27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlndan:

ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII DENETM

HZMETLER BAKANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanlnn tekilat ve grevleri, Bakan, deneti ve ube mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar, Bakan ve denetilerin atanma ve grevlendirilmeleri ile denetim faaliyetleri, deneti yardmclarnn giri snav, meslee alnmalar, yetitirilmeleri, tez hazrlama ve yeterlik snavlar, ykselmeleri ve denetime tabi kii ve kurumlarn ykmllklerine ilikin usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 13 ve 31/A maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakann,

b) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanln,

c) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakann,

) Bakanlk: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanln,

d) Deneti: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakann, Badenetilerini, Denetilerini ve Deneti Yardmclarn,

e) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

f) Mstear: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Mstearn,

g) Snav Komisyonu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Deneti Yardmcl Snav Komisyonunu,

) ube Mdrl: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanl ube Mdrln,

h) Tez: Enerji ve Tabii Kaynaklar Deneti Yardmclarnca hazrlanacak tezi,

) Tez Jrisi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Deneti Yardmclarnca hazrlanacak tezi deerlendirecek jriyi,

i) Yarma Snav: Enerji ve Tabii Kaynaklar Deneti Yardmclar iin yaplacak yazl ve szl snav,

j) Yeterlik Snav: Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetilii yeterlik snavn,

k) Yeterlik Snav Komisyonu: Yeterlik snavn yapan komisyonu,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu, Ballk ve Grev Merkezi

Kurulu ve ballk

MADDE 4 (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanl, badeneti nitelik ve yetkisini haiz bir Bakanla yeteri kadar badeneti, deneti ve deneti yardmclarndan oluur.

(2) Denetim Hizmetleri Bakanl dorudan Bakana baldr. Bakan bu yetkilerini ksmen veya tamamen Msteara devredebilir.

(3) Bakanln yaz, hesap, ariv ve benzeri ileri Bakanla bal ube Mdrl tarafndan yrtlr.

Grev merkezi

MADDE 5 (1) Bakanln merkezi Ankaradr. Bu merkez denetilerin de grev merkezidir. Gerektiinde Bakann nerisi ve Bakan onayyla Ankara dnda da grev merkezleri ve bunlara bal brolar kurulabilir. Merkezler ayn yolla deitirilebilir veya kaldrlabilir.

(2) Bu alma merkezlerinde; Bakan tarafndan verilen emirlerin yerine getirilmesi, bro ve hizmetlerinin yrtlmesi, denetilerin Bakanlkla ve bro ile ilikilerinin dzenlenmesi konularnda Bakanlka bir deneti grevlendirilebilir.

NC BLM

Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanln grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Denetim Hizmetleri Bakanl Bakann veya yetkili klmas zerine Mstearn emri ve onay zerine Bakan adna aadaki grevleri yapar:

a) Bakanlk tekilat ile mevzuat gerei Bakanla bal, ilgili ve ilikili kurulularn her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili denetim faaliyetlerini yrtmek.

b) Bakanln denetim yetkisi altndaki her trl kurulu ile gerek ve tzel kiilerin, kamu ve zel irketlerin faaliyet ve ilemlerini Bakanln grev ve yetkileri erevesinde denetlemek.

c) Denetimlerde; Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet gstermesini salamak zere almalar yapmak ve gerekli teklifleri hazrlayp sunmak.

) Mevzuatn Bakanla tand her trl aratrma, inceleme, denetim, soruturma yetkilerini kullanmak.

d) Bakanlka verilen benzeri grevleri yapmak.

Bakann atanmas, grev ve yetkileri

MADDE 7 (1) Bakanla, Bakanlkta on yl fiilen deneti olarak grev yapm olan ve badeneti unvann alm olanlar arasndan atama yaplr. 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendindeki renim artn haiz olmak kaydyla kamu kurum ve kurulularnda denetim hizmetleri ile ilgili grevlerde en az oniki yl hizmeti bulunanlar ile Genel Mdrlk, dengi veya st grevleri yapm olanlar arasndan Bakanla atama yaplabilir. Bakann herhangi bir nedenle grevden ayrlmas veya Bakanln boalmas hallerinde, Bakanla atanma koullarn tayan denetilerden biri, Bakan tarafndan Bakan vekili olarak grevlendirilir.

(2) Bakan ayn zamanda Badeneti unvanna sahip olup, grev ve yetkileri unlardr:

a) 6 nc maddede belirtilen grevlerini yrtmek.

b) Gerektiinde deneti sfatyla bizzat denetim, inceleme ve soruturma yapmak.

c) Gerektiinde denetim programlarn dzenleyip onaya sunmak.

) Denetilerin grev yerlerini ve gruplarn saptamak.

d) Bakanla intikal eden ihbar ve ikayetleri ya da muttali olunan hususlar gerektiinde denetilerden ve/veya kurumlardan szl, yazl bilgi ve belge alarak inceleyip deerlendirerek gerekli ilemleri yapmak, gerektiinde incelenmesi, denetimi ve soruturulmas iin ilgili yerlere gndermek ve bu ilerin sonularn izlemek, Bakann emir ve talimat zerine denetileri grevlendirmek, emirlerin uygulann izlemek, almalar denetlemek, gerekli tedbirleri almak, lzumu halinde bizzat denetim yapmak.

e) Raporlar incelemek, usul ve esas ynlerinden eksikliklerin giderilmesini salamak, gerektiinde yeniden incelettirmek, grn de ekleyerek Onaya sunmak, Onay mteakip gerei iin ilgili yerlere gndermek, bunlarn zerine ilgililerce alnacak nlem ve yaplacak ilemlerin sonularn izlemek, lzumu halinde birim amirleriyle bu konuda bir toplant yaplmasn salamak.

f) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun almasn salamak, idarenin almalarna yardmc olmasn teminen inceleme programlar hazrlayp Onaya sunmak, kanun, tzk, kararname ve ynetmeliklerin hazrlanmasyla ilgili almalar yaptrmak, denetileri mesleki ve bilimsel almalar yapmaya zendirmek.

g) Deneti yardmclarnn yetimelerine ynelik eitim programlar uygulamak.

