26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ve Maliye Bakanlndan:

KORUMALI YERLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, korumal iyeri statsnn kazanlmas, korumal iyerlerinin ileyii ve denetlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, igc piyasasna kazandrlmalar g olan engelli bireylere istihdam oluturmak amacyla gerek ve tzel kiilerce alan ve alacak olan iyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayl Engelliler Hakknda Kanunun 14 nc maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) veren: Sahip olduu iyeri iin korumal iyeri stats almak zere bavuruda bulunan gerek veya tzel kiiyi,

b) Komisyon: llerde Valilik bnyesinde, Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrl, alma ve Kurumu l Mdrl, l Milli Eitim Mdrl, l Salk Mdrl ve gerekli hallerde Valilike grevlendirilen dier kamu kurum ve kurulular temsilcilerinden oluan, sekretaryas Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrl tarafndan yrtlen ve alma usul ve esaslar Engelli ve Yal Hizmetleri Genel Mdrl tarafndan belirlenecek olan komisyonu,

c) Korumal iyeri: gc piyasasna kazandrlmalar g olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluturmak amacyla Devlet tarafndan teknik ve mali ynden desteklenen ve alma ortam zel olarak dzenlenen iyerini,

) Korumal iyeri yneticisi: Korumal iyerinin ileyiinden sorumlu olan kiiyi

ifade eder.

KNC BLM

Korumal yeri Statsnn Kazanlmas

Korumal iyeri stats iin bavuruda bulunma

MADDE 4 (1) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen nitelikleri haiz engelli en az sekiz bireyin alt iyerinin ivereni, korumal iyeri statsnn kazanlmas iin Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bavuruda bulunur. Korumal iyerlerinde alacak engelli bireylerin saysnn toplam ii saysna oran yzde yetmi beten az olamaz. Bu kapsamda altrlacak ii saysnn tespitinde, belirsiz sreli i szlemesine ve belirli sreli i szlemesine gre altrlan iiler esas alnr. Ksmi sreli i szlemesine gre alanlar, alma sreleri dikkate alnarak tam sreli almaya dntrlr.

(2) Oranlarn hesaplanmasnda yarma kadar kesirler dikkate alnmaz, yarm ve daha fazla olanlar tama dntrlr.

Bavuruda iverenden istenecek belgeler

MADDE 5 (1) Gerek veya tzel kiiler, iyerinin retim faaliyetini veya faaliyetlerini, iyerinde alan veya alacak toplam ii saysn, alan veya alacak engelli birey saysn, engel durumlarn ve iyerinde yapt veya yapaca iler ile iyerinin adresini belirten ve iyerine korumal iyeri stats kazandrma talebini ieren dileke ile bu maddenin ikinci fkras ve 6 nc maddede belirtilen belgelerle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bavururlar.

(2) Korumal iyeri amak isteyen gerek kiiden veya tzel kii temsilcisinden;

a) T.C. Kimlik numaras beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) Tzel kiinin temsilcisinin yetki belgesi,

) Dernek ve vakflar iin, vakf senedi veya dernek tznde amalar arasnda eitim ve retim faaliyetlerinin yer aldn gsteren belge,

d) Yllk gelir ve yllk kurumlar, katma deer, zel tketim, zel iletiim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilikin tevkifatlar ve geici vergiye ilikin vergi asllar ile bu vergi trlerine ait vergi ziya cezalar, gecikme zam ve faizleri balamnda vergi borcu ile sosyal gvenlik kurumlarndan alnacak prim borcu olmadna dair belge,

e) lgili mevzuat uyarnca alnmas gereken izin ve belgeler

istenir.

Korumal iyeri yneticisinden istenecek belgeler

MADDE 6 (1) Korumal iyeri yneticisinden;

a) T.C. Kimlik numaras beyan,

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan,

c) Bulac bir hastal bulunmadna ilikin yazl beyan,

) Eitim durumuna ilikin yazl beyan

istenir.

