27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

stanbul Sabahattin Zaim niversitesinden:

STANBUL SABAHATTN ZAM NVERSTES TRKE ETM VE

RETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Trke Eitimi ve retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlar, ynetim organlar ve ynetim organlarnn grevleri ile alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemek amacyla hazrlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Trke Eitimi ve retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Mdr: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Trke Eitimi ve retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Mdrn,

b) SZ TMER: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Trke Eitimi ve retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Rektr: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektrn,

) niversite: stanbul Sabahattin Zaim niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Trke Eitimi ve retimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

SZ TMERin Faaliyet Alanlar

Faaliyet alanlar

MADDE 5 (1) Faaliyet alanlar unlardr:

a) Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurt iinde ve yurt dnda birimler oluturmak.

b) lgili kamu kurum ve kurulular tarafndan yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek iin grevlendirilen retim elemanlar ve retmenler iin kurslar amak, staj yaptrmak, grev yapaca lke ile ilgili tantc rehber yaynlar hazrlamak.

c) niversitelerdeki Trke retimi blmlerinde uygulanan dil retimi yntemlerini gelitirmek iin almalarda bulunmak, dil retimi yntemleri ile ilgili aratrma ve uygulamalar yapmak.

) Trke retiminin daha verimli hale getirilmesi iin Trke ile yabanc diller arasnda karlatrmal almalar yapmak, ilgili materyal ve lme-deerlendirme aralar gelitirmek.

d) Yurt dnda yaayan Trk ocuklarna Trke kurslar dzenlemek.

e) Yurt dnda Trke retimi yapan veya bnyesinde ilgili blmler bulunan niversitelerle ve dier akademik kurulularla ibirlii yapmak.

f) niversiteleraras ibirlii protokolleri kapsamnda gelen renci ve akademisyenlere Trke retmek.

g) Trkiyenin yapt ikili anlamalar erevesinde niversitelerin ilgili birimleri ve dier kamu kurum ve kurulular ile ortak retim, aratrma, uygulama ve yayn faaliyetlerinde bulunmak.

) Dil retimi konusunda programlar hazrlayp yntemler gelitirmek, bu konu ile ilgili yurt iindeki ve yurt dndaki eitli kurum ve kurulularla ibirlii yapmak.

h) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika vermek.

) Avrupa Birlii projeleri kapsamnda gelen yabanc uyruklu rencilere Trke retmek.

i) niversitede renim grmek isteyen yabanc uyruklu rencilere, akademisyen ve alanlara Trke retmek.

j) niversitelerdeki Trke retimi ve Trk dili ve edebiyat blmleri son snf rencilerine ve mezunlarna dil retimine ynelik uygulama programlar dzenlemek.

NC BLM

Ynetim Organlar ve Grevleri

Ynetim organlar

MADDE 6 (1) SZ TMERin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 7 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin ilgili blmlerinin retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Mdr, yeniden grevlendirilebilir. Mdrn grevi banda bulunmamas durumunda, mdr yardmcs veklet eder. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunmamas durumunda grevi kendiliinden sona erer. Rektr, Mdrn teklifiyle niversitenin retim elemanlar arasndan bir mdr yardmcs atar.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

c) SZ TMERin faaliyetlerinin dzenli olarak yrtlmesini salamak, gzetim ve denetimini yapmak.

) SZ TMER almalarnn gerektirdii grev dalmn yapmak.

d) Her retim yl sonunda SZ TMERin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 8 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve konuyla ilgili niversite retim yeleri arasndan Rektrn grevlendirecei ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan veya aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) SZ TMERin faaliyeti ve ynetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) SZ TMERde grevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Mdrn tekliflerini incelemek ve Rektrle nerilmesine karar vermek.

c) Mdrn her faaliyet yl sonunda hazrlayaca raporu grmek ve bir sonraki yla ait alma programn hazrlamak.

) Aratrma, yayn ve retimle ilgili konularda gr bildirmek.