) Bakanlk tekilatyla bal, ilgili ve ilikili kurulularndaki denetim birimlerinde faaliyetlerin daha iyi yrtlmesi iin almalar yapmak, koordinasyonu salamak, gerektiinde balam inceleme ve soruturmalar devralmak, denetim tekrarnn nlenmesi amacyla bu birimlerce gnderilecek alma cetvellerini izlemek, gerektiinde ilgili denetim birimleri bakanlaryla toplant yapmak, bunlarn sonularna gre gerekli ilemleri yapmak, Bakana nerilerde bulunmak.

h) Denetim Hizmetleri Bakanl personelinin zlk haklaryla, ube Mdrlne ilikin dier ilemlerin yrtlmesini salamak, gerektiinde Bakanla nerilerde bulunmak.

) Bakanlk faaliyetlerine ve denetim sonularna ilikin yllk faaliyet raporu dzenlemek; gerektiinde Bakanln genel durumuyla ilgili gr ve nerilerini Bakana sunmak.

i) Bakanlk kapsamnda yer alan dier tefti ve denetim birimleri arasnda koordinasyonu salamak.

j) Bakan tarafndan verilecek benzeri grevlerle, mevzuatta belirtilen dier grevleri yapmak.

Bakana yardm

MADDE 8 (1) Bakan, kendisine yardmc olmak zere yeterli sayda denetiyi Bakan Onayyla Bakan Yardmcs olarak grevlendirebilir.

Denetilerin grev ve yetkileri

MADDE 9 (1) Denetiler Bakann grevlendirmesi ile aadaki grevleri yapar ve yetkileri kullanrlar:

a) Bakanlk tekilatyla Bakanlk denetimi altndaki bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulularn, gerek ve tzel kiilerin, kamu ve zel irketlerin her trl faaliyet ve ilemleriyle ilgili denetimi Bakanln grev ve yetkileri erevesinde yapmak.

b) Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre Bakanlk denetimi altndaki kamu ve zel irketlerde, bal, ilgili ve ilikili kurulularda bilano esasna dayal olarak denetim yapmak.

c) Mevzuatn uygulanmasndan doan sonular zerinde inceleme yaparak, grlecek yanllk ve eksikliklerin giderilmesi ve dzeltilmesi yollarn aratrmak ve ilerin istenen dzeyde yrmesini salamak iin alnmas gereken nlemleri ve dncelerini raporla Bakanla bildirmek.

) Bakanl ilgilendiren konularda, yurt iinde ve dnda aratrmalar yapmak, grevlendirildikleri kurs, seminer ve toplantlara katlmak.

d) Bakan ve mevzuat tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak.

(2) Deneti yardmclar birinci fkrada yer alan yetkileri, yanlarnda altklar denetinin gzetimi altnda kullanabilirler.

Denetilerin bilgi ve belge isteme yetkileri

MADDE 10 (1) Denetiler, yrttkleri hizmet ynnden gerekli grdkleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetim yaptklar gerek ve tzel kiiler ile birim ve kurululardan istemek ve grmek, bunlarn onayl rneklerini, bir yolsuzluun kantn oluturanlarn asllarn almak, kasa, depo ve ambarlar incelemek ve saymak, bunlar mhrlemek, inceleme ve sayma ilerinde yardm isteminde bulunmak, gerektiinde dier kamu ve zel kurum ve kurulularyla gerek ve tzel kiilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Denetime tbi olan gerek ve tzel kiiler ile birim ve kurulular gizli dahi olsa btn belge, defter ve bilgileri talep edildii takdirde ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep halinde gstermek, saylmasna ve incelenmesine yardmc olmak zorundadr.

(3) Asllar alnan belgelerin, denetilerin mhr ve imzasyla onanm rnekleri, dosyasnda saklanmak zere alnd yere verilir.

Denetilerin sorumluluklar

MADDE 11 (1) Denetiler;

a) Devlet Memurlar Kanunu, 3154 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve dier kanunlarla bu Ynetmelikte ngrlen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, grevlerini ve sorumluluklarn eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

b) Yetkili makamlar tarafndan verilen i ve grevleri, sresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.

c) Meslein gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak davranlarda bulunamazlar.

) Refakatine verilen deneti yardmclarnn en iyi ekilde yetimesine zel bir nem verir ve bu amala refakat sresi boyunca deneti yardmclarnn meslek ve hizmet gereklerine uygun ekilde yetimelerini gzetirler.

d) Denetiler meslek ahlakna ve etik ilkelere uygun davranrlar.

e) Denetlenen birimin faaliyetlerini aksatmayacak ekilde grevlerini yaparlar.

f) Meslektalarna, dier kamu grevlilerine ve ilgili dier ahslara kar nazik, ll ve saygl davranrlar.

g) Grevli bulunduklar srada ve sonrasnda, sz konusu ile ilgili ahs ve kurumlardan herhangi bir menfaat talep edemezler, alveri yapamazlar ve bor alp veremezler.

Grevden uzaklatrma

MADDE 12 (1) Denetiler, grevlendirildikleri konularla ilgili olarak aadaki hususlarn gereklemesi halinde ilgililerin grevden uzaklatrlmas teklifini yapabilirler:

a) Para ve para hkmndeki belge ve senetleri, her trl mal ve eyay, bunlarn hesap, belge ve defterini gstermekten ve bunlarla ilgili sorular cevaplamaktan kanmak, denetim, inceleme ve soruturmay gletirecek, engelleyecek ve yanl yollara srkleyecek davranlarda bulunmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Evrakta sahtecilik, kaytlarda tahrifat yapmak.

) Kamu hizmetleri gerekleri ynnden grev banda kalmas sakncal olmak.

(2) Birinci fkrann (a) bendinde gsterilen hallerde durumun bir tutanakla saptanmas gerekir.

(3) Grevden uzaklatrma nlemi, n inceleme ve soruturmann her aamasnda teklif edilebilir. Ancak ilgilinin grevi banda kalmasnn sakncal olduunun ak biimde ortaya konmas gerekir.

(4) Grevden uzaklatrma teklifi, deneti tarafndan gerekesiyle birlikte Bakanla sunulur. Bakann Onay ile gerekleir.

