13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Anabilim/Ana sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/ana sanat dalını,

c) Anabilim/Ana sanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/ana sanat dalının, lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/Ana sanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/ana sanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim veya sertifika programları için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları enstitülerin ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla üniversite senatosunca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre Senato tarafından yükseltilebilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(2) Enstitü anabilim dalı veya ana sanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma alanına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, koordinasyon ilgili enstitü müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili enstitü tarafından en az üç öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre sınav jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30 AKTS kredisini geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış oldukları derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken toplam kredi miktarının en fazla % 50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, kurum içi programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri öğretim dili İngilizce olan lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edilir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavlarından TOEFL ve IELTS gibi sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Yabancı öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak, lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alınır.

(2) Bu öğrenciler İngilizce eğitim yapan programlara kayıt yaptırmak isterlerse, bulundukları ülkede İngilizce eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını veya İngilizce düzeylerini gösteren Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya eşdeğer sınav sonuçlarını belgelemeleri halinde, enstitü yönetim kurulunun kararı ile İngilizce yeterlik sınavından muaf sayılabilir. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Bu sınav sonunda, başarısız olan öğrencilerden olup; öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olacakların İngilizce hazırlık eğitimi, öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt olacakların, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜ TÖMER)’nde Türkçe hazırlık eğitimi almaları gerekir.

(3) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Lisansüstü programlara öğrenci kaydı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, ilk kayıt işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların kesin kayıtlarında, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı ya da onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti,

5) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi,

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin (transkript) aslı veya Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,

6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

7) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

8) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,

9) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti ile Üniversitenin yemek, yurt, ulaşım gibi imkanlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat veya belirledikleri vekilleriyle yaptırmakla yükümlüdür. Yedi haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz ve bahar dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile enstitü yönetim kurulu kararı ve Rektörün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Yenilemediği takdirde öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

(4) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişiği kesilmiş olan öğrenciler ders kaydı yaptıramaz.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.

Kayıt dondurma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde enstitü yönetim kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Lisansüstü öğrencilerin, ancak aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu onayı ile kaydı dondurulabilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurtiçi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

Öğretim ücreti

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması için öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders ekleme-bırakma

MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir. Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapılabilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanının önerisi ile ilgili enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. İlgili enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alanında kendini kanıtlamış doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğretim görevlilerine ve Devlet sanatçısı olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Lisansüstü derslerinin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Öğretim Çalışmasının Türü                                                             Haftalık Saati        Kredi Değeri

Teorik Ders                                                                                              1                            1

Uygulama                                                                                                2                            1

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                        1-4                         2

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                        4-8                         3

Laboratuar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                        9-12                       4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1 AKTS 25.5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS kredileri Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi’nde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı, ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Yarıyıl sonu sınavları ve/veya değerlendirmeleri, anabilim yahut ana sanat dallarınca belirlenen ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.

(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuarda başarılı olmak

gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalışmalar göz önünde bulundurularak ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak ilgili enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının % 60’ı alınarak belirlenir. Son değerlendirme; o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanlarınca, 20 nci maddede belirtilen harf notlarından birisi ile belirlenir.

(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders başarı notları

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                        Yarıyıl Ders Notu         Katsayısı

90-100                                AA                         4.0

85-89                                   BA                         3.5

80-84                                   BB                          3.0

75-79                                   CB                          2.5

70-74                                   CC                          2.0

60-69                                   DC                         1.5

50-59                                  DD                         1.0

40-49                                   FD                          0.5

00-39 ve aşağısı                   FF                          0.0

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) (I) Eksik notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. I notu almış bir öğrenci; notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği fakülte/yüksekokul Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin I notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I notu kayıtlarda kaldığı sürece FF notu gibi işlem görür.

2) (NA) Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken FF notu olarak işleme alınır.

3) (P) Geçer notu, yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

4) (F) Kalır notu, yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

5) (M) Muaf notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

6) (T) Transfer notu, yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için verilir. Ancak, başka bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında üniversitemize yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tarafından verilen onaylı transkriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum transkriptte belirtilir. Özel öğrenci statüsünde İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerden alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci olarak kayıt yaptırması halinde harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.

