31 Ekim 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28807

YNETMELK

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; oyuncaklarn gvenlii ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arz, datm ile piyasa gzetim ve denetimine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; ek-1de belirtilen rnler dnda kalan btn oyuncaklar ve bu konuda faaliyet gsteren gerek veya tzel kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayl Gmrk ve Ticaret Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelie ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Trk rnlerinin hracatnn Arttrlmasna Ynelik Teknik Mevzuat Hazrlayacak Kurumlarn Belirlenmesine likin Karara dayanlarak,

b) Oyuncaklarn Gvenlii ile lgili ye Devletlerin Kanunlarnn Yaknlatrlmas Hakkndaki 3 Mays 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)ne ve Oyuncaklarn Gvenlii ile lgili ye Devletlerin Kanunlarnn Yaknlatrlmas Hakkndaki 3 Mays 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)ni Tadil Eden 22 Temmuz 1993 tarihli ve 93/68 EEC sayl Konsey Direktifine paralel,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Gmrk ve Ticaret Bakanln,

b) Komisyon: Avrupa Birlii Komisyonunu,

c) Kanun: 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunu,

) Oyuncak: On drt yandan kk ocuklarn oyunlarnda kullanlmak amacyla tasarlanan ve imal edilen her trl rnleri ve oyun ara ve gerelerini,

d) AT Tip incelemesi: Onaylanm kurulu tarafndan oyuncak numunesinin, ek-2de belirtilen temel gereklere gre deerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ilemini,

e) CE iareti: malatnn, bu Ynetmelikten kaynaklanan ykmllklerini yerine getirdiini ve oyuncan, ilgili tm uygunluk deerlendirme prosedrlerine tabi tutulduunu gsteren iareti,

f) AT Tip inceleme belgesi: Onaylanm kurulu tarafndan imalatya verilen ve retilmek istenilen oyuncan, bu Ynetmelik hkmlerine uygun olduunu gsteren belgeyi,

ifade eder.

KNC BLM

Oyuncaklarn Piyasaya Arz ve Uygunluu

Oyuncaklarn piyasaya arz

MADDE 5 (1) Piyasaya arz; oyuncan tedarik veya kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas iin yaplan faaliyettir. ocuklarn normal davranlar da dikkate alnmak suretiyle imal edilen ve amacna uygun veya ngrld ekilde kullanldnda, kullanclarn veya nc kiilerin gvenlik ve/veya saln tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya arz edilir.

(2) Piyasaya arz edilen bir oyuncak, ngrlen sre ve kullanm amac dikkate alndnda, bu Ynetmelikte belirtilen temel gerekleri karlamaldr.

(3) Bu Ynetmelik hkmlerine uygun oyuncaklarn piyasaya arz edilmesi engellenmez.

Oyuncaklarn uygunluu

MADDE 6 (1) 9 uncu maddenin ngrd ekilde CE iareti tayan oyuncaklarn, uygunluk deerlendirme ilemleri de dahil olmak zere, bu Ynetmelik hkmlerine uygun olduu kabul edilir.

(2) Bu Ynetmeliin kapsamnda bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlatrlm ulusal standartlara uygun olarak retilmi oyuncan, ek-2de ngrlen temel gereklere uygun olduu kabul edilir.

(3) malatnn, uyumlatrlm ulusal standartlar uygulamad veya belirli bir blmn uygulad veya byle bir uyumlatrlm ulusal standardn bulunmad durumda oyuncan, AT Tip ncelemesi Belgesi aldktan sonra onaylanm tipe uygunluunu gsteren CE iareti ilitirilmesi ile ek-2de belirtilen temel gerekleri karlad kabul edilir.

(4) Oyuncaklar, CE iareti ilitirilmesini ngren baka mevzuatn kapsamna giriyor ise bu Ynetmelik ile ilgili dier mevzuatn hkmlerine de uygun olmas gerekir.

(5) Bununla birlikte, ilgili dier mevzuat hkmlerinden bir veya daha fazlas bir gei dnemi boyunca imalatya uygulama konusunda bir seme hakk veriyor ise CE iareti oyuncan, sadece imalat tarafndan seilip uygulanan mevzuat hkmlerine uygun olduunu gsterir. Bu durumda, uygulanan teknik dzenlemelerin ilgili hkmleri ve o mevzuatn gerektirdii hususlar, oyuncak beraberindeki belgelerde, uyarlarda, etiketlerde, kullanm klavuzunda veya bunlarn bulunmamas halinde ise ambalaj zerinde belirtilir.