(5) Soruturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan karma veya cezai bir ilem uygulanmasna gerek kalmayanlar iin alnm olan grevden uzaklatrma nleminin kaldrlmas mevzuatn gerektirdii ekilde yaplr ve denetilerce Bakanla derhal bildirilir.

DRDNC BLM

Deneti Yardmcl Yarma Snav ve Atama

Deneti yardmclna atanabilme koulu

MADDE 13 (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Deneti Yardmclna atanabilmek iin, yarma snavn kazanmak arttr. Bu snav yazl ve szl olmak zere iki blmden oluur. Szl snava, ancak yazl snav kazananlar kabul edilirler.

(2) Yarma snav, kadro ve ihtiya durumuna gre Bakanlka uygun grlen zamanlarda yaplr. Deneti yardmcl yarma snavnn yaplmasna Bakann teklifi ve Bakann onay ile karar verilir.

(3) Snav Komisyonunun uygun grmesi halinde yazl snav niversiteler veya bu konuda uzmanlam dier kamu kurum ve kurulularna da yaptrlabilir. Bu durumda, snava ilikin hususlar Bakanlk ile snavn yaptrlaca kurulu arasnda yaplan protokolle belirlenir.

Yarma snavna katlacaklarda aranan artlar

MADDE 14 (1) Deneti yardmcl giri snavna katlabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde saylan nitelikleri tamak,

b) Bakanln kadro ve ihtiya durumuna gre;

1) En az drt yllk eitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iletme faklteleri veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) En az drt yllk eitim veren mimarlk ve mhendislik faklteleri ile kurumsal hizmet gerekleri erevesinde Bakanlka snav duyurusunda belirtilen veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak,

c) Salk durumu, her trl iklim ve yolculuk koullarna elverili bulunmak,

) Giri snavnn yapld yln ocak aynn birinci gn itibaryla otuz be yan doldurmam olmak,

d) Son bavuru tarihi itibariyle, geerlik sresi dolmam KPSSden yarma snav duyurusunda belirtilen puan trlerine gre asgari puan alm olmak,

gerekir.

(2) Bakanlk, birinci fkrann (b) bendinde belirtilen mezuniyet koulunun yerine getirilmesi kaydyla, ihtiya duyulan renim dallarna gre ayr ayr kontenjan belirleyebilir.

Snav duyurusu

MADDE 15 (1) Atama yaplacak kadrolarn snflar, dereceleri, snava katlma artlar, bavuru yeri, bavuru tarihleri, Bakanlka belirlenecek KPSS puan tr ve taban puan, snavn yaplaca yer ve tarih, snav konular, snav deerlendirme yntemi, bavuruda istenilecek belgeler ile gerekli grlen dier hususlar snav gnnden en az 30 gn nce Resm Gazetede ve Trkiye genelinde yaymlanan en yksek tirajl ilk be gazeteden birinde en az bir kez ilan edilmek ve Bakanlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Bavuruda istenecek belgeler ve bavuru ekli

MADDE 16 (1) Deneti yardmcl yarma snavna katlmak isteyenler, bir dileke ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Bakanlna elden veya gerekli belgeleri bavuru sresinin son gn mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Bakanlna ulaacak ekilde posta ile bavururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz. Dilekeye, isteklinin T.C. kimlik numaras, yazma adresi ile hangi yabanc dilden snava girecei yazlr ve aadaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) KPSS snav sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts.

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

c) 4 adet vesikalk fotoraf.

) Snav tarihinde erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan.

d) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl veya Bakanlka onayl rnei.

e) Salkla ilgili olarak grevini devaml yapmaya engel bir durumu olmadna dair yazl beyan.

f) zgemii.

Bavurularn incelenmesi

MADDE 17 (1) Sresinde yaplan bavurular incelenerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmad tespit edilir ve yarma snavna katlmaya hak kazananlar Bakanlk internet sayfasnda ilan edilir.

(2) Yarma snavna katlacaklarn listesine, isim listesinin ilanndan itibaren be gn ierisinde itiraz edilebilir. Yaplan itirazlar, Snav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en ge be gn ierisinde sonulandrlr. Bu sre en fazla on gne kadar uzatlabilir.

(3) Dileke ve eklerinde yer alan belge ve bilgilerde geree aykrlk tespit edilenlerin snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarnda Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

Yarma snav giri belgesi

MADDE 18 (1) Snava katlmak iin aranan niteliklere sahip olanlara, Denetim Hizmetleri Bakanlnca fotorafl snav giri belgesi verilir. Snava katlabilmek iin bu belgenin ibraz arttr.

Yarma snavnn yaplaca yer

MADDE 19 (1) Deneti yardmcl giri snavnn yazl ksm Ankara ve ihtiyaca gre dier illerde, szl ksm ise Ankarada Denetim Hizmetleri Bakanlnca belirlenen yerde yaplr.

Snav Komisyonu

MADDE 20 (1) Snav Komisyonu, Bakann nerisi ve Bakann onayyla Denetim Hizmetleri Bakannn Bakanlnda, drt deneti olmak zere be yeden oluur. Ayrca, denetiler arasndan yedek ye belirlenir. htiya halinde kurul yesi olarak niversitelerdeki retim grevlilerinden veya Bakanlk iinden de grevlendirme yaplabilir.

(2) Yarma snavnda yabanc dil bilgisinin deerlendirilmesi iin Bakanlk personeline de grev verilebilecei gibi niversitelerden de hizmet alnabilir.

(3) Snav Komisyonunun bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, nc dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn katldklar snavda grev alamazlar. Bu durumda olan yelerin yerine yedek ye grevlendirilir.

Yazl snav konular

MADDE 21 (1) Yazl snav, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin aadaki konular arasndan yaplr.

a) Ekonomi;

1) Mikro ekonomi,

2) Makro ekonomi,

3) Gncel ekonomik sorunlar,

4) ktisadi dnceler ve doktrinler tarihi,

5) Para-banka,

6) Uluslararas ekonomi.

b) Hukuk;

1) Anayasa hukuku,

2) dare hukuku,

3) Medeni hukuk,

4) Ceza hukuku,

5) Ticaret hukuku,

6) Borlar hukuku,

7) Ceza muhakemesi hukuku.

c) Maliye;

1) Maliye politikas,

2) Kamu gelir ve giderleri,

3) Kamu borlar,

4) Bte.

