27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Recep Tayyip Erdoan niversitesinden:

RECEP TAYYP ERDOAN NVERSTES LME VE DEERLENDRME

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Recep Tayyip Erdoan niversitesi lme ve Deerlendirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Recep Tayyip Erdoan niversitesine bal olarak kurulan, Recep Tayyip Erdoan niversitesi lme ve Deerlendirme Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, bunlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Recep Tayyip Erdoan niversitesi lme ve Deerlendirme Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Recep Tayyip Erdoan niversitesi lme ve Deerlendirme Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

) Rektr: Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektrn,

d) niversite: Recep Tayyip Erdoan niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversiteye bal birimlerde yrtlen lme ve deerlendirme almalarnn niteliini ykseltmek, Recep Tayyip Erdoan niversitesi adna ulusal ve uluslar aras dzeyde yaplacak snavlar koordine etmek, eitli kamu kurum ve kurulularna lme ve deerlendirme konularnda danmanlk hizmeti sunmak, kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulularnn alanlarna belgelendirmeye dayal lme ve deerlendirme seminerleri, sertifika programlar dzenlemek, eitim sorunlaryla ilgili aratrmalar yapmak, lme ve deerlendirme alannda ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantlar dzenlemek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversiteye bal birimlerde lme ve deerlendirme almalar gerekletirmek, yaplmakta olan almalarn niteliini artrmak ve istendiinde snav hizmetlerini koordine etmek.

b) eitli kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulularna lme ve deerlendirme konusunda danmanlk, eitim ve snav hizmeti vermek.

c) Eitim sorunlaryla ilgili aratrmalar ve incelemeler yapmak, bu alanda yaplan almalara katlmak ve desteklemek.

) eitli amalarla seme, snflama, yerletirme, rehberlik, retimi gelitirme, aratrma gibi almalarda kullanlan lme aralarnn gelitirilmesi, uyarlanmas almalarn planlamak, gerekletirmek ve bu alanda yaplan almalara katlmak ve bu almalar desteklemek.

d) Ulusal dzeyde renci baarsn belirleme amal snavlar dzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararas dzeyde kongre, sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantlar dzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yaparak, lme ve deerlendirme ile ilgili rapor, blten, proje, kitap, dergi ve benzeri yaynlar yapmak.

g) Merkezin amalar dorultusunda telif eserler retmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, lme ve deerlendirme alannda uzman olan niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdr, niversite retim elemanlar arasndan iki kiiyi, mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

c) Ynetim Kurulunun ald kararlar uygulamak.

) Her yln sonunda Rektre merkezin almalar ile ilgili rapor vermek.

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan bteyi Rektrle sunmak.

e) Ynetim Kurulu ve Danma Kurulunu toplantya armak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile niversite Ynetim Kurulu tarafndan niversitedeki retim elemanlar arasndan seilen ve Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye seilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda olaan olarak ayda bir kez toplanr. Gerekli hallerde olaanst olarak Mdrn ars ile toplanabilir. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda aratrma, uygulama ve eitim program ile alma plann hazrlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Danma Kurulunca sunulan nerilerin gerekletirilmesi iin gerekli kararlarn alnmasn salamak.

c) Merkezin yllk btesini hazrlamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, lme ve deerlendirme ile ilgili almalar yapm ya da yapmakta olan en az on kiiden oluur. Danma Kurulu yeleri, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilir. Danma Kurulu yeliine niversite dndan veya yurt dndan da ye seilebilir.

(2) Danma Kurulu, Ynetim Kurulunun gerekli grd hallerde Mdr tarafndan tespit edilen bir tarihte toplanr.

(3) Danma Kurulu, Merkezin almalar hakknda neri ve katklarda bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, yetkisinin tamamn veya bir ksmn Mdre devredebilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Recep Tayyip Erdoan niversitesi Rektr yrtr.