NC BLM

Uygunluk Deerlendirme lemleri, CE areti ve Onaylanm Kurulular

AT-Tip incelemesi mracaat

MADDE 7 (1) malat, tip inceleme bavurusunu kendi setii bir onaylanm kurulua yapar. Bavuru aadaki bilgileri ierir:

a) Oyuncan tanm.

b) malatnn ad, adresi ve oyuncan retildii yer.

c) retilecek oyuncan numunesi ile birlikte ayrntl retim ve tasarm bilgisi.

(2) Onaylanm kurulu, AT Tip incelemesi iin bu bilgiler haricinde gerekli dier bilgileri imalatdan isteyebilir.

AT Tip incelemesi

MADDE 8 (1) Onaylanm kurulu, AT Tip incelemesini aada belirtilen ekilde gerekletirir:

a) Bavuru sahibinin sunduu dokmanlar inceler ve bu Ynetmelie uygun olup olmadn tespit eder.

b) 5 inci madde uyarnca oyuncan, gvenlik ve/veya sal tehdit etmediini kontrol eder.

c) Oyuncak numunesinin, ek-2de belirtilen temel gerekleri karlayp karlamadn kontrol etmek zere, uyumlatrlm ulusal standartlar mmkn olduunca kullanarak gerekli inceleme ve testleri yapar.

(2) Onaylanm kurulu, AT Tip incelemesini gerektii gibi yapabilmek amacyla oyuncan birden fazla numunesini isteyebilir.

(3) Oyuncan numunesi, ek-2de belirtilen temel gerekleri karlyor ise onaylanm kurulu, bavuru sahibine AT Tip inceleme belgesi verir. Muayene sonularn gsteren bu belge ayn zamanda, varsa bu belgeye ilikin koullar da gsterir. Ayrca onaylanm oyuncan tanm ve izimleri de bu belgeye elik eder.

(4) Onaylanm kurulu, tip inceleme belgesinin bir suretini, Komisyona veya dier onaylanm kurululara veyahut Bakanla talepleri halinde iletir. Ayrca gereke gstermek suretiyle talepte bulunmalar durumunda, tasarm ve imalat program erevesinde gerekletirilen test ve incelemelere ilikin raporlar da ad geen kurum ve kurululara sunar. AT Tip inceleme belgesi dzenlemeyi herhangi bir sebeple reddeden onaylanm kurulu, reddetme nedenlerini belirterek durumu, Komisyona ve Bakanla bildirir.

(5) Onaylanm kurulu ve imalat ayrca, uygunluk deerlendirmelerinin her safhasnda 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan CE areti Ynetmelii hkmlerine uymak durumundadr.

CE iareti

MADDE 9 (1) CE iareti, ek-5te belirtildii ekilde "CE" harflerinden oluur. CE iareti ve imalatnn veya ithalatnn ad ve/veya ticaret unvan ve/veya markas ve adresi, oyuncaa veya ambalajna grlebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir ekilde ilitirilir. Kk oyuncak veya kk paralardan oluan oyuncaklarda ise bu bilgiler ayn ekilde ambalaja, etikete veya brore ilitirilir.

(2) Bu bilgilerin oyuncaa ilitirilemedii durumlarda tketiciler, bu bilgileri saklamalar konusunda uyarlr.

(3) Oyuncaklar zerindeki dier iaretlerin, nc kiilerin CE iaretinin ekil ve anlamn yanl anlamalarna yol aabilecek biimde ilitirilmesi yasaktr. Dier iaretler ancak, oyuncaa, ambalaja veya etikete, CE iaretinin grnebilirlii ve okunabilirliini engellememesi artyla ilitirilebilir.

(4) Birinci fkrada belirtilen hususlar, imalatnn veya ithalatnn tespit edilmesini engellememek artyla ksaltlabilir.

(5) Bakanlk, piyasaya arz edilecek btn oyuncaklarn ambalajlarnda, etiketlerinde ve bror/kullanm klavuzlarnda yer alan bilgilerin tamamn ve zellikle baz oyuncaklar iin ek-4te yer alan tedbirlerin ve uyarlarn veya bunlarn bir ksmnn Trke olarak hazrlanmasn talep eder.

(6) CE iaretinin oyuncakta kullanlmasnda ayrca CE areti Ynetmeliinin 9 uncu maddesine uyulur.