) Muhasebe;

1) Genel muhasebe,

2) Muhasebe ve bilano teorisi,

3) Bilano analizi ve teknikleri,

4) Ticari hesap.

d) Yabanc dil;

1) Almanca,

2) Franszca,

3) ngilizce,

4) landa belirtilecek dier dillerden biri.

e) Kompozisyon,

f) Snav Komisyonunca belirlenen dier konular.

(2) Yazl snav, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin, aadaki konulardan yaplr.

a) Genel yetenek ve genel kltr,

b) Mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen alan bilgisi konular.

(3) Yazl snavda sorularn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye tabi tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

Yazl snav sorularnn hazrlanmas

MADDE 22 (1) Snav sorular ve her soruya verilecek puanlar ile snav sreleri Snav Komisyonunca tespit edilir. Hazrlanan sorular Snav Komisyonu yeleri tarafndan imzalanarak, her konunun sorusu ayr bir mhrl zarf iinde Snav Komisyonu Bakanna sunulur.

Yazl snavn yaplma ekli

MADDE 23 (1) Snav duyurulan saatte balar. Snava giren adaylar yanlarnda snav giri belgeleriyle birlikte resmi makamlarca verilmi geerli bir kimlik belgesi (nfus czdan, src belgesi ve benzeri) bulundurmak zorunda olup, istenildiinde bunlar snav grevlilerine ibraz etmekle ykmldrler.

(2) Snava, iinde snav sorular bulunan mhrl zarfn snava katlanlarn huzurunda almas, adaylara datlmas veya yazdrlmas suretiyle balanr. Bu ekilde balanan snava Bakanlka grevlendirilen deneti ve deneti yardmclar ile gerekirse dier Bakanlk personeli gzclk eder.

(3) Snav baladktan sonra ve herhangi bir aday snav salonunu terk ettikten sonra salona gelen adaylar snava kabul edilmezler.

(4) Adaylar, snav sorularnn cevaplarn, mhrl snav katlarna yazarlar. Snav katlarna, kapatlacak yer dnda, adaylarn kimliini belirtecek herhangi bir yaz yazlamaz ve iaret konulamaz. Kdna bu ekilde yaz yazan veya iaret koyan adaylarla, snavda kopya ektii tespit edilen adaylar hakknda bir tutanak dzenlenerek snavlar geersiz saylr.

(5) Sorularn snav balama saatinde adaylarn huzurunda aldn, snavn balama ve biti saatini, snava girenlerin saysn, ka kt kullandklarn ve snavn akn gsteren bir tutanak dzenlenir.

Yazl snav ktlarnn deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Yazl snavda baarl saylabilmek iin, her konudan 100 tam puan zerinden 60 puandan az olmamak zere ortalama 70 puan almak gerekir.

(2) Yazl snav sonular tutanaa balanr.

Yazl snav sonularnn duyurulmas

MADDE 25 (1) Yazl snav kazanan adaylarn listesi hazrlanarak Bakanlk internet sitesinde duyurulur ve kazananlara Bakanlka gerekli bildirim yaplr. Liste ile Bakanlk kaytlarnda uyumsuzluk olmas halinde Bakanlk kaytlar esas alnr.

Szl snav

MADDE 26 (1) Yazl snavda baar gsteren adaylar szl snava tabi tutulurlar. Szl snavda adaylar;

a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilir.

(2) Adaylar, Snav Komisyonu tarafndan birinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin ise onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz. Szl snavda baarl saylmak iin, Komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az 70 olmas arttr.

(3) Snav Komisyonu, szl snav sonularn bir tutanaa balar.

Yarma snav notu ve sonucunun duyurulmas

MADDE 27 (1) Deneti yardmcl yarma snav notu yazl ve szl snav notlarnn ortalamasdr.

(2) Yarma snavn kazananlarn durumu, Snav Komisyonu tarafndan en yksek puandan balamak zere sralanarak bir tutanaa balanr. Puanlarn eitlii halinde sralamada yabanc dil puan esas alnr.

(3) Yarma snavn kazanan adaylarn baar srasna gre listesi hazrlanarak duyurulur. Ayrca, yarma snavnda baarl olmak artyla ilanda belirtilen kadro saysnn yarsn gememek zere yedek aday tespit edilir. Yedek adaylarn haklar snav kazananlarn ilanndan itibaren 6 ay sreyle geerlidir. Bu sre ierisinde atama yaplmaya hak kazananlarn greve balamamas veya atama yaplan kadrolarda boalma olmas halinde yedekler baar srasna gre atanr. Listede yer almak, adaylar iin daha sonraki snavlar iin kazanlm hak veya herhangi bir ncelik hakk tekil etmez.

Deneti yardmclna atanma ve kdem sras

MADDE 28 (1) Snavda baar gsterenler, baar srasna gre bo olan deneti yardmcs kadrolarna atanrlar.

(2) Deneti yardmclar arasndaki kdem sras, ayn giri snavn kazanarak deneti yardmclna atananlar arasndaki yarma snav notuna gre belirlenir.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 29 (1) Snavda baar gstererek atananlarn snavla ilgili belgeleri be yl zlk dosyalarnda, bunun dnda kalan snavla ilgili dier belgeler mteakip snav tarihine kadar Bakanlk arivinde saklanr.

BENC BLM

Deneti Yardmclarnn Yetitirilmesi

Yetitirmede ama

MADDE 30 (1) Deneti yardmclarnn yetitirilmesinde aadaki amalar gdlr:

a) Meslein gerektirdii niteliklere gre yetimelerini salamak.

b) Yetki alanna giren mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruturma konularnda tecrbe ve ihtisas sahibi olmalarn salamak.

c) lmi ve mesleki alma ve aratrma alkanln kazandrmak.

