10 Kasm 2013 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28817

YNETMELK

Vakflar Genel Mdrlnden:

VAKIFLAR YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vakflar Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; yeni vakflarn kuruluu, vakflarn ynetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilikin usl ve esaslar ile Vakflar Meclisi, Rehberlik ve Tefti Bakanl, Vakf Uzmanl ve Uzman Yardmcl, Hukuk Mavirlii ve Avukatlk ile ilgili grev, yetki ve sorumluluklarn dzenlenmesi amacyla hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayl Vakflar Kanunu, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun Ek 41 inci maddesi ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar in Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmeliin Ek 6 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin Drdnc Ksm bal Vakflar Meclisi, Rehberlik ve Tefti Bakanl, Vakf Uzmanl, Hukuk Mavirlii ve Avukatlk eklinde deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie 177 nci maddeden sonra gelmek zere aadaki blm eklenmitir.

DRDNC BLM

Hukuk Mavirlii ve Avukatlk Snav ve Atamaya likin Usul ve Esaslar

Giri snav

MADDE 177/A (1) Hukuk Maviri ve Avukat kadrolarna Genel Mdrln bo kadro ve ihtiya durumuna gre KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sralamas esas alnarak yaplacak yazl ve/veya szl snav sonundaki baar sralamasna gre atama yaplr.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 177/B (1) Giri snavnn ekli, katlma artlar, snav konular, istenecek belgeler, ilk ve son bavuru tarihi, bavuru yeri ve ekli, bavuru evraknn temin edilecei yerler, snavn yeri ve zaman, KPSSP3 asgari puan, atama yaplmas planlanan azami kadro says, kadronun snf ve derecesi ile gerekli grlen dier hususlar son bavuru tarihinden en az bir ay nce Resm Gazetede, Trkiye genelinde yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Genel Mdrlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Giri snavna bavuru artlar

MADDE 177/C (1) Giri snavna bavurmak isteyenlerin aada belirtilen artlar tamalar gerekir:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel artlar tamak.

b) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk faklteleri veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtdndaki faklte veya yksekokullardan mezun olmak.

c) Avukatlk snav iin bavuru ilemlerinin son gn itibariyle avukatlk ruhsatn haiz olmak.

) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSP3 puan trnden, giri snav ilannda belirtilmi olan asgari puan alm olmak.

Giri snavna bavuru ve istenecek belgeler

MADDE 177/ (1) Snava bavuru, ahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet zerinden yaplabilir.

(2) Snava katlmak isteyen adaylar, Genel Mdrlkten veya Genel Mdrlk internet adresinden temin edecekleri snav bavuru formunu doldurarak aadaki belgeleri eklerler:

a) 4 adet vesikalk fotoraf.

b) Yksekrenim diplomasnn veya k belgesinin asl ya da belgenin verildii yer yksekrenim kurumunca onayl rnei (eitimini yurt dnda tamamlam olanlarn diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei).

c) KPSS sonu belgesinin bilgisayar kts.

) Avukatlk ruhsatnamesinin asl veya onayl rnei.

d) El yazs ile yazlm zgemi.

(3) kinci fkrada saylan ve snav ilan ile istenebilecek dier belgelerin Genel Mdrlk nsan Kaynaklar Daire Bakanlna son bavuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekir. Bu belgelerin asl ibraz edilmek kaydyla suretleri Genel Mdrlke tasdik edilebilir. Posta ile yaplan bavurularda belgelerin son bavuru tarihine kadar Genel Mdrle ulam olmas arttr. Postadaki gecikmeler ile eksik belge ve bilgiyle yaplan bavurular dikkate alnmaz.

(4) Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilen adaylar yarma snavna alnmazlar.

(5) Aranlan artlar tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan trnden en yksek puan alan adaydan balamak ve atama yaplmas planlanan kadro saysnn be katn gememek zere bir sralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr.

(6) Snava girmeye hak kazanan adaylarn isimleri ile sz konusu adaylarn nerede snava gireceklerine ilikin listeler Genel Mdrlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle duyurulur.

Snav Kurulu

MADDE 177/D (1) Snav Kurulu, Genel Mdr onay ile nsan Kaynaklar Daire Bakanlnn bal bulunduu Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, 1. Hukuk Maviri, nsan Kaynaklar Daire Bakan ile daire bakanlar ve konusunda uzman kurum personeli arasndan belirlenecek, bakan dhil be asl ve yedek yeden oluur. htiya duyulmas halinde niversite retim yeleri arasndan en fazla iki kii Snav Kurulu asl yesi olarak grevlendirilebilir.

(2) Snav Kurulu ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

(3) Snav Kurulu bakan ve yeleri; kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamaz.

(4) Snav Kurulu, bavurularn incelenerek adaylarn bavuru artlarn tayp tamadklarnn tespit edilmesi, snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn incelenerek karara balanmas ile snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesinde grevli ve yetkilidir.

Giri snavnn yapl biimi

MADDE 177/E (1) Snav yazl ve/veya szl olarak yaplabilir. Yazl snav klasik ve/veya test usulnde Genel Mdrlk veya dier kamu kurum ve kurulular ile niversiteler tarafndan yaplr.

(2) Yazl snavn Genel Mdrlk tarafndan yaplmas halinde, snav sorular Snav Kurulu tarafndan hazrlanr veya hazrlattrlr.