DRDNC BLM

renci Kabul ve Kayt lemleriyle lgili Esaslar

retim programlar ve kontenjanlar

MADDE 10 (1) SZ TMERe alnacak renci says, her yl Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

renci kabul

MADDE 11 (1) SZ TMERe; stanbul Sabahattin Zaim niversitesine yurt dndan bavurup kabul alanlar, niversiteleraras ibirlii protokolleri kapsamnda gelen renci ve akademisyenler, Sabahattin Zaim niversitesine gelen yabanc uyruklu renciler, yurt ii ve yurt dndaki yabanclar, yurt dndaki Trk ailelerinin ocuklar ile Trke renmek isteyen dier kiiler renci olarak kayt yaptrabilir. Kurslara kayt yaptrm olan kursiyer, SZ TMERdeki btn uygulama ve artlar kabul etmi olur.

Kayt

MADDE 12 (1) Yaplacak bavurularn artlar, kayt tarihleri, kayt iin istenen belgeler ve uyulacak esaslar, SZ TMER tarafndan belirlenerek ilan edilir.

renim creti

MADDE 13 (1) SZ TMERde retim cretlidir ve yllk olarak tahakkuk ettirilir. Yllk renim cretleri ve ders/kredi bana den renim cretleri her yl stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenir ve deme ekliyle birlikte ilan edilir.

BENC BLM

Eitim ve retimle lgili Esaslar

renim sresi

MADDE 14 (1) SZ TMERde renim sresi asgari bir yaryldr. Azami sre, rencinin dil seviyesine bal olarak deiebilir.

retim yl

MADDE 15 (1) retim yl, gz ve bahar yaryllar ile yaz retiminden oluur.

(2) Her yaryl en az yetmi i gndr. Ara, final, btnleme ve mazeret snav gnleri bu srenin dndadr.

(3) SZ TMERde retim, Senato tarafndan belirlenen akademik takvime gre yaplr. Yaz retimi, ilgili mevzuat hkmlerine ve Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

retim programlar ve derslerin yrtlmesi

MADDE 16 (1) SZ TMERde dersler kur sistemine gre yrtlr. Kur seviyeleri Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) dorultusunda belirlenir.

(2) Kur program ve seviyeleri unlardr:

a) Hafta ii ve hafta sonu olmak zere iki grupta yrtlen programda Temel Dil Kullanm (A1, A2), Bamsz Dil Kullanm (B1, B2) seviyeleri bulunur.

b) Temel Dil Kullanm (A1, A2), Bamsz Dil Kullanm (B1, B2) seviyelerini bitiren kursiyerlere sertifika verilir.

c) Derslere devam zorunluluu % 80dir. Devam eksik olan renci kur bitirme snavna alnmaz ve o kurdan baarsz olmu saylr. Kursa devam edilmeyen gn ve saatler iin kurs creti iadesi yaplmaz.

Yabanc rencilerin programlarna balamas

MADDE 17 (1) SZ TMERde baarl olarak Bamsz Dil Kullanm (B1, B2) sertifikasn alan renciler, kaytl bulunduklar blme balayabilir.

ALTINCI BLM

Baarnn llmesi, Snavlar ve Sertifika

Ders baars ve deerlendirme

MADDE 18 (1) rencilerin SZ TMER derslerindeki baarsnn llmesinde; derse devam, yaryl ii almalar, ksa, ara, final ve btnleme snavlar deerlendirmeye katlr. rencinin ders geme ve ham baar notuna bu faktrlerin hangi oranda etki edecei ve lme-deerlendirme yntemi o dersin mfredatnda belirtilir ve yaryl banda dersin retim eleman tarafndan ilan edilir.

Not sistemi

MADDE 19 (1) Temel Dil Kullanm ve Bamsz Dil Kullanm (A1, A2, B1, B2) seviyelerindeki not tablosu aadaki ekildedir:

 

 

En Yksek Not

En Dk Not

Dinleme

25

15

Okuma

25

15

Karlkl Konuma

15

9

Szl Anlatm

10

6

Yazl Anlatm

25

15

Toplam

100

60

 

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Sabahattin Zaim niversitesi Rektr yrtr.