) Bakanln grev alanyla ilgili bilgi sahibi olabilmeleri iin gerekli tanm, kavram, yntem ve uygulamalara ilikin asgari temel bilgileri ve kurumsal kltr kazandrmak.

d) Bakanln alma alan ile ilgili yurt ii ve yurt d konferans, seminer ve eitim programlarna katlm salamak ve temsil kabiliyetini gelitirmek.

e) Mesleki etik kurallara uygun hareket edilmesini salamak.

f) Yabanc dil bilgilerini gelitirmelerini salamak.

g) Meslein gerektirdii dier niteliklere sahip olmalarn salamak.

Yetitirme program

MADDE 31 (1) Deneti yardmclar, en az yllk yardmclk dnemlerinde yabanc dil bilgilerinin gelitirilmesi yannda, aadaki programa gre yetitirilirler.

a) Birinci dnem almalar: Denetim Hizmetleri Bakanlnca Bakanln yetki alanna giren denetim alanlaryla ilgili mevzuatn deneti yardmclarna retilmesi amacyla hizmet ii eitim eklinde dzenlenir.

b) kinci dnem almalar: Deneti refakatinde yaplr. Bu almalarda deneti yardmclarnn yetitirilmesine zel nem ve ncelik verilir. Denetiler programlarn; mevzuat ve uygulamasnn, denetim usullerinin yeterli derecede renilmesini salayacak ekilde dzenler ve uygularlar.

c) nc dnem almalar: En az bir yllk birinci ve ikinci dnem almalarn baaryla bitiren deneti yardmclarna bamsz olarak denetim yetkisi verilebilir. Deneti yardmclarna, bamsz olarak denetim yetkisi verilmesinde, refakatinde altklar denetilerin grleri de dikkate alnr.

ALTINCI BLM

Yeterlik Snav, Denetilie Atanma ve Ykselme

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 32 (1) Deneti yardmcs, yetki verilmesinden itibaren bir ay ierisinde Bakanln grev sahas ile ilgili konularda tez konusu seer ve Bakann onay ile tez konusu belirlenir. Tez konusunun uygun bulunmamas halinde, deneti yardmcs on be gn iinde Bakann nerisi dorultusunda yeni tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmamas halinde tez konusu Bakan tarafndan resen belirlenir.

Tez danman

MADDE 33 (1) Deneti yardmcs, tez konusunun kesinlemesinden itibaren en ge bir ay ierisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazm usul ve esaslarna, seilen konunun niteliine, Bakanln grev alan ile ilgili hususlara uygunluunu temin etmek iin bir danman belirler ve Tez Jrisinin onayna sunmak zere Bakanla bildirir. Tez Jrisi gerektiinde baka bir danman da belirleyebilir.

(2) Tez danman, deneti yardmcsna tez hazrlama srecinde yardmc olmak maksadyla tavsiyelerde bulunur.

(3) Tez danman, denetiler ile Bakanlk tekilat veya dier kamu kurulularnda grev yapan ve daha nce lisansst programlarda akademik alma yapm, konusunda uzman kamu grevlileri arasndan belirlenir. Gerektiinde yksekretim kurumlarnda grevli retim yelerinden de danman belirlenebilir.

Tez hazrlama sresi ve tezin teslimi

MADDE 34 (1) Deneti yardmcs, tez konusunun kesinletii tarihten itibaren en ge bir yl ierisinde, hazrlad tezi teslim etmek zorundadr.

(2) Deneti yardmcs tezini, tez danman rehberliinde hazrlar. Deneti yardmcsnn hazrlayaca tezin, kendi gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir. Tez konusunun baka bir kurum ve kuruluta uzmanlk, yksek lisans, doktora tezi veya baka ad altnda ierik ve sonular asndan ayn ekilde incelenip savunulmam olmas esastr. ntihal yapld tespit edilen tez geersiz saylr, denetilie atanm olsa dahi ilgili kiinin atamas iptal edilir ve hakknda idari ilem yaplr.

(3) Deneti yardmcsnca hazrlanan tez, belirlenen srenin sonunda tez danmannn tez hakkndaki yazl grn ieren raporu ile birlikte be nsha halinde Bakanla teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar be gn iinde tez jrisine gnderilir.

(4) Sresi ierisinde tezini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalar veya yeni bir tez hazrlamalar iin bir defaya mahsus alt ay amamak zere Tez Jrisinin karar ile ilave sre verilir.

Tez Jrisi

MADDE 35 (1) Tez Jrisi, 20 nci maddede belirtilen usul ve esaslara gre oluturulur.

Tez deerlendirme ve tez savunmas

MADDE 36 (1) Tez Jrisi, tez danmannn deerlendirme grlerini de dikkate alarak tezi bir ay ierisinde inceler ve deerlendirir. Bakanlka belirlenen tarihte, deneti yardmcs hazrlad tezin savunmasn yapar.

(2) Tez Jrisi, deneti yardmcsnn hazrlam olduu tezi ve tezin szl savunmasn tez konusunu gz nne alarak deerlendirir.

(3) Tezin deerlendirilmesi oylama ile yaplr. Yeterli veya yetersiz eklinde kullanlan oylarda, yeterliin tespitine oy okluu ile karar verilir.

Yeterlik snavna girme hakknn kazanlmas

MADDE 37 (1) Deneti yardmclar en az yl fiilen almak ve belirlenen konularda hazrlayacaklar tezin Tez Jrisi tarafndan kabul edilmesi kaydyla, yaplacak yeterlik snavna girmeye hak kazanrlar. yln hesaplanmasnda; aylksz izin, toplamda ay aan hastalk ve refakat izni dikkate alnmaz.

Yeterlik snav tarihinin bildirilmesi

MADDE 38 (1) Yeterlik snavna girmeye hak kazanan deneti yardmclarna, yazl ve szl olarak iki blm halinde tabi tutulacaklar yeterlik snavnn yazl blmnn tarihi, saati ve yeri, snav tarihinden en az iki ay nce bildirilir. Szl snava arlmaya hak kazanan deneti yardmcsna da snavn tarihi, saati ve yeri ayrca bildirilir.

Yeterlik Snav Komisyonu

MADDE 39 (1) Yeterlik Snav Komisyonu 20 nci maddede belirtilen usul ve esaslara gre oluturulur.

