5 Kasm 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28812

YNETMELK

Spor Genel Mdrlnden:

OKUL SPOR FAALYETLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Mill Eitim Bakanlna bal btn eitim ve retim kurumlarnn yurt ii ve yurt d spor faaliyetlerinin programlanmas, beden eitimi ve spor faaliyetleri esaslarnn tespit edilmesi, okullar aras spor yarmalarnn yrtlmesi, yarmalara ait ara, gere ve benzeri ihtiyalarn salanmas, beden eitimi ve spor almalarn yapacak kiiler ile spor faaliyetlerine katlacaklarla ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Mill Eitim Bakanlna bal btn eitim ve retim kurumlarnn yurt ii ve yurt d spor faaliyetleri ve oyun yolu ile beden eitimi etkinliklerinin planlanmasn ve dzenlenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayl Spor Genel Mdrlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Antrenr: Spor Genel Mdrl ve ilgili federasyonlardan alnan antrenrlk belgesine sahip altrc kiiyi,

b) Bakanlk: Genlik ve Spor Bakanln,

c) Daire Bakanl: Spor Faaliyetleri Dairesi Bakanln,

) Federasyon: Spor Genel Mdrl bnyesinde bulunan spor federasyonlar ile bamsz spor federasyonlarn,

d) Genel Mdr: Spor Genel Mdrn,

e) Genel Mdrlk: Spor Genel Mdrln,

f) ISF: Uluslararas Okul Sporlar Federasyonunu,

g) dareci: Yarmalarda kafileden sorumlu kiiyi,

) l mdr: Genlik Hizmetleri ve Spor l Mdrn,

h) l mdrl: Genlik Hizmetleri ve Spor l Mdrln,

) l Tertip Komitesi: l Okul Sporlar Organizasyon Tertip Komitesini,

i) le mdrl: Genlik Hizmetleri ve Spor le Mdrln,

j) le Tertip Komitesi: le Okul Sporlar Organizasyon Tertip Komitesini,

k) Kademe: lkokul, ortaokul ve lise ve dengi eitim ve retim kurumlarn,

l) Kategori: Cinsiyeti ve belirlenmi ya aralklarn,

m) Lisans: Okul spor yarmalarna katlacak renciler iin dzenlenen belgeyi,

n) Okul: Milli Eitim Bakanlna bal btn eitim ve retim kurumlarn,

o) renci belgesi: Okul mdrlklerince sporcuya renci olduuna dair verilen belgeyi,

) Salk izin belgesi: rencinin lisans veya sporcu oyun kart karaca spor dalnda spor yapmasnda salk ynnden saknca bulunmadn gsterir yetkili kurum veya kiiden alnm belgeyi,

p) Spor faaliyeti: Spor yarmalar ile sportif eitim almalarn,

r) Spor kulb: Spor Genel Mdrl tarafndan tescil edilmi spor kulbn,

s) Spor tesisleri: Spor faaliyetlerinin dzenlenebilecei tesisleri,

) Sporcu oyun kart: Fiziksel etkinlik ve oyunlara katlacak renciler iin dzenlenen belgeyi,

t) Tertip Komitesi Bakan: Genlik Hizmetleri ve Spor l Mdrn,

u) Veli izin belgesi: rencinin lisans veya sporcu oyun kart karaca spor dalnda spor yapmasnda saknca olmadna dair renci velisince izin verildiini gsterir belgeyi,

) Yarma mdr: l Mdrlnce grevlendirilen kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler

Uygulama esaslar

MADDE 5 (1) Okul spor faaliyetlerine ilikin uygulama esaslar aada belirtilmitir:

a) Okullar aras spor yarmalar, fiziksel etkinlikler ve oyunlar; Genel Mdrlk mevzuat, uluslararas oyun kurallar, spor federasyonlarnn ve ISFnin ilgili mevzuat ve talimatlar esas alnarak yaplr.

b) Okullarda mdr, mdr yardmcs, retmen, sporcu renci ve antrenrlerin okul sporlar faaliyetlerinin dzenlenmesine ilikin i ve ilemler il mdrlklerince, Milli Eitim Bakanlnda grevli katlmclarn her trl idari i ve ilemler ise Milli Eitim Bakanl il/ile milli eitim mdrlklerince yrtlr.

c) Okul takmlar veya ferdi sporcular altracaklarn, ncelikle beden eitimi retmenleri, antrenrlk belgesine sahip dier retmenlerden ya da antrenrlk belgesine sahip kiilerden olmas esastr. Oyunsal etkinliklerde grevlendirilenlerin ise retmen olmalar yeterlidir.