Taleplerin komisyonca deerlendirilmesi ve korumal iyeri stats belgesinin dzenlenmesi

MADDE 7 (1) Korumal iyeri stats almak zere Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bavuran gerek veya tzel kiilerin talepleri iyerinde gerekli tespit ve incelemeleri yapmak suretiyle en ge otuz gn iinde Komisyonca deerlendirilir. Bavurusu yaplanlardan Komisyonca yaplacak deerlendirme sonucunda uygun grlen iyerlerine Valilike, Korumal yeri Stats Belgesi dzenlenir.

NC BLM

Korumal yerinde altrlacak Personelin Nitelikleri

Korumal iyerinde altrlacak personel

MADDE 8 (1) Korumal iyerinde; iyeri yneticisi ile mesleki ve teknik eitim alannda yksekrenim grm veya usta reticilik yeterliliini haiz eitici personel istihdam zorunludur.

(2) yeri yneticisi, birden fazla korumal iyerinin yneticisi olamaz. Ancak, nitelikleri haiz olmak kaydyla, ayn i yerinde eitici personel grevini yrtebilir.

(3) Korumal iyerinde, iyerinin kapasitesine gre ayrca teknik, idari ve yardmc personel ile ihtiya duyulabilecek dier personel altrlabilir.

Personel destei

MADDE 9 (1) Korumal iyerlerine Komisyon tarafndan gerekli grlmesi halinde Valilike ilgili il mdrlklerinden grevlendirme yoluyla uzman personel destei salanabilir.

DRDNC BLM

Fiziksel Koullar ve Donanm

Emniyet ve trafik gvenlii

MADDE 10 (1) Korumal iyeri binasnn bulunduu yerin, engelli bireylerin geli ve gidilerinde trafik ynnden uygun ve emniyetli olmas art aranr.

Yangndan korunma ve elektrik tertibat

MADDE 11 (1) Korumal iyerinde yangndan korunma iin yeterli sayda yangn sndrme cihaz ve malzemesi, sesli ve kl alarm sistemi ile engelli bireylerin kullanmna uygun yangn tahliye sistemi bulundurulmas zorunludur.

(2) Korumal iyerinde elektrik anahtar, priz, lamba gibi elektrikli aletler, kesici delici aletler ile yanc ve yakc maddelerin engelli bireyler iin tehlike oluturmasn nleyecek tedbirler alnr.

(3) Korumal iyeri binas evresinde patlayc ve yanc madde satan veya depolayan kurulular bulunmas hlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Binalarn Yangndan Korunmas Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun mesafelerin korunmas ve tedbirlerin alnmas salanr.

Korumal iyerinin fiziksel koullar

MADDE 12 (1) Korumal iyerinin fiziksel koullar aadaki zellikleri tamaldr:

a) Trk Standartlar Enstits tarafndan iyerleri iin belirlenen fiziksel standartlar, korumal iyerlerinde de geerlidir. Korumal iyerinin mstakil bir binada olmas tercih nedenidir. Korumal iyerinin ok katl bir binada olmas halinde, yangn merdiveni ve asansr art aranr. Asansrn kaps, genilii ve dmeleri engelli bireylerin kullanmna uygun olmaldr.

b) Korumal iyeri rutubetli ortamda olmamal, gn almal ve uygun elektrik ile aydnlatlmaldr.

c) Korumal iyeri taban sala zarar vermeyecek ve kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmaldr.

) Merdivenlerin genilii ve ykseklii ini ve klarda kolaylk salayacak ekilde olmal, emniyet korkuluklar bulunmaldr.

d) Kaplar geni olmal, tekerlekli sandalye kullananlar iin girite ve katlarda rampalar olmaldr.

e) Atlyeler ve dier blmlerin aras duvarla blnmeli, sesli makinelerin kullanld yerlerde ses geirmez materyaller tercih edilmelidir.

f) Korumal iyerinin tuvaletleri ve du alanlar engelli bireylerin kullanmna uygun olmaldr.

