31 Ekim 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28807

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ortama hoş koku vermek ve ortamın kokusunu değiştirmek amacıyla kullanılan bütün müstahzar ve maddelerin üreticilerini kapsar.

(2) 24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamına giren ürünler bu Tebliğ kapsamında değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Formül: Ürünü oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça veya hacimce yüzde miktarının ± 10 toleransla belirtilmesini,

c) Hava aromatize edici ürünler: Aktif maddesi esans olan itici gazlı, mekanik veya materyale emdirilmiş olarak ortama güzel koku yayan ürünleri,

1) Alkol bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkolde çözünmesiyle elde edilen ürünleri,

2) Su bazlı hava aromatize edici ürünler: Aktif madde olan esansın alkol dışındaki çözücülerle çözülerek su ile seyreltilmesiyle elde edilen ürünleri,

3) Materyale emdirilmiş ürünler: Esansın kağıt, plastik, talaş, kurutulmuş çiçek, tütsü ve benzeri materyale emdirilmesi ile elde edilen ürünleri,

ç) İtici gaz: Ürünün ortama püskürtülmesine yarayan basınçla sıvılaştırılmış bütan, propan, izobütan karışımları ile benzer nitelikteki gazları,

d) İl müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,

e) Teknik dosya: Üretici bilgileri ile ürüne ait bilgi ve belgeleri,

f) Üretici: Hava aromatize edici ürünleri imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak sureti ile kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı, ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Yetkili laboratuvar: Ürün analizlerinin yapılacağı Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarları

ifade eder.

Kullanımına müsaade edilmeyen maddeler

MADDE 5 – (1) Ürünlerde, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile yasaklanmış olan maddeler kullanılamaz.

Bildirim

MADDE 6 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin üreticileri Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır.

(2) Söz konusu hava aromatize edici ürünlerin ithalatı sırasında Gümrük İdarelerince bu bildirimlere ilişkin herhangi bir belge aranmaz.

Bildirim usulü

MADDE 7 – (1) Üreticiler bir sefere mahsus olmak üzere, ek-1/A ya da ek-1/B’de yer alan Bildirim Formunu doldurarak ve piyasaya arz edilmek üzere hazırlanmış her ürün çeşidine ait etiket örneklerini ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ürünlere ait güvenlik bilgi formlarını elektronik ortamda (PDF/resim) hazırlayarak Bakanlığa bildirimde bulunmak zorundadır. Bu formun bir örneği üretici tarafından muhafaza edilir. Bildirimde bulunan üreticilere, Bakanlık tarafından kayıt numarası verilir.

Değişiklik

MADDE 8 – (1) Üreticiler, bildirimde veya etiket bilgilerinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının değişmesi halinde bu değişiklikleri piyasaya sürmeden önce Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

Etiketleme

MADDE 9 – (1) Etiketlerde;

a) Üretici adı ve adresi,

b) Üretim yeri adresi,

c) Varsa fason üretici adı ve adresi,

ç) Ürünün ticari adı,

d) Amaçlanan kullanım alanları,

e) Ürünün formülünü oluşturan maddeleri (yüzde oranlarına bakılmaksızın kimyasal isimleri ve CAS numarası ile) ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,

f) Kullanım talimatı,

g) Nominal dolum miktarı,

ğ) İmal tarihi, son kullanma tarihi, seri ve parti numarası,

bulunması zorunludur.

(2) Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklamlarında kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz ve bu yönde imada bulunulamaz.

a) Uyarı olarak;

1) “Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.”,

2) “Çocuklardan uzak tutunuz.”,

3) “Hamilelerin, bebeklerin ve solunum sistemi hastalığı olan kişilerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınız.”,

4) “Gıda maddelerinden uzak tutunuz.”,

5) “Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.”,

6) “Alerjiye sebebiyet verebilir.”,

ifadeleri yer alır.

(3) İtici gaz içeren ürünler için 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğine uygun olması zorunludur.

Mesul müdür

MADDE 10 – (1) Üretim yerinde kimya veya sağlık alanında en az lisans eğitimi almış olanlar mesul müdür olarak görevlendirilir. Mesul müdürün görevden ayrılması durumunda yedi gün içinde yeni bir mesul müdür görevlendirilir.

