30 Ekim 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28806

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

HAVA ARACI BAKIM PERSONEL LSANS YNETMEL

(SHY-66)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sivil hava aralarna bakm yapacak bakm personeli iin dzenlenecek lisanslara ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Genel Mdrlk tarafndan yetkilendirilmi olan bakm kurulular ile sivil hava arac bakm lisansna sahip olan veya sahip olmak isteyen kiileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 95 inci ve 148 inci maddeleri ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 4 nc ve 8 inci maddelerine dayanlarak,

b) 7/12/1944 tarihli ikago Konvansiyonunun personel lisanslar konulu bir nolu ekine ve EASA tarafndan yaymlanan hava arac bakm personelinin lisanslandrlmas konulu EASA Part 66 dzenlemesine paralel olarak

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte yer alan;

a) Bakm: Uu ncesi kontrol hari olmak zere, bir hava aracnn veya komponentin revizyonu, tamiri, kontrol edilmesi, deitirilmesi, modifikasyonu veya arza giderme ilemlerinden herhangi birisinin veya bunlarn herhangi bir kombinasyonunun uygulanmasn,

b) Bakm k: Bakm yaplan hava arac veya parasnn onayl bakm kuruluu tarafndan yeniden hizmete verilmesini,

c) Bakm k sertifikas: Hava arac veya komponentinin bakm sonrasnda onayl bakm kuruluu tarafndan yaymlanan servise verilmeye hazr olduunu gsteren belgeyi,

) BKEK: Bakm kuruluu el kitabn,

d) Byk hava arac: Azami kalk arl 5700 kgn zerinde olan uak veya ok motorlu helikopter olarak snflandrlan hava aracn,

e) EASA: Avrupa Havaclk Emniyet Ajansn,

f) EASA Part 66: Avrupa Havaclk Emniyet Ajans tarafndan alnan hava arac bakm personelinin lisanslandrlmas ve onaylayc bakm personeli konulu dzenlemesini,

g) EASA Part 147: Avrupa Havaclk Emniyet Ajans tarafndan alnan Hava Arac Bakm Personelinin Temel ve Tip Eitimleri konulu dzenlemesini,

) Devlet hava arac: 2920 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde tanmlanan aralar,

h) Genel Mdrlk/SHGM: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

) Hava arac: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her trl arac,

i) Hava arac bakm lisans: eriinde belirtilen herhangi bir hava arac temel kategori ve hava arac tipi iin, bilgi ve bakm deneyimi olarak bu Ynetmeliin gereksinimlerini karlayan personelin niteliini gsteren belgeyi,

j) Hava Arac Bakm Lisansna likin Hava Arac Tipleri Listesi: SHGM tarafndan; kapsamn belirlenmesi ve standardn salanmas amacyla, hava arac bakm lisanslarna ilenebilecek hava arac tiplerinin belirtildii ve gerektiinde gncellenen listeyi,

k) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Organizasyonunu,

l) Kalifiye personel: Mekanik, elektrik veya elektronik cihazlarn imalat, tamir, bakm, servis, kontrol veya revizyonlarn kapsayan ve Genel Mdrlk tarafndan kabul edilen bir eitim srecini baar ile tamamlayan personeli,

m) Modl: SHY-66 lisansna esas tekil eden snavlardan sorumlu olunan dersi,

n) Onaylayc personel: Yaplan bakmn SHY-145 veya SHY-Mye uygun olarak tamamlandn belgelemek zere bakm kurulular tarafndan yetkilendirilen personeli,

o) Pratik eitim: Genel alet ve tehizatlarn kullanm, eitli hava arac paralarnn montaj/de-montaj altrmalarn ve retilmekte olan konu ile ilgili devam eden bakm faaliyetlerine katlmay,