Onaylanm kurulular

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda uygunluk deerlendirme faaliyetinde bulunmak zere Bakanlka grevlendirilecek kurulularn; Kanunda, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinde ve ek-3te belirtilen asgari kriterleri tamas gerekir.

(2) Bakanlk, Trkiyede yerleik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kurulular arasndan, uygun grecei sayda kuruluu, bu Ynetmelik kapsamndaki uygunluk deerlendirme faaliyetlerini gerekletirmek zere yetkilendirir.

(3) Bakanlk, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluunun adn, adresini, Komisyona bildirilmesi iin Ekonomi Bakanlna iletir. Bu kurulu ad ve adresi ile Komisyon tarafndan verilecek kimlik kayt numarasnn, Bakanlk tarafndan Resm Gazetede yaymlanmas ile onaylanm kurulu statsn elde eder.

(4) Bakanln, onaylanm kuruluun ek-3te belirtilen kriterleri tamadn tespit etmesi halinde, Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar ile Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 11 inci maddesi uygulanr. Bakanlk, onaylanm kurulularn faaliyetlerinin geici olarak durdurulmas veya onaylanm kurulu statsnn kaldrlmasna ilikin kararlar, Resm Gazetede ilan eder ve bu kararn ayrca, Komisyona bildirilmek zere Ekonomi Bakanlna iletir.

(5) Onaylanm kurulular bilgi, kayt ve belgeleri, gerektiinde Bakanla sunmak zere muhafaza eder.

(6) Onaylanm kurulular ile ilgili bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmelii hkmleri tatbik edilir.

DRDNC BLM

Piyasa Gzetimi ve Denetimi, Oyuncan Piyasaya Arznn Yasaklanmas

ve Toplatlmas ile malatnn, Yetkili Temsilcinin

ve thalatnn Sorumluluklar

Piyasa gzetimi ve denetimi

MADDE 11 (1) Bakanlk, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu salamak amacyla piyasada yer alan oyuncaklarn denetlenmesi iin gerekli tedbirleri alr. Bakanlk;

a) Talep zerine, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen belge ve bilgileri kontrol eder, denetimden sorumlu personelini retim yeri veya depoya gnderir.

b) malatnn, imalatnn ve yetkili temsilcisinin yurtdnda yerleik olmas halinde ithalat ve/veya oyunca piyasaya arz eden gerek veya tzel kiiden, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen bilgi ve belgeleri belirlenen sre iinde salamasn ister.

c) Numune alarak, ilgili yerlerde test ve incelemeler yaptrr.

(2) Oyuncaklarn piyasa gzetimlerinde ve denetimlerinde, bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmleri uygulanr.

CE iaretinin usulsz kullanm

MADDE 12 (1) 13 nc maddenin hkmleri sakl kalmak kaydyla;

a) CE iaretinin oyuncaa usulsz ekilde ilitirildiinin Bakanlk tarafndan tespit edilmesi halinde imalat, oyunca CE iareti ile ilgili olarak bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun hale getirmek ve Bakanlka belirlenen artlar erevesinde usulsz kullanma son vermekle ykmldr. malatnn ve yetkili temsilcisinin yurtdnda yerleik olmas halinde ithalat ve/veya oyunca piyasaya arz eden gerek veya tzel kii, Bakanlka belirlenen artlar erevesinde usulsz kullanma son vermekle ykmldr.

b) hlalin devam halinde Bakanlk, oyuncan piyasaya arznn kstlanmasn veya yasaklanmasn veya 13 nc maddede belirtilen prosedre uygun olarak piyasadan toplatlmasn teminen gerekli btn tedbirleri alr.

Oyuncan piyasaya arznn yasaklanmas ve toplatlmas

MADDE 13 (1) Bakanlk, ek-2de belirtilen temel gerekleri karlamayan oyuncaklarn piyasaya arz edilmesini nlemek zere, bu Ynetmelik hkmleri ile rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik hkmleri uyarnca gerekli tm tedbirleri alr.

(2) Bakanlk, 5 inci ve 6 nc maddelere uygun retilen ve amac dorultusunda kullanlan CE iaretli oyuncaklarn, tketicilerin ve/veya nc kiilerin gvenliini ve/veya saln tehdit etmesi durumunda, piyasadan toplatlmasn veya piyasaya arznn yasaklanmasn teminen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri hkmleri erevesinde gerekli ilemleri yapar.