) Mahalli msabakalar kapsamnda hangi ilelerde okullar aras yarmalarn, sportif faaliyetlerin, fiziksel etkinliklerin ve oyunlarn dzenleneceine il tertip komiteleri karar verir.

d) Mahalli, grup merkezi ve yar final merkezi yarmalarnda birinci olan ve ek kontenjandan dolay katlm hakk tannan takm ve/veya ferdi sporcular, spor dalnn zelliine gre bir st kademedeki yarmalara katlmak zorundadr. Ancak bir st kademedeki yarmalara katlamayacak okul takmlar ve/veya ferdi sporcu renciler, yarma tarihinden en az be i gn ncesinde il veya ile milli eitim mdrlkleri kanalyla mazeretlerini belgelendirerek il mdrlne bildirimde bulunmak zorundadr. Taahht ettikleri yarmalara mazeretsiz katlmayanlar hakknda ilgili mevzuat dorultusunda sportif meyyide uygulanr, ayrca bu durum il milli eitim mdrlklerine bildirilir.

e) l/ile milli eitim mdrlkleri ve il/ile mdrlkleri arasnda spor tesislerinin ortak kullanm ve cretsiz tahsis edilmesi ile karlkl personel grevlendirilmesi salanr. Spor faaliyetlerinin niteliine gre kullanlacak tesislere ilikin kararlar il tertip komitelerince alnr.

f) Okullar, eitim ve retim yl banda mahalli yarmalara katlacaklar spor dallarn ve kategorilerini Okul Sporlar Bilgi Ynetim Sistemi zerinden bildirirler. Genel Mdrlke yaymlanan yllk faaliyet program ve takvimine uygun olarak mahalli yarmalarn yapp sonulandran illerin, baar sralamas ve kontenjan durumuna gre bir st yarmalara katlmaya hak kazanan okul takmlar ile ferdi sporcular, srasyla grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarna katlrlar. Dzenlenecek mahalli, grup, yar final ve Trkiye birincilii kademelerindeki spor yarmalarnda yarma mdr ve personel il mdrlnce grevlendirilir.

g) Eitim ve retim hizmetlerini ayn fiziki yap ve ayn okul mdrl altnda birleik olarak srdren okullarn sporcu rencileri bulunduklar kademenin takm veya ferdi yarmalarna katlabilir. Sporcu rencinin okul adna yarmalarda yer almas iin ncelikle ilgili kademede okumas gerekir. Bir veya birka kademede birlikte eitim ve retim verilen ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasnda sporcu geii yaplamaz.

) Okul spor yarmalarnn her aamasnda, kardelik, yardmlama, centilmenlik, kaynama ve hogr deerleri ne karlr. rencilerin bulunduu ilin tarihi, kltrel deerleri hakknda bilgi edinmesi ve gezi etkinliklerinin dzenlenmesi imkanlar dahilinde salanr. Bu faaliyetler tertip komitesi tarafndan gerekletirilir. lgili mevzuat erevesinde kamu kurum ve kurulular ile zel kurululardan destek salanabilir.

h) Okullar, ilgili bran aklamalarnda farkl bir hkm belirtilmediyse yarmalara kz ve erkek olmak zere, ayn kategori veya branta birer takm ile katlabilirler. Karma takm ve ferdi katlmlar ise, ilgili brann teknik aklamalar blmnde belirtildii ekli ile yaplabilir. Ferdi spor dallarnda yarmalara katlacak sporcu saylar Genel Mdrlke belirlenir.

) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetini temsilen yarmalara katlacak takm ve/veya ferdi sporcular da bu Ynetmelik hkmlerine tabidir.

i) Genel Mdrlke spor dallarnn geliimi iin retmen, antrenr ve sporcu rencilere ynelik gerekli almalar Milli Eitim Bakanl ile ibirlii iinde yaplarak antrenrlk, hakemlik, geliim seminerleri, kurslar ve kamplar dzenlenir.

j) Eitim ve retim yl ierisinde Trkiye birincilii yarmalarna katlarak dereceye giren okul takmlar ve ferdi sporcular, ISF programna ve takvimine gre ilan edilen spor brannda ve kategoride lkemizi temsil etme hakk elde ederler.

k) Okullar aras spor yarmalarnda grevlendirilen idareci, retmen, antrenr ve sporcu renciler kurumlarnca yarma sresince grevli izinli saylrlar.

l) Genel Mdrlk, organizasyonlarla ilgili her trl reklam, sponsorluk, pazarlama ve yayn haklarn ilgili mevzuat erevesinde dzenler.

m) lde yaplan tm mahalli yarmalarn ve her yl Genel Mdrlke belirlenen illerde dzenlenmesi planlanan grup, yar final ve Trkiye birinciliklerinde yarmalar tescil etme yetkisi il tertip komitesine aittir.

n) Spor dalnn zelliine gre ferdi veya takm halinde yaplan grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarna katlacak idareci, altrc ve sporcu renci saylar ilgili spor bran aklamalarnda belirlenir.

o) Genel Mdrlk, spor branlarnn geliimi iin gerekli nlemleri alr, hangi spor branlarnn yaplacana ve ne ekilde uygulanacana karar verir.

Tertip komiteleri

MADDE 6 (1) l tertip komitesi, il mdrl tarafndan valilikten alnacak onay ile Ekim aynn ilk haftas ierisinde oluturulur.

(2) l tertip komitesi, il mdr bakanlnda, il milli eitim mdrl ube mdr, il mdrl ube mdr, Trkiye Okul Sporlar Federasyonu il temsilcisi, ilgili spor dalnn federasyon il temsilcisi, il mdrlnce grevlendirilen iki personel ile il milli eitim mdrl tarafndan grevlendirilen iki beden eitimi retmeninden oluur.

(3) l tertip komitesinin grev sresi bir eitim ve retim yl olup, sekretarya ilemleri il mdrlnce yrtlr.

(4) l tertip komitesi, bakann ars zerine toplanr ve gerekli kararlar alr.

(5) l veya ilelerde yaplacak her trl okullar aras sportif yarmalar ve sportif etkinlikler il tertip komitesinin karar ve valinin onay ile yaplr.

(6) le tertip komitesi, il tertip komitesince ihtiya grlen ilelerde kurulur. le tertip komitesi ile mdrlnce kaymakamlk onay ile Ekim aynn ikinci haftas ierisinde oluturulur.

(7) le tertip komitesi; ile mdr bakanlnda, ile milli eitim ube mdr ve ile milli eitim mdrlnce belirlenen bir beden eitimi retmeninden oluur. le tertip komitesinin grev sresi bir eitim ve retim yl olup, sekretarya ilemleri, ile mdrlnce yrtlr. le mdrl bulunmayan ilelerde bu ilemler ile milli eitim mdrlnce yrtlr.

(8) Tertip komiteleri, illerde vali, ilelerde ise kaymakama kar sorumludur.

(9) Yarmann yaplaca ilin il tertip komitesi; mahalli, grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalar organizasyonu tertip komitesi olarak grev yapar. Gerektiinde Genel Mdrl temsilen daire bakan ve stndeki personel il tertip komitesi bakan, bunlarn dndaki dier personel ise komite yesi olarak yer alr.

