9 Kasm 2013 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28816

YNETMELK

Mill Savunma Bakanlndan:

TRK SLAHLI KUVVETLER PERSONELNN RENM, ETM VE

YETTRME MASRAFLARININ TESPTNE DAR YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trk Silahl Kuvvetleri Personelinin renim, Eitim ve Yetitirme Masraflarnn Tespitine Dair Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde geen renci harlklar, kitap-krtasiye,, ila-tedavi giderleri, ile , personel ve amortisman ibareleri yrrlkten kaldrlm, yiyecek ibaresi yiyecek masraflarnn yars olarak deitirilmi ve birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

1/1/1997 ve sonrasnda imzalanan yklenme senetleri dikkate alnarak hesaplanacak tazminat miktarlarnda bu Ynetmelik hkmleri esas alnr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde yer alan (BILKARDEM) ibaresi (PRJ.YNT.D.Bk.l) olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Mill Savunma Bakan, ileri Bakan ve Maliye Bakan birlikte yrtr.