13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH             : 8/11/2013

KARAR NO    : 2013/ÖİB-K-56

KONU              : Gayrimenkul satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi, Ömerhacılı Köyü, Köyiçi mevkii, 123 ada, 33 no.lu parseldeki 1.350,00 m² yüzölçümlü kadastro parsel niteliğindeki arsa vasıflı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; söz konusu satışa konu varlıkların özelleştirme ihalesinde 11.600 (Onbirbinaltıyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kaptan MUTLU’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kaptan MUTLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 11.420 (Onbirbindörtyüzyirmi) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ahmet YENİLMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet YENİLMEZ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 11.410 (Onbirbindörtyüzon) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bekir ÖZYURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bekir ÖZYURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İşbu Karar gereğinin ve satışa konu gayrimenkulün devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.