Yarmalara bavurular ve kontenjanlar

MADDE 7 (1) l yarmalarna katlm bavurusu; il tertip komitesinin belirledii bavuru tarihlerinin, il mdrlklerince il milli eitim mdrlklerine bildirilmesi ve il milli eitim mdrlklerince bilgilendirilen okullarn ilgili formu doldurarak il tertip komitesine bavurmas yoluyla yaplr. l tertip komiteleri yaplan bavurular inceleyerek katlacak takm ve ferdi sporcu saysna gre yarma takvimini hazrlar. Yarmalara bavurularda katlm creti alnmaz.

(2) Yarmalarn tamamlayamayan iller, Daire Bakanlndan ek sre talebinde bulunabilir. Bu sre bir sonraki kademe iin belirlenen yarmalarnn tarihleri ve ISF takvimi gz nne alnarak Daire Bakanlnca deerlendirilir.

(3) l mdrlkleri; tertip komitelerinden aldklar resmi yarma sonularn, ilan edilen sonu bildirme tarihine kadar Daire Bakanlna bildirir. Daire Bakanl, sonu bildirme tarihine kadar yarmalarn tamamlayarak bildirimde bulunan illerin ferdi ve takm yarma sonularn inceleyerek bir sonraki yarmalara katlmlaryla ilgili hazrlklar yapar. Yarmalar hakknda hazrlanan dokmanlar Genel Mdrlk Okul Sporlar internet sitesinde yaymlanr.

(4) Daire Bakanl mahalli yarmalarn tamamlayarak resmi olarak bildirimde bulunan illere bir takm veya ferdi il kontenjan verir. Dier kontenjanlar, spor branlarnn kategorilerinde mahalli yarmalara katlan takm ve ferdi sporcu saylarna ve bir nceki yl takm olarak Trkiye birinciliklerinde elde edilen ilk drt dereceye istinaden verilir.

Ya kategorileri

MADDE 8 (1) Okul spor yarmalarna katlacak olan rencilerin kategori, ya ve terfi bilgileri ilgili spor dalnn teknik aklamalarnda belirtilir.

(2) ISF takvimine gre iinde bulunulan eitim ve retim ylnda itirak edilecek spor dallarnn ya kategorilerine ait bilgilendirme spor dallar ya ve terfi tablosunda gsterilir.

(3) lkokullar aras faaliyetler, yarmalar, oyunlar, enlikler hakknda bran aklamalarnda farkl bir uygulama belirtilmediyse mahalli olarak yaplr.

Terfiler

MADDE 9 (1) Okul kademeleri arasnda gei yaplmaz.

(2) Yalar kkler kategorisi yarmalarna katlmaya uygun olan sporcu renciler, velisinin izni ile il tertip komitelerine yaplacak bavurularn kabul edilmesi kaydyla yldzlar kategorisinde yartrlabilir.

(3) Eitim ve retim yaamna yatlarndan nce balayan sporcu renci, spor dallar, ya ve terfi tablosunda belirtilen ya gruplarna gre olmas gereken kademede eitim ve retim grmyor ise velisinin izni ile il tertip komitesine yaplacak bavurunun uygun grlmesi durumunda eitim ve retim grd kademede okulunu temsilen yarmalara katlabilir. Bu koullarda mahalli, grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarna itirak edecek sporcu renciler iin alnan il tertip komitesi kararnn yarmalar ncesinde ibraz edilmesi zorunludur. Terfi ettirilen renci, o eitim ve retim ylnda alt kategorideki hibir okullar aras yarmaya katlamaz.

(4) zel eitim okullarnn/merkezlerinin yarmalara katlm ve ya durumlar ile ilgili aklamalar bran talimatlarnda yaplr.

rencilerin fiziki grnm

MADDE 10 (1) l tertip komitelerince uygun grlmesi kouluyla, fiziki grnmleri nedeniyle yatlarndan byk gsteren rencilerin il tertip komitelerince istenmesi halinde hastanelerden alnacak ya tespit raporu ile kendi okuduu kademedeki bir st ya kategorisine terfisi yaplr.

(2) Yatlarndan fiziki olarak byk grnen sporcularn durumlarn belgelemek iin sporcunun doduu hastaneye veya devlet ya da niversite hastanelerine yazl bavurularak biyolojik ya doktor raporu ile tespit edilir.

