13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/8/2012 tarihli ve 28383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezli ve tezsiz yüksek lisans programı, dersler ve dönem projesi olmak üzere toplam 90 krediden oluşur. Dönem projesi dersi ile ilgili hususlar Enstitü tarafından hazırlanarak Senatonun onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/8/2012

28383

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2013

28776