27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

BORSA YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR TEBL

(III-52.2)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, borsa yatrm fonlarnn kurulularna, faaliyet ilke ve kurallarna, katlma paylar ile bunlarn halka arzna ve kamunun aydnlatlmasna ilikin esaslar belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 52 nci ve 54 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Asgari ilem birimi: Fon katlma pay oluturma ve geri alm ilemlerinin gerekletirilmesi iin gerekli olan asgari katlma pay miktarn,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

c) BA: Borsa stanbul A..yi,

) Bilgilendirme dokmanlar: Fon itz, fon izahnamesi ve yatrmc bilgi formunu,

d) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

e) Fon: Borsa yatrm fonunu,

f) zahname: Fonun zelliklerine ve buna bal hak ve risklere ilikin olarak yatrmclarn bilinli bir deerlendirme yapmasn salayacak nitelikteki tm bilgileri ieren kamuyu aydnlatma belgesini,

g) Fon toplam deeri: Fon portfyndeki varlklarn Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlamalarna ilikin dzenlemeleri erevesinde deerlenmesi neticesinde bulunan fon portfy deerine varsa dier varlklarn ve alacaklarn eklenmesi ve borlarn dlmesi suretiyle ulalan deeri,

) hra: Anonim ortakl,

h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

i) Katlma Pay: Yatrmcnn sahip olduu haklar tayan ve fona katlmn gsteren, kayden izlenen sermaye piyasas aracn,

j) Kurucu: 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayl Resm Gazetede yaymlanan Portfy Ynetim irketlerine ve Bu irketlerin Faaliyetlerine likin Esaslar Teblii (III-5.1) erevesinde Kuruldan faaliyet izni alm portfy ynetim irketini,

k) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

l) Portfy saklaycs: Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda yetkilendirilmi portfy saklama hizmetini yrten kuruluu,

m) Swap szlemesi: Bir varln toplam getirisinin szleme vadesi boyunca baka bir nakit akmyla takas edildii szlemeyi,

n) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..yi,

o) Takip Fark: Fon portfynn yllk getirisi ile takip edilen endeksin yllk getirisi arasndaki fark,

) Takip Hatas: Fon portfynn getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasndaki farkn deikenlii,

p) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A..yi,

r) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

s) Trev aralar: Kurulca portfye alnmas uygun grlen vadeli ilem ve opsiyon szlemelerini,

) Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii: 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (III-52.1)ni,

t) Yatrmc bilgi formu: Fonun yapsn, yatrm stratejisini ve risklerini gsteren zet formu,

u) Yetkilendirilmi katlmc: Fon katlma pay oluturma ve geri alm ilemlerinin gerekletirilmesine araclk eden, kurucuyla szleme imzalam bulunan ve ilem aracl veya portfy aracl faaliyetinde bulunmak zere Kuruldan izin alm arac kurumu,

) Yetkili kurulu: Araclk yklenimi faaliyetinde bulunmak zere Kuruldan izin alm arac kurum ile kalknma ve yatrm bankasn,

v) Ynetici: Kurulca uygun grlen portfy ynetim irketini

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

Borsa yatrm fonu

MADDE 4 (1) Borsa yatrm fonu, katlma paylar BAޒda ilem gren, fon portfynn kompozisyonunu yanstacak ekilde portfyde yer alan varlklarn veya sadece nakdin teslimi suretiyle katlma pay oluturabilen ya da katlma paylarnn iadesi karlnda sz konusu katlma paylarna karlk gelen varlklarn veya sadece nakdin alnmasna imkan veren, tasarruf sahipleri hesabna, inanl mlkiyet esaslarna gre portfy iletmek amacyla portfy ynetim irketleri tarafndan bir itzk ile kurulan ve tzel kiilii bulunmayan malvarldr.

(2) Fon Kurul tarafndan uygun grlen bir endeksi takip etmek zere kurulur.

(3) Fonun takip ettii endeks ile fon portfy aadaki varlklar ve ilemlerden oluabilir:

a) zelletirme kapsamna alnanlar dahil Trkiyede kurulan ihralara ait paylar, zel sektr ve kamu borlanma aralar,

b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle giren Trk Paras Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Karar hkmleri erevesinde alm satm yaplabilen yabanc zel sektr ve kamu borlanma aralar ve ihra paylar,

c) Altn ve dier kymetli madenler ile bu madenlere dayal olarak ihra edilen sermaye piyasas aralar,

) Ayn endeksi takip eden ve yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar,

d) Kira sertifikalar,

e) Gayrimenkul sertifikalar,

f) Varantlar ve yatrm kuruluu sertifikalar,

g) Trev ara ilemlerinin nakit teminatlar ve primleri,

) Repo ve ters repo ilemleri,

h) 12 aydan uzun vadeli olmamak zere vadeli mevduat ve katlma hesab,

) Takasbank para piyasas ilemleri,

i) TCMB tarafndan gnlk alm-satm kurlar ilan edilen yabanc paralar,

j) Swap szlemeleri,

k) Kurulca uygun grlen dier yatrm aralar.

(4) Fon, nc fkrada saylan varlklar ile ilemlerden oluan portfy iletmek dnda herhangi bir faaliyette bulunamaz.

(5) Fon, emsiye fon eklinde kurulamaz.

Fonun takip stratejisi

MADDE 5 (1) Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansn yanstmaktr. Bunun lm, takip fark ve takip hatasnn EK/1deki ekilde hesaplanmas suretiyle yaplr. Takip fark ve takip hatasnn hesaplanmasnda, endeksin hesaplanmasnda kullanlan para birimi esas alnabilir.

(2) Takip fark ve takip hatasnn hesaplanmasna ve aklanmasna ilikin esaslara bilgilendirme dokmanlarnda yer verilir.