7) (W) Çekilme notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenci; tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W aldığı ve not ortalamasına katılmayan dersler ile normal ders yükünün en çok 1/3’ünden çekilebilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

8) (E) notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci ilgili derse yazılırken belirtilir ve öğretim üyesi dersi değerlendirinceye kadar kalır. Final sonucunda E notu diğer notlardan birine ilgili öğretim üyesince dönüştürülür.

(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini almış olması gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az CB notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri FF, FD, DD, DC ve F notu aldıkları dersleri ve doktora öğrencileri FF, FD, DD, DC, CC ve F notu aldıkları dersleri tekrar alırlar. Tekrarlanması gereken dersler seçmeli ders ise; öğrenciler bu seçmeli derslerin yerine, anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığınca uygun görülen başka seçmeli dersleri de alabilir. Bu durumdaki öğrenciler, daha önce alarak başarısız oldukları seçmeli dersten veya derslerden sorumlu tutulamaz.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS kredileri toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında AA’dan FF’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin ders yüklerini tamamlamış sayılabilmesi için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslere kayıt yaptırmış ve bu dersleri başarmış ve program için tanımlanmış olan AKTS kredisini tamamlamış olmalıdır.

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi enstitü anabilim veya ana sanat dallarında açılacağı, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla; en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik iş yüküne sahip olmalıdır. Düzenli olmayan öğrenciler için en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(2) Danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencilerin alacağı derslerden toplam 6 yerel krediyi aşmayan en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, eşdeğer lisans programı derslerinden, en çok 9 yerel kredilik ders ise diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans dersleri arasından seçilebilir.

(3) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışması başarılı bulunmuş, üç yıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.

(2) Üç yıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu hakkın tanınmasında Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulunca tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(4) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenci; birinci yarıyılın sonundan itibaren en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, çalışmak istediği danışman adayının ana bilim dallarını, tercih sırasına göre yazıp ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına bildirir. İlgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı bu öğretim üyelerinden en az ikisini ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin danışmanı belirlenir. Tez konusu ve tez öneri raporu; öğrenci tarafından, danışman atamasını takip eden 2 ay içerisinde tez danışmanı denetiminde hazırlanarak ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez öneri raporu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler için ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ve/veya tez danışmanının haklı ve geçerli bir nedenle danışmanlığı sürdüremeyeceği hallerde, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, enstitü anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış altı adet ciltlenmiş tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir yakın anabilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim veya ana sanat dalından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyiciye açık yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini, altı kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

b) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu ile özet bilgiyi içeren bilgisayar disketi veya CD’si,

ç) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren bilgisayar disketi,

d) Dönem projesi veya sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor,

e) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler ilgili enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı veya ana sanat dalı programının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir. Tezsiz yüksek lisans programının her dönemi 30 AKTS olmak üzere toplamı 90 AKTS dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS lik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Derslerini ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ve dönem projesi, danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(4) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, program ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Danışman ana sanat dalı veya anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının normal tamamlama süresi azami üç yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri ve AKTS kredilerini başarıyla tamamlamış ve proje çalışması başarılı bulunmuş öğrenciler üç yıllık süreden daha az sürede mezun olabilirler. Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve proje hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesine göre lisansüstü programının bütün gereklerini yerine getiren ve ilgili enstitü yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

a) Programın derslerini, dönem projesini ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de; en az 45 yerel kredilik on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Doktora programının her dönemin iş yükü 30 AKTS olmak üzere yüksek lisans sonrası kayıt olan öğreniler için toplamı 180 AKTS dir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programının her döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS lik ders alınabileceği senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında doktora programlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, danışmanın önerisiyle lisans dersleri alabilir. Ancak lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Doktora programlarına; hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca, Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 80 puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde doktora programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre

