13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAVŞA, MERCİMEK BAŞLI TORNAVİDA KANALLI VİDALAR-MAMUL

KALİTESİ A İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TS EN ISO 2010)

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2013/29)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/78) ile Bakanlıkça mecburi uygulamaya konulan  TS 1023-6 EN ISO 2010 “Civatalar - Bölüm 6: Havşa, Mercimek Başlı, (Genel Baş Stili) - Tornavida Kanallı - Mamul Kalitesi A” standardı mecburi uygulamadan kaldırılacaktır. Bu standard yerine Türk Standardları Enstitüsü  (TSE) tarafından hazırlanan TS EN ISO 2010  “Havşa, Mercimek Başlı Tornavida Kanallı Vidalar - Mamul Kalitesi A” standardı imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – (1) TS EN ISO 2010 Standardının kapsamı aşağıda verilmiştir:

“Bu standard, anma çapı M 1,6’dan M 10’a (dahil) kadar, mamul kalitesi A olan havşa, mercimek başlı, tornavida kanallı vidaların özelliklerini kapsar.

Özel durumlarda, bu standardın kapsamında bulunmayan özellikler gerekirse örneğin; ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 ve ISO 3506-1 gibi diğer mevcut standardlardan seçilebilir.”

MADDE 4 – (1) TS EN ISO 2010 standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 5 – (1) TS EN ISO 2010 standardı, TSE’nin merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSE’nin ve il temsilciliklerinin iletişim bilgilerine TSE’nin internet sayfasından ulaşılır.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.