) SHY-66-01: 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Personeli Lisans Ynetmelii(SHY-66-01)ni,

p) SHY-66 lisans: Bu Ynetmelie gre dzenlenmi olan lisans,

r) SHD-T-35 lisans: 9/6/1962 tarihli ve 11124 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulatrma Bakanl Sivil Havaclk Dairesi Uak Bakm Teknisyeni Lisans Talimat(SHD-T-35)na gre dzenlenmi lisans,

s) SHY-145: 11/6/2013 tarihli ve 28674 sayl Resm Gazetede yaymlanan Onayl Hava Arac Bakm Kurulular Ynetmelii(SHY-145)ni,

) SHY-147: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Arac Bakm Eitimi Kurulular Ynetmelii(SHY-147)ni,

t) SHY-M: 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayl Resm Gazetede yaymlanan Srekli Uua Elverililik ve Bakm Sorumluluu Ynetmelii (SHY-M)ni,

u) Temel eitim kursu: SHY-147 onayl bakm eitimi kuruluunda verilen ve bu Ynetmelik tarafndan gerekli grlen bakm deneyim sresinin azaltlmasn salayacak dzeyde teorik ve pratik eitimi de ieren bakm eitimi kursunu,

) Tip eitimi: Bu Ynetmelik tarafndan belirlenen uak tipleri zerinde verilen, teorik ve pratik olmak zere iki ayr blmden oluan, teorik ksm teorik eitim ve snavdan oluan, pratik ksm ise pratik eitim ve deerlendirmelerden oluan eitimi,

v) Yetkilendirme belgesi: SHY-145 kuruluunun SHY-66 lisans sahibi personeli SHY-145 hkmlerine uygun olarak hangi hava arac tipi veya tiplerinde ve hangi bakm ilerinde yetkilendirdiini gsteren belgeyi,

y) SHY-PC: 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sivil Havaclk Genel Mdrl Tarafndan Verilecek dari Para Cezalar Hakknda Ynetmelii,

z) FL290: Uu seviyesi 29000 feet ykseklii,

aa) Kategori B1/B2/B3 destek personeli: s bakmnda alan B1 ve/veya B2 ve/veya B3 kategori lisansna sahip, ancak s bakm gerektiren bakmlara bakm k sertifikas dzenleme yetkisi bulunmayan personeli,

ab) Cezai snrlandrlma: Sahip olunan Hava Arac Bakm Lisansna yaplacak kstlama iin yaplan ilemi,

ifade eder.

KNC BLM

Lisans lemleri

Lisans kategorileri

MADDE 5 (1) Hava arac bakm lisanslar aadaki kategorileri iermektedir:

a) Kategori A

b) Kategori B1

c) Kategori B2

) Kategori B3

d) Kategori C

(2) Kategori A ve B1; uak, helikopter, trbinli ve pistonlu motorlarn kombinasyonlarna gre aadaki ekilde alt kategorilere ayrlmaktadr:

a) A1 ve B1.1 Trbinli Uaklar

b) A2 ve B1.2 Pistonlu Uaklar

c) A3 ve B1.3 Trbinli Helikopterler

) A4 ve B1.4 Pistonlu Helikopterler

(3) Kategori B3 maksimum kalk arl 2.000 kg veya daha aa olan piston motorlu basnlandrlmam uaklar iin geerlidir.

Hava arac gruplar

MADDE 6 (1) Hava arac bakm lisanslar uak tiplerine gre aadaki gruplarda snflandrlr:

a) Grup 1: Kompleks motorlu uaklar, ok motorlu helikopterler, maksimum onayl uu irtifa seviyesi FL290 deerini aan uaklar, elektromekanik uu kumanda sistemlerine sahip hava aralar veya Genel Mdrlk tarafndan farkl bir hava arac tipi olduu kabul edilen hava aralar

b) Grup 2: Aadaki alt gruplara ait ve Grup 1den farkl olan hava aralar

1) Alt grup 2a: tek turbo-prop motorlu uaklar

2) Alt grup 2b: tek trbin motorlu helikopterler

3) Alt grup 2c: tek piston motorlu helikopterler

c) Grup 3: Grup 1den farkl olan piston motorlu uaklar

Bavuru

MADDE 7 (1) Bu Ynetmeliin yrrle girmesiyle birlikte, SHY-66 lisans almak, mevcut lisansta deiiklik yapmak veya geerlilik sresini uzatmak amacyla yaplan bavurular iin Genel Mdrlke belirlenen bavuru formu kullanlr.

