22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

İstanbul Medipol Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ  LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; İstanbul Medipol Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi(AKTS): Öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemi olup öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve bunlara benzer etkinliklerin tümünü gösteren değeri,

ç) Bilimsel hazırlık: Lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlardan ya da farklı bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, eksikliklerini gidermek için bir takvim yılını aşmayacak eğitimini,

d) Bütünleşik doktora: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin yüksek lisans ve doktora programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren programı,

e) Bütünleşik yüksek lisans: Lisans programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayanların öğrenimlerinin yüksek lisans programı ile kesintisiz olarak birleştirildiği ve süreklilik gerektiren programı,

f) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye, ders seçimi ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

g) Dönem: Resmi tatil günleri ve sınav günleri hariç, en az yetmiş iş gününü kapsayacak biçimde, başlangıç ve bitiş tarihlerinin Senato tarafından her akademik yılın başlamasından önce belirlendiği güz, bahar ve yazdan oluşan eğitim ve öğretim sürelerini,

ğ) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan Kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan Kurulu,

i) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

j) KPDS/ÜDS/YDS: Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca eşdeğer kabul edilen yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarını,

k) Kredi saat: Bir dönem devam eden bir lisansüstü dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı, haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısı ve haftalık saha veya atölye çalışma saatinin 1/4’i toplanarak hesaplanan değeri,

l) Müdür: İlgili Enstitü Müdürünü,

m) Mütevelli Heyeti: Üniversite Mütevelli Heyetini,

n) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen ve bu statüde kabul edilen öğrencileri,

o) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak açılmış bulunan eğitim programını,

ö) Rektör: Üniversite Rektörünü,

p) Senato: Üniversite Senatosunu,

r) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi veya sanatta yeterlik tezini,

s) Üniversite: İstanbul Medipol Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim ve öğretim dili

MADDE 4 – (1) Yabancı dilde eğitim ve öğretim yapılan programlar dışında, eğitim ve öğretim dili Türkçedir.

(2) Anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirli programlarda tüm dersler veya bir kısım dersler yabancı dilde verilebilir.

(3) Türkçe yapılan derslerde yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir; ödev ve benzeri çalışmaların yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile proje ve tez çalışmaları ile raporlar ve seminerlerin yabancı dilde hazırlanması istenebilir.

Akademik yıl

MADDE 5 – (1) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden ve her dönem sınavlar dâhil onaltı haftadan oluşur. Yaz döneminin açılıp açılmayacağı ve akademik takvimi ayrıca belirlenir.

(2) Güz, bahar ve yaz dönemlerine ilave olarak, kurslar, stajlar ve benzeri programlar eklenebilir. Bunların takvimi, süresi ve şekli Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Öğretim düzeyleri ve süreleri

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri başarıyla yerine getiren öğrenciler, belirtilen sürelerden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(3) Bilimsel hazırlık programı hariç, lisansüstü eğitimini bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerinde belirtilen koşullara göre öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yeni öğretim programlarının açılması

MADDE 7 – (1) Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile yeni lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Enstitünün bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

(3) Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile ortak programlar yürütülebilir.

Derslerin açılması ve sorumlularının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalları akademik kurullarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Enstitülerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her dönem hangi derslerin açılacağına, derse kaydolacak öğrenci sayılarına ve bu derslerin hangi öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.

(3) Lisansüstü dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da lisansüstü ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir.

Yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 9 – (1) Enstitülerde yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler için, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin, kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve başarı durumlarına ilişkin işlemleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 10 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yükseköğretim kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları sağlayanlar için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen ve en çok bir takvim yılı süren programdır.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devamı gerekli görülenlere, derse kayıt, devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bilimsel/sanatsal hazırlık derslerine ek olarak, ilgili lisansüstü program dersleri de verilebilir.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı kapsamında alınan dersler, lisansüstü programda öngörülen derslerin yerine geçmez.

(4) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm derslerden başarılı olmak zorundadır. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(5) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, bir sonraki dönemde ilgili lisansüstü programa başlamış olduğu kabul edilerek, programa yönelik derslerle birlikte, başarısız oldukları dersleri tekrar alırlar. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 11 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları, Enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü veya öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

(2) Bu eğitim veya uygulamaların, öğrencinin Enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı gerekir.

