27 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28834

YÖNETMELİK

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

YAZMA ESER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2012

28226