(2) Yeterlik Snav Komisyonu, yeterlik snavna ilikin olarak yaplacak olan tm i ve ilemleri gerekletirir.

Yeterlik snav konular

MADDE 40 (1) Yeterlik snavnn yazl ve szl blmleri aadaki konulardan yaplr:

a) Genel kltr bilgisi ile Bakanlk, bal, ilgili ve ilikili kurulular mevzuat ve Bakanlkla ilgili dier mevzuat.

b) Bakanlk tekilat, politikas ve ilkeleri.

c) Mali mevzuat.

) Personel mevzuat.

d) Denetim mevzuat ve uygulamas.

e) Yeterlik Snav Komisyonunca belirlenen dier konular.

Yazl snav

MADDE 41 (1) Yazl snav, Yeterlik Snav Komisyonu yeleri tarafndan 100 tam puan zerinden deerlendirilir.

(2) Yazl snavda baarl saylabilmek iin yelerin verdii notlarn ortalamasnn en az 70 olmas gerekir.

(3) Yeterlik Snav Komisyonu yazl snav sonularn bir tutanaa balar.

(4) Snavda baarl olamayanlara veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde bir defaya mahsus olmak zere ikinci kez snav hakk verilir. Bu kiiler kdem sralamasnda dnemlerinin sonuna baar srasna gre yerletirilirler.

Szl snav

MADDE 42 (1) Yazl snavda baarl olan deneti yardmclar szl snava tabi tutulurlar. Szl snavda, 26 nc maddenin birinci fkrasna gre deerlendirme yaplmasnn yan sra deneti yardmclarnn deneti yardmcl dnemindeki almalar da dikkate alnr. Deneti yardmclarna Yeterlik Snav Komisyonu yelerinin her biri 100 tam puan zerinden puan verir. Verilen puanlarn ortalamas szl snav puann tekil eder. Szl snavda baarl saylabilmek iin bu puann en az 70 olmas arttr.

(2) Yeterlik Snav Komisyonu, szl snav sonularn bir tutanaa balar.

Yeterlik snav notu

MADDE 43 (1) Denetilik yeterlik snav notu, yazl ve szl snav notlarnn ortalamasdr.

Denetilie atanma

MADDE 44 (1) Yeterlik snavnda baar gsteren deneti yardmclar, deneti yardmcl dnemi iinde alnm olmak kaydyla YDSden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgenin, yeterlik snav tarihinden itibaren en ge iki yl ierisinde ibraz edilmesi artyla bo olan denetilik kadrolarna atanrlar.

Meslekten karlma

MADDE 45 (1) Verilen ilave sre ierisinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyen, ikinci yazl snavda da baar gsteremeyenler veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil artn yerine getirmeyen deneti yardmclar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Deneti Yardmcl unvann kaybeder ve Bakanlkta durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

Ykselme

MADDE 46 (1) Badenetilie ykselmede; mesleki yetenek, gayret, kdem ve baar esas alnr. Ykselmelerde Bakann yazl gr de alnr.

(2) Badeneti olabilmek iin birinci derece kadroya atanabilme artlarn tamak gerekir.

Denetilie yeniden atanma

MADDE 47 (1) Denetilie atandktan sonra kendi isteiyle veya nakil suretiyle ayrlan denetiler, bavurular halinde uygun kadro varsa Bakann nerisi zerine yeniden denetilik kadrolarna atanrlar.

Denetilerin kdemi

MADDE 48 (1) Denetilie atananlarn kdemleri, yeterlik snavndaki baar derecelerine gre saptanr. Yeterlik snav puanlarnn eitlii halinde, deneti yardmcl kdemi dikkate alnr.

(2) Deneti sfatn kazandktan sonra bu grevden ayrlanlardan denetilie dnenler, kdem bakmndan dnemlerinin sonuna alnrlar.

Denetilik gvencesi

MADDE 49 (1) Bakanlk Denetileri, kendi istekleri dnda veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle badamayan shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedike grevden alnamaz, dier idari grevlere atanamazlar.

(2) Shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yarg karar, salk kurulu raporu, deneti raporu gibi belgelerle tevsiki esastr.

YEDNC BLM

Denetim Hizmetleri Bakanlnn alma Usul ve Esaslar

Grevlendirme

MADDE 50 (1) Denetiler, gerekli onay zerine Bakandan aldklar talimatla grev yaparlar. Aldklar grevlerin sonularn Bakanla bildirirler.

(2) Denetim ve sonularna ilikin hazrlanan olurlar Bakann teklifi ve Bakann Onay ile sonu ifade eder.

Birlikte alma

MADDE 51 (1) Denetim ilerinin gruplar halinde yrtlmesinde, denetilerden en kdemlisi o grubun bakan olarak i blm yapmak, ilerin salkl ve sratle sonulandrlmasn salamak, Bakanlkla haberlemeyi salamakla grevli ve yetkilidir.

Koordinasyon grevi

MADDE 52 (1) Deneti grevlendirildii konuda Bakanlk tekilatyla, bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulularnca veya valilik ve kaymakamlklarca balatlm olan denetleme, inceleme, aratrma ve soruturmalarn koordinasyonu grevini de yerine getirir. Denetilerin istemesi halinde, yaplan almalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.

in devamll ve devri

MADDE 53 (1) Denetiler, baladklar ileri ara vermeden bizzat yapp bitirmek zorundadrlar. Geri brakma veya devir zorunluluu doarsa, uhdelerindeki ileri Bakanln talimat dorultusunda Bakanla veya baka bir denetiye devredebilirler, yine bu usulle ileri erteleyebilirler.

Denetilerin uyacaklar hususlar

MADDE 54 (1) Denetiler, meslein ve sfatlarnn gerektirdii saygnl ve gven duygusunu sarsacak nitelikte davranlarda bulunamazlar. Ayrca;

a) craya karamazlar.

b) nceledikleri belge ve defterlerde, ilemlerin denetlendiini gsterir tarih ve imza dnda aklama ve dzeltme yapamazlar.

c) Yapacaklar iler ile grevleri dolaysyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri aklayamaz ve gizli yazlarn bakalarna yazdramazlar.

