23 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28800

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14,43,44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES’e eşdeğer sayılan GRE ve GMAT sınavları,

d) Azami süre: Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı),  lisans sonrası doktora programları için dokuz yılı (on sekiz yarıyılı),

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, tez ve sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

g) EABD/EASD: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,

ğ) EABDB/EASDB: Enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalı başkanlığını,

h) EABD/EASD Kurulu: Bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü: Dumlupınar Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

i) Enstitü kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü kurullarını,

j) Enstitü yönetim kurulu: Dumlupınar Üniversitesine bağlı enstitü yönetim kurullarını,

k) Lisansüstü programı: Yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarını,

l) ÖİDB: Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

n) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

o) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

ö) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,

p) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu,

r) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,

ş) TİK: Doktora Tez İzleme Kurulunu,

t) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

u) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

ü) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

v) Yerel kredi: Bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar/klinik saatinin yarısının toplamını,

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile Üniversitelerarası Kurulca veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur. Bunlardan;

a) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ile tezsiz programlar için minimum 90 ve tezli programlar için minimum 120 AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

b) Doktora düzeyi; yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ve minimum 180 AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Lisans sonrası doktora programında minimum kredi 240 AKTS kredisidir.

c) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsayan TYYÇ ile belirlenmiş yeterlilikler ve minimum 180 AKTS iş yüküne dayalı bir programdır. Lisans sonrası sanatta yeterlik programında minimum kredi 240 AKTS kredisidir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında bilim alanı bir yabancı dille ilgili olan programlar hariç eğitim öğretim dili Türkçedir.

(2) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile bazı programlarda kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim yapılabilir. Yabancı dilde yürütülen programlarda derslerin alınması, uygulanması, sınavlarının yapılması, tezlerin yazılması ve diğer hususlar bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla Senato kararıyla düzenlenir.

Öğretim süresi

MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim öğretimin normal süresi, TYYÇ ile belirlenmiş ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen AKTS kredilerini tamamlama süresidir.

(2) Azami eğitim öğretim süresi, yüksek lisans programları için üç yıl (altı yarıyıl), sanatta yeterlik ve doktora programları için altı yıl (on iki yarıyıl),  lisans sonrası sanatta yeterlik ve doktora programları için dokuz yıldır (on sekiz yarıyıl).

(3) Normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhil olmayan süreler şunlardır:

a) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süreler.

b) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süreler.

c) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programına ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.

(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ve tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 8 – (1) Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri hariç olmak üzere, her biri en az on dört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretim 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve açılması halinde yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB ve/veya ilgili enstitü koordinasyonunda ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve açılması halinde yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB/EASDB tarafından belirlenerek ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise ilgili EABDB/EASDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programı ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(3) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili EABD/EASD tarafından hazırlanır; ilgili Enstitü Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(5)  Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde EABD/EASD bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin değişik alanlarda da uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 10 – (1) Yurt içindeki ve dışındaki yükseköğretim kurumları ile ulusal/uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim-öğretim ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 11 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ve Üniversite arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru ve Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretimde, hangi programlara öğrenci alınacağı ve kontenjanları, her yarıyılın başlamasından beş hafta öncesine kadar, ilgili EABD/EASD kurulu önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenerek ilan edilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm şartları sağlaması gerekir.

(4) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Eksik belge ile yapılan başvurular işleme konulmaz.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 15 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan öğrenci, aynı EABD/EASD’da aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili EABD/EASD kurulunun olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası ilgili enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır.

(3) AKTS’ye dâhil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olan veya başvurduğu eğitim-öğretim yılında mezun olabilecek öğrencilerden, belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler, ilgili EABDB/EASDB önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.

(3) Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün şartlarına uymak zorundadır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programından farklı alanda almış olan lisansüstü öğrencilerle, lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışında almış olan lisansüstü öğrencilere uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Bu Yönetmelikle belirlenen şartları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri ile daha önce izledikleri lisans ve yüksek lisans programlarının müfredatı da değerlendirilerek EABDB/EASDB’nın görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az 15 AKTS ve en fazla 30 AKTS kredilik bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Öğrenci, bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin yanı sıra ilgili lisansüstü programı derslerini de danışmanının onayı ile 15 AKTS kredisine kadar alabilir. Bu fıkra kapsamında alınan dersler, bilimsel hazırlık programını tamamladıktan sonra kabul edilmiş olduğu lisansüstü program derslerinden sayılarak öğrencinin intibakı yapılır.

