27 Kasm 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28834

YNETMELK

Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanlndan:

TRKYE BYK MLLET MECLS BAKANLII DAR TEKLATI

GREVDE YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Byk Millet Meclisi Bakanl dari Tekilat Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin nc blm yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan Grevde ykselme eitimine ve snavlara ibaresi ile (g) bendinde yer alan Eitime ve snavlara ibaresi Snavlara eklinde ve (c) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkrann (b) bendindeki eitimine kelimesi ile () bendi yrrlkten kaldrlmtr.

c) Grevde ykselme ve unvan deiiklii yazl snavnda esas alnacak konularn belirlenmesi,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Grevde ykselme ve unvan deiiklii yazl snav

MADDE 12 (1) Grevde ykselme ve unvan deiiklii suretiyle atama yaplacak kadrolarn birimi, snf, unvan, says ve bavuru sresi ile bavuracaklarda aranacak artlar snav tarihinden en az altm gn nce KB tarafndan birimler araclyla ve/veya elektronik ortamda tm personele duyurulur. Grevde ykselme snavna bavurabilmek iin, son bavuru tarihi itibaryla toplam hizmetinin en az iki yln Kurumda geirmi olmak gerekir. Aranan artlar tayan personel, duyurulan kadrolardan yalnzca birine ilikin snava katlmak amacyla grev yapt birime be i gn iinde bavuruda bulunabilir. Bavurular, sresinde yapldn belgeleyecek ekilde yazl olarak veya duyuruda belirtilmesi halinde elektronik ortamda yaplr.

(2) Bavurular son bavuru tarihinden itibaren be i gn iinde KBye gnderilir; KB tarafndan da Snav Kuruluna sunulur. Snava katlmaya hak kazanan personele ait liste Snav Kurulu tarafndan belirlenir ve son bavuru tarihinden itibaren on i gn iinde Kurumun hizmet binalarnda ve yerel ada duyurulur.

(3) Snav konular Kurumun grev alan ve atanlacak kadro unvannn gerekleri dikkate alnarak Snav Kurulu tarafndan belirlenir ve snavdan en az krk be gn nce snava katlacak personele duyurulur. Snav; TBMM Bakanlk Divan kararyla lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlna, Mill Eitim Bakanlna, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstitsne veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(4) Snavdan yz tam puan zerinden en az yetmi puan alanlar baarl saylr. Baarl saylan adaylar arasnda bavuruda bulunduklar kadro unvanlar itibaryla en yksek puan alandan balamak zere yaplan sralamada duyuruda belirtilen bo kadro saysnn en ok drt kat kadar aday szl snava veya uygulama snavna girmeye hak kazanr. Szl snava veya uygulama snavna girmeye hak kazanan son sradaki adayla ayn puana sahip olan dier adaylar da snava alnr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn son cmlesi yrrlkten kaldrlm, beinci fkrasnn (a) bendi a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi, eklinde, altnc fkrasnda yer alan ve kelimesi veya olarak deitirilmitir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 14 (1) Snav Kurulu tarafndan;

a) Grevde ykselmeye tabi alt yazc, a, berber, cilti, ay ocak ve garson, elektronik dizgi operatr, fotoraf, garson, grsel tasarmc, kameraman, montajc, muhabir, musahhih, ofseti, oto tamir ustas, pastac, programc, resim kayt eleman, resim seici, sesi, sistem analisti, ofr, usta, ustaba, yangn sndrme eri ve ynetmen unvanl kadrolara bavuranlar iin; yazl snavdan alnan puann %60 ve uygulama snavndan alnan puann %40 toplanarak hesaplanan toplam baar puan,

b) Grevde ykselmeye tabi kadrolardan yukarda saylanlar dnda kalanlara bavuranlar iin; yazl snavdan alnan puann %60 ve szl snavdan alnan puann %40 toplanarak hesaplanan toplam baar puan,

c) Unvan deiikliine tabi bilgisayar teknisyeni, rehber, restoratr, spiker, tekniker, teknik ressam, teknisyen ve tercman unvanl kadrolara bavuranlar iin; yazl snavdan alnan puann %60 ile uygulama snavndan alnan puann %40 toplanarak hesaplanan toplam baar puan,

) Unvan deiikliine tabi kadrolardan yukarda saylanlar dnda kalanlara bavuranlar iin; yazl snavdan alnan puann %60 ile szl snavdan alnan puann %40 toplanarak hesaplanan toplam baar puan,

esas alnarak en yksek puan alandan balanmak suretiyle baar listesi oluturulur.

(2) Snav Kurulu, snav duyurusunda ilan edilen kadro saysn gemeyecek sayda asil aday belirler. Ayrca, asil aday saysnn yzde yirmisini gemeyecek sayda yedek aday belirlenebilir. Baar listesinin oluturulmasnda esas alnan puanlarn eit olmas hlinde srasyla; daha st renimi bitirmi olanlara, hizmet sresi fazla olanlara, st renim mezuniyet notu yksek olanlara ncelik verilir.

(3) Baar listesi uygulama ve szl snavlarn yapld tarihten itibaren on i gn iinde KB tarafndan Kurumun hizmet binalarnda ve yerel ada personele duyurulur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Personel, grevde ykselme veya unvan deiiklii snavna kabul edilmeme ile snavlardan alnan puanlara gerekelerini belirtmek suretiyle yazl olarak itirazda bulunabilir. tirazlar duyurudan itibaren be i gn iinde KB araclyla Snav Kuruluna yaplr. Snav Kurulu, uygulama snavlarna yaplan itirazlar ilgili komisyonlarn grn alarak karara balar. tiraz sonular, itiraz sresinin bitiminden itibaren on i gn iinde ilgililere yazl olarak bildirilir.

(2) tirazlar zerine deerlendirmede veya snav puanlarnda deiiklik olmas halinde katlmc ve/veya baar listeleri yeniden hazrlanarak duyurulur. Snav Kurulu tarafndan verilecek kararlar idari bakmndan kesindir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan boalanlar ile yeni ihdas edilen ibaresi boalan olarak deitirilmitir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan eitimine ve ibaresi ile (c) bendinde yer alan eitimi ve ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin balnda yer alan eitimi ve ibaresi ile birinci fkrasnda yer alan eitimleri ve ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 Personel Deerlendirme Formu yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini TBMM Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/6/2013

28691