13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

Harran Üniversitesinden:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ

VERİMLİLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Harran Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GAP YENEV): GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Harran Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Harran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği konusunda olmak üzere, Merkezin amaçları şunlardır:

a) İleri seviyede araştırma, geliştirme ve uygulama altyapısı oluşturmak,

b) Farklı disiplinlerdeki araştırmacılara ortak çalışma imkanı sağlamak,

c) Pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek,

ç) Yeni teknolojiler geliştirmek,

d) İlgili alanlarda çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlarda işbirliği oluşturarak ortak projeler planlamak, proje yürütücülüğü yapmak ve uygulamak,

e) Merkezin araştırma altyapısını ve araştırma olanaklarını önceden belirlenen tarifeler, kurallar, program ve bütçeler çerçevesinde Üniversiteden ve başka üniversite ve teknoloji enstitülerinden, kamu sektörü ve özel sektörden ve yurt dışından araştırmacıların hizmetine sunmak,

f) Merkez imkânlarını kullanarak lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını sağlayarak bilim insanı yetiştirmek,

g) Bilgi alış-verişi ve ihtiyaç duyulan uzmanlık desteği verilerek Üniversite-sanayi ilişkisini arttırmak,

ğ) Danışmanlık hizmeti vermek,

h) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek,

ı) Özel ve kamu kuruluşlarına seminer, konferans, kongre ve sempozyum gibi eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve teknik hizmet vermek,

i) Halkın ve sanayicinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi ile kamusal birimlerin desteğini de alacak biçimde enerji verimliliği çalışmalarının etkin olarak yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

c) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki koordinasyona yardımcı olmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak,

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek, eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanında konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruşlara bilimsel destek vermek,

e) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayımlamak.

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda bilimsel çalışmalarda bulunmuş Üniversitenin fen ve mühendislik bilimleriyle ilgili birimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

ç) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek,

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,

f) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

g) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki üye ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden iki üye olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yukarıda yer alan şartlara uygun öğretim elamanları Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkeze bağlanacak ya da bağlı olarak açılacak AR-GE birimleri önerilerini incelemek, karara bağlamak,

c) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek,

ç) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını saptayarak bu ilkeler doğrultusunda desteklenecek projeleri belirlemek ve izlemek,

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

e) Merkez müdürlüğünce hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak,

f) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

g) Gerekli düzenleyici işlem taslaklarını hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri dışında en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek kamu ve özel sektördeki uzman kişiler ile Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına davet edilir ve/veya görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan ve bir raportör seçer. Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Müdür, olağanüstü durumlarda Danışma Kurulunu toplayabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Laboratuvar birimleri ve proje grupları

MADDE 17 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetleri, laboratuvar birimleri ve proje grupları aracılığıyla yürütülür.

(2) Birimler ve gruplar Yönetim Kurulunun önerisi ile kurulur.

(3) Laboratuvar şefi ilgili alanda uzman bilim adamları arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(4) Laboratuvar birimleri ve proje grupları, Müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumlu olan laboratuvar şefi tarafından yönetilir.

(5) Laboratuvar şefleri, elemanların çalışması, analizlerin hızla sonuçlandırılması ve deneylerin etik kurallara uygun şartlarda yürütülmesinden sorumludur.

Laboratuvar birimleri ve proje gruplarının görevleri

MADDE 18 – (1) Laboratuvar birimleri ve proje gruplarının görevleri şunlardır:

a) Çalışmaları planlamak ve yürütmek,

b) Makine ve teçhizatların bakım ve onarımını yaparak sağlıklı bir biçimde çalışmalarını sağlamak,

c) Yeni makina ve teçhizat teklifleri hazırlamak ve alımlarını sağlamak.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.