(2) SHY-66 lisansndaki deiiklik talepleri veya sre uzatma ilemleri iin SHY-66 lisansnn asl, birinci fkrada belirtilen bavuru formu ile birlikte Genel Mdrle sunulur.

(3) Genel Mdrlk haricindeki sivil havaclk otoriteleri tarafndan verilmi hava arac bakm lisanslar iin deiiklik ve uzatma bavurusu talepleri ilgili otoritelere yaplr.

(4) Her bavuru sahibinin, bavurduu ileme gre geerli teorik bilgi, pratik eitim ve tecrbe gerekliliklerini karladn Genel Mdrlk tarafndan uygun grlen dokmanlarla gstermesi gerekir.

Ya art

MADDE 8 (1) Hava arac bakm lisans bavuru sahibinin 18 yan doldurmu olmas gerekir.

Lisansn sreklilii

MADDE 9 (1) Hava arac bakm lisans Genel Mdrlke, askya alma, iptal etme veya cezai snrlandrma ilemi yaplmad srece, tanzim edildii tarihten itibaren 5 yl sreyle geerlidir. Lisans sahibi lisansnn geerlilik sresini uzatmak iin Genel Mdrle bavuruda bulunmak zorundadr. Genel Mdrlk, hava arac bakm lisansnda bulunan bilgiler ile kendi kaytlarnda bulunan bilgileri doruladktan sonra, hava arac bakm lisansn 5 yl sre ile uzatr.

(2) Uzatma veya deiikliklerde, hava arac bakm lisans sahibi, bavuru formunu doldurarak ekinde lisans asl ile birlikte Genel Mdrle bavuruda bulunur. Ancak, lisans sahibi SHY-145 yetkili bir bakm kuruluunda alyor ve sz konusu kuruluun onayl BKEKinde uygun bir prosedr bulunuyorsa, bakm kuruluu lisans sahibi yerine gerekli dokmanlarla Genel Mdrle bavuruda bulunabilir.

(3) Hava arac bakm lisans geerliliini yitirdiinde lisans ile ilgili tm imtiyazlar da ortadan kalkar.

(4) Hava arac bakm lisans, Genel Mdrlk tarafndan ilk defa dzenlendikten ve/veya ilave/deiiklik yapldktan sonra, lisans sahibi tarafndan imzalandnda geerlilik kazanr.

NC BLM

Lisansn mtiyazlar

Kategori A

MADDE 10 (1) SHY-66 Kategori A hava arac bakm lisans, sahibine yetkilendirme belgesinde belirtilen snrlamalar dhilinde kalmak kaydyla, sahibinin bizzat yapt plnl kk hat bakm ve basit arza giderme ilemleri sonrasnda bakm k sertifikas dzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakm kuruluunda gerekletirdii iler kapsamnda snrlandrlacaktr.

Kategori B1

MADDE 11 (1) SHY-66 Kategori B1 hava arac bakm lisans, sahibine aada belirtilen konularda bakm k sertifikas dzenleyebilme ve B1 destek personeli olarak;

a) Hava aracnn yaps, g nitesi, mekanik ve elektrik sistemleri zerinde bakm faaliyetleri yapma,

b) Arza tespiti ve arza giderme ilemleri hari, faal olup olmadnn tespit edilmesi amacyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler zerinde alma,

yetkisi verir.

(2) SHY-66 Kategori B1 lisans, sahibine dorudan ilgili A alt kategorisinin imtiyazlarn kullanma yetkisini de verir.