(3) Kurucu tarafndan,

a) Takip eden ayn ilk i gnnde aklanmak zere; her ayn sonu itibaryla, son bir yllk dnem iin hesaplanan takip fark ve takip hatas ile takip farknn ve takip hatasnn nemli lde artmas durumunda farkn gerekeleri,

b) Her yln son i gnnde, bir sonraki yla ilikin takip hatasnn normal piyasa koullar altnda gerekleebilecek tahmini deeri,

c) Her yl Ocak aynn en ge son i gnnde, bir nceki yl iin iin ngrlen tahmini takip hatas, gerekleen takip fark ve takip hatas ve tahmini takip hatas ile gerekleen takip hatasnn nemli lde farkllamas durumunda farkn gerekeleri

KAPta duyurulur.

(4) Fonun,

a) Fon toplam deerinin en az %80ini devaml olarak sadece takip edilen endeks kapsamndaki varlklara,

b) Fon toplam deerinin en az %80ini devaml olarak takip edilen endeksi takip eden ve yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylarna,

c) Takip edilen endeks kapsamnda yatrm yaplmas zorunlu olmayan varlklara

yatrm yapmak suretiyle endeksi takip etmesi mmkndr.

(5) Drdnc fkrann (a) bendi kapsamndaki fonlar portfylerini, takip ettikleri endeks kapsamndaki varlklarn tmnden tam kopyalama yoluyla veya seilen bir ksmndan rnekleme yoluyla oluturabilirler.

Fonun unvan

MADDE 6 (1) Fonun unvan,

a) Fonun yatrm stratejisine uygun olmak zorundadr.

b) Baka bir fonun unvan ile ar benzerlik gsterecek, fonla ilikili olmayan bir kurumu/kiiyi artracak, unvanda kurucunun veya yneticinin tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun dier fonlardan stn olduunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer verecek ekilde veya benzeri yollarla yatrmclarn yanltlmasna yol aacak nitelikte olamaz.

(2) Fon unvannda takip edilen endeks veya endeks yapc ile ilgili ifadelere yer verilebilir.

(3) Yabanc para ve sermaye piyasas aralarna devaml olarak fon toplam deerinin en az %80i orannda yatrm yapan fonlarn unvanlarnda Yabanc ibaresine yer verilmesi zorunludur.

(4) Portfynn tamam devaml olarak, kira sertifikalar, katlma hesaplar, ortaklk paylar, altn ve dier kymetli madenler ile Kurulca uygun grlen dier faize dayal olmayan para ve sermaye piyasas aralarndan oluan fonlar unvanlarnda katlm fonu ibaresine yer verebilir.

(5) 5 inci maddenin drdnc fkrasnn (c) bendi kapsamndaki fonlarn unvanlarnda, takip stratejilerini belirtecek bir ibareye yer verilmesi zorunludur.

Fon itz

MADDE 7 (1) Fon itz, katlma pay sahipleri ile kurucu, portfy saklaycs ve ynetici arasnda fon portfynn inanl mlkiyet esaslarna gre iletilmesini, Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda saklanmasn ve veklet akdi hkmlerine gre ynetimini konu alan genel ilem artlarn ieren iltihaki bir szlemedir.

(2) Fon itzk standard Kurulca belirlenir. Fon itznde bulunmas gereken asgari unsurlar EK/2de yer almaktadr.

NC BLM

Fonun Kuruluu ve Fon Katlma Paylarnn Halka Arzna likin Esaslar

Fonun kurulu izni ve katlma paylarnn halka arzna ilikin izahname onay bavurusu

MADDE 8 (1) Fon kurulu izni ve fon katlma paylarnn halka arzna ilikin izahname onay bavurularnn birlikte deerlendirilmesi esastr. Ancak kurulmak istenen fon, kurucunun ilk fonu ise kurulu izni ve izahname onay bavurular ayr ayr deerlendirilir.

(2) Fon kurulu izni ve izahname onay bavurularnn birlikte deerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, taslak bilgilendirme dokmanlar, Kurulca esaslar belirlenen bavuru formu ve Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle Kurula bavurur.

b) Bavurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren iki ay iinde Kurul tarafndan karara balanr. Bavurular iin gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, (b) bendinde ngrlen iki aylk sre, sz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar.

) Bavurunun olumlu karlanmas halinde, Kurulca onaylanan itzk, Kurul kararnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAPta ilan olunur.

d) Onayl fon izahnamesi, fon itznn ticaret siciline tescil edildiine ilikin belgelerin ve faaliyet iin imzalanan szlemelerin Kurula gnderilmesini mteakip verilir. Sz konusu belgelerin ve szlemelerin, fon itznn ticaret siciline tescilini takip eden 10 i gn iinde Kurula gnderilmesi zorunludur.

(3) Fon kurulu izni ve izahname onay bavurularnn ayr ayr deerlendirilmesi halinde;

a) Kurucu, taslak fon itz, Kurulca esaslar belirlenen bavuru formu ve Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle Kurula bavurur.

b) Bavuru, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren iki ay iinde Kurul tarafndan karara balanr. Bavuru iin gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

c) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, (b) bendinde ngrlen iki aylk sre, sz konusu bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar.

) Bavurunun olumlu karlanmas halinde, Kurulca onaylanan itzk, Kurul kararnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAPta ilan olunur.

d) Kurucu fon itznn ticaret siciline tescilinden itibaren en ge ay iinde fon izahnamesinin onayna ilikin bavurusunu Kurula iletir. Bu sre iinde Kurula bavuru yaplmamas durumunda, itzk kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde, bu fkrada belirtilen aylk sre bir defaya mahsus olmak zere ay daha uzatlabilir.

e) zahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler erevesinde 20 i gn iinde incelenir, bavurunun olumlu karlanmas halinde onaylanr ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

f) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, (e) bendinde ngrlen 20 i gnlk sre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar.

(4) zahname ve yatrmc bilgi formu, izin yazsnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen 10 i gn iinde KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde yaymlanr, ayrca ticaret siciline tescil ve TTSGde ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yaymland hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSGde ilan olunur. Yatrmc bilgi formunda da sz konusu tescil tarihi belirtilir.

(5) zahnamenin Kurulca onaylanmasna ilikin karar tarihini takip eden 20 i gn ierisinde teslim alnmamas veya drdnc fkrada belirtilen srede ilan edilmemesi halinde, Kurulca izahnamenin yeniden onaylanmasna karar verilmesi gerekir.