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden en az CC başarı notu alınması zorunludur. Başarısız olunan dersin yerine danışman onayı ile başka bir ders de alınabilir.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili değerlendirme, başarı ve diğer hususlar için, ders alınan programın ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri tamamlama azami süresi bir yıl/iki yarıyıldır. Bu süre akademik izin dışında uzatılmaz. Bir yıl içerisinde bilimsel hazırlık programını tamamlayamayan öğrenciye azami süresini dolduran öğrenciye uygulanan esaslar uygulanır. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Dersler

Lisansüstü programlarına kayıt

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili Enstitü tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer şartları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Enstitü Kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanla birlikte ders seçimi yapılır ve danışman kayıt onayı alınır. Açılmayan dersler için ekle-sil süresi içerisinde danışman oluru ile ekle-sil işlemi yapılır ve tekrar danışman kayıt onayı alınır.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(6) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını danışman onayını alarak yenilemekle yükümlüdür. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin danışmanı ile görüşerek danışmanından yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekle-sil yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Öğrencinin ders yükü bir yarıyılda 30 AKTS kredisidir. Ancak, öğrencinin başarısız olduğu dersler için AKTS üst sınırı uygulanmaz. Öğrenci aynı anda ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına da kayıtlı ise, danışmanın onayı ile bir yarıyılda kayıtlı olduğu programlardan en fazla toplam 60 AKTS kredilik ders alabilir. Öğrencinin ders kaydında AKTS alt limiti aranmaz.

(6) Öğrenciler, danışman ve EABDB/EASDB’nın önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersleri alabilirler.

(7) Danışmanın görüşü ve ilgili EABDB/EASDB’nın onayı ile aynı enstitünün diğer programlarından veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı alınarak üniversitenin diğer enstitülerindeki programlardan da dersler alınabilir. Enstitü dışından ders alacak öğrenciler kayıt tarihinden on gün önce danışmanın onayı ile EABDB/EASDB’na başvururlar.

(8) Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB/EASDB’na en geç o yarıyılın ders ekle-sil süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt şartlarını sağlamış olan öğrenci kaydını yenileyebilir. Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir.

(9) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süreler azami süreden sayılır.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 21 – (1) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilenler hariç, süresi içinde katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz/yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(3) Özel öğrenci olarak kabul edilenler ile lisansüstü program öncesi uygulanan bilimsel hazırlık programı, yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri de katkı payını/öğrenim ücretini ilgili programda kayıtlı öğrenciler gibi öderler.

(4) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti iade edilmez.

Ders saydırma/intibak

MADDE 22 – (1) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçiş yapan öğrenciler ile daha önce aldığı lisansüstü dersleri veya diğer faaliyetleri/uygulamaları saydırmak isteyen öğrencilerin kayıt sonrasında kabul edildiği programa intibakı yapılır.

(2) İntibakta;

a) Yatay geçiş veya lisansüstü programlar arası geçişlerde daha önce alınan lisansüstü dersler veya faaliyetler/uygulamalar,

b) Yüksek lisans programlarına yapılan intibakta sadece yüksek lisans dersleri ve yüksek lisansa yönelik diğer faaliyetler/uygulamalar,

c) Özel öğrencilik kapsamında alınan lisansüstü derslerin en fazla 30 AKTS kredisi dikkate alınır.

ç) Lisansüstü program kapsamında ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile müfredat dışı ders alınabilir, ancak bu derslerde kazanılan krediler intibakta veya mezuniyet şartının sağlanmasında dikkate alınmaz.

(3) İntibak, anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Kararda, öğrenim sürecinde öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl da belirtilir.

(4) Ders saydırma talebinde bulunacak öğrenciler, kayıt tarihini izleyen on beş gün içinde transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili EABDB/EASDB’na başvurmaları gerekir. EABD/EASD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarılı olunan derslerden uygun görülen ders sayısı kadar öğrencinin zorunlu ders kredisi yerine sayılabilir.

