9 Kasm 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28816

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

ZEL FON YNETMEL

BRNC BLM

Ama ve Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 18/12/1999 tarihinden nce, Sermaye Piyasas Kurulunca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklarnn bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde ksmen denmesini teminen kurulan zel Fonun ileyiine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun geici 3 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Arac kurum: Sermaye Piyasas Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde tanmlanan yatrm kuruluunu,

b) Fon: 18/12/1999 tarihinden nce, Kurulca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklarnn bu Ynetmelikteki esaslar erevesinde ksmen denmesini teminen kurulan zel Fonu,

c) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

d) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas Anonim irketini,

e) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasn,

f) YTM:Yatrmc Tazmin Merkezini,

ifade eder.

KNC BLM

Fonun dare ve Temsili, Kullanm Amac ve Fondan Yararlanacaklar

Fonun idare ve temsili

MADDE 4 (1) Fonun idare ve temsili, Kanunun geici 3 nc maddesi uyarnca YTM tarafndan yrtlr.

Fonun kullanm amac

MADDE 5 (1) Fon, 18/12/1999 tarihinden nce, Kurulca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklarnn ksmen denmesi amacyla kullanlr. Fon, bunun dnda baka hi bir amala kullanlamaz.

Fondan yararlanacaklar

MADDE 6 (1) 18/12/1999 tarihinden nce, Kurulca tm yetki belgeleri iptal edilen arac kurumlarn yatrmclarnn, sermaye piyasas faaliyetlerinden doan alacaklar Fon kapsamndadr. Sz konusu arac kurum alacakllarna Fondan, Fonun imknlar da dikkate alnarak deme yaplabilmesi iin, ilgili arac kurumlar hakknda 18/12/1999 tarihinden nce veya sonra iflas davas alm ve iflas tasfiyesinde bu arac kurum yatrmclarnn alacaklarnn bor demeden aciz belgesine balanm olmas zorunludur.

(2) Fondan deme yaplacak alacakllarn sermaye piyasas alacakls olup olmadnn ve yatrmclar tarafndan iflas idaresine ibraz edilen belgelerin shhatinin tespitine ynelik ilemler iflas idaresi tarafndan yerine getirilir.

(3) Kanunun yrrle girdii tarih olan 30/12/2012 tarihinden nce bavuruda bulunmu olanlarn haklar sakl kalmak kaydyla, 30/12/2012 tarihinden itibaren iki yl iinde iflas masasna alacan yazdrmak iin bavuruda bulunmayan alacakllara Fondan deme yaplmaz.

NC BLM

Fondan Yaplacak demelere likin Esaslar

deme sreci

MADDE 7 (1) Yatrmclara Fondan yaplacak demelerin hesaplanmasna ynelik ilemler iflas idareleri tarafndan yerine getirilir, ancak iflas idareleri sz konusu hesaplamalarn yaplabilmesi iin Takasbanktan yararlanabilir. Bu durumda Fondan yatrmclara deme yaplmasna ilikin sre, bu maddede ngrld ekilde yrtlr. Aksi takdirde, bu maddede Takasbank tarafndan yaplaca belirtilen ilemler de iflas idareleri tarafndan yerine getirilir.

(2) flas idarelerince, 6 nc madde kapsamnda yer alan ve iflas tasfiyesinde alaca bor demeden aciz belgesine balanm yatrmclar dikkate alnmak suretiyle, asgari olarak, her bir yatrmcnn ad, soyad veya ticaret unvan, ikametgah veya merkez adresi, arac kurumdaki hesap numaras, arac kurumun merkezi veya varsa merkez d rgtlerinden hangisinin mterisi olduu, sra cetveline kayt numaras, alacan yetki belgesi iptal tarihi itibaryla deerlenmi tutar, bor demeden aciz belgesi alma tarihi, bor demeden aciz belgesine balanan alacak tutar, iflas tasfiyesi srasnda kendisine yaplan demeler, ara deme yaplp yaplmadna ilikin bilgi, varsa ara deme tutar ve tarihlerini ieren bir liste hazrlanarak Takasbanka gnderilir.