(3) Yurt dışında geçirilecek süre, bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da, ilgili Enstitüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gönderilecek belgelere göre, anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Uzaktan öğretim

MADDE 12 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine, yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretime ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

İlan

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları ile eğitim öğretime başlama yeter sayısı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Her dönemin başlamasından önce, enstitünün öğrenci kabul edeceği programların adları, başvuru koşulları ve gerekli belgeler, son başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda, yabancı öğrencilere ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarına ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş kontenjanları da ayrıca belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitüce onaylı örneği kabul edilir. Sunulan belgelerdeki sınav puanlarının geçerlilik süresi adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlilik süresidir. Başvurulan tarihte geçerlilik süresi dolmamış belge, kayıt tarihinde de geçerli sayılır. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır.

Öğrenci sayısı yetersizliği

MADDE 14 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da daha önce açılmış olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Programın daha sonra açılması durumunda, eğitim-öğretime başlatılmayan adayların giriş sınavları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile geçerli kabul edilebilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programları en az sekiz dönemlik eğitimden mezun olanlar için açılır. Bütünleşik programlar, en az sekiz dönemlik eğitim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak en az sekiz dönemlik eğitim ve öğretimden mezun olan adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES veya YÖK tarafından belirlenen standart puanına sahip olmak.

c) Senato tarafından belirlenen asgari yabancı dil seviyesini gösterir belgeye sahip olmak veya Enstitü tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmış olmak.

(3) Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan, Senato tarafından taban puanları belirlenen sınavlar da kabul edilebilir. Tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adayların en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olanlarda ALES aranmaz. Senato tarafından aksine karar alınmadıkça, güzel sanatlar ve konservatuvar anabilim/anasanat dalları yüksek lisans programları ile tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES’ten alınan standart puan koşulu aranmaz.

(4) İstanbul Medipol Üniversitesinin en az sekiz dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden yüksek lisans bütünleşik programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk dört dönemini tamamlamış olmak,

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması en az 2,70/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.

(5) Bütünleşik programa başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile dördüncü fıkrasındaki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek öğrencinin anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

(6) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına intibakları yapılır.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları

MADDE 16 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar ile en az on dönemlik öğretim veren fakültelerin başarılı öğrencileri için açılabilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on dönemlik tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak.

b) Adayların, başvurdukları programın puan türünde, ALES’ten aldıkları en az 55 standart puana, lisans diplomasıyla başvuranların, 80 standart puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya ALES puanı yerine, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan aldıkları ve Senatonun belirlemiş olduğu taban puana sahip olmak.

c) Temel tıp bilimlerinde; doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi/diş hekimliği fakültesi diplomasına sahip adayların, tabanı Senato tarafından belirlenmek üzere ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana ya da en az 50 puan ve üzerinde temel tıp puanına sahip olmak.

ç) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak.

d) Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3,00/4,00 ya da eşdeğeri olması veya mezuniyette ilk üç dereceye girmiş olmak.

e) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların, Senato tarafından aksine karar verilmedikçe, anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puandan az olmamak şartı ile Senato tarafından belirlenecek yabancı dil yeterlik standart puanına sahip olmak.

(3) Senato tarafından aksine karar alınmadıkça enstitüde güzel sanatlar ve konservatuvarlarla ilgili program/anabilim dallarına öğrenci kabulünde, ALES’ten standart puan alma koşulu aranmaz.

(4) Temel tıp puanı; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS)/(DUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

(5) Yüksek lisans programlarında derslerini en az 3,30/4,00 GANO ile tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitünün belirleyeceği koşullarda doktora programına doğrudan geçiş için başvurabilir.

(6) İstanbul Medipol Üniversitesinin en az on dönem süreli eğitim ve öğretim veren fakülte öğrencilerinden doktora/sanatta yeterlik bütünleşik programına başvuracak adaylardan aşağıdaki koşullar aranır:

a) Lisans öğreniminde en az ilk dört dönemi tamamlamış olmak.

b) İlgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında genel not ortalamasına göre ilk üç dereceye girmiş olmak.

(7) Bütünleşik programda, başvuru dönemindeki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayıyla bu maddenin altıncı fıkrasındaki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek öğrencinin anabilim/anasanat dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

8) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına intibakları yapılır.

Yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 17 – (1) Yüksek lisans programına başvuran adayların yabancı dil seviyelerini gösterir belgelerin bulunmaması halinde, öğrenciler ilanda belirtilen yer ve zamanda, Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilecek yabancı dil jürisi tarafından yapılacak yeterlik sınavına alınırlar. Enstitüler, belirlenecek taban puanları göz önünde tutarak, yabancı dil yeterlik sınavında alınmış olan puanları genel başarı değerlendirmesinde dikkate alırlar.