(3) Doum raporu bulunan renciler fiziki uygunluk kontrolne alnmadan yarmalara katlrlar.

(4) Doum raporu olmamas durumunda, sporcunun biyolojik yann tespiti iin devlet ya da niversite hastanelerinden alnacak olan ya tespit raporu geerlidir. Raporda belirtilen ya aralnda tamamlanm st ya snr kabul edilir. Raporda belirtilen st ya snr ilgili eitim ve retim yl sonu dikkate alnarak deerlendirilir.

(5) stenilen belgelerin veya raporun sunulamamas durumunda tertip komiteleri, yatlarndan byk grnen sporcularn yarmalara tedbirli olarak katlmasna izin verebilir. Bu durumda olan sporcu rencilerin tertip komitesinin istemesi durumunda kemik testi raporunu yarmay izleyen i gn ierisinde il tertip komitelerine ibraz etmeleri zorunludur. Sz konusu belgenin verilmemesi durumunda bu sporcular yarmadan men edilmi saylr. Bu durumda olan ferdi sporcularn dereceleri iptal edilir. Takm sporcusu ise sporcu takmdan men edilir.

(6) l tertip komitelerince yarmalardan alkonulan sporcularn isim, okul ve il bilgileri Daire Bakanlna gnderilecek olan yarma raporunda belirtilir.

(7) Yaplacak itirazlar, tertip komitesince deerlendirilerek karara balanr, ihtiya halinde ya tashih raporu istenir.

(8) Ya tespiti konusunda yukarda belirtilen hkmler yarmalarn tm aamalarnda uygulanr.

(9) Fiziki durumlar nedeniyle bir alt kademedeki yarmalarda ya tespiti konusunda i ve ilem yaplm sporcu rencinin raporlarn ve tertip komitesi kararlarn yanlarnda bulundurmalar zorunludur.

Ya tashihi

MADDE 11 (1) Yapld tarihe baklmakszn mahkeme karar ile yan kltenler dzeltme yaplmadan nceki ya, yan bytenler ise dzeltilen yeni ya ile lisans kartabilirler.

Okul deitirme ve nakil

MADDE 12 (1) Bir sporcu renci bir eitim ve retim ylnda en fazla iki okul adna yarmalara katlabilir.

(2) l iinde ve il dnda bir okuldan dier bir okula naklen giden renciler; ilgili eitim ve retim ylnn Ekim aynn sonuna kadar, yeni kayt olduklar okullarnda okula kayt gnnden balamak zere otuz gn getikten sonra, 1 Kasm sonras yaplacak nakillerde ise okula kayt gnnden balamak zere altm gn getikten sonra yarmalara katlabilirler.

(3) l iinde ve il dnda birinci dnemin son i gn mesai bitimine kadar nakil ilemleri yaplabilir. Bu tarihten sonra nakil yapan sporcu renciler okullar aras yarmalara katlamazlar.

(4) Mcbir sebepler nedeniyle yaplan nakillerde il tertip komitesinin karar ile sporcu renciler okula kayt tarihinden otuz gn getikten sonra okullar aras yarmalara katlabilirler.

(5) Ortaretimde beklemeli son snf rencileri yarmalara katlamazlar.

Okula devam zorunluluu

MADDE 13 (1) rencilerin okullar aras spor yarmalarna katlabilmeleri iin okullarna, eitim ve retime devam zorunluluu aranr.

(2) Bir rencinin herhangi bir sebeple okulla iliiinin kesilmesi halinde okul spor yarmalar ile de ilikisi kesilir.

Okul spor yarmalarnda istenen belgeler

MADDE 14 (1) Okul spor yarmalarna katlm iin aada belirtilen belgeler istenir;

a) Sporcu renci lisans,

b) T.C. kimlik numaras beyan veya oturma izin belgesi ile pasaport,

c) l dnda yaplacak grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarna katlacaklar iin mlki amir onay,

) Kafile listesi,

d) Veli izin belgesi.