(5) İntibak ettirilen derslerin not dönüşümlerinde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası esas alınır ve harf notları AGNO hesabına katılır.

Danışmanlar

MADDE 23 – (1) Lisansüstü programlarından herhangi birine kayıt hakkı kazanan her öğrenci için, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla danışman atanır. Tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı, danışmanlık görevini yürütür.

(2) Yüksek lisans programlarında danışman, EABD/EASD veya diğer EABD/EASD ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci tez danışmanı atanması gerektiği durumlarda ikinci danışman, aynı usulle atanır.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında danışman, EABD/EASD ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki aynı veya eşdeğer EABD/EASD öğretim üyeleri arasından atanabilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı atanması gerektiği durumlarda ikinci danışman, aynı usulle atanır. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, öğrenci veya danışmanın yazılı talepleri üzerine,  EABDB/EASDB’nın görüşüne dayanılarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(5) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, danışman atandıktan sonra uzmanlık alan derslerinden birini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Dersler, derslerin açılması ve sorumluları

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön şartları, eş şartları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler ilgili EABD/EASD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön şart dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş şart dersi denir.

(4) Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredi değeri ise yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi dâhilinde öğrenci iş yüküne göre ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile belirlenir.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere yerel kredi değeri verilmez.

(6) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri, EABD/EASD akademik kurulunca belirlenerek EABDB/EASDB’nın önerisi ile enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

Derslere devam

MADDE 25 – (1) Öğrenci her yarıyıl teorik derslerin %70'ine, uygulamaların %80'ine devam etmek zorundadır. Derslere devam, dersi yöneten ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilip değerlendirilir.

(2) Üniversiteyi temsil etmek üzere spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ve yarışmalar gibi etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Birinci dereceden yakınını kaybetme veya sağlık sorunları gibi haklı ve geçerli nedenle derse devam edemeyen öğrenciler uygun belge ile belgelendirmek ve toplamda 3 haftayı geçmemek kaydı ile devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(4) Başarısız olunan bir dersin tekrarında devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili Enstitü Kurul kararı ile belirlenir.

(5) Uzaktan lisansüstü eğitim programlarında ders ve uygulamalara devamla ilgili hususlar EABDB/EASDB’nın önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Kayıt dondurma

MADDE 26 – (1) Öğrencinin kayıt dondurma talebi, gerekçeli bir dilekçe ve belgeleriyle birlikte, ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Kayıt dondurma talepleri, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

(2) Kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ilk dört hafta içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Sağlık sebebiyle kayıt dondurma başvurusunda bulunacak öğrencilerin herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporunun, en az yirmi iki öğretim gününü kapsaması gerekir.

(4) Öğrenciler, her defasında en fazla iki yarıyıl olmak üzere; toplam dört yarıyıla kadar kayıt dondurma başvurusu yapabilir.

(5) Ancak, sürekli sağlık sorunları olduğunu herhangi bir sağlık kuruluşundan alacağı sağlık raporu ile belgeleyenler, bu süre kısıtlaması dışındadır.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, derslere devam edemez ve kayıt dondurdukları süreler öğretim süresinden sayılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlar ve başarı ölçme araçları

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür.

(2) Başarı değerlendirmesine esas alınacak etkinlikler ve ağırlıkları yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilân edilir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip de başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.

Sınav sonuçlarının bildirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Bir dersin sınav sonuçları ve sınav evrakları ile yarıyıl değerlendirme sonuçları ilgili öğretim elemanı tarafından EABD/EASD başkanına onaylatılarak ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

(2) Öğrenciler, lisansüstü derslerde alınan notlara ilişkin itirazlarını, notların ilanından itibaren ilk beş iş günü içinde ilgili EABDB/EASDB’na yaparlar. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Maddi hata tespit edilmesi halinde, not düzeltilmesi ilgili enstitü yönetim kurulu onayıyla yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 29 – (1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli görülen nedenlerle mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavları akademik takvim çerçevesinde yapılır.