(2) Yabancı uyruklu adayların anadili dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri ile Türkçeden, Senato tarafından kabul edilen başarı taban puanına sahip olmaları gerekir.

(3) Yabancı uyruklu adayların Türkçe düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından alınan harf düzeyleri ve anlamları şunlardır:

a) A Düzeyi: Türkçesi yeterli; öğrenime başlayabilir.

b) B Düzeyi: Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilir. Bu düzeyde olanlar öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin öğrenimlerine devam ettikleri süre içerisinde üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavına girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

c) C Düzeyi: Türkçesi yetersiz. Bu düzeyde olanlar kayıt yaptırdıktan sonra Türkçelerini geliştirmek üzere Üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfına devam eder veya en fazla bir yıl izin alırlar. Bu öğrencilerin sonraki eğitim ve öğretim yılı başında Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’nin açacağı Türkçe Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını başarmaları gerekir. Bu sınavı başaramayanlar lisansüstü öğrenimlerine devam edemezler.

Mülakat

MADDE 18 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri arasından belirlenen en az üç asil, iki yedek üyeli bir jüri oluşturur.

(2) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı da yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme sonuçları, mülakat notu çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Genel başarı değerlendirmesi ve öğrenci kabulü için ALES veya temel tıp puanı, genel ağırlıklı not ortalaması ve mülakat sınavı sonucu değerlendirilerek adayların genel başarı notları hesaplanır. Buna göre genel başarı notu; 100 üzerinden tam nota dönüştürülen, ALES puanının ya da temel tıp puanının %50'si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %30'u alınarak hesaplanır. Mülakata girmeyen ve/veya mülakattan en az 60/100 alamayan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır. ALES puanı aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarında, lisans genel not ortalamasının %50’si ve mülakat değerlendirmesinde alınan tam notun %50'si alınarak genel başarı notu hesaplanır.

(2) Adayların başvurdukları program içindeki sıralaması, mülakat jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Sıralaması yapılan adayların listesi bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başvurdukları programlara kabul edilirler.

(3) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday, genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 20 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ile enstitülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde dönem koşulu aranmadan kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

b) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim/anasanat dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.

c) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrencilerin derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde alınarak başarılı olunan dersler nedeniyle, YÖK ve Senato tarafından belirlenen ölçütlere göre, Üniversitemizde öğrencilik hakkı kazanılan lisansüstü programındaki ilgili derslerden muafiyet tanınabilir. Hangi derslerden muafiyet tanınarak, bunlardan alınmış olan notların genel not ortalamasına katılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 21 – (1) Üniversite içinde başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında bilimsel hazırlık hariç en az bir dönemi tamamlamış, aldığı bütün dersleri başarmış öğrenciler, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Başvuran öğrenciler, genel not ortalamasına göre asil ve yedek olarak sıralanırlar.

(2) Başvuruların kabul edilebilmesi için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programının bulunması,

b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu döneme kadar almış olduğu genel not ortalaması yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,00 veya 100 üzerinden en az 65; doktora/sanatta yeterlik için 4,00 üzerinden en az 2,70 veya 100 üzerinden en az 75 olması,

c) Öğrencinin yabancı dil seviyesinin enstitünün kendi öğrencileri için belirlediği koşulları sağlamış olması,

ç) Herhangi bir programa yatay geçiş yapacak olan bir öğrenci, geçiş yaptığı programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını bu programdan almış olması,

gerekir.

(3) Üniversitede bir yüksek lisans programı veya doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik veya bütünleşik doktora programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin geçiş yapmak istedikleri programın giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Geçiş istemlerinin kabulü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

(4) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp almayacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen bir öğrenci, eksik kalan krediyi tamamlamak zorundadır.

Kredi transferi

MADDE 22 – (1) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki herhangi bir yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler nedeni ile danışmanın uygun görüşü, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa kredi transfer edilir. Bu öğrencinin kredileri transfer edilen derslerdeki notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerin başarı notları not ortalamasına katılır.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bunlara eşdeğer olan veya yerlerine sayılabilecek dersler varsa, o derslerle birlikte, aksi takdirde, seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilmez.

Öğrenim ücreti

MADDE 23 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve her dönem başında, kayıt/kayıt yenileme aşamasında ödenir.