(3) Bakanlk ald nlemleri, gerekesiyle birlikte, uygunsuzluun;

a) Bu Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen uyumlatrlm ulusal standartlarn dikkate alnmad durumlarda oyuncaklarn, ek-2de yer alan temel gereklere uygun olmamas,

b) Uyumlatrlm ulusal standartlarn yanl uygulanmas,

c) Uyumlatrlm ulusal standartlarn kendisindeki eksikliklerden kaynaklanp kaynaklanmadn da belirterek,

Komisyona bildirilmek zere Ekonomi Bakanlna iletir.

(4) Bakanlk tarafndan; imalatya, alnan veya dorudan imalat tarafndan alnmas gereken tedbirler ile mracaat edebilecei kanuni yol bildirilir.

CE iareti ilitirilmesine dair uygunluk deerlendirme prosedrleri

MADDE 14 (1) CE iareti ilitirilmesine dair uygunluk deerlendirme prosedrleri aada belirtilmitir.

a) Uyumlatrlm ulusal standartlara uygun olarak retilen oyuncaklara, imalat tarafndan, piyasaya arz edilmeden nce sz konusu standartlara uygun olduuna dair CE iareti ilitirilir. malat;

1) retimin uyumlatrlm ulusal standartlara uygunluunu salamada kullanlan yntemin tanm (test raporlar veya teknik dosyann kullanm gibi) ile gerektiinde, onaylanm kurulu tarafndan verilen AT Tip incelemesi belgesini, onaylanm kurulua sunduu belgelerin kopyalarn, kullanlan ve onaylanm tipe uygun retim yapldn gsteren aralarn tanmn,

2) retim yerlerinin ve depolarnn adreslerini,

3) Tasarm ve retime ilikin detayl bilgilerini,

denetimler iin, oyuncan retiminden itibaren, en az on yl sreyle muhafaza eder.

4) malat ve yetkili temsilcisinin yurtdnda yerleik olmas halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiinde Bakanla sunma ykmll ithalat ve/veya oyunca piyasaya arz eden gerek veya tzel kiiye aittir.

b) Piyasaya arz edilmeden nce, uyumlatrlm ulusal standartlarn tamamna veya bir ksmna uygun olmayan oyuncaklarn ek-2'de belirtilen temel gereklere uygunluu, bir onaylanm kurulu tarafndan, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen prosedre gre incelenen tipe uygunluu gsteren CE iareti ilitirilmesi ile salanr. malat;

1) retimin ayrntl tanmn,

2) Onaylanm tipe uygunluu salamada kullanlan yntemin tanmn (test raporlar veya teknik dosyann kullanm gibi),

3) retim yeri ve depolarnn adreslerini,

4) 7 nci maddenin ikinci fkras uyarnca imalat tarafndan onaylanm kurulua sunulan dokmanlarn kopyalarn,

5) Numuneye ilikin test belgesi veya Bakanlka tasdikli bir kopyasn,

denetimler iin, oyuncan retiminden itibaren, en az on yl sreyle muhafaza eder.

6) malatnn ve yetkili temsilcisinin yurtdnda yerleik olmas halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiinde Bakanla sunma ykmll ithalat ve/veya oyunca piyasaya arz eden gerek veya tzel kiiye aittir. malat veya imalatnn ve yetkili temsilcisinin yurtdnda yerleik olmas halinde ve/veya oyunca piyasaya arz eden gerek veya tzel kii, denetimler iin bu madde uyarnca muhafaza edecei bilgi ve belgelerin Trke nshalarn da dosyasnda bulundurmak mecburiyetindedir.

Ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde alnacak tedbirler

MADDE 15 (1) 14 nc maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmemesi durumunda Bakanlk bu ykmllklerin yerine getirilmesini teminen bu Ynetmelik ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alr.

(2) Bakanlk, 14 nc maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ykmllklerin yerine getirilmediini tespit etmesi halinde, imalatdan belli bir sre iinde ve masraflar kendisi tarafndan karlanmak zere oyuncan, uyumlatrlm ulusal standartlara ve temel gereklere uygun olduunu dorulamak iin onaylanm kurulua test yaptrmasn isteyebilir.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Bildirimlere ilikin esaslar

MADDE 16 (1) Bakanlk ylda bir, bu Ynetmeliin uygulanmas hakkndaki raporu Komisyona iletilmek zere Ekonomi Bakanlna bildirir.

Gizlilik

MADDE 17 (1) Bakanlk, onaylanm kurulu ve bu Ynetmeliin uygulanmasna katlan taraflarn tamam, AT Tip incelemesi belgesine ilikin sahip olduklar bilgilerin gizliliini salar.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yaptrmlar

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranan veya faaliyet gsterenler hakknda, Kanun ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu ile fiilin niteliine ve arlna gre ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.

