10 Kasım 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28817

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

6136 SAYILI KANUNUN 2478 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN 2 NCİ

MADDESİ GEREĞİNCE SIRF SPORDA KULLANILAN NİŞAN TÜFEK

VE TABANCALARI VE BUNLARA AİT MERMİLER İLE YİVLİ AV

TÜFEKLERİNİN MERMİLERİNİN YURDA SOKULMASINA

VE TEVZİİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/1987 tarihli ve 19635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6136 Sayılı Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değiştirilen 2 nci Maddesi Gereğince Sırf Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunlara Ait Mermiler ile Yivli Av Tüfeklerinin Mermilerinin Yurda Sokulmasına ve Tevziinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.