(2) Burslu ve/veya eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine tam gün katılma koşuluyla kabul edilen öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez. Burs ve/veya tam gün katılma koşullarını yerine getirmeyen öğrencilerin bu statüleri iptal edilir ve öğrenimlerine devamları öğretim ücreti ödemelerine bağlanır.

(3) Yüksek lisans/doktora programlarında verilecek burs sayısı, indirim oranları, miktarı ve koşulları, Mütevelli Heyetinin yetkilendirmesi çerçevesinde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Enstitüye kayıt yaptırma

MADDE 24 – (1) Kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin, adayın yazılı beyanına göre işlem yapılır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Özel öğrenci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Kayıtlar, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesi kaydıyla yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri çalışmalar da belirlenir.

(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o dönem için devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yaptırılmayan dönem de öğrenim süresinden sayılır.

(3) Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ilave öğrenim ücreti alınmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan kayıtları silinir:

a) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin kaydını sildirmek istemesi.

(2) Öğrenim gördüğü döneme ait borcu bulunmayan öğrencinin talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunca kaydı silinir; ancak o dönem için alınmış olan öğretim ücreti iade edilmez.

Yurt dışında ikamet edenler ve yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 27 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabulünde aranacak usül ve esaslar şunlardır:

a) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puan şartı aranmaz.

b) Yabancı uyruklu adaylardan anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden tezli yüksek lisans programına başvuranların YDS’den 55, doktora veya sanatta yeterlilik için başvuranların ise YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almaları,

c) Adayların, daha önce öğrenim gördükleri kurumların Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edildiğini belgelemeleri,

ç) Tamamen yabancı dilde eğitim ve öğretim yapan anabilim/anasanat dalları dışında lisansüstü eğitim için başvuran adayların, Üniversitenin, diğer üniversitelerin veya Türkçe Eğitim Merkezinin açacağı Türkçe dilbilgisi sınavını başardıklarını belgelemeleri gerekir. Tamamen yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.

d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programları, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları öğrenci değişim programları ile gelen yabancı uyruklu, hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler ayrıca bir sınav yapılmadan lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek programa kabul edilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Ders seçme ve derse kayıt

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön koşul dersleri, bunların kredileri, dönemleri ve sorumlu öğretim elemanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra uygulanır.

(2) Lisansüstü dersler temel ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde dersler verebilirler.

(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, kayıt yaptırdığı derslerde danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilirler. Ancak, yapılacak ders silme işlemi sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının Enstitü Kurulunda belirtilen yeterli sayının altına düşmesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

(5) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, açıldıkları ilk dönemde tekrarlamak zorundadır. Bu derslerin en geç takip eden 2 dönem içerisinde açılmaması durumunda, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan ders veya dersleri alırlar.

(6) Tezli yüksek lisans programında alınan derslerin en çok iki tanesi, tezsiz yüksek lisans programında en çok üç tanesi daha önce alınmamış olmak koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Doktora programında lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans dersleri alabilirler.

(7) Tezli programlarda öğrenim gören öğrenciler, tez süresince her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

Derslere devam

MADDE 29 – (1) Senato tarafından uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi uygun bulunan dersler hariç, derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulama/laboratuvar saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan bir öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden en az bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilerek eğitim bilgi sistemine işlenir ve idareye bilgi verilir.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara devamları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek değerlendirilir. Not yükseltmek amacıyla tekrarlanan veya başarısızlık nedeniyle tekrar alınan derslerde devam koşulu aranmaz.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Sınavlar; ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak aşağıdaki şekilde yapılır. Sınavlara girmeyen bir öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve (0) sıfır almış sayılır.

a) Ara sınav: Bir dönemde her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı dönem/yılsonunda yapılır.

c) Mazeret sınavı: Ara sınav ve genel sınav yerine yapılan sınavdır. Bu sınavlara girme hakkını elde ettiği halde, haklı ve geçerli mazeretleri sebebi ile sınava giremeyen öğrencilerden, mazeretleri, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilenler, ara sınav haklarını aynı dönem içinde; genel sınav haklarını izleyen dönemden önce olmak üzere ilgili yönetim kurulunca belirlenen takvime göre kullanırlar.

Ders başarı notu

MADDE 31 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 (C), doktora/sanatta yeterlik programında ise en az 75 (B-) olması gerekir. Bir dersin dönem içi sınavlarının sayısı, şekli, ders başarı notuna etki etme oranları ilgili öğretim elemanı tarafından dönem başında eğitim bilgi sistemine girilir ve öğrencilere duyurulur. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi %30’dan az, %70 ten fazla olamaz.