(6) Kurulu ve izahname onay bavurular kapsamnda, itzkte, izahnamede ve yatrmc bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen standartlara gre eksiksiz olmas ve bu belgelerin dilinin Trke olmas zorunludur. zahnamede bulunmas gereken asgari unsurlar EK/3te, yatrmc bilgi formunda yer almas gereken hususlar ise, EK/4te yer almaktadr.

(7) zahnamenin onaylanmas, bu belgede yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffl anlamna gelmeyecei gibi, fon katlma paylarna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

(8) Bu madde erevesinde yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek kurucuya bildirilir.

(9) Fon portfynn oluturulmasnda sadece 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendindeki yntemin kullanlmas halinde, izahnamenin Kurulca onaylanabilmesi iin avans tahsisi ileminin tamamlanm olmas zorunludur.

(10) zahnamenin kurucu ve varsa yetkili kurulu tarafndan imzalanmas gerekir. zahname, konsorsiyum oluturulmu olmas durumunda konsorsiyum lideri ve varsa e liderler tarafndan imzalanr.

(11) zahnameye kurucu ile ilgili olarak, daha nce Kurulun veya BAޒn internet sitesinde veyahut KAPta duyurulan bilgilere atfta bulunmak suretiyle bilgi dahil edilebilir. zahnameye atfta bulunmak suretiyle dahil edilen bilginin kurucunun sahip olduu en gncel bilgi olmas gerekir.

(12) zahname ile yatrmc bilgi formunda, sata balamadan nce veya sat sresi ierisinde, yatrmclarn yatrm kararn etkileyebilecek deiikliklerin veya yeni hususlarn ortaya kmas halinde, bu durum kurucu tarafndan yazl olarak derhal Kurula bildirilir. Deiiklik gerektiren veya yeni hususlarn ortaya kmas halinde, kurucu veya kurucunun uygun gr zerine yetkili kurulular tarafndan sat sreci durdurulabilir. Bu durum yazl olarak derhal Kurula bildirilir. Sat sreci kurucu veya yetkili kurulular tarafndan durdurulmaz ise, gerekli grlmesi durumunda Kurulca sat srecinin durdurulmasna karar verilir.

(13) Deitirilecek ya da yeni eklenecek hususlar ieren izahnamenin ilgili ksmlar Kurula bildirim tarihinden itibaren yedi i gn iinde Kurulca onaylanr ve drdnc fkrada belirtilen yerlerde derhal ilan edilir. Ayrca kurucunun ve yetkili kuruluun internet sitesinde ve KAPta, izahnamenin ilgili ksmlarnn eski ve yeni ekline ilikin karlatrma tablosuna ve izahnamenin tm deiikliklerin ilendii tek metin haline getirilmi yeni haline yer verilir.

(14) Deiikliklerin ya da yeni hususlarn yaymlanmasndan nce katlma pay talebinde bulunmu yatrmclar, izahnamede yaplan ek ve deiikliklerin yaymlanmasndan itibaren iki i gn ierisinde taleplerini geri almak hakkna sahiptirler. Konuya ilikin olarak izahnamede bilgi verilmesi kouluyla bu fkrada yer alan sre kurucu tarafndan uzatlabilir.

(15) zahnamede ve yatrmc bilgi formunda yer alan yanl, yanltc ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan kurucu sorumludur. Zararn kurucudan tazmin edilememesi veya edilemeyeceinin aka belli olmas halinde; halka arza araclk eden lider yetkili kurulular ve kurucunun ynetim kurulu yeleri kusurlarna ve durumun gereklerine gre zararlar kendilerine ykletilebildii lde sorumludur.

(16) Bamsz denetim ve derecelendirme kurulular gibi izahnamede yer almak zere rapor hazrlayan kii ve kurumlar da hazrladklar raporlarda yer alan yanl, yanltc ve eksik bilgilerden bu Tebli ve Kanunun ilgili hkmleri erevesinde sorumludur.

(17) Yatrmc bilgi formunda yaplacak deiiklikler iin Kurul onay aranmaz. Ancak, deiikliklerin alt i gn nce Kurula bildirilmesi, itzk ile izahnameye uygun olmas ve deiiklii takip eden i gn KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.

Fon portfynn oluturulmas, avans tahsisi ve halka arz

MADDE 9 (1) Fon portfy;

a) Kurucu tarafndan fona avans konulmas,

ve/veya

b) Fon katlma paylarnn nakit karl BAޒta veya BA dnda halka arz edilmesi

yoluyla oluturulur.

(2) Konulacak avans tutarnn ya da yaplacak ilk halka arz tutarnn en az 6.000.000 TL olmas zorunludur. Her iki yntemin birlikte kullanlmas halinde bu tutar, avans ve halka arz tutar toplam iin uygulanr.

(3) Kurucunun, fona avans tahsis etmesi durumunda, fon itznn tescilini takip eden 10 i gn iinde avans tahsisi ileminin tamamlanmas ve fon portfynn oluturulmas zorunludur. Fon kurulu ve izahname onay bavurularnn ayr ayr deerlendirilmesi halinde ise, avans tahsis ilemi izahname onayna ilikin Kurul izninin kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen 10 i gn iinde tamamlanr.

(4) Fon katlma paylarnn halka arz edilmesi halinde ise, halka arzn izahnamenin ilanndan itibaren azami be i gn iinde balatlmas zorunludur. Halka arzn sresi iki i gnnden az 30 i gnnden fazla olamaz. Kuruldan uygun gr almak suretiyle, halka arz sresi uzatlabilir.

(5) Halka arza ilikin ayrntl esaslara izahnamede yer verilir.

(6) Fonun faaliyetleri sresince, her ayn son i gn yaplacak deerlendirme itibaryla, fon toplam deerinin son aylk ortalama deeri 3.000.000 TLnin altna demez. Son aylk ortalama fon toplam deerinin belirtilen tutarn altna dmesi halinde, Kurul tarafndan bir defaya mahsus olmak zere bir aylk ek sre verilebilir. Verilen ek sre sonunda da, fon toplam deerinin belirtilen asgari snrn altnda olmas halinde, Kurul tarafndan, sz konusu fonun tasfiyesi veya Yatrm Fonlarna likin Esaslar Tebliinde dzenlenen farkl bir fon trne dnm talep edilir.