(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ancak Üniversite tarafından görevlendirildiği için sınavlara giremeyen öğrenci, giremediği tüm sınavlar için mazeret sınavına girebilir. Bu öğrencilerin mazeret sınavlarının ne zaman yapılacağı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Mazeretle ilgili başvuru, mazeret süresinin başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir. Ancak, sağlık raporlarında bu süre, raporun veriliş tarihinden itibaren başlar.

(4) Mazereti, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, mazeret süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Aksine hareket eden öğrencinin sınav sonuçları geçersiz kabul edilir.

(5) Geçerli mazereti nedeniyle tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri önünde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler için, beş iş günü içinde mazeretlerini ilgili enstitüye bildirmeleri ve mazeretlerinin ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde yeni bir sınav tarihi belirlenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya dönem içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının % 40'ına, dönem sonu çalışma notu/final veya bütünleme sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır. Dönem içi not ortalamasıyla, başarı notunun hesabında kesirli not en yakın tam sayıya tamamlanır.

(2) Bir öğrenciye, bilimsel hazırlık ve lisansüstü programda aldığı her ders için dersi yürüten öğretim elemanı tarafından 100 tam puan üzerinden aşağıda karşılığı belirtilen başarı notlarından birisi verilir.

        Sayısal puan       Başarı notu        Katsayı        Yüksek Lisans        Doktora/Sanatta yeterlik

        90-100                AA                    4.00             Başarılı                   Başarılı

        85-89                  BA                    3.50             Başarılı                   Başarılı

        75-84                  BB                     3.00             Başarılı                   Başarılı

        70-74                  CB                     2.50             Başarılı                   Şartlı başarılı

        65-69                  CC                     2.00             Şartlı başarılı           Başarısız

        60-64                  DC                    1.50             Başarısız                 Başarısız

        55-59                  DD                    1.00             Başarısız                 Başarısız

        50-54                  FD                     0.50             Başarısız                 Başarısız

        00-49                  FF                     0.00             Başarısız                 Başarısız

(3) Şartlı başarılı değerlendirmeleri, AGNO yüksek lisansta 2.50, sanatta yeterlilik ve doktorada 3.00 ve üstü olması halinde başarılı sayılır. Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf başarı notları kullanılır:

a) DZ, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder ve derse devam şartı aranır.

b) İZ notu, kayıt dondurduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait şartları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. AGNO hesabına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı tüm dersleri tekrar eder.

c) YT notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

ç) YZ notu, not ortalamasına katılmayan seminer, uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik, doktora tez önerisi, tez çalışması veya dönem projesi gibi derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

d) GM notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür.

Ağırlıklı genel not ortalaması

MADDE 31 – (1) AGNO ve dönem sonu not ortalaması; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında AGNO elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrar edildiğinde sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları, virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders tekrarı

MADDE 32 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrar eder. Şartlı başarılı notların başarılı sayılabilmesi için, AGNO’nun yüksek lisansta en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik için ise en az 3.00 olması gerekir. Aksi halde şartlı başarılı dersler tekrar edilir.

(2) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için; AGNO’nun yüksek lisansta en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3.00 olması gerekir. Genel not ortalaması bu ortalamaların altında olan öğrenciler, not ortalamasını yükseltmek için şartlı başarılı derslerini tekrar edebilir.

(3) Öğrenci; genel not ortalamasını yükseltmek için veya başarısız olduğu için, danışmanın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Ders yükü ve başarı

MADDE 34 – (1) Bu program, toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersi ile tezden oluşur. Ders ve tez çalışmalarının AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Seminer dersi, tez yönetimi ve uzmanlık alan dersi yerel kredisiz olup YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez yönetimi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Tez yönetimi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonu sınav takviminin son gününe kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok iki tanesini başka bir yükseköğretim kurumundan da alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi programın ders yüküne sayılabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınabilir ve en çok iki tanesi programın ders yüküne sayılabilir.

(5) Bir sanat alanında yüksek lisans programına kayıtlı öğrenci, tez yerine bir sanat eseri raporu da hazırlayabilir.

