13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

Melikşah Üniversitesinden:

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2010 tarihli ve 27479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Melikşah Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği ders yükü mezun olabilecek durumda olan öğrenciler hariç 30 krediyi geçemez. Sınamalı statüde olmayan ve mezun olabilecek durumda olan bir öğrencinin, bir dönemde alabileceği azami ders kredisi, müfredatındaki toplam kredi miktarının dörtte biri kadar olabilir. Bu şekilde alınabilecek kredinin hesaplanmasında küsurat üste tamamlanır. Çift anadal, yandal programlarında alınan derslerde kredi sınırlandırması yapılmaz.”

“d) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve GNO’su en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan 42 krediye kadar ders alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Melikşah Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2010

27479

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/5/2011

27942

2-

22/8/2012

28389