Kategori B2

MADDE 12 (1) SHY-66 Kategori B2 hava arac bakm lisans, sahibine aada belirtilen konularda bakm k sertifikas dzenleyebilme ve B2 destek personeli olarak;

a) Aviyonik ve elektrik sistemleri zerinde bakm yapma,

b) G sistemleri ve mekanik sistemler zerinde, faal olup olmadklarnn tespit edilmesi amacyla sadece basit testler gerektiren elektrik ve aviyonik ilemleri yapma,

yetkisi verir.

(2) SHY-66 Kategori B2 lisans, sahibine SHY-145 Ynetmelii kapsamnda dzenlenmi yetkilendirme belgesinde belirtilen snrlamalar dhilinde kalmak kaydyla, plnl kk hat bakm ve basit arza giderme ilemleri sonrasnda bakm k sertifikas dzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini tanzim eden bakm kuruluunda gerekletirdii iler ve B2 lisansnda bulunan hava arac tipleri kapsamnda snrlandrlmaldr.

(3) Kategori B2 lisans hibir A alt kategorisini iermez.

Kategori B3

MADDE 13 (1) SHY-66 Kategori B3 hava arac bakm lisans, sahibine aada belirtilen konularda bakm k sertifikas dzenleyebilme ve B3 destek personeli olarak;

a) Uan yaps, g nitesi, mekanik ve elektrik sistemleri zerinde bakm faaliyetleri yapma,

b) Arza tespiti ve arza giderme ilemleri hari, faal olup olmadklarnn tespit edilmesi amacyla sadece basit testler gerektiren aviyonik sistemler zerinde alma yetkisi verir.

Kategori C

MADDE 14 (1) Kategori C hava arac bakm lisans, sahibine hava arac zerinde gerekletirilen s bakm sonrasnda bakm k sertifikas dzenleme yetkisi verir. Kategori C hava arac bakm lisansnn imtiyazlar hava aracnn btn iin uygulanr.

Yetkinin kullanlmas

MADDE 15 (1) SHY-66 Hava arac bakm lisans sahibi yetkilerini, SHY-M veya SHY-145 Ynetmeliklerinin gerekliliklerine uygun olarak kullanr.

DRDNC BLM

Lisans Alma ve Tip Yetkisi in Gerekli artlar

Temel bilgi gereklilikleri

MADDE 16 (1) Hava arac bakm lisans almak veya mevcut lisansna bir kategori/alt kategori ilave edilmesi iin bavuruda bulunan kii, bu Ynetmelik hkmlerine uygun ve Genel Mdrlk tarafndan belirlenen uygun modllerdeki bilgi seviyesinin yeterli olduunu snav yoluyla gsterir. Sz konusu snavlar, SHY-147 gereince onaylanm bir eitim kuruluu veya Genel Mdrlk tarafndan icra edilir.

(2) Hava arac bakm lisans almak veya mevcut lisansna bir kategori/alt kategori ilave edilmesi iin bavuruda bulunan kiinin, bavurudan nceki 10 yl ierisinde, eitimlerini ve snavlarn baaryla tamamlam olmas gerekir. Bunun haricinde nc fkra dorultusunda snav kredilendirilmesi yaplabilir.

(3) Bavuru sahibi, Genel Mdrlk tarafndan belirlenen esaslar erevesinde, aadaki durumlarda temel bilgi gereklilikleri iin tam veya ksmi snav kredilendirilmesi talebinde bulunabilir:

a) kinci fkrada tanmlanmakta olan gereklilii karlamayan temel bilgi snavlar iin.

b) Genel Mdrlk tarafndan belirlenen temel teorik bilgi gerekliliklerine edeer olduu tespit edilen dier teknik nitelikler iin.

(4) Genel Mdrlk tarafndan dzenlenen kredilendirme formu, dzenlendii tarihten itibaren 10 yl sreyle geerlidir. Bavuru sahibi, geerlilik sresinin sonunda yeni kredilendirme iin bavuruda bulunabilir.

