13 Kasım 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28820

YÖNETMELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU VE BÜNYESİNDEKİ

KURUMLARIN DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda çalışan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarda görev yapan devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 ve EK-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.