27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

stanbul Sabahattin Zaim niversitesinden:

STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES UZAKTAN RETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Uzaktan retim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul Sabahattin Zaim niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alan

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitede uzaktan retim yapan lisans ve lisansst programlarn retim faaliyetlerinin etkin ve verimli biimde yrtlmesini salamak, uzaktan retim iin gerekli olan altyapy kurmak ve iletmek, e-renme temelli ders ieriklerini oluturmak ve uzaktan retim ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan retim yapan lisans ve lisansst programlarn faaliyetlerinin yrtlmesine ynelik akademik ve teknik ileyi ile ilgili esaslar dzenlemek.

b) Uzaktan retim ile ilgili donanm ve yazlm gereksinimlerini belirlemek ve ihtiya duyulan altyapy oluturmak.

c) Uzaktan retim programlarnn retim planlar ve ders ierikleri ile ilgili kurallar belirlemek, evrimd ders ieriklerini oluturmak veya temin etmek, rencilerin ve retim elemanlarnn kullanabilmesi iin uzaktan retim sistemini hazr hale getirmek.

) Uzaktan retim yapan programlarn rencilerine ve retim elemanlarna teknik ve akademik destek salamak.

d) Uzaktan retim programlarnn snavlaryla ilgili soru bankasn oluturmak, snav yeri organizasyonu yapmak, snav soru kitapklarn hazrlamak, snavlarn yaplmasn ve snav sonularnn deerlendirilmesini salamak.

e) Uzaktan retim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak, dier kurulularla ibirlii imknlarn aratrmak ve gelitirmek.

f) rgn retim programlarnda verilmekte olan baz derslerin uzaktan retim yoluyla verilebilmesi iin ilgili faklte, yksekokul, enstit ve aratrma merkezlerinde uzaktan retim faaliyetini dzenlemek, bu birimlere destek vermek, birimler aras koordinasyonu salamak ve bu konuya ilikin esaslar belirlemek.

g) Kamu ve zel kurulularn uzaktan retim alanndaki danmanlk ve uzaktan retim imknlarndan yararlanma taleplerini, gerektiinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek ve yrtmek.

) Uzaktan retim yoluyla yaplabilecek kurslar, seminerleri, konferanslar ve benzerlerini dzenlemek, bu programlarda grev alacak retim elemanlarn belirlemek, grevlendirmek, ibirlii ve koordinasyonu salamak; sertifika, katlm belgesi, ders geme belgesi ve benzerlerini vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr; grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcs veklet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak.

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

d) Merkezin idari ilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

e) Yurt ii ve yurt dndaki aratrma ve uygulama merkezleri ile ibirlii yapmak.

f) Faklteler, enstitler, yksekokullar ve niversite bnyesindeki dier birimler ile Rektrle bal blmlerde uygulanan program ve faaliyetlere ilikin koordinasyon ve ibirliini salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve mdr yardmcs dhil be kiiden oluur. Dier ye; retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir sebeple boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti ve belirledii gndemle ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Mdrn nerisi zerine, gerektiinde niversite iinden ve dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Ynetim Kurulu toplantlarna katlabilirler. Ancak bu kiiler oy kullanamazlar.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, uzaktan retim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek taleplerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, Rektrle neride bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

e) Yeni uzaktan retim programlarnn almasn teklif etmek.

f) Uzaktan retim uygulamalarna ilikin kararlar alarak Rektrln onayna sunmak.

g) Mevcut uzaktan retim programlarnn uygulanmasn denetlemek.

) Uzaktan retim uygulamalarnda ortaya kan sorunlar zme balamak.

h) Yaryl sonunda rencilere uygulanan deerlendirme anketleri ile gnn gereksinimleri dorultusunda uzaktan retim programlarnda yeni dzenlemeler yapmak.

) Uzaktan retim uygulamasnda hangi ilerin niversitenin kendi imknlaryla, hangi ilerin niversite dndaki kurululardan hizmet alm eklinde yaptrlacan karara balamak zere Rektrle teklifte bulunmak.

i) Uzaktan retim uygulamasnda ders ve nite baznda hizmet alm ve satmlarna ilikin esaslar belirleyerek Rektrln onayna sunmak.

j) Kayt merkezleri, snav merkezleri, yerinde uygulama ve benzeri konular karara balamak zere Rektrle neride bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektr yrtr.