(2) Mesul müdür görevlendirilmesi, üreticinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ambalajlama

MADDE 11 – (1) Ambalajlar; 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır Ambalajlı Mamullerin Nominal Dolum Miktarı ile İlgili Kuralların Belirlenmesine Dair Yönetmelik (2007/45/AT), 24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olmak zorundadır.

Teknik dosya ve üretim yeri nitelikleri

MADDE 12 – (1) Gerekli durumlarda il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından incelenmek üzere üreticiler ek-3’te yer alan bilgileri içeren teknik dosyayı hazır bulundurmak zorundadır. Ayrıca üreticiler üretim yerinde bulunması gereken ek-2’de belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

Denetim

MADDE 13 – (1) Hava aromatize edici ürünlerin denetimi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında yapılır. Piyasa gözetimi ve denetimi veya şikayet üzerine alınan numunelerin analizleri yetkili laboratuvarda yaptırılır.

Yasaklar

MADDE 14 – (1) Hava aromatize edici ürünler Bakanlığa bildirimde bulunulmadan piyasaya arz edilemez.

(2) Bu Tebliğde belirtilen kurallara aykırı üretim ve satış ile basın, yayın, broşür dağıtma gibi yollarla tüketicileri yanıltıcı reklam ve herhangi bir şekilde aslına uygun olmayan tanıtım yapılması yasaktır.

Yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen hükümlere aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Önceki iş ve işlemlerin geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sağlık Bakanlığınca ya da Türkiye Halk Sağılığı Kurumunca yapılan iş ve tesis edilen işlemler geçerlidir.

(2) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce alınan Çevre Sağlığı Değerlendirme Raporu, Üretim Yeri Uygunluk Raporu yerine geçer.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1/A

 

YERLİ ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

Üreticinin adı ve adresi

 

Üretim yerinin adı ve adresi

 

24 saat boyunca ulaşılacak telefon numarası

 

Faks numarası

 

İrtibat kurulacak kişinin adı

 

E-posta adresi

 

Varsa fason üreticinin adı ve adresi

 

Üretici vergi dairesi-vergi No. (Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)

 

 

Marka

Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1/B

 

İTHAL ÜRÜN İÇİN BİLDİRİM FORMU

İthalatçının adı ve adresi

 

Üreticinin adı ve adresi

 

24 Saat boyunca ulaşılacak telefon numarası

 

Faks numarası

 

İrtibat kurulacak kişinin adı

 

E-posta adresi

 

Vergi dairesi-vergi No. (Gerçek kişiler için T.C. Kimlik No.)

 

 

Marka

Ürünün açık adı (Tüm çeşitler tek tek yazılır.)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

ÜRETİM YERİNİN NİTELİKLERİ

 

(1) - Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (laboratuvar kontrolü), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.

(2) - Hammaddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.

(3) - Üretim yerinde üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve saire durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı bulunur.

(4) - Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır.

(5) - Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.

(6) - Üretim yeri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.

(7) - Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış, yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulundurulur.

(8) - Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türden olmalıdır.

(9) - Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenir.

(10) - Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezaretinde yapılır.

(11) - Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulur.

(12) - İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.

(13) - Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

 

 

Ek-3

 

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 

(1) - Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı (% 10 min. max sınırları) ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,

(2) - Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,

(3) - Esans Uygunluk Belgesi (IFRA/Üretici Firma): Kullanılan koku verici maddelerin uluslararası normlara uygun olduğuna dair belgenin sureti ile birlikte tercümesi,

(4) - Etiket örneği,

(5) - Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,

(6) - İmalat yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ruhsatta faaliyet konusu belirtilir.),

(7) - Mesul müdür diploma fotokopisi,

(8) - Mesul müdür sözleşmesi: İmalathane sahibi ile imalathanenin mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı bir sureti,

(9)–Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

(10) - Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,

(11) - Ürün değerlendirme raporu: Üretim yeri değerlendirme raporu Bakanlık/il müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,

(12) – Sağlık ve serbest satış sertifikası: Ürünün menşe ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşe ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi(Yetkili kuruluşların listesi Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanır.)

Fason üretim yapılacaksa fason üretim sözleşmesinde;

(13) - Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenir:

a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı,

b) Anlaşmanın geçerlilik süresi.

 

Not 1: 1, 2, 3, 4, 5 ve 9 uncu maddeler genel maddeler olup 6, 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddeler yerli üreticiler için 12 nci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir.

Not 2:Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.