Temel deneyim gereklilikleri

MADDE 17 (1) Hava arac bakm lisansna bavuran kiilerin, aadaki deneyim artlarn salamalar gerekir:

a) Kategori A, B1.2 ve B1.4 alt kategorileri ile Kategori B3 iin bavuru sahibinin;

1) lgili teknik eitime sahip olmamas halinde, iletilen hava arac zerinde 3 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas veya,

2) letilen hava arac zerinde 2 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas ve Genel Mdrlk tarafndan uygunluu kabul edilen eitimin teknik bir ite kalifiye personel olarak tamamlanm olmas veya,

3) letilen hava arac zerinde 1 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas ve SHY-147/Part-147 gereince onaylanm bir temel eitim kursunu tamamlam olmas

gerekir.

b) Kategori B2, B1.1 ve B1.3 alt kategorileri iin bavuru sahibinin;

1) lgili teknik eitime sahip olmamas halinde, iletilen hava arac zerinde 5 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas veya,

2) Genel Mdrlk tarafndan uygunluu kabul edilen eitimin teknik bir ite kalifiye personel olarak tamamlanm olmas halinde, iletilen hava arac zerinde 3 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas veya,

3) SHY-147/Part-147 gereince onaylanm bir temel eitim kursunu tamamlam olmas halinde, iletilen hava arac zerinde 2 yllk pratik bakm deneyimine sahip olmas

gerekir.

c) Kategori C iin, byk hava aralar ile ilgili olarak, bavuru sahibinin;

1) Byk hava aralar zerinde Kategori B1.1, B1.3 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereince s bakmda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yllk deneyime,

2) Byk hava aralar zerinde Kategori B1.2 veya B1.4 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereince s bakmda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 5 yllk deneyime

sahip olmas gereklidir.

) Kategori C iin, byk hava aralar haricindeki hava aralar ile ilgili olarak, bavuru sahibinin; bu tr hava aralar zerinde Kategori B1 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY-145 gereince s bakmda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yllk deneyime sahip olmas gereklidir.

d) Akademik yolla elde edilecek Kategori C hakk iin, bir niversiteden veya Genel Mdrlk tarafndan kabul edilen herhangi bir dier yksekrenim kuruluundan, teknik bir alanda akademik derecesi olan bavuru sahibinin 6 ay boyunca s bakm grevlerinin gzlemlenmesi dhil olmak zere bir sivil hava arac bakm ortamnda hava arac bakm ile dorudan ilikili belirli grevlerde allarak elde edilen 3 yllk deneyime sahip olmas gerekir.

(2) Hava arac bakm lisansnn kapsamnn geniletilmesine ynelik bavuruda bulunan kiinin, bavurulan ilave lisans kategorisi veya alt kategorisi iin Genel Mdrlk tarafndan belirlenen asgari sivil hava arac bakm deneyimi gerekliliini salamas gerekir.

(3) Sz konusu deneyimin pratik olmas ve hava arac zerinde gerekletirilen bakm grevlerinin uygulamalarn iermesi gerekir.

(4) Hava arac bakm lisans ilk kez dzenlenirken, gerekli deneyimin en az 1 yl, talep edilen kategori/alt kategori iin uygun hava arac zerinde ve gncel olmak zorundadr. Mevcut hava arac bakm lisansna kategori/alt kategori ilavesi talep edildiinde, gerekli grlen ilave gncel bakm deneyimi 3 aydan az olamaz. Gerekli grlen deneyim, sahip olunan ve bavurulan lisans kategorisi/alt kategorisi arasndaki farka baldr. Sz konusu ilave deneyim, talep edilen yeni lisans kategorisine/alt kategorisine zg olmaldr.

(5) Birinci fkraya baklmakszn, sivil hava arac bakm ortam dnda kazanlan hava arac bakm deneyimi, Genel Mdrlk tarafndan SHY-66 dorultusunda belirlenen gerekliliklere uygun ise kabul edilir veya sivil uak bakm konusunda gerekli tecrbenin varlndan emin olmak iin ilave deneyim istenebilir. Bununla ilgili gereklilikler talimatlar ile dzenlenir.