(7) Kurul ikinci ve altnc fkralarda yer alan tutarlar her yl yeniden belirleyebilir. Bu durumda yeniden belirlenmi tutarlar Kurul Blteni ile ilan edilir.

BAޒta ilem grme

MADDE 10 (1) Kurucu halka arz sresinin bitimini takip eden 10 i gn iinde fon katlma paylarnn ilem grmeye balamas talebiyle BAޒa bavurur.

(2) Fon portfynn oluturulmasnda sadece 9 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) bendindeki yntemin kullanlmas halinde, BAޒa bavuru, izahname onayna ilikin izin yazsnn kurucu tarafndan tebell edildii tarihi izleyen 15 i gn iinde yaplr.

(3) Fon katlma paylar BA tarafndan uygun grlecek pazarda ilem grr.

Araclk yklenimi

MADDE 11 (1) Fon katlma paylarnn ilk halka arznda, katlma paylarnn halka arz yoluyla satlmasnn ve Tebliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnda yer alan asgari fon tutarna ulalmas iin gerekli paylarn tamamnn, bedeli sat sresi sonunda tam ve nakden denerek satn alnmasnn taahht edilmesine ilikin olarak, Kurulun yatrm hizmetlerine ilikin dzenlemelerine uygun olarak araclk yklenimi szlemesinin imzalanmas zorunludur.

(2) Araclk yklenimi bir veya birden fazla yetkili kurulutan oluan bir konsorsiyum tarafndan da gerekletirilebilir.

DRDNC BLM

Fonun leyiine ve Katlma Paylarna likin Esaslar

Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemleri

MADDE 12 (1) Fonun birincil piyasa ilemleri yetkilendirilmi katlmcyla portfy saklaycs arasnda yeni fon katlma paylarnn oluturulmas ve mevcut fon katlma paylarnn geri alnmas ilemlerinden oluur.

(2) Fon katlma paylarnn BAޒta alm satm ise, fonun ikincil piyasa ilemlerini oluturur.

(3) Kanunun 101 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi erevesinde, borsalarda geici veya srekli olarak ilem yapmas yasaklanan gerek ve tzel kiiler bu sre boyunca birincil piyasa ilemlerine de taraf olamazlar.

(4) Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemleri Kurulun yatrm hizmetlerine ilikin dzenlemeleri erevesinde gerekletirilir.

Fon katlma paylarnn oluturulmas

MADDE 13 (1) Fon katlma pay oluturulmas; yetkilendirilmi katlmc araclyla gerekletirilecek ilemler erevesinde fon portfynn kompozisyonunu yanstacak ekilde portfyde yer alan varlklarn veya nakdin bir araya getirilmesi ve portfy saklaycsna teslimi suretiyle asgari ilem birimi veya katlarna tekabl eden miktarda katlma pay oluturulmas srecidir.

(2) Fon katlma pay oluturulmas srecine ilikin ayrntl esaslar yetkilendirilmi katlmc, kurucu ve portfy saklaycs arasnda imzalanan szlemede belirlenir ve bu esaslara fon itznde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Fon katlma paylarnn geri alnmas

MADDE 14 (1) Katlma paylarnn geri alnmas; yetkilendirilmi katlmc araclyla gerekletirilecek ilemler erevesinde, asgari ilem birimi veya katlarna tekabl eden miktarda katlma paylarnn portfy saklaycsna iadesi karlnda sz konusu katlma paylarna karlk gelen varlklarn veya nakdin teslim alnmas srecidir.

(2) Fon katlma paylarnn geri alnmas srecine ilikin ayrntl esaslar yetkilendirilmi katlmc, kurucu ve portfy saklaycs arasnda imzalanan szlemede belirlenir ve bu esaslara fon itznde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Asgari ilem birimi belirleme zorunluluu

MADDE 15 (1) Fon katlma pay oluturma ve geri alm ilemlerinin gerekletirilmesi iin gerekli olan asgari katlma pay miktarn ifade eden asgari ilem biriminin kurucu tarafndan belirlenmesi ve bu bilgiye bilgilendirme dokmanlarnda yer verilmesi zorunludur.

Katlma paylarnn fiyat ve deeri

MADDE 16 (1) Her bir fon katlma paynn, birim pay deeri ve ilem fiyat olmak zere iki ayr deeri bulunur.

(2) Fon birim pay deeri, fon toplam deerinin dolamdaki katlma paylarnn saysna blnmesiyle hesaplanr.

(3) Fon ilem fiyat ise, katlma paylarnn BAޒta gerekleen ilemlerde oluan fiyatdr.

(4) Kurulun portfy saklama hizmetine ve bu hizmette bulunacak kurululara ilikin dzenlemelerinde yer alan hkmler sakl kalmak zere, birim pay deerinin hesaplanmas kurucunun sorumluluunda olup, fon izahnamesinde aklanan ve BA tarafndan uygun grlen ekilde ilan edilir.

(5) Katlma paylarnn itibari deeri yoktur.

(6) Katlma paylar kaydi olarak Merkezi Kayt Kuruluu A.. nezdinde hak sahibi baznda izlenir.

(7) Sava, doal afetler, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin kmesi, portfydeki varlklarn ilgili olduu pazarn, piyasann veya platformun kapanmas, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arzalar, kurucunun mali durumunu etkileyebilecek nemli bir bilginin ortaya kmas gibi olaanst durumlarn meydana gelmesi ve Kurulca uygun grlmesi halinde, katlma paylarnn birim pay deeri hesaplanmayabilir ve katlma paylarnn birincil ve/veya ikincil piyasa ilemleri durdurulabilir.

(8) Fon tarafndan temett datlmas mmkndr.

BENC BLM

Ynetim lkelerine likin Esaslar

Fon portfyne ilikin snrlamalar

MADDE 17 (1) 4 nc maddenin nc fkrasnn (a), (b), (c), (), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamnda, sadece borsada ilem gren varlklara yatrm yaplabilir. lk ihralarda ise, borsada ilem grmesi uygun grlen bu kapsamdaki varlklar fon portfyne dahil edilebilir.