(6) Azami süre içinde derslerini ve tezini başarıyla tamamlayamayan ya da AGNO 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

Danışmanın görevi

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında danışmanın görevi; öğrenciye ders seçiminde ve tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci, danışman onayı ile belirlediği tez konusunu en geç üçüncü yarıyılın akademik takvimde belirtilen ekle-sil süresi sonuna kadar ilgili EABDB/EASDB’na bildirmek zorundadır. Tez konusu ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla kesinleşir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, danışman onayını aldıktan sonra enstitü müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(4) Tez jürisi; danışmanın görüşü de alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir EABD/EASD veya diğer bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tez kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde EABDB/EASDB’nın önerdiği ve enstitü yönetim kurulunun onayladığı tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen tez alanıyla ilgili soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda, tezini teslim etmeyen veya savunmaya girip tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(8) Tezi reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, aynı ana bilim dalı tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, dönem projesi ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mezun edilir ve tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Yüksek lisans tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunmayan öğrencinin diploma hazırlama işlemleri başlatılmaz.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanma yeteneği kazandırmaktır.

Ders yükü ve başarı

MADDE 39 – (1) Bu program toplam otuz yerel krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Ders ve dönem projesi çalışmalarının AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Dönem projesi dersi kredisiz olup, YT veya YZ notu ile değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi dersine iki yarıyıldan sonra kayıt yaptırabilir ve yarıyıl sonunda projesi ile ilgili tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olan bir raporu, danışmanına sunmak zorundadır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere yeterlik sınavı uygulanmaz. Öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde, genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir. Bu öğrencilerin ilgili yarıyılın sonunda enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekir.

(4) Öğrenci, müfredat derslerinin en çok üç tanesini başka bir Yükseköğretim Kurumundan da alabilir. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi programın ders yüküne sayılabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alınmaz.

(6) Azami süre içinde derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 2,50’den az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır.

(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için Lisansüstü Eğitim Öğretim Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinde belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılarak tezli yüksek lisans programına intibakı yapılır.

Danışmanın görevi

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışmanın görevi; öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesi dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 41 – (1) Kredili dersleri ile dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile mezun edilir ve kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Dönem projesinin belirli sayıda ciltli ve elektronik kopyasını Enstitüye teslim etmeyen öğrencilerin mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’daki programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Özgün bilgi üreterek bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama,

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirmek ve yeni bir araştırma alanına uygulama, niteliklerinden en az birisini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü ve başarı

MADDE 43 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 yerel kredilik on dört adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından oluşur. Ders ve tez ile ilgili çalışmaların AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Uzmanlık alan ve tez yönetimi dersi yerel kredisiz olup YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci tezini teslim edeceği dönemde tez yönetimi ve uzmanlık alan dersinden YT notu almak zorundadır. Tez yönetimi ve uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonu sınav takviminin son gününe kadar çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar. Raporlar dersi yürüten öğretim üyesi tarafından YT veya YZ olarak değerlendirilir.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinden en çok dört tanesini (lisans derecesiyle kabul edilenler için en çok yedi) danışmanın önerisi, ilgili EABD/EASD’nın kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarından alabilir. Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrencinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak yüksek lisans programlarından alınan derslerin ne kadarının ders yüküne ve kredisine sayılabileceğini ilgili Enstitü Kurulu belirler.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl (dört yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır (altı yarıyıl). Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamak ve en az 3,00/4,00 genel not ortalaması sağlamak zorundadır. Azami süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır ve öğrenci takip eden yarıyılda şartlı başarılı derslerini tekrar alır.

(7) Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden, en çok dört dönem sonunda en az yedi dersini başaran ve genel not ortalaması en az 2.50 olanların istemeleri halinde, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı EABD/EASD’nın tezli veya tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Danışmanın görevi

MADDE 44 – (1) Doktora programında danışmanın görevi; öğrenciye ders seçiminde ve tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.

(2) Danışman, öğrenci ile görüşerek belirlediği tez konusunu öğrencinin aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladığı ve 3.00 genel not ortalamasını sağladığı yarıyılın sonunda EABDB/EASDB’na bildirmek zorundadır. Tez konusu, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve Enstitü Müdürlüğünün onayıyla kesinleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 45 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel ve doktora çalışmaları ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları; yılda iki kez güz ve bahar yarıyıllarında dönem başlangıcında ilgili enstitünün belirleyeceği tarihlerde yapılır. Öğrenciler derslerini başarı ile tamamladıktan ve 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağladıktan sonra yeterlik sınavına girer.

