26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SENDKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETM ESASLARI VE

TUTACAKLARI DEFTERLER LE TOPLU SZLEMES

SCL HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sendika ve konfederasyonlarn i ve d denetimi, tutmak zorunda olduklar dosya, ye kayt ve yelik sona erme listeleri, defter ve kaytlar ile toplu i szlemesi sicilinin tutulmasna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 29, 30 ve 77 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Kanun: 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununu,

c) Konfederasyon: Deiik ikollarnda en az be sendikann bir araya gelerek oluturduklar tzel kiilie sahip kuruluu,

) Sendika: ilerin veya iverenlerin alma ilikilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve karlarn korumak ve gelitirmek iin en az yedi ii veya iverenin bir araya gelerek bir ikolunda faaliyette bulunmak zere oluturduklar tzel kiilie sahip kurulular,

d) Toplu i szlemesi: szlemesinin yaplmas, ierii ve sona ermesine ilikin hususlar dzenlemek zere ii sendikas ile iveren sendikas veya sendika yesi olmayan iveren arasnda yaplan szlemeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Denetim Esaslar

Genel esas

MADDE 4 (1) Sendika ve konfederasyonlarn idari ve mali denetimleri, 6356 sayl Kanunda belirtilen esaslar erevesinde bu kurulularn tzk hkmleri ile genel kurul kararlarna uygun olarak denetleme kurullar tarafndan yaplr.

dari denetim

MADDE 5 (1) Denetleme kurulu, idari denetim kapsamnda sendika ve konfederasyonlarn;

a) Ynetim ve ileyilerinin 6356 sayl Kanuna, tzklerine ve genel kurul kararlarna uygun olup olmadn,

b) Gelen ve giden evrak defterlerinin dzenli bir ekilde tutulup tutulmadn, evrak numaralarnn sra takip edip etmediini ve evrak arivinin dzenli olup olmadn,

c) ye kayt ve yelik sona erme listelerini,

) Ynetim ve almalarna ilikin dier hususlar,

denetler.

Mali denetim

MADDE 6 (1) Denetleme kurulu, mali denetim kapsamnda sendika ve konfederasyonlarn;

a) Gelir ve giderlerinin 6356 sayl Kanuna, tzklerine, genel kurul kararlarna, bte esaslar ile ynetim kurulu kararlarna uygun olup olmadn,

b) Mali ilemlerinin 6356 sayl Kanuna gre tutulmas zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal sreleri iinde ilenip ilenmediini,

c) Vergi, sigorta ve buna benzer yasal ykmllklere ilikin beyanname ve bildirimlerinin sresinde verilip verilmediini, bunlarla ilgili demelerin sresinde yaplp yaplmadn,

) Gelir makbuzlar ile gider evraknn mevzuata uygun olup olmadn,

d) Ynetim Kurulu yeleri ile personele verilen avanslarn mevzuata, tzklerine ve ynetim kurulu kararlarna uygun olup olmadn,

e) Mali ynetimlerine ilikin dier hususlar,

denetler.

NC BLM

D Denetim Esaslar

D denetim

MADDE 7 (1) Sendika ve konfederasyonlarn gelir ve giderlerine ilikin mali denetimleri en ge iki ylda bir denetleme kurulunca belirlenecek yeminli mali mavirlerce yaplr. Ayn yeminli mali mavir arka arkaya en fazla iki defa mali denetim faaliyetinde bulunabilir. Bu denetimin yaplm olmas, denetleme kurulunun ykmlln ortadan kaldrmaz.

(2) Bamsz denetim szlemesinin hazrlanarak denetim srecinin balatlmas ve yeminli mali mavirin her aamadaki almalar denetleme kurullarnn gzetiminde gerekletirilir.

(3) Yeminli mali mavirler, denetimlerini 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bamsz Denetim Ynetmeliinin 21 inci maddesinde belirtilen mesleki etik ilkelerine ve ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinde dzenlenen bamszlk ve bamszln korunmasna uygun olarak gerekletirir.

(4) Yeminli mali mavirlerin yapacaklar i ve ilemler karlnda alacaklar cretler, Maliye Bakanlnca hazrlanan serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali mavirlik ve yeminli mali mavirlik asgari cret tarifesine gre denir.

DRDNC BLM

Denetime likin Ykmllkler

Denetim raporlar

MADDE 8 (1) Denetleme kurulu ve yeminli mali mavirler tarafndan yaplan her denetleme faaliyeti sonucunda denetim raporu dzenlenir.

(2) Denetleme kurulu ve yeminli mali mavirler tarafndan hazrlanan denetim raporlarnda, denetimin konusu ve denetlenen hususlar ile grler ayr ayr belirtilir. Ancak yeminli mali mavir raporu, Bamsz Denetim Ynetmeliinin 30 uncu maddesinde belirtilen rapor dzenleme ve gr bildirme ykmllne gre hazrlanr.

(3) Denetleme kurulu ve yeminli mali mavirler tarafndan hazrlanan denetim raporlarnn sonucu, denetleme kurulu karar defterine yazlarak denetimi yapanlar tarafndan imzalanr.