(3) Fondan yatrmclara yaplacak deme tutar, Takasbank tarafndan sz konusu listede yer alan yetki belgesi iptal tarihindeki alacak tutarlar zerinden 8 inci maddede belirtilen esaslar dikkate alnmak suretiyle hesaplanr ve her bir alacaklya yaplacak deme tutar belirlenir. Yatrmclara Fondan yaplacak demelerde bu tutar esas alnr ve Fondan bakaca deme yaplmaz. Takasbank tarafndan bu madde uyarnca yaplacak hesaplama ilemleri, listelerin Takasbanka ulamasndan itibaren 30 gn ierisinde tamamlanarak, her bir alacakl iin Fondan yaplacak deme tutarlarn gsteren bir liste ilgili iflas idaresine gnderilir. Sz konusu listede asgari olarak, her bir yatrmcnn ad, soyad, hesap numaras, sra cetveline kayt numaras, bor demeden aciz belgesi alma tarihi, ara deme tutar ve tarihi, hesaplamada dikkate alnan dviz kurlar ve tarihleri, yaplan hesaplama neticesinde bulunan tutar, ilgili yl iin geerli azami deme tutar ve her bir yatrmcya denecek tutar bilgilerine yer verilir.

(4) flas idareleri, ikinci fkra uyarnca Takasbanka gnderdikleri liste ile nc fkra uyarnca Takasbank tarafndan yaplan hesaplama ilemleri sonucunda iletilen listeyi YTMye gnderir. Sz konusu listelerin YTMye hem basl olarak hem de elektronik ortamda gnderilmesi esastr.

(5) YTM tarafndan sz konusu listeler zerinden yaplacak incelemeler sonucunda, Fon kapsamnda alacakl olduu tespit edilen yatrmclar iin Fondan yaplacak toplam deme tutar YTM tarafndan ilgili iflas idaresince bildirilen zel hesaplara yatrlr. flas idareleri bu hesaplara yatrlan tutarlar, demeleri aksatmayacak ekilde gnlk olarak nemalandrr.

(6) Yatrmclarn, bu madde uyarnca yaplacak demeleri aan alacaklar iin genel hkmlerden doan haklar sakldr.

(7) YTM, demelerin bu madde hkmlerine uygun yaplmasn teminen, kesinlemi sra cetveline, iflas dosyasndaki belgelere, iflas idaresi ve iflas idaresinden talep edebilecei belgelere dayanarak karlkl inceleme yapma ve bu madde ile dier ilgili mevzuat hkmlerine aykr deme taleplerini reddetme hakkn haizdir.

Alacaklarn hesaplanmasna ilikin esaslar

MADDE 8 (1) 7 nci maddenin nc fkras kapsamnda yaplacak hesaplamada, yetki belgesi iptal tarihindeki nakit ve menkul kymet alacak tutar, arac kurumlarn yetki belgelerinin iptal edildii tarihte geerli TCMB dviz al kuru zerinden Amerikan Dolarna evrilir. Bu arac kurumlarn iflasnn almasndan sonra iflas tasfiyesi srasnda yaplan demeler, demenin yapld tarihte geerli TCMB dviz al kuru zerinden Amerikan Dolarna evrilerek, dolar baznda asl alacaktan mahsup edilir. Bu suretle bulunan bakiye, bor demeden aciz belgesine baland tarihte geerli TCMB dviz al kuru zerinden Trk Lirasna evrilir.

(2) Bor demeden aciz belgesinin alnd tarih ile yatrmclara fiilen demenin yapld tarih arasnda geen sre iin herhangi bir faiz hesaplamas yaplmaz.

