27 Ekim 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28804

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİNE GÖREVLERİNDE

KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ

TABANCA SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “fizikî sakatlanma” ibaresi “fiziken engelli hale gelme” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.