(3) Doktora yeterlik sınavı; enstitülerin her EABD/EASD için EABD/EASD akademik kurulunca belirlenip, EABDB/EASDB’nca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan, birisi öğrenci danışmanı olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla; birisi öğrenci danışmanı olmak üzere en az üç, en fazla beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı ve sözlü sınavları sonucunda elde edilen not başarısının en az 75/100 olması gerekir. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, kayıt yenileme işlemini yapmak şartıyla başarılı oluncaya kadar yeterlik sınavına girebilir.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/ EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi (TİK) oluşturulur.

(2) TİK, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’den veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) TİK’in ilk toplantısı, TİK’in atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.

(4) İkinci tez danışmanı TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.

(5) TİK üyeleri, ilgili EABDB/EASDB'nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verilmek üzere ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eder. Tez önerisini süresi içerisinde teslim etmeyen öğrenciye bir altı ay daha ek süre verilir. İkinci altı ay sonunda teslim edilmediği durumda öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız kabul edilir.

(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir.

(4) Başarısız bulunan öğrencilerin tez konusu, tez danışmanı ve/veya TİK’i değiştirilebilir ve takip eden en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 48 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa ikinci danışman yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrenci, hazırladığı çalışma raporunu komite üyeleri önünde sözlü olarak sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (YT) veya başarısız (YZ) olarak belirlenir. Komite tarafından, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenir.

(5) Üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez Yönetmelikte belirtilen süreler içinde tez çalışma raporunu Enstitüye teslim etmeyen veya teslim ettiği halde komite üyeleri önünde sözlü olarak sunmayan öğrenci başarısız sayılarak yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenir.

(6) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, danışman onayını aldıktan sonra enstitü müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(7) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(8) Doktora tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı da dilerse tez savunma sınavına katkıda bulunmak için katılabilir.

(9) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde EABDB/EASDB’nın önerdiği ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihte öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

(10) Jüri, tez sınavının tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, EABDB/EASDB’nca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenip enstitüye bildirilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda, tezini teslim etmeyen veya savunmaya girip tezi reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanır ve yeni bir tez önerisi belirlenip enstitüye bildirilir.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrenciye talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programına intibakı yapılarak diploması verilir.

(13) Doktora öğreniminde; alanı ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması ve tezle ilgili çalışmaları hakkında ulusal veya uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak sunum yapmış veya güzel sanatlar alanında kişisel sergi açmış olması doktora mezuniyet şartı olarak aranır. Makalenin ve ilgili çalışmanın niteliğine ilişkin hususlar ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 49 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda doktora tezinin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci; bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin onüçüncü fıkrasında belirtilen mezuniyet şartını sağlaması halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla mezun edilir ve doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora tezi ve tezin teslimi usul yönünden uygun bulunmayan öğrencinin diploma hazırlama işlemleri başlatılmaz.

(3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir tez ile sanat eseri veya tasarımın ortaya konulmasını, müzik ve görsel sanatlar ile grafik tasarımında üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programıdır.

Ders yükü ve başarı

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesine sahip olan adaylar için toplam 21 yerel krediden az olmamak şartıyla, en az yedi adet ders, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalı çalışmalardan oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 yerel kredilik on dört adet ders, uygulamalar ile tez veya uygulamalı çalışmalardan oluşur. Ders ve tez veya uygulama çalışmalarının AKTS kredisi ilgili enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Uygulamalı çalışmalar yerel kredisiz olup YT veya YZ olarak değerlendirilir. Uygulamalı çalışma dersine kayıt yaptıran öğrenci yarıyıl sonunda çalışmaları ile ilgili raporu dersi yürüten öğretim üyesine sunar.