(2) Derslerin sınav sonuç listeleri dönem sonunda, öğretim elemanınca imzalanarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne iletilir.

(3) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde yaz öğretimi dâhil, öğrencinin aldığı en son not esas alınır.

(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:

Puanlar       Harfli Başarı Notu       Başarı Katsayısı       Derecesi

95-100                 A                                        4,0                   Pekiyi

90-94                   A-                                      3,7                   Pekiyi

85-89                   B+                                      3,3                   Pekiyi

80-84                   B                                        3,0                   İyi

75-79                   B-                                       2,7                   İyi

70-74                   C+                                      2,3                   İyi (YL) Geçmez (Dr)

65-69                   C                                        2,0                   Orta (YL) Geçmez (Dr)

  0-64                   F (F1-F2)                         <2,0                  Geçmez

(5) Yukarıdaki tabloda belirtilen:

(F1): Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,

(F2): Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harfli başarı notunu

ifade eder.

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme

MADDE 32 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci, bu itirazını sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 5 iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilerek maddi hata incelemesi yapılması sağlanır. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır.

(2) Ders sorumlusu yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru ilan edilen başarı notunda bir değişiklik gerektiriyorsa, not düzeltmesi Enstitü Yönetim Kurulunca sonuçlandırılır. Yapılan değişiklik Müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Bir dersin ağırlıklı notu, o dersin kredi değeri ile başarı katsayısının çarpımı sonucunda bulunan sayıdır.

(2) Dönem ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin belirlenen dönemde Üniversitede kayıt yaptırdığı bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, alınan derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek bulunur.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması; öğrencinin programa kabul edilmesinden itibaren kayıt yaptırdığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(4) Ortalamaların hesaplanmasında işlem virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Danışmanlar

MADDE 34 – (1) Lisansüstü öğrenci danışmanlığı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ya da Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi tarafından yürütülür. Danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine öğrenci ile birlikte karar verir, değişim programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yönlendirir. Lisansüstü öğrenci danışmalarının görevi tez veya sanatta yeterlik danışmanlarının atanması ile sona erer.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci dönem sonuna kadar ilgili enstitüye önerirler. Tez danışmanı önerisi ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafından her öğrenci için atanan lisansüstü öğrenci danışmanları ders seçimi ve diğer görevlerin yanında dönem projesinin yürütülmesinde de danışmanlık yapar.

(4) Doktora programlarında en geç üçüncü dönem sonuna kadar her öğrenci için bir öğretim üyesi Enstitü Yönetim Kurulunca tez danışmanı olarak atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(5) Sanatta yeterlik programlarında, her öğrenci için uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip bir öğretim görevlisi, en geç üçüncü dönem sonuna kadar anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır.

(6) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile danışmanlığı devam ettirilebilir.

(7) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyesi Enstitü Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleği ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre derslerin kredi toplamı 90’dan az olmamalıdır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü öğretimi olarak da yürütülebilir.

(4) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans programları da, aksi yönde alınmış YÖK kararı bulunmaması halinde, bu program kapsamında yürütülür.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı dönemdir.

Dönem projesi ve yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Dönem projesi dersi başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin verildiği dönemde, bu derse kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Dönem projesi, öğrencinin programdaki son derslerini aldığı dönemde verilir. Dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca ilan edilen tarihlerde, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan yazılı bir rapor vermek ve projesini jüriye sözlü olarak sunmak zorundadır.

(3) Dönem projesinin değerlendirilmesi ve yeterlik sınavı, tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Raporu başarısız bulunan öğrenci izleyen dönemde, dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu dönem sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin bu sınavı, takip eden dönemde tekrarlanır.

(4) Tezsiz yüksek lisans yeterlik sınav jürisi, biri öğrencinin danışmanı olmak üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca önerilen üç asil, bir yedek öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinden oluşur.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 kredi saatinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir kredisiz seminer dersi ile tez ya da tez yerine geçebilecek bir sanat çalışmasından oluşur. Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre tez çalışmasının ve derslerin kredi toplamı 90’dan az olamaz.

(3) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı dönemdir.

(2) Bu Yönetmelikle öngörülen koşulları yerine getiren öğrenci; danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üç dönemde mezun olabilir.

Tez önerisi

MADDE 41 – (1) Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, en geç ikinci dönem sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğrenciye, mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile bir dönem ek süre verilir. Bu süre azami öğretim süresine dâhildir.