) Denetimde bulunduklar srada veya sonrasnda, bu ilerle ilgili kiilerle dorudan ve dolayl olarak alveri yapamazlar; alacak ve bor mnasebetine giremezler; hizmet ve ikramlarn kabul edemezler. Beer ve sosyal ilikilerin gerei olup etik davran ilkelerine aykr olmayan hususlar, bu yasaklara tbi deildir.

Haberleme ve yazma yntemi

MADDE 55 (1) Bakanlka aksi belirlenmedike denetiler, grevlendirildikleri konularla ilgili olarak; kamu kurum ve kurulular, gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapabilirler. Ancak, Babakanlk, Bakanlk Makam, Bakanlklarn merkez ve yurt d kurulular ve yarg organlaryla yazmalarn Bakanlk araclyla yaparlar.

(2) Bakanlk bal, ilgili veya ilikili kurum ve kurulularndan deneti, i deneti, mfetti, teknik heyet ya da bilirkii grevlendirmeleri Bakanlk aracl ile yaplr.

(3) Denetiler grevli veya izinli ayrllaryla greve balaylarn, Bakanlka belirlenen yntemlerle bildirirler.

(4) Birlikte almalarda yazma ve haberlemeler koordinatr deneti tarafndan yaplr.

(5) Yazmalarda duruma gre yaz, faks ya da Bakanlka belirlenecek dier iletiim yntemleri kullanlabilir.

Yurt dna gnderilme

MADDE 56 (1) Denetiler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde yurt dna gnderilebilir.

SEKZNC BLM

ube Mdrlnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar

ube Mdrlnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 57 (1) ube Mdr, Bakann emri altnda yeter sayda personelden kurulu broyu ynetmekle grevli ve yetkilidir.

(2) ube Mdrlnn grevleri unlardr:

a) Bakanla intikal eden her trl evrakn kaydn tutmak ve cevaplarn sevk etmek.

b) Denetilerden gelen rapor, soruturma evrak ve sair yazlar kayt etmek ve ilgili olduu yerlere gndererek takip etmek.

c) leri biten rapor, yaz ve evrak dzenli bir ekilde muhafaza etmek.

) Bakanln almalaryla ilgili kayt ve dosyalar tutmak.

d) Beklenilen cevaplar ya da raporlar zerinde ilgili nitelerce yaplmas gereken ilemlerin sonularn takip etmek ve geciken iler hakknda Bakana bilgi vermek, tekit yazlarn hazrlamak.

e) Denetilerin grevleriyle ilgili mevzuat oaltmak, datmak ve dosyalamak.

f) Denetilerin hak edi cetvellerini zamannda inceleyerek tahakkuka ait ilemi hazrlamak.

g) Bakanla mal edilen demirba, mefruat, bro malzemeleri ve benzer eyann kayt ve korunmasn salamak, krtasiye ve matbu evrakn ihtiyaca gre temin, muhafaza ve datmn yapmak.

) Bakanla intikal eden kitap, dergi ve benzeri yaynlarn kayt ve korunmasn salamak, faydalanmaya hazr halde bulundurmak.

h) Bakanlkta ve broda bulunanlarn mali ve zlk ilerini zamannda ve dzenli yrtmek.

) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(3) Bro ilerinde gizlilik esastr. Grevleri sebebiyle rendikleri gizli konular, raporlar, yazmalar ve dosyalar Bakanln izni olmadan hi kimseye gsterilemez verilemez ve aklanamaz.

(4) ube Mdr ve personeli bro ilerini gerei gibi yapmaktan Bakana kar sorumludur.

DOKUZUNCU BLM

Raporlar

Rapor eitleri ve raporlar zerine yaplacak olan ilemler

MADDE 58 (1) Denetiler, almalar sonunda iin zelliine gre;

a) n nceleme raporu,

b) Soruturma raporu,

c) Denetim raporu,

) nceleme raporu,

dzenlerler.

(2) Ayrca Bakanlka yllk faaliyet raporu dzenlenebilir.

(3) Rapor dzenlenmesi gerekmeyen hallerde denetiler durumu bir yazyla Bakanla bildirir.

(4) Raporlar denetiler tarafndan bir yaz ekinde Bakanla sunulur.

(5) Raporlarda gereksiz ayrntlar bulunmaz. Ak ve kesin delile dayanan eletiri ve dnceler yer alr.

(6) Bakan, denetilerden gelen raporlar inceleyip gerekiyorsa eksiklikleri giderdikten sonra Bakanlk grn de ekleyerek Bakana sunar ve alnan Oluru gerei iin ilgili yerlere gnderir.

n inceleme raporu

MADDE 59 (1) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakkndaki Kanun gerei; memurlar ve dier kamu grevlilerinin grevleri sebebiyle iledikleri sularla ilgili olarak soruturma izni verilmesi veya verilmemesi kararnda deerlendirmeye alnmak amacyla yaplan inceleme sonularnn yer ald rapordur.

(2) n inceleme raporunda; ileri srlen iddialarla ilgili eylemlerin soruturma iznini gerektirip gerektirmedii ve ulalan sonucun hukuki dayana, herhangi bir tereddte yer vermeyecek ekilde belirtilir.

(3) Yeterli sayda dzenlenen n inceleme raporlar, yetkili mercie intikal ettirilmek zere, Bakanla teslim edilir.

Soruturma raporu

MADDE 60 (1) Yaplan soruturma sonucunda cezai, mali ve disiplin nerileri ieren soruturmalarda tanzim edilen rapordur. Bu raporlarda, soruturma konular ve ilenen idari sularn unsurlar ile soruturulanlar hakknda hangi kanun hkmlerine gre ne tr ilem yaplmas gerektii gibi hususlar aka belirtilir.

(2) Dzenlenen soruturma raporlarnn asllaryla yeter saydaki suretleri ilgili makam ve mercilere gnderilmek zere Bakanla sunulur.