(3) Snavn baka kurum veya kurululara yaptrlmas halinde, yazl snava ilikin hususlar Genel Mdrlk ile anlan kurum veya kurulu arasnda yaplacak protokolle belirlenir.

Snav konular

MADDE 177/F (1) Yazl snav konular unlardr:

a) Anayasa Hukuku.

b) dare Hukuku.

c) dari Yarglama Hukuku.

) Medeni Hukuk.

d) Medeni Usul Hukuku.

e) Borlar Hukuku.

f) Ticaret Hukuku.

g) Hukuku.

) cra ve flas Hukuku.

h) Ceza Hukuku.

) Ceza Usul Hukuku.

(2) Genel Mdrlk gerek grmesi halinde, giri snav duyurusunda yer vermek artyla ilave konular da belirleyebilir.

Snavn deerlendirilmesi

MADDE 177/G (1) Snav, yz tam puan zerinden deerlendirilir ve snavda baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak gerekir. Sadece yazl snav sonucuna gre atama yaplmas halinde, bu snavda en yksek puan alandan balamak zere duyurulan azami bo kadro says kadar atama yaplr.

(2) Snavn yazl ve szl yaplmas halinde, yazl snavda baarl olanlar szl snava alnrlar. Szl snavdan baarl saylabilmek iin en az yetmi puan almak arttr. Yazl ve szl snav notlar aritmetik ortalamas alnarak baar notu bulunur. Baar sralamas en yksek not alandan balamak zere belirlenir.

(3) Snavn sadece szl yaplmas halinde, baar sralamas, szl snavda en yksek not alan adaydan balanarak belirlenir.

(4) Snav notlarndaki herhangi bir eitlik durumunda KPSSP3 puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(5) Snav sonular ve szl snava girmeye hak kazanan adaylar ile szl snavn yeri ve tarihine ilikin listeler Genel Mdrlk internet sitesinde yaymlanmak suretiyle ilan edilir. Adaylara ayrca yazl bildirim yaplmaz.

(6) Szl snavda adaylar;

a) 177/F inci maddede yer alan snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden ayr ayr puan verilmek suretiyle deerlendirilirler. Adaylar, Snav Kurulu tarafndan (a) bendi iin elli puan, dier bentlerde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Szl snavda baarl saylmak iin, Snav Kurulu yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 177/ (1) Giri snav sonular, Snav Kurulunca, puan en yksek adaydan balamak suretiyle baar derecesine gre sraya konulup, atama yaplacak kadro says kadar asl aday ve bunlarn yars kadar yedek aday tespit edilerek bir liste halinde tutanaa balanr.

(2) Giri snavnda baarl olan adaylara ilikin asl ve yedek listeler Genel Mdrlk internet sitesinde yaymlanarak duyurulur. Ayrca, asl ve yedek listelerde yer alan adaylara sonu yaz ile bildirilir.

(3) Asl ve yedek listelerinde sralama yaplrken, adaylarn giri snav puannn eit olmas halinde, KPSSP3 puan yksek olan adaya ncelik tannr.

(4) Yedek listede yer alan adaylarn haklar mteakip yazl snav tarihine kadar geerli olup, daha sonraki snavlar iin mktesep hak veya herhangi bir ncelik tekil etmez.

(5) Giri snavndan yetmi ve zerinde puan alm olmak asl ve yedek listesindeki sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

(6) Duyuru tarihinden itibaren be gn ierisinde snav sonularna itiraz edilebilir. Yaplan itirazlar Snav Kurulunca varsa szl snav tarihinden nce ve her halde en ge on be gn iinde sonulandrlr.

Hukuk Maviri ve Avukat kadrosuna atama

MADDE 177/H (1) Hukuk Mavirlii ve Avukatlk giri snavnda baarl olan adaylardan atamalarnn yaplmas iin aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan.

b) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

c) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan.

) Drt adet vesikalk fotoraf.

d) Mal bildirimine dair yazl beyan.

(2) Giri snavnda baarl olup, asl listede yer alanlardan, kendilerine yaplacak bildirimde belirtilen sre iinde istenen belgeleri ibraz edenler Hukuk Maviri ve Avukat kadrolarna atanrlar.

(3) Gerekli artlar tamad sonradan anlalanlarn atama ilemleri yaplmaz. Atamalar yaplm ise bu atamalar iptal edilir. Atama yaplmas iin kendilerine bildirilen sre iinde mazeretsiz olarak bavurmayan veya atamas yapld halde sresi iinde greve mazeretsiz balamayan adaylar atama ileminden feragat etmi saylrlar ve snav sonular kazanlm hak saylmaz.

(4) Atama ileminden feragat edenler, greve balamayanlar veya atamalar iptal edilenlerin yerlerine, yedek listeden baar srasna gre atama yaplabilir.

Geree aykr beyan

MADDE 177/I (1) Giri snavnda baarl olanlardan, geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin, snavlar geersiz saylarak atamalar yaplmayaca gibi, bu ekilde atamalar yaplm olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hibir hak talep edemezler.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenler hakknda Trk Ceza Kanununun ilgili hkmleri uygulanmak zere Cumhuriyet Basavclna su duyurusunda bulunulur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin Drdnc Ksm Drdnc Blm, Beinci Blm olarak teselsl ettirilmitir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Vakflar Genel Mdrlnn bal bulunduu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/9/2008

27010

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

14/8/2010

27672

2-

11/8/2011

28022

3-

19/1/2013

28533