9 Kasım 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28816

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

BAZI ASKERÎ HASTANELERDE DÖNER SERMAYENİN İŞLETİLMESİNE VE

HİZMETLERDEN YARARLANACAKLARA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Askerî Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “sakatlığının” ibaresi “engellilik halinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “sakatlığı” ibaresi “engelliliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/11/2007

26713

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/8/2012

28376

2-

5/3/2013

28578