24 Kasım 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28831

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

PLASTİK BORU SİSTEMLERİ-GAZ YAKITLARIN TAŞINMASINDA

KULLANILAN-POLİETİLENDEN (PE)-BÖLÜM 3: EKLEME

PARÇALARI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN 1555-3+A1)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/30)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 13/7/2009 tarihli ve 27287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2009/03) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan TS EN 1555-3 “Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan- Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu Standard yerine Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından revizyonu hazırlanan TS EN 1555-3+A1 “Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan-Polietilenden (PE)-Bölüm 3: Ekleme Parçaları” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN 1555-3+A1 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

Bu standard, gaz yakıtların taşınmasında kullanılan boru sistemleri için mekanik ekleme parçalarının yanı sıra polietilenden (PE) imal edilen eritmeli ekleme parçalarının özelliklerini kapsar.

Bu standard, atıf yapılan deney yöntemleri için gerekli olan deney parametrelerini de kapsar.

Bu standard, EN 1555’in Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 4 ve Bölüm 5’iyle birlikte, aşağıda verilen şartlar altında kullanılabilecek, bağlantıları polietilenden veya diğer malzemelerden yapılan PE ekleme parçalarına ve bunların bağlantılarına uygulanır:

a) Azami çalışma basıncı, MOP, 10 bar’a¹ (10 bar dahil) kadar,

b) Referans sıcaklık olarak, 20 oC çalışma sıcaklığı.

Not 1 - Diğer çalışma sıcaklıkları için azaltma katsayısı kullanılmalıdır (bkz EN 1555-5).

EN 1555 (bütün bölümleri), azamî çalışma basıncı aralığını kapsar ve katkı maddeleri ve renklerle ilgili özellikleri verir.

Not 2 - Boru sistemiyle ilgili belirli özelliklerin, ilgili ulusal mevzuat ve döşeme kuralları da dikkate alınarak, bu standardda belirtilenlerden uygun hususların seçimi, imalâtçının veya siparişi verenin sorumluluğundadır.

Bu standard, aşağıda verilen tiplerdeki ekleme parçalarına uygulanır:

c) Elektrik kaynaklı boru başlı ekleme parçaları,

d) Elektrik kaynaklı kemerli ekleme parçaları,

e) Boru uçlu ekleme parçaları (ısıtma aleti kullanarak alın kaynağı ve elektrik kaynaklı boru başları için)

f) Mekanik ekleme parçaları

Ekleme parçaları, kavrama parçası veya eşdeğeri redüksiyon “T”ler, redüksiyonlar, dirsekler veya kapaklar şeklinde olabilir.

MADDE 4 – (1) TS EN 1555-3+A1 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN 1555-3+A1 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.