, askeri havaliman mania planlar v.b. projeler,

) Milli stihbarat Tekilat; Muhabere ve elektronik istihbarat kapsamndaki sistemler ve tesisler ile dier plan ve projeler,

p) Babakanlk Afet ve Acil Durum Ynetim Bakanl; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayl Umumi Hayata Messir Afetler Dolaysyla Alnacak Tedbirlerle Yaplacak Yardmlara Dair Kanun kapsamndaki i ve ilemler, su baskn, heyelan ve kaya dmesi gibi afet risk ve tehlikesine maruz alanlar, bulunduu deprem kua, ilgili bilgi ve/veya harita, hazrlanan ve yrtlen dier plan ve projeler,

r) Kalknma Bakanl; ulusal planlar ve planlamalar

gibi konular asndan bir deerlendirme yaparak nerilen kaynak alan iinde yenilenebilir enerji kaynaklarna dayal yatrm yaplamaz alanlar koordinatlar ve yasal gerekeleriyle birlikte Genel Mdrle bildirir.

NC BLM

YEKA Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi, Korunmas, Kullanlmas, Azami Derecede Yararlanmak in Gerekli Altyapnn Gelitirilmesi Esas, lke ve Kriterler

YEKA belirleme ve derecelendirme ilke ve kriterleri

MADDE 7 (1) YEKA, aadaki zelliklerden bir ya da birkan ihtiva eden alanlardr.

a) YEKA Bakanlk tarafndan karlacak Teknik Klavuz Teblii ile belirlenecek byklk ve asgari kurulu glerde elektrik retim tesisinin kurulmasna imkan tanmaldr.

b) YEKA yenilenebilir enerji kaynak trne gre Teknik Klavuz Teblii ile belirlenen eik deerleri salamal ve yenilenebilir enerji kaynann varl teknik alma ile ortaya konulmaldr.

c) Eik deer analizleri teknolojik gelimeler ve lke ihtiyalarna gre Genel Mdrlk tarafndan deitirilebilir.

)YEKA belirlenmesine engel olacak nitelikte ilgili kurum veya kurulularn sz konusu alan zerinde kstlayc bir proje, alma, uygulama veya bir ilevi olmamaldr.

d) Genel Mdrlk, metodolojisi Teknik Klavuz Teblii ile belirlenecek yntemi kullanarak YEKAy derecelendirir ve ncelikli olarak deerlendirilecek kaynak alanlarn belirler.

e) Teknik Klavuz Teblii ile belirlenen dier kriterleri karlamaldr.

YEKAnn korunmasna ilikin esas ve ilkeler

MADDE 8 (1) YEKAnn korunmasna ilikin aada yer alan usul ve esaslara uyulur.

a) Bu Ynetmelik kapsamnda belirlenerek Resm Gazetede ilan edilen alanlardaki yenilenebilir enerji kaynann karakteristik deerlerini deitirebilecek her trl proje ve planlarn hazrlk safhasnda Genel Mdrln grnn alnmas arttr.

b) YEKA iinde ve birbirine komu kaynak alanlar arasnda koridorlar tesis edilebilir.

c) YEKAda ulusal gvenlik ve kamu yarar bulunduran haller dnda bu kaynaktan yararlanmay engelleyici nitelikte ilem tesis edilemez. Ancak YEKA olarak ilan edilen alanlarn korunmasna ynelik alann ekolojik, fiziki ve teknik zelliklerine gre talep edilebilcek ek tedbirler Bakanln uygun gr alnarak uygulanabilir.

YEKAnn kullanlmasna ilikin esas ve ilkeler

MADDE 9 (1) YEKAnn kullanlmasnda aada yer alan usul ve esaslara uyulur.

a) YEKA, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu ve 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik Piyasas Lisans Ynetmelii kapsamnda kullandrlr.

b) YEKAda yaplacak parselasyon ile oluturulacak deiik mekanik glerdeki projeler Bakanlk ve/veya yetkilendirecei kurum kurulular tarafndan 6446 sayl Elektrik Piyasas Kanunu ve ilgili ynetmelikleri erevesinde yaplacak yarma ile tzel kiilere tahsis edilir.

YEKAdan azami derecede yararlanabilmek iin gerekli altyapnn gelitirilmesine ynelik kurum ve kurulularn sorumluluklarna ilikin esas ve ilkeler

MADDE 10 (1) YEKAdan verimli bir ekilde yararlanlabilmesine ynelik olarak bu alanlarn lisansl elektrik enerjisi retimi tesislerine kullandrlmasn zendirmek iin ilgili kurum ve kurulular tarafndan aada belirtilen ilke ve esaslara azami derecede uyulur.

a) Genel Mdrlk YEKAy optimum byklklerde kaynaa gre parselleri ve kurulu gleri belirler, gerekli lm ve n fizibilite almalarn yapar/yaptrr.

b) Arazi izinlerinin alnmasnda prosedr azaltc ynde almalar yapar.

c) Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl, YEKAnn enerji potansiyelini yk merkezlerine aktarmak iin sz konusu alan bir yenilenebilir enerji terminal olarak deerlendirip lisanslanacak projeler dorultusunda elektrik altyap planlarn hazrlar, gerekli tesislerin yapmn Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrl ile Kullanc arasnda imzalanan balant anlamalarn mteakip gerekletirir.

) Genel Mdrlk YEKAnn ulam altyapsnn iyiletirilmesi ynnde giriimlerde bulunur.

DRDNC BLM

Geici ve Son Hkmler

Halihazrdaki enerji ihtisas endstri alanlar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesinden nce YEKA kapsamna giren alana sahip kamu kurum ve kurulular Bakanla bavurarak alann YEKA kapsamnda ilem grmesini teminen bavuruda bulunur.

(2) Bavuruda 1/25000 ve 1/5000 lekli harita zerine ilenmi alan, yaplm ise kaynaklara gre parsel bilgileri, teknik alma v.b. bilgiler basl ve elektronik ortamda dosyalanarak Bakanla sunulur.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.