MADDE 37 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

a) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyıl tez süresi olmak üzere, bir doktora programını beş yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarı yıl tez süresi olmak üzere, doktora programını yedi yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Kredili dersleri başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için, tez sınavlarına giremeyen bir öğrenciye; program anabilim dalı başkanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile ve jüri önünde tezini savunması için ek süre verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 38 – (1) İlgili anabilim dalındaki her öğretim üyesi, her eğitim-öğretim yılının başlamasından en fazla bir ay önce; doktora tezi yaptırabileceği konuları ve bu konular ile ilgili son beş yılda yaptığı yayınların, bildirilerin, yürüttüğü veya katıldığı projelerin ve varsa diğer akademik çalışmalarının listesini program anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak verir. Bu bilgiler ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Doktora öğrencisi, çalışmak istediği doktora tez konusu ve tez danışmanını belirten bir dilekçe ile program anabilim dalı başkanlığına başvurur. Bu başvurular program anabilim dalı başkanlığınca değerlendirilerek, doktora programındaki her öğrenci için bir öğretim üyesini en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanının belirlenmesi ve atanması enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci tez danışmanının ve/veya program anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ikinci tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir.

(3) Tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı öğretim üyesinin ve program anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları; Senato tarafından belirlenen tarihlerde olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre ilgili enstitü müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, program anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Doktora yeterlik komitesi yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tezi için ders kaydı yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(6) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilen ve en az sekiz dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına kabul edilebilir. Yüksek lisans programına geçme koşulları Senato tarafından belirlenir.

(7) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava girer. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(8) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, Senatoca belirtilen esaslara göre yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. İngilizce hazırlık eğitimi süresi en çok bir eğitim-öğretim yılı (takvim yılı) olup bu süre sonunda belirtilen yabancı dil sınavlarında da başarısız olan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(9) Doktora programına lisans derecesi ile kabulde, yabancı dil hazırlık programında geçen süre doktora programı öğretim süresine dahil edilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili program anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde bir saat içerisinde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrencinin yazılı başvurusu, danışmanın onayı ile ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(4) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonra yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş yazısı ile birlikte ilgili enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. İlgili enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç on gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin onbeş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, ilgili enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce ilgili enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 43 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla ilgili enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenciye istediği takdirde ilave ek süre verilebilir. Diplomaya hak kazanabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’de taranıp Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun başvuru dönemi için geçerli (A) listesinde yer alan ve Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan ve TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve (B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış olması gerekir. Enstitü anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yayın şartı aranmayacak doktora programları, Senato kararı ile belirlenir.

(2) Diploma tarihi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı ve programının onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,

b) Özgün bir proje geliştirme,

c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme, bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 45 yerel krediden az olmamak koşulu ile en az onbeş adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş yükü 30 AKTS olmak üzere lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 240 AKTS, yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 180 AKTS’dir.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 45 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programı açılması için Yükseköğretim Kurulundan onay alındıktan sonra; programa öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve bu Yönetmeliğin beşinci maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerden ALES’ten alanında en az 55 puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre

MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere sanatta yeterlik programını beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere yedi yarıyılda tamamlayabilir. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

a) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını (1) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı enstitü ana sanat dalında görev yapan her öğretim üyesi, her yarıyılın başından en fazla bir ay önce sanatta yeterlik yaptırabileceği konuları ve bu konularla ilgili son beş yılda yaptığı yayınların ve sanatsal faaliyetlerin bir listesini program ana sanat dalı başkanlığına verir. Bu bilgiler ilgili enstitü müdürlüğüne gönderilir. Öğretim üyelerinin listesi ve yönetebileceği sanatta yeterlik çalışması konuları ilgili enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği yeterlik çalışması konusunu ve danışmanını, bir dilekçe ile program ana sanat dalı başkanlığına bildirir. Bu başvurular program ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda; sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve atanır.

(2) Danışman ilgili ana sanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili ana sanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili ana sanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 51 – (1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen tez veya metnin Senatonun belirlediği sanatta yeterlik çalışması yazım kılavuzuna göre ciltlenmiş altı kopyasını, sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 54 – (1) 12/10/2012 tarihli ve 28439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.