Denetim raporu

MADDE 61 (1) Bakanln denetim alannda bulunan kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiiler nezdinde Bakanlka belirlenen usuller erevesinde yaplan denetimler sonucunda hazrlanan rapordur.

nceleme raporu

MADDE 62 (1) nceleme raporu;

a) Yrrlkteki kanun, tzk, ynetmelik, karar, genelge ve emirlerin uygulanmasnda grlen noksanlklar ve bunlarn dzeltilmesi yollar hakkndaki gr ve nerilerin,

b) Bakan tarafndan incelettirilen eitli konular hakkndaki grlerin,

c) Mesleki ve bilimsel almalarn sonularnn,

) hbar ve ikayet zerine yaplan inceleme sonucunda, soruturma raporu yaplmasn gerektirir bir hal bulunmad takdirde yaplacak ileme esas grlerin,

bildirilmesi maksadyla dzenlenir.

(2) nceleme raporlar, konularnn ilgilendirdii birimler gz nnde tutularak, yeterli sayda hazrlanr. Bu raporlar Bakan Onayn mteakip, Bakanlka gerei yaplmak zere ilgili yerlere gnderilir.

Yllk faaliyet raporu

MADDE 63 (1) Yllk faaliyet raporu, Bakanln bir yllk almalarna gre, Bakanlka uygulanan politikalarn ve yrtlen hizmetlerin genel durumu, idarede gzlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizlii ve bunlarn giderilmesi iin alnacak yasal ve idari nlemlere dair gr ve nerileri kapsayan ve Bakana zet bilgi vermek amacyla Bakanlka hazrlanan rapordur.

Sonu bildirimi

MADDE 64 (1) Bakanlk tekilat, bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulular ile Bakanlk denetimi altndaki kurum ve kurulular, Bakan tarafndan Onaya balanm raporlarda belirtilen ve yerine getirilmesi gereken i ve ilemlerden, kendileriyle ilgili olanlarn sonularn, ayrca tarih belirtilmemise, en ge ay iinde Bakanla bildirmek zorundadr. ay iinde sonulandrlmas mmkn olmayan i ve ilemler hakknda sonulanncaya kadar Bakanlka aksi belirtilmedike her ayda bir gelimeler hakknda Bakanla bilgi verilir.

(2) Raporlar zerine yaplan i ve ilemlerle ilgili sonular gerektiinde gr alnmak zere Bakanlka, raporu yazan denetiye, rapor birden fazla denetiye ait ise en kdemlisine gnderilir.

(3) Sonular denetiler tarafndan yeterli bulunmad takdirde, konu ile ilgili grler gerekesiyle birlikte Bakanla bildirilir.

ONUNCU BLM

Denetlenenlerin Ykmllk ve Sorumluluklar

Denetime yardmc olma

MADDE 65 (1) Bakanlk tekilat, bal, ilgili ve ilikili kurum ve kurulular ile denetime tabi olan gerek ve tzel kiiler istendiinde, gizli de olsa btn belge, defter ve dosyalar para ve para hkmndeki evrak ve senetleri, her trl mal ve eyay denetilere vermek, inceleme ve saymalarn kolaylatrmak zorundadr.

(2) Denetiler grevleri srasnda kamu kurum ve kurulular ve kamuya yararl dernekler ile gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni engel bulunmadka bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Denetlenenler, denetilerce sorulan szl ve yazl sorular geciktirmeden yantlamakla ykmldr.

(4) Denetim yaplan birim ve kurulularn yneticileri, hizmetin gerei gibi yrtlmesi iin denetilere, grevleri sresince uygun bir alma ortam salamak ve dier nlemleri almak zorundadr.

Denetim srasnda izinler

MADDE 66 (1) Zorunluluk halinde, hastalk ve benzeri nedenler dnda, denetinin istemi zerine izinler, denetim sonuna kadar ertelenebilir, kullanlmakta olan izinler kesilebilir.

ONBRNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hakedi ve i durum cetveli

MADDE 67 (1) Denetiler, almalarn i durum cetvelinde, avans ve harcrahlarn hakedi tablolarnda gsterir.

(2) Her deneti, kendisine tebli edilen btn ileri i durum cetveline kaydeder.

(3) Hakedi cetvelinde; yolculuklara ait giderler, aylk ve dier istihkaklar ile bunlara karlk alnan paralar gsterilir ve yolluk bildirimi ile varsa posta ve dier giderlere ait belgeler eklenir.

(4) Bu cetveller, ilgili olduu ay izleyen ilk hafta iinde hazrlanarak Bakanla sunulur.

(5) Bu cetvellere ve i durum cetveline kaydedilen ilere mteselsil sra numaras verilir.

(6) Verilen i sonulandrldnda i durum cetvelinden kartlr ve yazlan raporun, tr, tarih ve says bu cetvelde gsterilir. in bir baka denetiye devredilmesi halinde de ayn ilem yaplr.

Yolluk ve dier haklarn alnmas

MADDE 68 (1) Deneti ve deneti yardmclar; gndelik, yolluk ve dier haklarn saymanlklardan alrlar.

(2) ekilen parann hak edilen miktar amamas esastr.

Kimlik belgesi ve mhr

MADDE 69 (1) Denetilere birer mhr, Bakan ve Bakan tarafndan imzalanm birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi, gerektiinde veya istek zerine gsterilir.

(2) Deneti yardmclarna mhr ve kimlikleri, resen denetime yetkili klndklarnda verilir.

Kayt ve dosya ileri

MADDE 70 (1) Denetiler, gnderdikleri rapor ve yazlar zimmet defterine ilerler. Gerekmesi halinde rapor ve yazmalarnn bir rneini Bakann izni dorultusunda brodan temin edebilirler.

Ayrlmada yaplacak ilemler

MADDE 71 (1) Denetilikten ayrlanlar, sonulandrlm grevlere ilikin raporlar, henz sonulandrlmam grevlere ilikin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmi mhr ve berat, kimlik belgesi, demirba ve dier eyay Bakanla iade etmek zorundadr.

(2) Sonulandrlmam grevlere ilikin ilemler 53 nc maddeye gre yrtlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 72 (1) 14/5/1993 tarihli ve 21581 sayl Resm Gazetede yaymlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Tefti Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihte Bakanlkta grev yapmakta olan Bakan, deneti ve deneti yardmclarnn kazanlm haklar sakldr. Deneti yardmclarnn yeterlik snavlar atandklar tarihteki ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

Yrrlk

MADDE 73 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 74 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yrtr.