(2) 4 nc maddenin nc fkrasnn () bendi kapsamndaki yabanc borsa yatrm fonu katlma paylarnn fon portfyne dahil edilebilmesi iin, bu paylarn ihracnn veya satnn Kurulca uygun grlmesi art aranmaz.

(3) 4 nc maddenin nc fkrasnn (f) bendi kapsamndaki varlklara yaplan yatrmlarn toplam fon toplam deerinin %10unu aamaz. Tek bir ihra tarafndan karlan varantlar ile yatrm kuruluu sertifikalarnn toplam ise fon toplam deerinin %5ini aamaz.

(4) Fon toplam deerinin en fazla %10u 4 nc maddenin nc fkrasnn (h) bendi kapsamndaki varlklarda deerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada deerlendirilebilecek tutar fon toplam deerinin %3n aamaz. Unvannda Katlm fonu ibaresi olan fonlar iin birinci cmlede belirtilen oran %20, ikinci cmlede belirtilen oran ise %10 olarak uygulanr.

(5) Ters repo ve Takasbank Para Piyasas ilemleri toplam fon toplam deerinin %20sini aamaz. Fon portfyne borsada veya borsa dnda ters repo szlemelerinin dahil edilmesi mmkndr. Borsa dnda taraf olunan ters repo szlemelerine, fon toplam deerinin en fazla %10una kadar yatrm yaplabilir.

(6) Fon portfynde yer alan repo ilemine konu olabilecek varlklarn rayi deerinin %10una kadar borsada veya borsa dnda repo yaplabilir.

(7) Borsa d repo-ters repo ilemlerinde faiz orannn belirlenmesi, borsada ilem gren benzer vade yapsna sahip szlemelerin faiz oranlarnn dikkate alnmas artyla, kurucu ve yneticinin sorumluluundadr. Bu tr szlemelere taraf olunmas durumunda, en ge szleme tarihini takip eden i gn iinde szlemenin vadesi, faiz oran, kar taraf ve kar tarafn derecelendirme notu KAPta aklanr; ilgili bilgi ve belgeler kurucu veya ynetici merkezinde szleme tarihini mteakip be yl sreyle saklanr.

(8) Fon toplam deerinin devaml olarak en az %80i orannda yabanc para ve sermaye piyasas aralarna yatrm yapan fonlar tarafndan, nakit ihtiyacnn karlanmas amacyla ve szlemelere konu olabilecek varlklarn ilgili lkenin merkezi takas ve saklama kuruluunda saklanmas kaydyla, yurt dnda borsa d repo szlemelerine taraf olunabilir.

(9) Fon toplam deerinin %10unu gememek zere fon hesabna kredi alnabilir ve/veya borlanma amacyla Takasbank Para Piyasas ilemleri yaplabilir. Kredi alnmas halinde kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kredi alnan kurulu ile geri denecei tarih Kurula bildirilir.

(10) 5 inci maddenin drdnc fkrasnn (a) ve (b) bendi kapsamndaki fonlarn,

a) Takip ettii ihra paylarndan oluan endeksin ve bu endeksi takip eden fon portfynn en az alt ihra payndan olumas ve endekste/fon portfynde yer alan ihra paylarndan herbirinin endeks/fon toplam deeri iindeki arlnn %30u gememesi,

b) Takip ettii kamu borlanma aralarndan oluan endekste ve bu endeksi takip eden fon portfynde yer alan borlanma aracndan herbirinin endeks/fon toplam deeri iindeki arlnn %35'i gememesi,

c) Takip ettii zel sektr borlanma aralarndan oluan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portfynn en az alt borlanma aracndan olumas ve endekste/fon portfynde yer alan borlanma aracndan herbirinin endeks/fon toplam deeri iindeki arlnn %35'i gememesi,

) Takip ettii gayrimenkul sertifikalarndan veya zel sektr kira sertifikalarndan oluan endeksi ve bu endeksi takip eden fon portfynn en az drt gayrimenkul sertifikasndan veya zel sektr kira sertifikasndan olumas ve endekste/fon portfynde yer alan gayrimenkul sertifikasndan veya zel sektr kira sertifikasndan herbirinin endeks/fon toplam deeri iindeki arlnn %35'i gememesi,

d) Takip ettii endeksi takip eden yabanc borsa yatrm fonu katlma paylarna yatrm yapmas halinde, bu endeksi takip eden en az drt yabanc borsa yatrm fonu katlma paynn fon portfynde yer almas ve bu fonlarn herbirinin fon toplam deeri iindeki arlnn %30u gememesi

gerekmektedir.

(11) 5 inci maddenin drdnc fkrasnn (c) bendi kapsamndaki fonlar, takip edilen endeks getirisinin salanmas taahhdn ieren swap szlemelerine yatrm yapabilirler. Fonlarn portfylerine alnan bu szlemeler nedeniyle maruz kalnan kar taraf riski hibir surette fon toplam deerinin %10unu aamaz. Bu fonlarn portfylerine dahil edecekleri swap szlemeleri her ilem gn itibaryla deerlenir ve bu szlemelerden doan alacak ve borlar izahnamade belirtilen dnemler itibaryla nakde evrilir.

(12) Fon portfyne dahil edilen banka borlanma aralar dndaki zel sektr borlanma aralarnn ihrasnn, ilgili Kurul dzenlemeleri erevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kurulular tarafndan yatrm yaplabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmas zorunludur.

(13) Fon portfyne riskten korunma ve/veya yatrm amacyla fonun trne ve yatrm stratejisine uygun olacak ekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde trev aralar dhil edilebilir. Bu durumda, fonun portfy yneticilerinin tmnn sermaye piyasas faaliyetleri ileri dzey lisans belgesi ile trev aralar lisans belgesine sahip olmalar zorunludur.

(14) Trev aralar nedeniyle maruz kalnan ak pozisyon tutar fon toplam deerini aamaz.

(15) Fon, aa sat ve kredili menkul kymet ilemi yapamaz.

(16) Borsada ilem gren kamu d borlanma aralarnn, borsa dnda yaplacak ilemler ile fon portfyne dahil edilmesi veya fon portfynden kartlmas mmkndr.

