26 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28833

YNETMELK

Karabk niversitesinden:

KARABK NVERSTES OCUK GELM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Karabk niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Karabk niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Karabk niversitesi ocuk Geliimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr Yardmcs: Merkezin Mdr yardmclarn,

d) Rektr: Karabk niversitesi Rektrn,

e) niversite: Karabk niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Trk milli eitiminin genel amalar dorultusunda; okul ncesi ya grubu ocuklarn gndz bakm ve eitim ihtiyalarn karlamak, ayn zamanda yksekretim rencilerinin uygulama alann oluturacak nitelikte okul ncesi eitim hizmeti vermek.

b) Blgede erken ocukluk dnemindeki ocuklarn geliimlerini her ynyle deerlendirmek, geliim ve eitim sorunlarn tespit ederek sorunlarn giderilmesine ynelik neriler gelitirmek, yeni projeler retmek ve bu suretle erken ocukluk geliimi eitiminin kalitesini arttrmak.

c) ocuk geliimine ynelik aile, eitimci, kamu ve zel kurum alanlarn kapsayan yetikin eitimi faaliyetlerini planlamak ve yrtmek, bu suretle ocuk geliimi eitimi ve sal alannda toplumun ihtiyalarna ynelik eitim hizmeti vermek.

) niversite ve toplum ibirliini gelitirici rnek tekil edecek eitim faaliyetlerini dzenleyip gerektiinde rehberlik hizmetlerini yrtmek.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) niversite rencilerine uygulama alan oluturacak nitelikte erken ocukluk dnemi ocuklar iin, gndz bakm ve eitim hizmetlerini yrtmek.

b) Geliimsel lme aralarn kullanarak, ocuklarn geliimlerini deerlendirmek ve velileri bilgilendirmek, gerektiinde ilgili birimlere ynlendirmek.

c) Faaliyet alanna giren konularda yaynlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve benzeri etkinlikler dzenlemek.

) niversitenin ocuk geliimi ve eitimi ile ilikili faaliyetlerine destek vermek.

d) Trkiye'nin bilim politikasna katkda bulunmak iin ilgili kamu kurum ve kurulular bata olmak zere ocuk geliimi ile ilgili almalar yrten sivil toplum kurulular ile ortak almalar, ulusal ve uluslararas projeler planlamak ve uygulamak.

e) Merkezin amalarna uygun dier faaliyetleri yapmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; niversite retim elemanlar arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere, niversitenin retim elemanlarndan iki kii yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr yardmclar ayn usulle Rektr tarafndan deitirebilir.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve idari ileri yrtmek.

b) Ynetim Kurulunun gndemini hazrlamak, Ynetim Kurulu kararlarn Rektrle sunmak ve uygulamak.

c) Merkezin verimli almasn ve ilgili birimler arasndaki koordinasyonu salamak.

) Merkezde grev yapacak eitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacn belirlemek ve grevlendirmelere ilikin nerileri Rektrle sunmak.

d) Merkezde grevli veya grevlendirilecek personelin hizmet ii eitim amac ile yurt ii ve yurt dnda grevlendirilmesini Rektrle nermek.

e) Merkeze maddi kaynak salamaya ilikin ilgili kii, kurum ve kurulular ile iletiim kurmak.

f) Merkezin almalar ile ilgili yllk faaliyet raporlarn hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrle sunmak.

g) Merkezin plan dahilinde yapaca bilimsel almalar ve her trl alma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, alma gruplarn oluturmak, alma ve faaliyetleri ynlendirmek.

Mdr yardmcs ve grevleri

MADDE 10 (1) Mdr yardmcs, Merkezin amacna uygun olarak ileyiinden Mdre kar sorumlu olup aada belirtilen grevleri yapar:

a) Gerektiinde Mdrle veklet etmek.

b) Koordinasyon ilerinde Mdre yardmc olmak.

c) Merkezin dier eitim, retim, ynetim ve renci ilerini yrtmek.

) Mdr tarafndan verilen grevleri yerine getirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Rektr tarafndan okul ncesi eitim konularnda aratrma ve uygulama almalar olan niversite retim elemanlar arasndan grevlendirilecek drt ye, Mdr ve Danma Kurulu iinden Rektr tarafndan seilen iki ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi dolan ye ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Grev sresi sona ermeden grevinden ayrlan Ynetim Kurulu yesinin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Ynetim Kurulu en az ayda bir defa olaan, gerektiinde olaanst olarak Mdr tarafndan toplantya arlr. Ynetim Kurulu salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluuyla alnr, oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm saylr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili almalar dzenlemek.

b) Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirerek uygulanmas konusunda kararlar almak.

c) lgili mevzuat hkmlerine gre Merkezin btesi hakknda karar almak.

) Merkez tarafndan ocuklarn geliimlerini deerlendirmede kullanlacak lme aralarna karar vermek.

d) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programlarn dzenlenmesine ilikin kararlar almak.

e) Aratrma ve proje tekliflerini aratrmak ve karara balamak.

f) Uygulama anaokullarnda ilgili birimlerce yaplacak bilimsel aratrma ve uygulamalarda anaokulu ynetimi ile ilgili koordinasyonu salamak.

g) Merkeze bal bilimsel aratrma biriminin alma esaslarn belirlemek.

) Bilimsel yaynlar, sreli yaynlar ve akademik almalarn yaynlanmasn salamak.

h) Yllk faaliyet raporlarn grerek Rektre sunmak.

) Mdr tarafndan nerilen konular grp karara balamak.

i) Merkezin amalar dorultusunda dier faaliyetleri planlamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulu; Mdr ve niversitede grevli retim elemanlar ile istekleri halinde Merkezin alma alanlarna katkda bulunabilecek kamu veya zel sektr kurum ve kurulularnn temsilcileri ve bu konuda almalar olan kiiler arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen yelerden oluur. Sresi dolmadan grevlerinden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi doldurmak iin ayn usulle yenileri grevlendirilir. Sresi sona eren ye tekrar grevlendirilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez toplanr. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevi; Merkezce hazrlanan her trl aratrma, eitim, alma ve faaliyet plan ve projelerini deerlendirmek, bunlarn uygulanmas ve gelitirilmeleri ynnde gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilen personelce karlanr.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, 2547 sayl Kanun ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Karabk niversitesi Rektr yrtr.