Ek-1

 

BU YNETMELE GRE OYUNCAK KABUL EDLMEYEN RNLER

1) Ylba ssleri,

2) Yetikinler ve koleksiyoncular iin detayl model maketler,

3) ocuk bahelerinde topluca kullanlmak zere retilen oyun ara ve gereleri,

4) Spor malzemeleri,

5) Derin suda kullanlmas amalanan su aletleri,

6) Yetikin koleksiyoncular iin folklorik ve dekoratif bebekler ve dier benzer malzemeler,

7) Alveri merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydaland alanlara yerletirilen mesleki oyuncaklar ve maketler,

8) Uzmanlar iin hazrlanm 500 paradan fazla veya resimsiz yap-bozlar,

9) Haval tabanca ve tfekleri,

10) zellikle oyuncaklar iin tasarlanm patlama kapslleri dndaki patlama kapsllerini de ieren havai fiekleri (meri olan ve daha sk mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, oyuncaklarda kullanlan tfek kapslleri hari),

11) Sapan ve benzeri oyuncaklar,

12) Metalik ulu ok setleri,

13) 24 volttan fazla anma gerilimi ile alan elektrikli frnlar, tler veya dier fonksiyonel rnler,

14) Bir renim program erevesinde, bir yetikinin gzetimi altnda kullanlmak amacyla retilmi stc paralar ieren rnler,

15) Eksoz motorlu aralar,

16) Buharl oyuncak makinalar,

17) Kaldrmlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacyla tasarlanan bisikletler,

18) 24 volttan fazla anma gerilimiyle alan ve bir video ekranna balanan video oyuncaklar,

19) Bebek emzikleri,

20) Gerek ateli silahlarn aslna uygun kopyalar,

21) ocuklar iin taklit mcevherler.

 

 

Ek-2

 

OYUNCAKLAR N TEMEL GEREKLER

I. GENEL ESASLAR

1) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesi hkmlerine uygun olarak, ocuklarn normal davranlar gz nne alnarak imal edilen oyuncaklarn amacna uygun veya ngrld ekilde kullanlmas halinde, kullanclarla birlikte nc kiiler de hastalk veya fiziksel yaralanma risklerine kar korunur. Bu riskler unlardr:

a) Oyuncan tasarm, retimi veya bileimine ilikin riskler,

b) Oyuncan amacna uygun kullanmndan kaynaklanan ve temel zelliklerini yitirmeksizin veya fonksiyonlarn deitirmeksizin oyuncan yaps ve bileimini deitirerek tamamen giderilemeyecek riskler.

2)

a) Oyuncan kullanm esnasnda mevcut olan risk derecesi, gerektiinde ocuklarn bakclarnn stesinden gelebilmeleriyle veya kullanclarn yeteneiyle orantl olmaldr. Bu durum fonksiyonlar, boyutlar ve karakteristiklerinden dolay zellikle 3 yan altndaki ocuklarn kullanmna ynelik oyuncaklara uygulanr.

b) Bu kurala uymak iin gerektii durumda, oyuncan hangi yalara hitap ettii ve/veya yalnz yetikin bir kiinin gzetimi altnda kullanlmas gerektii oyuncan etiketi zerinde belirtilir.

3) Oyuncan kullanmyla balantl riskler ve bunlardan korunma yollar, oyuncaklar ve/veya ambalajlarn zerindeki etiketlerde ve kullanm klavuzlarnda kullanclarn veya bakclarn dikkatini zellikle ekecek ekilde belirtilir.

II. ZEL RSKLER

(1) Fiziksel ve mekanik zellikler:

a) Oyuncaklar ve paralar ve bu paralarn oyuncaa ilitirilmesi halinde aksamlar, mekanik salamla sahip olmal ve gerektiinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek krlma ve eilme olmadan, kullanm esnasnda meydana gelebilecek zorlamalara kar dayankl olmas gerekir.

b) Oyuncaklarn kenarlar, kntlar, yaylar, kablolar ve monte edilen paralar, temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mmkn olduu kadar azaltacak ekilde tasarlanr ve retilir.

c) Oyuncaklar, paralarnn hareketinin neden olabilecei fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek ekilde tasarlanr ve yaplr.