(6) Hava arac bakm lisans almak veya hava arac bakm lisansna kategori/alt kategori ilave edilmesi iin gerekli olan deneyimin, bavuru tarihinden nceki 10 yl ierisinde kazanlm olmas gerekir.

Lisansa tip ileme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre dzenlenmi SHY-66 hava arac bakm lisansna sahip bir kiinin, belirli bir hava arac tipi zerinde yetkilerini kullanabilmesi iin, ilgili uak tipinin lisansna ilenmi olmas gereklidir.

a) Kategori B1, B2 veya C iin ilgili hava arac tipleri aada belirtilmitir:

1) Grup 1e uygun hava arac tipi,

2) Grup 2ye uygun hava arac tipi, retici alt grup tipi veya tam alt grup tipi,

3) Grup 3e uygun hava arac tipi veya tam alt grup tipi,

b) Kategori B3 iin ilgili tip maksimum kalk arl 2.000 kg ve daha aa olan piston motorlu basnsz uaklardr.

c) Kategori A iin, lisansa tip ilenmesi gerekli olmayp, SHY-145 Ynetmelii artlar yerine getirilmelidir.

(2) Lisansa hava arac tipinin ilenmesi iin ilgili kategoride hava arac tip eitiminin baarl bir ekilde tamamlanmas gereklidir.

(3) kinci fkraya ilave olarak, ilgili kategori ve alt kategoride, lisansa ilk defa hava arac tipinin ilenmesi iin ilgili i ba eitiminin tamamlanmas gereklidir. ba eitiminin esaslar Genel Mdrlke talimatlar ile belirlenir.

(4) Grup 2 ve Grup 3 hava aralar iin, ikinci ve nc fkralardan farkl olarak, lisansa hava arac tipinin ilenmesi aadaki artlarn gereklemesinden sonra da mmkn olur:

a) B1, B2 veya C kategorileri iin, Genel Mdrlke belirlenen kurallar erevesinde gerekletirilen ilgili hava arac tip snavnn baarl bir ekilde tamamlanmas,

b) Kategori B1 ve B2 iin, hava arac tipinde pratik deneyimin gsterilmesi.

(5) Akademik yolla elde edilmi Kategori C lisansna sahip kii iin, ilk hava arac tip snav kategori B1 veya B2 seviyesinde olmaldr.

(6) Grup 2 hava aralar iin;

a) Kategori B1 ve C lisansna retici alt grup tiplerinin ilenmesi iin, lisans sahibinin retici alt grup ve ilgili alt grup ile benzer teknolojideki hava aralarndan ayn reticiden en az iki hava arac tipinin ilenmesine ilikin gereklilikleri salamak zorundadr.

b) Kategori B1 ve C lisansna tam alt grup tiplerinin ilenmesi iin, lisans sahibinin tam alt grup ve ilgili tam alt grup ile ayn teknolojideki hava aralarndan farkl reticilerden en az hava arac tipinin ilenmesine ilikin gereklilikleri salamak zorundadr.

c) Kategori B2 lisansna retici alt grup ve tam alt grup tiplerinin ilenmesi iin, lisans sahibinin ilgili lisans kategorisinin ve geerli hava arac alt grubuna ilikin pratik deneyimini gstermesi gereklidir.

(7) Grup 3 hava aralar iin;

a) Kategori B1, B2 ve C lisanslarna tam Grup 3 tipinin ilenmesi iin, lisans sahibinin Grup 3e ve ilgili lisans kategorisine ilikin pratik deneyimini gstermesi gereklidir.

b) Kategori B1 iin, bavuru sahibinin uygun deneyim kant sunamad durumlarda, grup 3 tipi lisansa aadaki snrlamalarla ilenir:

1) Basnlandrlm uaklar.

2) Metal yapl uaklar.

3) Kompozit yapl uaklar.

4) Ahap yapl uaklar.

5) Kuma ile kapl metal tp yapya sahip uaklar.