(4) Denetleme kurulu ve yeminli mali mavirler tarafndan hazrlanan denetim raporlar sendika ve konfederasyonlarn genel kurullarna sunulur.

lan

MADDE 9 (1) Sendika ve konfederasyonlarn faaliyet, d denetim ve denetleme kurulu raporlar ile genel kurul kararlar, genel kurul tarafndan belirlenen uygun vastalarla derhal yaymlanr.

(2) Genel kurul kararlaryla uygun vastalarn belirlenmedii durumlarda; faaliyet, d denetim ve denetleme kurulu raporlar ile genel kurul kararlar, sendika ve konfederasyonlarn kurumsal resmi internet sitelerinin ana sayfasnda veya lke genelinde datm yaplan gnlk bir gazetede derhal yaymlanr.

lemlerde usulszlk veya yolsuzluk

MADDE 10 (1) Denetleme kurulu ve yeminli mali mavirler tarafndan yaplan denetimler sonucu ilemlerde usulszlk veya yolsuzluk tespit edildiinde; 6356 sayl Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu ve dier kanunlar ile sendika ve konfederasyonlarn tzk hkmlerine gre yaplmas gereken ilemler denetimi yapanlar tarafndan on be gn iinde yerine getirilir.

BENC BLM

Tutulacak Defter ve Kaytlar

Defter ve belgeler iin uygulanacak esaslar

MADDE 11 (1) Sendika ve konfederasyonlar; ye kayt ve yelik sona erme listeleri, genel kurul, ynetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri, gelen ve giden evrak kayt defterleri ile zimmet defteri, aidat kaytlar, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir ve gelirlere ilikin kayt ve defterleri tutmak zorundadr. Tutulan bu defter ve kaytlar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununa gre demirba snfna giren her trl eya veya malzeme demirba defterine kaydedilir.

(2) Tutulmas zorunlu defterler her olaan genel kurulu izleyen on be gn iinde 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dernekler Ynetmeliinin 36 nc maddesinin birinci fkrasna gre notere veya l Dernekler Mdrlne onaylatlr.

(3) Sendika ve konfederasyonlar tutmakla ykml olduklar defter ve kaytlar dnda yardmc defterler de tutabilir.

(4) Defterlerde kaytlar arasnda bo satr ve sayfa braklamaz ve atlanamaz. Yaplan yanllklar okunacak biimde st izilmek, st ya da yan tarafna dorusu yazlmak ve onaylanmak suretiyle dzeltilir. Defterlere geirilen kaytlar kaznamaz ve okunamaz hale getirilemez.

(5) Muhasebe kaytlarndaki yanllklar muhasebe kurallarna uygun olarak dzeltilir.

(6) Sendika ve konfederasyonlar iin hesap dnemi takvim yldr.

(7) Sendika ve konfederasyonlar btn defter ve belgeler ile bunlarn dayanak ve eklerini hizmet binasnda bulundurur ve ilgili olduklar yl izleyen takvim ylndan balayarak on yl sreyle saklar.

lemlerin kayt zaman

MADDE 12 (1) Genel kurul, ynetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlar defterlere en ge bir hafta iinde yazlr.

(2) Genel kurul kararlar divan yelerince iki gn iinde, dier kurul kararlar ise gelecek ilk toplant zaman almamak zere en ge bir ay iinde katlan yelerce imzalanr.

(3) Mali ilemler genel kabul grm muhasebe prensiplerine uygun olarak bir ay iinde kaydedilir. Ancak kasa hesabn ilgilendiren ilemler gnlk kaydedilir.

Gelir makbuzlar

MADDE 13 (1) Sendika ve konfederasyonlarn gelirlerini makbuz karlnda tahsil etmeleri esastr. Makbuzlara sra numaras, sendika ve konfederasyonlarn ak unvan, tahsil olunan parann miktaryla dayana, paray veren ve tahsil edenin kimlik bilgileri yazlr. Bir nshas makbuz cildinde kalmak zere en az iki nsha olarak dzenlenir. Dorudan sendika ve konfederasyonlarn kasasna veya banka hesaplarna yaplan demelerde kasa fii veya banka dekontu yeterlidir.

ALTINCI BLM

Toplu Szlemesi Sicilleri

Sicillerin tutulmas

MADDE 14 (1) Taraflar arasnda yaplan toplu grmenin anlama ile sonulanmas durumunda toplu i szlemesi taraf temsilcilerince imzalanr ve iki nshas alma ve Kurumu l Mdrlne tevdi edilir. alma ve Kurumu l Mdrl kendisine tevdi edilen szlemenin bir nshasn ign iinde Bakanla gnderir.

(2) Bakanlk, kendisine gnderilen toplu i szlemeleri iin alma statistikleri Bilgi Sistemi zerinden bir sicil tutar.

(3) Toplu i szlemesinin metni zerinde anlamazlk kt takdirde, Bakanlka sicile kaydedilmi metin esas alnr.

YEDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlk

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.