) 3 yan altndaki ocuklarn kullanmas iin tasarlanm oyuncaklar, oyuncak paralar ve ayrlabilir paralar, emme ve/veya nefesle ekilmesini nleyecek boyutlarda olmas gerekir.

d) Perakende olarak satlan oyuncaklar, paralar ve ambalajlar boulma riski iermez.

e) Suyun zerinde ocuu tama ve destekleme yeteneine sahip ve s suda kullanlmas amalanan oyuncaklar, tavsiye edilmi kullanm nazara alndnda su stnde durabilme ve ocuu suda destekleme yetenei kaybolmayacak ekilde tasarlanr ve retilir.

f) ine girilmesi mmkn olan ve iinde ek boluk bulunan oyuncaklarda, ieriden kolayca alabilecek bir k yeri olmas gerekir.

g) Kullancy hareket ettiren oyuncaklarda mmkn olabildii lde, oyuncak tipine uyarlanm ve oluturduu kinetik enerjiye orantl bir fren sistemi oluturulmaldr. Bu sistem, kullancnn frlatlma ve yaralanma ve nc kiilerin yaralanma riski olmakszn kolayca kullanlr.

) Atelemeli tasarlanan bir oyuncan atelenmesi halinde oluacak frlatc cisimlerin yaps ve bileenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanclarn veya nc kiilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncan yaps dikkate alndnda kabul edilebilir snrlar dnda olmas gerekir.

h) Istc paralar ieren oyuncaklar, aadaki kriterleri salayacak ekilde retilir.

1) Herhangi bir iletken yzeyin azami scakl, dokunulduunda yanmaya neden olmamaldr.

2) Oyuncan iinde bulunan sv ve gazlar, oyuncan fonksiyonlarna uygun nedenlerin dnda oyuncaktan szmas halinde, yanma, buhar yan veya dier fiziksel yaralanmaya neden olabilecek ekilde scaklk ve basnca ulamamas gerekir.

(2) Alevlenebilirlik:

a) Oyuncaklar, ocuun evresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar;

1) Bir alev, kvlcm veya dier ate kartabilecek maddelerle dorudan kar karya kaldnda yanmayan,

2) Kolayca yanmayan (Atein nedeni yok olur olmaz alevi snen),

3) Tututuunda, yava yanan ve alevin yaylma oran dk olan,

4) Oyuncan kimyasal bileenlerine baklmakszn, yanma sresini geciktirici maddelerden oluan,

5) Oyuncaklarda kullanlan dier maddeleri tututurma riski oluturmamal.

b) Fonksiyonu itibariyle, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Baz Tehlikeli Maddelerin, Mstahzarlarn ve Eyalarn retimine, Piyasaya Arzna ve Kullanmna likin Kstlamalar Hakknda Ynetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelikte tanmlanan tehlikeli madde veya karmlar, zellikle kimyasal deneylerde, maket yapmnda, plastik veya seramik kalplarda, minelemede, fotoraflkta veya benzer faaliyetlerde kullanlan madde ve donanmlar ieren oyuncaklar, alevsiz buharlaan maddelerin kaybolmasyla alevin oluumuna neden olan maddeleri veya oluumlar iermez.

c) Oyuncaklar, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtildii ekilde kullanldnda, patlayc olmamal veya patlamaya msait madde veya paralar iermemelidir. Bu hkm, ek-1in 10 uncu maddesinde belirtilen tfek kapsllerine uygulanmaz.

Oyuncaklar, zellikle kimyasal oyun ve oyuncaklar:

1) Kartrldnda, kimyasal reaksiyona girerek, snarak veya okside maddelerle birleerek patlayabilen,

2) Havada yanabilen ve buhar/hava karmnda yanabilen veya patlamaya msait buharl paralar ieren,

madde veya karmlar iermemesi gerekir.

(3) Kimyasal zellikler:

a) Oyuncaklar, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtildii ekilde kullanldnda, yutma veya teneffs sonucu veya deri, mukoza dokusu veya gze temas etmesi halinde hastalk veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak ekilde tasarlanmal ve retilmelidir.

