25 Kasım 2013  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28832

YÖNETMELİK

Bursa Orhangazi Üniversitesinden:

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Bursa Orhangazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BOYEMER): Bursa Orhangazi Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Bursa Orhangazi Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Bursa Orhangazi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Organların Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Biyokütle, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, toprak kaynaklı enerji ve hidroelektrik enerji gibi fosil yakıtlara alternatif; yenilenebilir, çevre dostu, temiz enerji kaynakları ile ilgili araştırma, eğitim, inceleme, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

b) Ülkenin enerji açığının azaltılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi konusunda çözüm önerileri üretmek.

c) Yenilenebilir enerji üretiminin özel sektör tarafından büyük ölçeklerde gerçekleştirilebilmesi için devlet tarafından sağlanacak teşvik ve desteklerin önemi konusunda karar vericileri bilgilendirmek.

ç) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre, ülke ve dünya çapında potansiyellerini belirlemek, bu kaynaklardan yararlanarak enerji üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama yapmak, sürdürülebilir enerji üretimini teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Küresel iklim değişimini yavaşlatıcı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak.

b) Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması ve yeni teknolojiler üretilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Enerji kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması için enerji ve çevre ilişkileri konusunda araştırmalar yapmak.

ç) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın öncelikle yerli ve temiz enerji kaynakları ile sağlanabilmesi için projeler yürütmek.

d) Merkez ile teknokent, teknoloji geliştirme merkezi, teknoloji transfer ofisi, kamu ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.

e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel ve küresel bazdaki öneminin toplum ve karar vericiler tarafından yeterince algılanabilmesi için; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum ve benzeri toplantılar ile televizyon programları düzenlemek.

f) Kamu ve özel kuruluşların Ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlararası koordinasyonu sağlamak.

g) Yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

h) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetimi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyimli Üniversitedeki öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin sürekli gelişimini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin etmek ve Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Merkezin yürüttüğü faaliyetler konusunda ilgililerle görüşme ve sözleşmeler yapmak.

g) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde takibi ve sonuçlandırılması için her bir faaliyet için o faaliyetle ilgili uzmanlık alanlarında bulunan bir kişiyi Yönetim Kuruluna proje koordinatörü olarak önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile Rektörün Üniversite öğretim üyeleri/öğretim elemanları ya da bu alanda deneyimli kişiler arasından görevlendireceği dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az yılda dört kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma, eğitim, inceleme, ölçme, izleme ve değerlendirme programlarının hazırlanması ve planlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporları değerlendirmek.

ç) Eğitim programlarının sonunda başarı belgesi, sertifika belgesi, katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Projelerin yürütülmesi

MADDE 12 –  (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile proje koordinatörü belirlenir. Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca proje koordinatörü olarak da görev alabilirler. Yapılan çalışmalar proje koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar sona erdiğinde koordinatörlük görevi de sona erer. Proje koordinatörünün görevi ilgili projenin yürütülmesini, takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine, Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.