(2) Veli izin belgesi tm sporcular iin dzenlenir, il ii ve il d yarmalara katlacak sporcu rencilerin yazl veli izin belgeleri okul mdrlnce alnr.

(3) Ortaretimde okuyan sporcu rencilerin nfus czdanlarnn fotorafl olmas zorunludur.

Lisans

MADDE 15 (1) Sporcu renci lisanslar, okul mdrlnce Okul Sporlar Bilgi Ynetim Sistemi zerinden dzenlenir.

(2) Lisans karmak iin; renci belgesi, salk izin belgesi, veli izin belgesi, T.C. kimlik numaras beyan ile fotoraf istenir.

(3) Lisans, iinde bulunulan eitim ve retim yl sresince geerlidir.

(4) renci, yaraca spor dalna ek olarak atletizm ve/veya satran spor dallarn seebilir, yarmalarna katlabilir.

(5) Futbol ile futsal lisanslar ayr karlr. Futbol yarmalarnda oynayan sporcu renci, futsal yarmalarnda; futsal yarmalarnda oynayan sporcu renci futbol yarmalarnda oynayamaz.

Yabanc uyruklu renciler

MADDE 16 (1) Yabanc uyruklu rencilere bu Ynetmelikte yer alan usul ve esaslara gre lisans dzenlenir ve bu renciler yarmalara katlabilir.

(2) Uluslararas yarmalarda lkemizi temsil edecek sporcu rencilerin Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas zorunludur.

Mali hususlar

MADDE 17 (1) Grup, yar final ve Trkiye birinciliine katlan sporcu renci, antrenr, retmen ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri, ilgili mevzuata gre bal bulunduklar il mdrlnce, yurt d faaliyetlere katlacaklara yaplacak demeler ise Genel Mdrln yetki verdii ilgili birimince yaplr.

(2) Grev cretlerinin denmesinde, 23/7/2001 tarihli ve 2001/2863 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile kabul edilen Genlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasnda Grevlendirileceklere denecek cretlerle lgili Esaslara gre ilem yaplr.

(3) Yarmalar teknik olarak izlemek ve raporlamak zere grevlendirilen temsilci, milli takm veya alt yap antrenrnn yolluk, yevmiye ve grev cretleri grevlendirmeyi yapan bran federasyonunca yaplr.

(4) Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyetini temsilen yarmalara katlacak olan takm ve sporcularn yolluk ve yevmiyeleri Trkiye Cumhuriyeti snrlarna kadar kendilerince, lkemiz snrlar iindeki yolluk ve yevmiyeleri ise ulatklar il ile yarmann yaplaca il arasndaki otobs rayi cretleri esas alnmak suretiyle yarmann dzenlendii il mdrl tarafndan denir.

(5) Yarmalar teknik veya idari olarak incelemek ve raporlamak zere grevlendirilen Genel Mdrlk personelinin kanuni harcrahlar Daire Bakanlnca karlanr.

Disiplin ilemleri

MADDE 18 (1) Yarmalarda, spor ahlakna ve disiplin kurallarna aykr fiil ve davranlarn ilenmesi halinde 7/7/1993 tarihli ve 21458 sayl Resm Gazetede yaymlanan Genlik ve Spor Genel Mdrl Amatr Spor Dallar Ceza Ynetmelii hkmlerine gre ilem tesis edilir, durum okulun bal olduu milli eitim mdrlne bildirilir. Dosyalar il mdrlnce arivlenir.

(2) Okullar aras yarmalarda ve resmi yarmalarda herhangi bir nedenle; tedbir veya ceza alan idareci, altrc ve sporcular tedbirli veya cezal olduklar sre ierisinde yarmalara katlamazlar.

(3) Okullar aras futbol ve futsal yarmalarnda alnan cezalar, okul spor yarmalarnda uygulanr. Trkiye Futbol Federasyonunca verilen cezalar okullar aras yarmalarda uygulanmaz.

tirazlar

MADDE 19 (1) tirazlar; kafile idarecisi veya altrcs tarafndan ilgili spor dal oyun kurallar veya mevzuat hkmlerine gre yarmann bitiminden itibaren en ge iki i gn ierisinde tertip komitesine yazl olarak yaplr.