Oyuncaklar, her durumda, belli rn kategorilerine ilikin mevzuata veya belli tehlikeli madde veya karmlarn etiketlenmesi, kullanmnn yasaklanmas veya kstlanmasna ilikin hukuk dzenlemelere uygun olmaldr.

b) zellikle ocuklarn saln korumak iin, oyuncaklarn kullanm sonucu aadaki maddelerin znebilir toksik ekstratlarnn vcuttaki oranlar (biyoyararllk)* bir gnde aadaki dzeyleri gememelidir:

0.2 mikrogram antimon

0.1 mikrogram arsenik

25.0 mikrogram baryum

0.6 mikrogram kadmiyum

0.3 mikrogram krom

0.7 mikrogram kurun

0.5 mikrogram civa

5.0 mikrogram selenyum

*Biyoyararllk: zlebilir ekstraktn sahip olduu toksikolojik deer.

c) Oyuncaklar, onlar kullanan ocuklarn salna zarar verebilecek olan ve Baz Tehlikeli Maddelerin, Mstahzarlarn ve Eyalarn retimine, Piyasaya Arzna ve Kullanmna likin Kstlamalar Hakknda Ynetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelikte belirtilen tehlikeli maddeleri iermez. Her durumda tehlikeli madde ve karmlar, oyun esnasnda olduu gibi kullanlacak ise bir oyuncaa katlmas kesinlikle yasaktr. Baz oyuncaklarn fonksiyonlar itibariyle gerekli olmas durumunda, belli bir miktarda madde veya karmlara; zellikle, kimyasal deneylerde, maket yapmnda, plastik veya seramik kalplarda, minelemede, fotoraflkta veya benzer faaliyetlerde kullanlan maddelere, ek-4n drdnc bendinin hkmleri sakl kalmak kaydyla, etiketleme konusundaki dzenlemelere uygun olarak ve her madde iin tanmlanan maksimum deerler erevesinde izin verilir.

(4) Elektriksel zellikler:

a) Elektrikli oyuncaklarn, 24 voltu geen anma gerilimiyle donatlmamas ve oyuncan hibir parasnn 24 voltu gememesi gerekir.

b) Oyuncan, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten dier iletken maddelerle birlikte elektrik okuna neden olabilecek elektrik kaynayla balantl veya balant kurabilecek paralar, byle ok riskini nlemek amacyla uygun bir ekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmaldr.

c) Elektrikli oyuncaklar, dorudan temas edilebilecek yzeylerinin ulat azami scaklklarnn dokunulduunda yanmaya neden olmayacak ekilde tasarlanr ve retilir.

(5) Hijyen: Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalk ve mikrop kapma riskini nleyici hijyen ve temizlik artlarna uygun tasarlanr ve retilir.

(6) Radyoaktivite: Oyuncaklar, ocuk ve dier ahslarn salna zarar verebilecek yap ve oranda radyoaktif maddeler veya paralar iermemelidir. Bu konuda 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayl Resm Gazetede yaymlanan Radyasyon Gvenlii Ynetmelii uygulanr.

 

 

Ek-3

 

ONAYLANMI KURULULAR TARAFINDAN YERNE
GET
RLECEK ARTLAR

Bakanlk tarafndan, uygunluk deerlendirme veya onaylanm kurulu olarak grevlendirilecek kurulular aadaki asgari artlar yerine getirir:

1) Yeterli personel, fiziki artlar ve gerekli ara ve donanmn varl,

2) Teknik yeterlilik ve personelin mesleki drstl ve etiin salanmas,

3) Bu Ynetmelikte belirtilen testler yaplrken, raporlar hazrlanrken, belgeler dzenlenirken ve gzetim faaliyeti gerekletirilirken bamszln ve objektifliin salanmas ve oyuncaklarla dorudan veya dolayl ilgisi bulunan grup veya kiilerle ilikilerde bulunan alanlarn ve teknik personelin bamszlnn ve objektifliinin temini,

4) Personel tarafndan mesleki srlarn korunmas,

5) Dier mevzuat kapsamndaki sorumluluklar sakl kalmak kaydyla, hukuki ve mali sorumluluun stlenilmesi.

Birinci ve ikinci bentlerde belirtilen artlarn yerine getirildiini belirlemek zere Bakanlk tarafndan ylda bir kontrol yaplr.

 

Ek-4

 

OYUNCAKLARIN KULLANIMINDA ALINACAK TEDBRLERE

LKN UYARI VE ARETLER

Oyuncaklar, ek-2de belirtildii gibi, kullanmlaryla ortaya kabilecek riskleri azaltmak iin uygun ve okunakl uyarlarla donatlmal ve zellikle:

1) 36 aydan kk ocuklara ynelik olmayan oyuncaklar: 3 yandan kk ocuklar iin tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanm klavuzunda bu kstlamay gerektiren riskleri belirten ksa bir not ile birlikte "3 yandan kk ocuklar iin uygun deildir." veya "36 aydan kk ocuklar iin uygun deildir." gibi bir uyar tamas gerekir.