Yatrmclara yaplacak demeler

MADDE 9 (1) Fon kapsamnda alacakl olduu tespit edilen yatrmclara deme yaplmasna ilikin ilemler, iflas idarelerince yerine getirilir. demeler en ge yatrmcnn bavurusunu takip eden ilk i gn iinde yaplr.

(2) YTM, yapt demeler iin bor demeden aciz belgesi sahiplerinin haklarna halef olur.

(3) Bu Ynetmelik kapsamndaki demelerin tamamnn yapld, ilgili iflas idarelerinin yazl beyanlaryla tespit edildikten sonra veya her halkarda YTM tarafndan iflas idarelerince belirtilen hesaba yatrlmasndan itibaren 5 yl ierisinde, alacakllar tarafndan talep edilmeyen ve iflas idarelerinin hesaplarnda kalan tutarlar YTMye iade edilir.

Azami deme tutar

MADDE 10 (1) 31/12/2013 tarihine kadar bir alacak sahibine yaplacak deme tutar, 20.190 Trk Lirasn aamaz. Bu tutar, 1/1/2014 tarihinden sonra her yl bir nceki yla ilikin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanununun mkerrer 298 inci maddesinin (B) fkras uyarnca belirlenen yeniden deerleme katsays orannda arttrlr.

(2) 7 nci maddenin nc fkras erevesinde yaplacak hesaplamalar srasnda, Amerikan Dolar baznda asl alacaktan mahsup edilen ara demeler tutar, yetki belgesinin iptal tarihi itibaryla TCMB dviz al kuru zerinden Trk Lirasna evrilir ve birinci fkrada belirtilen azami deme tutarndan indirilerek, hak sahiplerine yaplacak azami deme tutar belirlenir.

(3) Bir yatrmcnn ilgili arac kurum nezdinde mnferiden ve/veya mtereken sahip olduu birden fazla hesabnn bulunmas durumunda, bu yatrmcya yaplacak deme tutar, birinci fkrada belirtilen tutar aamaz. flas idareleri tarafndan YTMye iletilecek listelerde bu kapsama giren yatrmclarn yer almas halinde, bu hususa ilikin ilgili iflas idaresi tarafndan YTMye bilgi verilir.

(4) Mterek hesaplar tek hesap kabul edilir ve bu hesaplarn ait olduu yatrmclara yaplacak demelerin toplam, birinci fkrada yer alan azami deme tutarn geemez. Mterek hesap sahiplerine yaplacak demelerde, bu hesaplar zerinde hak sahibi olan her bir yatrmcya hak sahiplii orannda; bu orann tespit edilememesi durumunda ise her bir yatrmcya eit oranda deme yaplr.

Fondan deme yaplamayacaklar

MADDE 11 (1) Mflis arac kurumdan alacakl grnen ortaklar, ynetim kurulu ve denetleme kurulu yeleri, personeli ile bunlarn elerine ve nc derece dahil kan ve kayn hsmlarna ve sermaye piyasas kurumlarna bu Ynetmelik kapsamnda deme yaplmaz.

(2) flas idareleri tarafndan deme annda yatrmcdan, birinci fkra kapsamnda deerlendirilebilecek bir ilikinin mevcut olmadna dair yazl beyan alnr. Geree aykr beyan verildiinin tespit edilmesi durumunda gerekli yasal ilemler ilgili iflas idaresi tarafndan yrtlr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Fon varlnn yetersiz kalmas

MADDE 12 (1) Fonun, yaplacak demeleri karlamaya yetmemesi halinde, Bakanlar Kurulu kararyla belirlenecek ek kaynak, Hazine tarafndan karlanr.

Dier mevzuatta Fona ilikin yaplan atflar

MADDE 13 (1) Dier mevzuat hkmlerinde 14/5/2001 tarihli ve 2001/2561 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 4487 sayl Kanun Uyarnca Kurulan zel Fonun leyiine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie yaplm olan atflar, bu Ynetmelie yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.