BENC BLM

Korumal yerinin leyiine likin Esaslar

Korumal iyerine engelli bireylerin kabul

MADDE 13 (1) Trkiye Kurumuna kaytl ve korumal iyerinde almak isteyen engelli bireyler bireysel olarak veya alma ve Kurumu l Mdrlkleri aracl ile iyerlerine bavururlar. yeri, ie ald engelli bireyleri en ge bir ay iinde alma ve Kurumu l Mdrl ve Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bildirmekle ykmldr.

Korumal iyerine kabul edilecek engelli bireyler ve istenecek belgeler

MADDE 14 (1) Korumal iyerinde istihdam edilebilmek iin;

a) En az % 40 orannda zihinsel veya ruhsal engelli olmak,

b) Trkiye Kurumuna kaytl olmak,

c) 15 yan bitirmi olmak

gerekir.

(2) Kabulde;

a) T.C. Kimlik Numaras beyan,

b) Engelliler iin Salk Kurulu Raporunun asl veya onayl rnei,

c) ki adet fotoraf,

) Var ise renim belgesinin veya k belgesinin asl veya asl ibraz edildiinde Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlnce onaylanan rnei

istenir.

Korumal iyerinde alan engelli bireyin iten ayrlmas

MADDE 15 (1) Korumal iyerleri, aylk personel durum izelgesini takip eden ayn ilk haftasnda dzenleyerek Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne gnderir. yeri herhangi bir sebeple i szlemesi sona eren engelli bireyin ayrl nedenlerini on be gn iinde Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bildirmekle ykmldr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Denetim

MADDE 16 (1) Korumal iyerleri, bu Ynetmelikte belirlenen hususlarla snrl olmak ve dier mevzuatn denetime ilikin hkmleri sakl kalmak kaydyla, ylda en az bir kez Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrl tarafndan, gerekli grld hallerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl denetim elemanlarnca denetlenir.

Defter ve belgelerin ibraz

MADDE 17 (1) Korumal iyerleri, denetimlerde ilgili her trl bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doruluunu ispata yarayan defter, kayt ve belgeleri ibraz etmek zorundadr.

Yllk faaliyet raporunun dzenlenmesi

MADDE 18 (1) Korumal iyerleri, bir yllk retim, istihdam, sat, ba, yatrm, pazarlama, stok, istihdam ettii personel gibi bilgileri ieren faaliyet raporunu her yln Mart ay ierisinde Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne iletir.

Korumal iyeri statsnn sona erdirilmesi

MADDE 19 (1) Korumal iyerleri, bu Ynetmelikte belirtilen koullarn bir veya birkan yerine getirmedii denetim raporlar ile tespit edildii takdirde Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrl tarafndan yazl olarak uyarlr. Otuz gn iinde belirtilen eksiklikleri tamamlamad tespit edilen iverenlerin korumal iyeri stats belgesi Komisyonun gr alnarak Valilike iptal edilir.

(2) Korumal iyerleri, tanma, devir ve kapanma durumlarn on be gn ncesinden Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne bildirmek zorundadr.

(3) Korumal iyerinin tanmas durumunda, tanlan yerin bu Ynetmelikte ngrlen artlar tadnn Komisyon tarafndan tespiti halinde iyerinin, korumal iyeri stats devam eder.

Komisyon kararlarna itiraz

MADDE 20 (1) Korumal iyeri stats kazanma talebinin reddi ve korumal iyeri statsnn sona erdirilmesi kararlarna kar kararn tebli tarihinden itibaren on be gn iinde Aile ve Sosyal Politikalar l Mdrlne itiraz edilebilir. tirazlar Komisyonca deerlendirilerek otuz gn ierisinde sonulandrlr. tiraz yoluna bavurulmu olmas ilgililerin yarg yoluna bavurma hakkn ortadan kaldrmaz.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 21 (1) 30/5/2006 tarihli ve 26183 sayl Resm Gazetede yaymlanan Korumal yerleri Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan, alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile Maliye Bakan birlikte yrtr.