(17) Kurucunun fon adna ve hesabna borsa dnda taraf olduu szlemelerin;

a) Fonlarn yatrm stratejisine uygun olmas,

b) Kar taraflarnn ilgili Kurul dzenlemeleri erevesinde derecelendirme yapmaya yetkili derecelendirme kurulular tarafndan yatrm yaplabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olmas,

c) Herhangi bir ilikiden etkilenmeyecek ekilde objektif koullarda yaplmas ve adil bir fiyat iermesi,

) Geree uygun deeri zerinden nakde dntrlebilir olmas

zorunludur.

(18) Borsa d szlemelerin onyedinci fkrann (c) bendinde yer alan ilkelere uygunluunun temini iin uygulanacak gvenilir yntemler ve szlemelerle ilgili genel ilkeler fon itz ile izahnamesinde belirlenir.

(19) Fonun bilgilendirme dokmanlar ile bu Teblide belirtilen snrlamalarn, portfydeki varlklarn fiyat hareketleri ve temett datm gibi ynetici kontrol dndaki nedenlerle veya yeni pay alma haklar nedeniyle ihlal edilmesi halinde en ge 30 gn iinde sz konusu snrlara uyumun salanmas zorunludur. Belirtilen sre iinde uyumun salanmasnn imkansz olmas veya byk zarar douracann belirlenmesi halinde sre Kurul tarafndan uzatlabilir. Bu sre sonunda Kurula bavurmayan veya sre verilmesi Kurulca uygun grlmeyen fonlarn dnm veya tasfiyesi Kurul tarafndan istenebilir.

(20) Fon portfynde yer alacak varlklarla ilgili olarak Kurul tarafndan farkl portfy snrlamalar belirlenebilir.

(21) Fon portfy snrlamalarna fon itz ve izahnamesinde yer verilir.

Portfy deerleme esaslar

MADDE 18 (1) Fon portfylerinde yer alan varlklardan, takip edilen endeks kapsamnda bulunan varlklar, endeksin hesaplanma yntemiyle uyumlu olacak ekilde izahnamede aklanan esaslara gre deerlenir.

(2) Fon portfynde yer alan dier varlklar ise, Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlamalarna ilikin dzenlemelerinde yer alan deerlemeye ilikin esaslara uygun olarak ve izahnamede aklanan ekilde deerlenir.

(3) 16 nc maddenin yedinci fkrasnda belirtilen durumlarn gereklemesi halinde, deerleme esaslarnn tespiti hususunda kurucu ynetim kurulu karar alabilir. Bu durumda deerleme esaslarnn gerekeli olarak karar defterine yazlarak, Kurula ve portfy saklaycsna bildirilmesi zorunludur.

ALTINCI BLM

Kamuyu Aydnlatmaya likin Esaslar

Fona ilikin bilgilerin kamuya aklanmas

MADDE 19 (1) Takip edilen endeksin ve fon portfynn kamuya aklanma periyotlar konusunda ayrntl bilgilere izahnamede yer verilmesi zorunludur.

(2) EK/5de yer alan hususlar, zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin Kurul dzenlemeleri erevesinde kamuya duyurulur.

(3) Fon tarafndan yaplacak reklam ve ilanlar ile ilgili olarak Kurulun bu konudaki dzenlemelerine uyulur.

YEDNC BLM

eitli Hkmler

Ortak hkmler

MADDE 20 (1) Bu Teblide hkm bulunmayan konularda; fonlar Kurulunun yatrm fonlarna ve portfy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kurululara ilikin dzenlemelerinde yer alan hkmlere tabidir.

(2) Yatrm Fonlarna likin Esaslar Tebliinin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn uygulanmasnda, unvannda endeks ibaresi yer alan fonlar iin geerli olan snrlamalar uygulanr.

(3) Fonun finansal raporlama esaslarna ilikin olarak Kurulun yatrm fonlarnn finansal raporlamalarna ilikin dzenlemelerine uyulur.

(4) Fon tarafndan, Kurulun bireysel portfylerin ve kolektif yatrm kurulularnn performans sunumuna, performansa dayal cretlendirme ile notlandrma ve sralama faaliyetlerine ilikin dzenlemeleri erevesinde performans sunu raporu hazrlanmas zorunlu deildir.

Dier hkmler

MADDE 21 (1) Nakit karl gerekletirilen birincil piyasa ilemlerinde kurucunun, portfy saklaycsnn, yetkilendirilmi katlmcnn ve yneticinin sorumluluklarna ilikin esaslar Kuruldan onay alnarak belirlenir ve bu esaslara fon itznde ve fon izahnamesinde yer verilir.

(2) Nakit karl gerekletirilen birincil piyasa ilemlerinde, birincil piyasa ilemine dair emrin alnmas ile bu ilemin gerekletirilmesi arasnda geen sre iinde piyasa koullarna bal olarak ortaya kan maliyetler fona yanstlmaz. Sz konusu maliyetleri karlayacak taraflara ilikin ayrntl esaslara fon itznde ve fon izahnamesinde yer verilir.

Kurul creti

MADDE 22 (1) Kanunun 130 uncu maddesinin nc fkras uyarnca takvim yl esas alnarak er aylk dnemlerin son i gnnde fon toplam deerinin yzbinde bei orannda kurucu tarafndan hesaplanan ve portfy saklaycs tarafndan onaylanan cret, izleyen 10 i gn ierisinde kurucu tarafndan Kurul Hesabna yatrlr. lgili dekontlarn ve hesaplama tablosunun bir rnei be i gn iinde Kurula iletilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli ve atflar

MADDE 23 (1) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayl Resm Gazetede yaymlanan Borsa Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (Seri: VII, No: 23) yrrlkten kaldrlmtr.

(2) 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayl Resm Gazetede yaymlanan Borsa Yatrm Fonlarna likin Esaslar Teblii (Seri: VII, No: 23)ne yaplan atflar bu Teblie yaplm saylr.