Yukardaki husus kendi fonksiyonuna, boyutlarna, karakteristiklerine, zelliklerine veya dier sebepler asndan 3 yandan kk ocuklara belirgin ekilde uygun olmayan oyuncaklara uygulanmaz.

2) ocuk kzaklar, bir kirie balanan asl oyuncaklar, emberler, trapezler, ipler ve benzeri oyuncaklar: Byle oyuncaklara; kontrolnn ve ask, balant paralar, demirleme yeri gibi ana paralarnn bakmnn belli aralklarla yaplmas gerektii ve bu kontrollerin yaplmamas durumunda, oyuncan dme ve devrilmesi halinde yaratabilecei tehlikelere ilikin aklamalar ieren talimatlar ilitirilir. Talimatlar, yanl kurulmas halinde tehlike arz edebilecek paralar belirterek, oyuncan doru olarak kurulmasna ilikin bilgileri de ierir.

3) levsel oyuncaklar: levsel oyuncaklardan kastedilen, yetikinlerin kullanmna ynelik olan ara veya aletlerin, ayn ileve sahip kk lekli modelleridir.

levsel oyuncaklarda veya ambalajlarnda "Dikkat: Yetikin birinin gzetiminde kullanlacaktr." ibaresi yer almas gerekir. Bu oyuncaklara, kullanc tarafndan alnacak tedbirlerle ve altrma talimatlar ile bu tedbirlerin alnmamas durumunda kullancya verebilecei zararlarla birlikte, oyuncan bir prototipi veya taklidine ilikin talimatlar da ilitirilmelidir. Ayrca bu talimatlarda, oyuncan ok kk ocuklarn ulaamayaca yerde saklanmas gerektii de belirtilir.

4) Tehlikeli madde veya karmlar ieren oyuncaklar: Kimyasal oyuncaklar

a) Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelik hkmleri sakl kalmak kaydyla, yaps gerei tehlikeli maddeleri veya karmlar ieren oyuncaklarn kullanm talimatlar; bu maddelerin veya karmlarn tehlikeli yapsna ve oyuncan trne tam uygun olan madde veya karmlarla birletiinde oluacak tehlikelerden kanmak iin kullanc tarafndan alnmas gereken tedbirlere ilikin uyarlar iermelidir. Bu tr oyuncan kullanmndan kaynaklanan ciddi kazalarda, yaplmas gereken ilk yardm belirtilir. Bu oyuncaklarda ok kk ocuklarn ulaamayaca yerde muhafaza edilmesine ilikin bilgi de yer almas gerekir.

b) (a) bendinde belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncaklarn, ambalajlarnda aada belirtilen uyar yer alr:

"Dikkat: Sadece (*) yan zerindeki ocuklar iindir. Yetikinlerin gzetiminde kullanlr."

zellikle, kimya setleri, plastik yerletirme setleri, seramik minyatr atlyeler, mineleme veya fotoraflk ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

5) Paten ve kaykaylar: Bu rnler, oyuncak olarak sata sunulduunda, "Dikkat: Koruyucu ekipman giyinilmelidir." uyarsn zerinde tamaldr. Ayrca kullanm klavuzu, oyuncaklarn nc kiilere ve kullanclara zarar verebilecek dme veya arpmalardan kanmalar iin azami dikkat ve zen gstererek kullanlmas gerektiini belirten uyary iermelidir. Tavsiye edilen kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakknda aklayc bilgiler de verilir.

6) Suda kullanlan oyuncaklar: Ek-2nin II/(l)-e maddesinde tanmlanan suda kullanlan oyuncaklar, TS 5217 EN 71-1 ve TS 5218 EN 71-2 sayl uyumlatrlm ulusal standardn ilgili ksmlarnda belirtilen hususlara uygun aada yer alan uyary iermelidir:

"Dikkat: Sadece ocuun boyunu gemeyen derinlikteki suda ve gzetim altnda kullanlacaktr."

(*) malat tarafndan belirlenecek ya.

 

 

Ek-5

 

CE UYGUNLUK ARET

 

1) CE iareti aadaki ekle ve orana uygun olarak CE harflerinden oluur:

 

2) Kltlmesi veya bytlmesi gereken durumlarda yukarda yer alan ekildeki oranlara uyulur.

3) lgili teknik dzenlemede aksi belirtilmedii mddete, CE iareti asgar 5mm ebadnda olur.