26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES TAHKM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesine bal olarak kurulan Hacettepe niversitesi Tahkim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Hacettepe niversitesi Tahkim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Tahkim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: niversitenin Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yabanclk unsuru tayanlar da dahil olmak zere, hak olarak hukuk dzenince korunan menfaat dengesinin bozulmas suretiyle ortaya kan uyumazlklarn adli soruna dnmeden, tahkim veya alternatif uyumazlk zm yntemleri ile zmne katk salamak ve alternatif uyumazlk zm yntemlerinin tespit edilmesi, deerlendirilmesi ve uygulamaya konulmas amacyla bilimsel aratrmalar yapmak, projeler gelitirmek, toplumdaki sosyal anlayn, eitim srecinin ve kltrel yapnn buna uygun hale getirilmesine katk salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Tahkim ve alternatif uyumazlk zmnn uygulama alanlar ile ilgili ulusal ve uluslararas nitelikte aratrmalar yapmak, bu konularda aratrma yapan aratrma merkezleriyle ve dier resmi ve zel kurum ve kurulularla ibirliinde bulunmak, projeler yrtmek, kamuoyunda farkndalk yaratmak.

b) Faaliyet alanlar ile ilgili bireysel yetenekleri gelitirici ve sosyal sorumluluk amac tayan seminer, altay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler, karlkl veya karlksz sertifika programlar, hizmet ii eitim niteliinde kurslar dzenlemek ve rencilerin lisans, yksek lisans ve doktora almalarna akademik destek vermek.

c) Resmi ve zel kurum ve kurululara, gerek ve tzel kiilere, karlkl veya karlksz akademik veya uygulamaya ynelik konularda danmanlk hizmeti vermek, hukuk uyumazlklarnda tavsiye etmek zere hakem, uzlatrc, arabulucu, bilirkii ve uzman listeleri oluturmak, Ynetim Kurulu yeleri, Danma Kurulu yeleri ve Merkez listelerinde yer alan kiiler arasndan hakem, uzlatrc, arabulucu, bilirkii veya uzman tavsiye etmek.

) Faaliyet alanlar ile ilgili aratrma ve etkinliklerin verimli bir ekilde yrtlmesi amacyla bilgi bankas oluturmak, ktphane, ariv ve gerekli dier tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararas yaynlar izlemek ve bunlar Merkeze kazandrmak.

d) Aratrmalardan veya dier faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonularn bilimsel yaynlara dntrlmesini ve yaymlanmasn salamak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin Hukuk Fakltesinde grevli kadrolu retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan bir kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmcsn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmcsn vekil olarak brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

(2) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

c) Her retim yl sonunda ve istenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen be ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu ylda iki kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn yazl ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrmak.

b) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

c) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

e) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek karara balamak.

g) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda, Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen alt ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten ye yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu; Mdrn ars zerine ylda bir kez salt ounlukla olaan olarak toplanr. Mdr, gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.