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce paylar halka arz edilmi olan fonlarn bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde bu Tebli hkmlerine uyum salamalar zorunludur. Aksi takdirde, kurucu tarafndan itzk veya izahnamenin ticaret sicilinden terkin ettirilmesi iin bu sreyi takip eden 20 i gn iinde Kurula bavurulmas zorunludur.

(2) Bu Tebliin yaym tarihinden nce paylar halka arz edilmi olan fonlar iin bu Tebliin 9 uncu maddesinin altnc fkrasnda belirtilen artn 30/6/2015 tarihi itibaryla salanmas zorunludur.

Mevcut bavurularn sonulandrlmas

GEC MADDE 2 (1) Bu Tebliin yaym tarihinden nce Kurul tarafndan karara balanmam kurulu bavurularnda, bu Tebliin 9 uncu maddesinin ikinci ve altnc fkralar uygulanr.

(2) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce Kurul tarafndan karara balanmam olan kurulu ve izahname onay bavurularnn sonulandrlmasnda bu Tebli hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Tebliin 9 uncu maddesinin ikinci ve altnc fkralar yaym tarihinde, dier hkmleri 1/7/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Tebli hkmlerini Kurul yrtr.

EK/1

TAKP FARKI VE TAKP HATASININ HESAPLANMASI

 

Takip Hatas (Tracking Difference):

 

TD = RP RB

 

TD: Takip fark

RP: Fonun yllk getirisi (Fon toplam deeri esas alnarak hesaplanan)

RB: Takip edilen endeksin yllk getirisi

 

Takip Fark (Tracking Error):

 

 

 

 

TE: Takip hatas

RP: Fonun getirisi (Fon toplam deeri esas alnarak hesaplanan)

RB: Takip edilen endeksin getirisi

N: Hesaplamaya konu gn says

 

EK/2

 

FON TZNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan ve sresi,

b) Kurucunun, yneticinin, portfy saklaycsnn ve yetkilendirilmi katlmcnn unvan ve adresleri,

c) Asgari ilem birimi,

) Endekse ve endeks yapcsna ilikin bilgiler,

d) Fonun yatrm politikasna, amacna, yatrm snrlamalarna, endeks takip stratejisine ve risklerine ilikin genel esaslar,

e) Fon portfynn oluturulmasna ve katlma paylarnn halka arzna ilikin genel esaslar,

f) Fonun gsterge niteliindeki fon toplam deerinin ve birim pay deerinin aklanmasna ilikin genel esaslar,

g) Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin ayrntl esaslar,

) Portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar,

h) Portfyn deerlemesine ilikin esaslar,

) Fon malvarlndan yaplabilecek harcamalara ilikin esaslar ile Fonun ynetim creti ile toplam gider oran,

i) Fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar,

j) Varsa temett datmna ilikin esaslar,

k) Fonun tasfiye ekli,

l) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

EK/3

 

FON ZAHNAMESNDE YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonun unvan ve sresi,

b) Kurucunun, yneticinin, portfy saklaycsnn ve yetkilendirilmi katlmcnn unvan ve adresleri,

c) Fonun portfy yneticilerine ve kurucunun ynetim kurulu yelerine ilikin bilgi,

) Asgari ilem birimi,

d) Endekse ve endeks yapcsna ilikin bilgiler ile Endeks deerinin aklanma esaslar,

e) Fonun yatrm politikasna, amacna, yatrm snrlamalarna, endeks takip stratejisine ve risklerine ilikin ayrntl esaslar,

f) Takip fark ile takip hatasnn hesaplanmasna ilikin esaslar ile Fon katlma paylarnn halka arzn takip eden ilk bir yl iin hesaplanmak zere takip hatasnn normal piyasa koullar altnda gerekleebilecek tahmini deeri,

g) Fonun takip ettii endeksin performansn yanstmasna etki edecek ve takip fark ile takip hatasnn bykln etkileyebilecek faktrlere (ilem maliyetleri, toplam giderler, likit olmayan varlklar ve benzeri) ilikin aklamalar,

) Fon portfynn oluturulmasna ve katlma paylarnn halka arzna ilikin ayrntl esaslar,

h) Fonun gsterge niteliindeki fon toplam deerinin ve birim pay deerinin hesaplanmasna ve aklanmasna ilikin esaslar,

) Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin ayrntl esaslar,

i) Portfyn ynetimine ve saklanmasna ilikin esaslar,

j) Portfyn deerlemesine ilikin esaslar,

k) Fonun ynetim creti, komisyon ve dier giderleri ile toplam gider oran,

l) Fon gelir gider farknn katlma pay sahiplerine aktarlmasna ilikin esaslar,

m) Fonun vergilendirme esaslar,

n) Fon bilgilendirme dokmanlarnn ve finansal raporlarn nereden temin edilebileceine ilikin bilgi,

o) Varsa temett datmna ilikin esaslar,

) Fonun tasfiye ekli,

p) Fonun denetimini yapacak kurulua ilikin aklama,

r) Dardan alnan hizmetlere ilikin bilgi,

s) Kurulca belirlenecek dier unsurlar.

 

EK/4

 

YATIRIMCI BLG FORMUNDA YER ALMASI GEREKEN ASGAR UNSURLAR

 

a) Fonu tantc bilgi,

b) Asgari ilem birimi,

c) Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin genel esaslar,

) Endekse ve endeks yapcsna ilikin genel bilgiler ile Endeks deerinin aklanma esaslar,

d) Fonun endeks takip stratejisine ilikin genel esaslar,

e) Takip fark ile takip hatasnn hesaplanmasna ilikin esaslar ile Fon katlma paylarnn halka arzn takip eden ilk bir yl iin hesaplanmak zere takip hatasnn normal piyasa koullar altnda gerekleebilecek tahmini deeri,

f) Fonun takip ettii endeksin performansn yanstmasna etki edecek ve takip fark ile takip hatasnn bykln etkileyebilecek faktrlere (ilem maliyetleri, toplam giderler, likit olmayan varlklar ve benzeri) ilikin aklamalar,

g) Yatrm amalarnn ve yatrm politikasnn ksa tanm ile portfy dalm,

) Fonun ynetim creti, komisyon ve dier giderleri ile toplam gider oran,

h) Fonun varsa gemi performans veya fon trne bal olarak performans senaryo analizleri,

) Fonun maruz kald risklerle ilgili uygun aklamalar ve uyarlar ieren risk ve getiri profili.