(2) tiraz iin yarmann yapld il mdrl hesabna Genel Mdrlke her yl belirlenen cret yatrlr. tirazn kabul halinde bu cret iade edilir, reddedilmesi halinde il mdrlnn ilgili hesabna gelir olarak kaydedilir.

(3) tirazlar, tertip komitesince en ge iki i gn ierisinde karara balanr.

dller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplan yarmalarda verilecek kupa, madalya, baar ve katlm belgeleri ilgili brann zellikleri dikkate alnarak her yl Genel Mdrlke belirlenir.

Hakem, gzlemci, temsilci ve dier personel grevlendirmeleri

MADDE 21 (1) Mahalli okul spor yarmalarnda, il tertip komitesinin talebi zerine il hakem komitelerince ncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise il mdrlnn onay ile yakn illerden hakem, gzlemci ve dier personel grevlendirilir.

(2) Grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarnda, Daire Bakanlnn talebi zerine ilgili bran federasyonunca ncelikle mahallinden, gerekli hallerde ise yakn illerden hakem, gzlemci ve dier personel grevlendirilir.

(3) Grup, yar final ve Trkiye birincilii yarmalarnda, Daire Bakanlnn talebi zerine federasyonca temsilci grevlendirilir.

(4) lgili brann federasyonu, Trkiye birincilii yarmalarn teknik olarak izlemek ve raporlamak zere Milli takm veya alt yap antrenr grevlendirir.

(5) Okul spor yarmalarnda, Daire Bakanlnca temsilci ve gzlemci grevlendirilir.

(6) Trkiye Birincilii yarmalarna, Mill Eitim Bakanlnca temsilci grevlendirilir.

Kyafet ve trenler

MADDE 22 (1) Sporcu renciler yarmalara ve trenlere, temsil ettikleri okullarca temin edilen spor kyafetleriyle katlrlar. Al treni ve dereceye girdii halde dl trenine katlmayanlar hakknda ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

(2) Yarmalarda giyilecek spor kyafetleri, ilgili spor federasyonunun talimatlarna aykr olamaz.

(3) Trenlerin amacna uygun olarak gerekletirilmesinden tertip komitesi sorumludur.

Teknik toplant

MADDE 23 (1) Teknik toplant tertip komitesince yarma ncesinde yaplr. Toplantya tertip komitesi, kafile idarecisi veya altrcs ile temsilen bir hakem katlr. Toplantda yarma program belirlenir.

(2) Teknik toplantya mazeretsiz olarak katlmayanlar yarmalara alnmaz.

Uluslararas yarmalar

MADDE 24 (1) Uluslararas yarmalara katlacak takm ve sporcular Genel Mdrlke belirlenir.

(2) ISF tarafndan dzenlenen yarmalara katlan sporcu renciler ISF bltenleri ierisinde belirtilen kltr gnne katlmak zorundadr. Kltr gn etkinliklerine katlmayanlar hakknda disiplin ilemi yaplr.

Doping

MADDE 25 (1) Doping ieren maddelerin kullanlmasnn nne geilmesi iin gereken tedbirler alnarak sporcu rencilerin bilinlenmesi salanr. Doping ieren maddelerin kullanlmasnn tespiti halinde sporcu renci ve antrenr/altrc hakknda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Saha ve tesislerin kullanm

MADDE 26 (1) Mill Eitim Bakanl ile Genel Mdrle ait tesislerin etkin ve verimli kullanlabilmesi iin il mdrlkleri ile il milli eitim mdrlkleri tarafndan gerekli tedbirler alnr, yarma ve organizasyonlarda herhangi bir aksakla meydan verilmemesi salanr.

birlii ve koordinasyon

MADDE 27 (1) Mill Eitim Bakanl ile Genlik ve Spor Bakanl Spor Genel Mdrlnce hazrlanan bu Ynetmelik koordinasyon ve ibirlii erevesinde uygulanr.

Yrrlk

MADDE 28 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Spor Genel Mdr yrtr.