14 Kasım 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28821

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; Yükseköğretim Kurulu Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının eğitimleri, çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulunda istihdam edilecek Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları ve Yükseköğretim Kurulu Uzmanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

b) Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

c) Birim: Yükseköğretim Kurulu hizmet birimlerini,

ç) Daire Başkanlığı: Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığını,

d) Daire Başkanı: Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanını,

e) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreterini,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Uzman: Yükseköğretim Kurulu Uzmanını,

ğ) Uzman yardımcısı: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısını,

h) Yarışma sınavı: Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacakların seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,

ı) Yeterlik sınavı: Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadrolarına atanacaklar için yapılacak sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman yardımcılığına başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.

(2) Yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinin programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Yarışma sınavı

MADDE 6 – (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır; sözlü sınav Yarışma Sınavı Komisyonunca yapılır.

(3) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın başvurusu kabul edilir.

(4) Sözlü sınava, yetmiş puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak ilân edilen her KPSS puan türünde başvuran adaylardan veya yazılı sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır. Sınavlarda son sıradaki aday ile eşit puan alan diğer adayların da başvuruları kabul edilir.

Yarışma sınavı duyurusu

MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılma şartları, atama yapılacak kadro sayısı, KPSS puan türü ya da türleri, puan sıralamasına göre çağrılacak aday sayısı, öğrenim alanları, sınav şekli, başvuru tarihleri ve yeri, sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesi ile Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli

MADDE 8 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için, ilânda belirtilen süre içinde elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Başkanlığa şahsen, elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adayın özgeçmişi.

(2) Başvuruya ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yayınlanacak sınav kılavuzuyla duyurulur. Sınav kılavuzu, yarışma sınavı duyurusu ile aynı tarihte yayımlanır.

Yarışma Sınavı Komisyonu

MADDE 9 – (1) Yarışma Sınavı Komisyonu, Başkanın veya belirleyeceği Başkan Vekilinin Başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Dairesi Başkanı ile Başkan tarafından birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilen iki üye dahil beş üye ve Başkan tarafından birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilen iki yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(4) Yarışma sınav komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav, genel kültür ve genel yetenek ile ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları arasından mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Yarışma Sınavı Komisyonunca belirlenecek alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav, test ve/veya klasik usulde düzenlenebilir. Sınav konularının alt başlıkları ve diğer hususlar sınav duyurusunda belirtilir.

(2) Sınav sorularının yüzde otuzunu genel kültür ve genel yetenek, yüzde yetmişini alan bilgisi konuları oluşturur.

(3) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınav sonuçları Başkanlığın kurumsal internet sitesinde sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde ilân edilir.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Sözlü sınavda adaylar, EK-2 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu üzerinden;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

(2) Adaylar, Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yarışma sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü sınav sonucu en yüksek puan olandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır ve bu liste Komisyon tarafından imzalanarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(3) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve ilânı

MADDE 12 – (1) Yarışma sınavı sonucu; yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(2) Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçlarının ilânını takip eden beş iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç on iş günü içinde karara bağlanır.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler

MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcısı kadrolarına atama

MADDE 15 – (1) Yarışma sınavını kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılığı süresi, uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Başkanlığın teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

b) Başkanlığın hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

e) Başkanlığın hizmet sahası ile ilgili olarak, millî ve milletlerarası konferans, seminer ve eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

yönelik çalışmalarda bulunurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi

Tez jürisi ve görevleri

MADDE 17 – (1) Uzman yardımcılarının uzmanlık tezini değerlendirmek üzere, Başkanın görevlendireceği bir Başkan Vekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilen başkan dâhil beş asıl ve üç yedek üyeden tez jürisi oluşturulur. Tez jürisinin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(2) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez hazırlama

MADDE 18 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tez konuları listesi oluşturulur ve Kurulun internet sayfasında yayımlanır. Liste, bu birimler tarafından güncellenir.

(2) Birim amiri, tez konuları listesinden uzman yardımcısının tercih ettiği üç konudan birini en geç ikinci yılın sonunda belirler. Tez; öğretim üyesi, veya uzmanlar arasından tez jürisi tarafından seçilecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(3) Belirlenen tez konusu ilk bir ay içinde, uzman yardımcısının talebi ve tez danışmanının uygun görmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(4) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin hükümleri ve cezaî işlemler uygulanır.

(5) Tez; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil üç yıl içerisinde hazırlanır.

Tezin teslimi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç bir yılın sonunda hazırladığı tez ve tez danışmanının değerlendirme raporunu, on gün içinde tez jürisindeki üye sayısı kadar çoğaltarak bağlı olduğu birim amirine teslim eder. Birim amirleri tezleri beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir ve Personel Dairesi Başkanlığı da bu tezleri en kısa sürede jüri üyelerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü

MADDE 20 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içinde inceler. Tezi incelenen uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. Tez jürisi, gerek görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.

(2) Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girmemiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin kabul edilmemesi

MADDE 21 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız kabul edilen uzman yardımcılarına yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen veya ikinci defa tezi başarısız kabul edilenler hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Yeterlik Sınavı Kurulu

MADDE 22 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu Başkanın belirleyeceği Başkan Vekilinin başkanlığında, birim amirleri veya yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri arasından Başkan tarafından belirlenecek başkan dâhil beş üyeden oluşur. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de seçilir.

(2) Yeterlik Sınavı Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Oy çokluğuyla karar alır. Kurulun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Başkanlık tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 25 inci madde hükmü uygulanır.

Uzmanlığa atama

MADDE 24 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 25 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev ve sorumluluk

MADDE 26 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkanlıkça uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak.

c) Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Başkanlığın hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

ç) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

Yurt dışında eğitim

MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Yeniden atanma

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.