 

EK/5

 

KAMUYA AIKLANACAK ZEL DURUMLAR

 

a) Fonun takip ettii endekse ilikin aklamalar;

1) Endeksin deimesi,

2) Endeks kapsamnda yer alan varlklarn ve/veya bu varlklarn arlklarnn deimesi,

3) Endeksin aklanma eklinde ve akland veri datm kanallarnda deiiklik yaplmas,

4) Takip eden ayn ilk i gnnde aklanmak zere; her ayn sonu itibaryla, son bir yllk dnem iin hesaplanan takip fark ve takip hatas ile takip farknn ve takip hatasnn nemli lde artmas durumunda farkn gerekeleri,

5) Her yln son i gnnde, bir sonraki yla ilikin takip hatasnn normal piyasa koullar altnda gerekleebilecek tahmini deeri,

6) Her yl Ocak aynn en ge son i gnnde, bir nceki yl iin ngrlen tahmini takip hatas, gerekleen takip fark ve takip hatas ve tahmini takip hatas ile gerekleen takip hatasnn nemli lde farkllamas durumunda farkn gerekeleri,

b) Fon kurucusuna, yneticisine, portfy saklaycsna, yetkilendirilmi katlmcya ilikin aklamalar;

1) Fonun kurucusunun, yneticisinin, portfy saklaycsnn, yetkilendirilmi katlmcsnn deimesi,

2) Sz konusu kurulularnn ortaklk merkezinin ya da faaliyetlerinin yrtld ana birimlerinin adres, telefon veya faks numaralar gibi iletiim bilgilerinin deimesi,

3) Fonla ilgili faaliyetleri nedeniyle, kurucu, yetkilendirilmi katlmc, portfy saklaycs, ynetici ve bu kurumlarn yetkilileri hakknda Kurulca uygulanan yaptrmlar,

4) Fon kurucusu, yneticisi, portfy saklaycs ve yetkilendirilmi katlmcs ile ilgili olarak, Kurulun zel durumlarn kamuya aklanmasna ilikin dzenlemeleri uyarnca yaplan aklamalardan; fon katlma paylarnn deerini, yatrmclarn yatrm kararlarn ve Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemlerini dorudan veya dolayl olarak etkileyebilecek nitelikte olanlar,

c) Fonun ilem esaslarna ve birim pay deerine ilikin aklamalar;

1) Fonun birincil ve ikincil piyasa ilemlerine ilikin esaslarda deiiklik yaplmas, bu ilemlerin durdurulmas veya snrlandrlmas,

2) Asgari ilem biriminin deimesi,

3) Fonun birim pay deerinin hesaplanamamas ya da kamuya duyurulamamas sonucunu douracak gelimelerin olmas,

4) Fonun gsterge niteliindeki fon toplam deerinin ve birim pay deerinin akland veri kanallarnda yaplan deiiklikler,

5) Her ayn son i gn yaplacak deerlendirme itibaryla, fon toplam deerinin son aylk ortalama deeri 3.000.000 TLnin altna dmesi,

) Fonun portfy yapsna ve ynetim stratejisine ilikin aklamalar;

1) Fonun portfy yapsnn, portfy snrlamalarnn, yatrm stratejisinin, endeks takip stratejisinin deimesi,

2) Fon portfynn deerleme esaslarnn deimesi,

3) Fon portfynde yer alan varlklarn saklama esaslarnn deimesi,

4) Borsa d repo-ters repo ilemlerine taraf olunmas durumunda, szlemenin vadesi, faiz oran, kar taraf ve kar tarafn derecelendirme notu ile ilgili bilgiler,

5) Taraf olunan borsa d szlemelerin 17 nci maddenin on yedinci fkrasnn (c) bendinde yer alan ilkelere uygunluunun temini iin uygulanacak gvenilir yntemler ve szlemelerle ilgili genel ilkeler,

6) Kredi alnmas halinde kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kredi alnan kurulu ile geri denecei tarih,

d) Fonun idari yapsna ve organizasyonuna ilikin aklamalar;

1) Kurucunun ynetim kurulu yelerinin, fon mdr ve fon bnyesinde nemli karar ve yetki sorumluluu tayan dier kiilerin atanmas, ayrlmas ya da herhangi bir nedenle deimesi,

2) Sz konusu kiiler hakknda Kurul tarafndan uygulanan yaptrmlar,

e) Fonun mali yapsna ilikin aklamalar;

1) Fon ynetim cretinde, komisyon ve dier giderleri ile ve toplam gider orannda deiiklik yaplmas,

2) Fon tarafndan denen endeks lisanslama cretleri ve buna ilikin deiiklikler,

f) Fonun sona ermesi, devri, dntrlmesi, birletirilmesi ve kurucusunun deitirilmesi durumunda yaplacak aklamalar;

1) Fonun sona ermesi, devri, dntrlmesi, birletirilmesi ve kurucusunun deitirilmesi konusunda alnan yetkili organ kararlar,

2) Bu ilemlere ynelik olarak resmi bavuru yaplmas, izin alnmas ve srece dair tm gelimeler (Konuya ilikin Kurul izni tarihinden itibaren, duyuru metninde belirtilecek deiikliklerin yrrle girecei tarihe kadar her gn ve duyuru metnini ierecek ekilde yaplacak),

g) Dier aklamalar;

1) Fon katlma paylarnn yabanc lke borsalarnda ilem grmeye balamas, ilem grd piyasalarn deimesi veya kottan karlmas,

2) Mevzuat deiiklikleri nedeniyle fonun faaliyetlerinin nemli lde etkileneceinin ortaya kmas,

3) Yukarda saylmamakla birlikte, fonun faaliyetlerini ve mali durumunu nemli lde etkileyecek bir gelime olmas ya da daha nce dzenli olarak kamuya aklanan raporlar, mali tablo, mali tablo dipnotlar, bilgilendirme dokmanlar gibi yollarla kamuya aklanan bir durumda nemli bir deiikliin ortaya kmas.