(8) B3 lisans iin;

a) Azami Kalk Arl 2,000 kg ve altnda olan basnlandrlmam piston motorlu uaklar tipinin ilenmesi iin, lisans sahibinin ilgili lisans kategorisine ilikin pratik deneyimini gstermesi gereklidir.

b) Bavuru sahibinin uygun deneyim kant sunamad durumlarda, (a) bendinde belirtilen yetki, lisansa aadaki snrlamalarla ilenir:

1) Ahap yapl uaklar.

2) Kuma ile kapl metal tp yapya sahip uaklar.

3) Metal yapl uaklar.

4) Kompozit yapl uaklar.

BENC BLM

Snrlamalar, Lisansn braz ve SHY-66 Lisansna Uyum Koullar

Snrlamalar

MADDE 19 (1) Hava arac bakm lisans zerinde belirtilen snrlamalar, lisans sahibinin sahip olduu yetki imtiyazlarnn ilgili snrlamalar iin geerli olmadn gsterir ve hava aracnn btn iin geerlidir.

(2) On sekizinci maddede belirtilen snrlamalar; uygun pratik deneyimin gsterilmesi veya Genel Mdrlk tarafndan yaplan pratik deneyim deerlendirmesinin yeterli bulunmas durumunda kaldrlr.

Lisansn ibraz

MADDE 20 (1) Lisans yetkilerini kullanan personel ve destek personeli, yetkili kiiler tarafndan talep edilmesi durumunda lisansn 24 saat ierisinde ibraz etmek zorundadr.

SHY-66 lisansna uyum koullar

MADDE 21 (1) Yabanc bir Sivil Havaclk Otoritesi tarafndan dzenlenmi hava arac bakm lisanslarnn Trkiyedeki geerlilikleri SHY-66 erevesinde Genel Mdrlk tarafndan talimatlarla belirlenir.

zel yetkiler

MADDE 22 (1) Hava Arac Bakm Lisansna likin Hava Arac Tipleri Listesinin dnda kalan zel yetkilerle ilgili gereklilikler Genel Mdrlk tarafndan ayrca dzenlenir.

ALTINCI BLM

Sorumluluklar ve dari Yaptrmlar

Lisansn geerlilii

MADDE 23 (1) Genel Mdrlk, emniyeti etkileyen olaylarn veya aada belirtilen faaliyetlerin tespiti halinde SHY-66 hava arac bakm lisansnn;

a) Belgelerde tahrifat yaparak veya sahte belge ibraz ederek SHY-66 hava arac bakm lisans ve/veya yetkilendirme belgesine sahip olunmas durumunda iptaline,

b) Talep edilen bakmn gerekletirilmemesi ile birlikte bu durumun, bakm talep eden kurulua veya ahsa bildirilmemi olmas durumunda 1 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde ise 3 ay sre ile askya alnmasna,

c) Kendi kontrol sonucu ortaya kan, yaplmas gereken bakmn gerekletirilmemesi ile birlikte bu durumun adna bakm yaplan kurulua veya ahsa bildirilmemi olmas durumunda 1 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde ise 3 ay sre ile askya alnmasna,

) hmalkr/sorumsuz bakm yaplmas durumunda, 1 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde ise 3 ay sre ile askya alnmasna,

d) Bakm kaytlarnda tahrifat yaplmas durumunda 3 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde lisansn iptaline,

e) Bakm k sertifikasnda, belirtilen bakmlarn yaplmadn bilerek veya yapldn dorulamadan bakm k sertifikas dzenlenmesi durumunda 3 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde lisansn iptaline,

f) Bakm ilemlerinin veya bakm k sertifikas dzenlenmesinin alkol, uyuturucu ve dier uyarc maddelerin olumsuz etkileri altnda gerekletirilmesi durumunda 3 ay sre ile askya alnmasna, tekrarlanmas halinde lisansn iptaline,

g) Bu Ynetmelik ile SHY-M veya SHY-145 Ynetmeliklerine uygun olmayan durum ve ekillerde bakm k sertifikas dzenlenmesi durumunda yazl ihtar yaplr, tekrarlanmas halinde ise 1 ay sre ile askya alnmasna,

karar verir.

