19 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28826

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 10)

MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.7. maddesinin ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü paragraf eklenmiştir.

“Emeklilik sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında çağrı merkezi vasıtasıyla düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde bulundurulur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 2.2.9. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“2.2.10. Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler

Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlülerce;

- Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması,

- Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,

- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması

koşuluyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu değildir.

Şans ve bahis oyunları düzenleme hak ve yetkisini haiz kurum ve kuruluşlar tarafından bayilik verilmeksizin, bu faaliyetlerin sanal ortamda bizzat kendilerince gerçekleştirilmesi halinde de bu tedbirler uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğin 2 nci maddesi 1/1/2014 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.