(3) Öğrenci, müfredat derslerinden en çok dört adedini (lisans derecesiyle kabul edilenler için en çok yedi adedini) danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB’nın kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı enstitünün farklı programlarından, diğer enstitülerden veya yükseköğretim kurumlarından alabilir. Başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan derslerde başarının değerlendirilmesi bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrencinin alacağı lisans dersleri, ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Ancak yüksek lisans programlarından alınan derslerin ne kadarının ders yüküne ve kredisine sayılabileceğini ilgili Enstitü Kurulu belirler.

(5) Sanatta yeterlik programları, yurt içi ve yurt dışı bütünleşmiş programlar şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl (dört yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır (altı yarıyıl). Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlamak ve en az 3.00/4.00 ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) sağlamak zorundadır. Azami süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da genel not ortalaması 3,00’dan az olan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilere bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır ve öğrenci takip eden yarıyılda şartlı başarılı derslerini tekrar alır.

(7) Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerden, en çok dört dönem sonunda en az yedi dersini başaran ve genel not ortalaması en az 2.50 olanların istemeleri halinde, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile aynı EABD/EASD tezli veya tezsiz yüksek lisans programına intibakları yapılır.

Danışmanın görevi

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması programında danışmanın görevi; öğrenciye ders ve uygulama seçimi ile tez veya uygulamalı çalışmanın yürütülmesinde danışmanlık yapmaktır.

(2) Danışman, öğrenci ile görüşerek belirlediği tez veya uygulamalı çalışmanın konusunu, öğrencinin aldığı bütün dersleri ve uygulamaları, başarı ile tamamladığı ve 3.00 genel not ortalamasını sağladığı yarıyılın sonunda EABDB/EASDB’na bildirmek zorundadır. Tez veya uygulamalı çalışma konusu, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik tezi veya uygulama çalışması, tez çalışması veya uygulama çalışması ve sonrasında jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci tez/uygulama çalışması danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez/uygulama çalışması ve tez/uygulama çalışmasına ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez/uygulama çalışması belirlenen öğrenci danışmanı ve varsa ikinci danışman yönetiminde tez/uygulama çalışması konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise; çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, ayrıca tezini veya uygulamalı çalışmasını danışman onayını aldıktan sonra enstitü müdürlüğüne teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez; sergi, proje veya uygulama çalışmasını azami süresi içinde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tez, sergi, proje veya uygulama çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(6) Jüri, danışmanın da görüşü alınarak, ilgili EABDB/EASDB’nın önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil ve biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

(7) EABD/EASD kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezin veya metnin jüriye tesliminden itibaren en geç bir ay içinde belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez veya uygulamalı çalışmalardan oluşan sanatta yeterlik çalışması sınavına alır. Bu sınav, çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur.

(8) Jüri, sınavın tamamlanmasından sonra dinleyicilere kapalı olarak tez veya uygulamalı çalışma, sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret kararıyla ilgili olarak jüri üyelerinin hazırladıkları kişisel değerlendirme raporları, EABDB/EASDB’nca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Savunmaya girmeyen veya sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrenciye, takip eden yarıyılın kayıt yenileme işleminden sonra yeni bir danışman atanır ve yeni bir sanatta yeterlik konusu belirlenip enstitüye bildirilir.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrenciye talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programına intibakı yapılarak diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması veya tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer şartları sağlayan öğrenci; gerekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre yazılmış ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda tezin veya metnin ciltlenmiş ve elektronik haldeki kopyasını, tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışması veya tezi ile teslimi usul yönünden uygun bulunan öğrenci ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Sanatta yeterlik çalışması veya tezi ile teslimi usul yönünden uygun bulunmayan öğrencinin diploma hazırlama işlemleri başlatılmaz.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’ndaki programın onaylanmış adı bulunur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesilme

MADDE 55 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak.

Disiplin işleri

MADDE 56 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Engelli öğrenciler

MADDE 57 – (1) Üniversite yönetim kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu engelli öğrenciler için gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 59 – (1) 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 48 inci maddesinin onüçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(2) 2014-2015 eğitim öğretim yılından önce lisansüstü programlarına başlamış olan öğrenciler için, not ortalamalarının hesaplanmasında bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğrencilere, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası hükümlerinde yer alan minimum AKTS gerekliliği şartları aranmaz. Bu durumda olan öğrenciler için Yönetmeliğin 59 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.