(2) Yaplan deerlendirmeler sonucunda SHY-66 hava arac bakm lisansnda yer alan yetkilerden bir veya bir kann bu Ynetmelik artlarn salamadnn tespit edilmesi durumunda ilgili yetkiler zerinde cezai snrlandrma yaplr.

(3) SHY-66 hava arac bakm lisansna sahip personel veya alt bakm kuruluu, Genel Mdrle sunulan ahsi bilgilerin doruluundan sorumludur.

(4) Askya alnmasna veya cezai snrlandrlmasna karar verilmi lisansn tekrar geerli olabilmesi iin gerekli artlar Genel Mdrlk tarafndan ayrca belirlenir.

Denetim ve idari yaptrm uygulamas

MADDE 24 (1) Genel Mdrlk tarafndan iptaline, askya alnmasna veya snrlandrlmasna karar verilmi lisans sahibinin yetkileri, alt bakm kuruluu tarafndan da ayn ekilde deerlendirilir.

(2) Genel Mdrlk tarafndan, bu Ynetmelik hkmlerine aykr bir davrann tespit edilmesi halinde aadaki yaptrmlar uygulanr:

a) Genel Mdrlk, SHY-66 hava arac bakm lisansn iptal etmeden veya snrlandrmadan ve SHY-145 onayl bakm kuruluuna bu durumu bildirmeden nce ilgili taraf veya taraflara yazl bildirimde bulunur. Bu bildirimde tespit edilmi olan aksakln giderilmesi veya nasl giderileceine ilikin tedbirlerin alnmas hususunda ilgili taraf veya taraflara en fazla 10 i gn sre verilir. Verilen srenin sonunda cevap gelmez ise veya verilen cevap ve aklamalar yeterli grlmez ise SHY-66 lisans iptal edilir, askya alnr veya idari yaptrm uygulanr. SHY-145 onayl bakm kuruluuna da bu durum bildirilir.

b) Genel Mdrlk tarafndan hava aracnn emniyetli operasyonunu olumsuz ynde etkileyecek bir durum belirlenmi ise, Genel Mdrlk bu fkrann (a) bendindeki uygulamalara ilave olarak SHY-66 hava arac bakm lisansn artl olarak, nceden uyar vermeden askya alabilir ve bu fkrann (a) bendinde ngrlen yntemler tamamlanncaya kadar bu uygulamasn srdrr.

c) Bu Ynetmelikte yer alan dzenlemelere aykr davranlar iin 2920 sayl Kanun ile SHY PCde belirtilen idari para cezas da uygulanr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 25 (1) 16/5/2007 tarihli ve 26524 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Hava Arac Bakm Personeli Lisans Ynetmelii (SHY 66-01) yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut lisanstaki haklar

GEC MADDE 1 (1) 16/5/2007 tarihinden nce SHD-T-35 lisansnn verdii haklar, ek bir snav gerektirmeksizin snrlamal olarak SHY-66 lisansna dntrlmek ve kategorisiyle snrl kalmak kaydyla, bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren 5 yl daha geerliliini korur.

(2) SHD-T-35 lisansnn SHY-66 lisansna dntrlmesi ilemlerinde, Genel Mdrlk tarafndan bu Ynetmelie gre belirlenen temel bilgi gereklilikleri ve temel snav standartlar arasndaki farkllklar yanstmak zere, SHD-T-35 lisansndan SHY-66 lisansna dntrlen lisanslara snrlamalar getirilir. Snrlamalar ancak, snrlanm modllere ya da alt modllere ilikin snavlarn baarl bir ekilde tamamlanmas ve gerekli grlrse snrlama konularn ieren deneyimin lisans sahibi tarafndan ispatlanmas halinde kaldrlabilir.

(3) Mevcut SHD-T-35 lisanslarna, SHY-66 lisansna dnm haricinde ilem yaplmaz.

Yrrlk

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik 15/2/2014 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.