(2) Tez önerilerinin değerlendirilmesinde Enstitü Yönetim Kurulu ilave görüş alabilir.

Tez raporu savunma sınavı jürisi

MADDE 42 – (1) Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri danışmanın talebi üzerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(2) Jüri; biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asil, bir yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı ya da sanatta yeterlik almış öğretim görevlisinden oluşur.

(3) İkinci bir danışman bulunması durumunda ve ikinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde, jüri aynı koşullarda beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez savunma sınavı

MADDE 43 – (1) Öğrenci tezini/sanat çalışmasını, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez/sanat çalışması, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce, öğrenci tarafından asil ve yedek jüri üyelerine, bir kopyası da CD olarak enstitüye teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav süresi, 45 dakikadan az olamaz.

(3) Tez/sanat çalışması savunma sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar.

(4) Tez/sanat çalışması savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asil üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler hakkında Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre işlem yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanat çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı; aynı gün içinde, bir tutanakla ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(6) Tezi/sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilip enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak danışmanı tarafından onaylanan tezini/sanat çalışmasını, ciltlenmiş olarak, bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(7) Tez/sanat çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini jüri önünde yeniden savunur. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

(8) Savunma sınavlarının sonunda veya düzeltme sonrası savunmada da tezi/sanat çalışması reddedilen öğrenci, danışmanları ve anabilim/anasanat dalı akademik kurullarının görüşü de alınarak yeni bir tez hazırlayabilir; aynı şekilde belirlenen jüri önünde savunur. Öğrencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması ve derecesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Söz konusu yeniliğin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için, toplam 21 kredi saatten az olmamak koşuluyla en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de, toplam 42 kredi saatten az olmamak koşuluyla en az ondört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde tez dâhil kredi toplamı 180’den, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise 270’ten az olamaz.

(4) Doktora öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci dönemin ve lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora yeterlik sınavına alınır.

(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Doktora yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve doktora yeterlik komitesi tarafından seçilen jüri tarafından yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yeterlik sınavına alınır. Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ini geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını önerebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde, danışmanın önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, biri ilgili anabilim dalı içinden, diğeri anabilim dalı dışından ya da başka bir üniversiteden olmak üzere iki üye daha yer alır. İkinci danışman olması durumunda bu danışman, dilerse, komite toplantılarına katılır.

(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim sorumlusu, tez çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim dalı başkanlığı sorumludur. Tez izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler tez önerisine katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya ret eder. Gerekçeli karar, anabilim dalı başkanlığınca bir tutanakla ilgili enstitüye gönderilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini sunar.

Tez çalışması

MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, danışmanının, tez konusunun ve/veya tez izleme komitesinin değiştirilmesini isteyebilir.

(4) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez jürisi

MADDE 51 – (1) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Tez jürisi, öğrencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olduğu, beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez çalışması sınavı

MADDE 52 – (1) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez, asil ve yedek jüri üyelerine, bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

(2) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(3) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da düzeltmeleri yaparak tezini savunmayan öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(7) Tezi doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın onaylanmış adının yer aldığı doktora diploması ve derecesi verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik, özgün bir tasarımın veya sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, toplam 21 kredi saatten az olmamak koşulu ile en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için de toplam 42 kredi saatten az olmamak koşulu ile en az ondört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatsal çalışmalardan oluşur. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde tez veya sanatsal çalışmalar dâhil kredi toplamı 180’den, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise 270’ten az olamaz.

(3) Sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanı ile ilgili temel konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yenilikçilik gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci takip eden ilk sınav döneminde sanatta yeterlik sınavına alınır.

(2) Sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan, beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla jüriler kurabilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anasanat dalı başkanlığınca aynı gün bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde yapılacak yeterlik sınavına alınır. Sınavlara ilan edilen tarihte geçerli mazereti olmaksızın girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(6) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ini geçmemek şartı ile fazladan ders/dersler almasını önerebilir.

Tez veya sanat çalışması izleme komitesi

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; bir ay içinde, danışmanın önerisi ve ilgili anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen bir izleme komitesi oluşturulur.

(2) İzleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, biri ilgili anasanat dalı içinden, diğeri anasanat dalı dışından ya da başka bir üniversiteden olmak üzere iki üye daha yer alır. İkinci danışman olması durumunda bu danışman, dilerse, komite toplantılarına katılır.

(3) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez veya sanat çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı ya da gönderildikleri kurumun birim sorumlusu, izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu anasanat dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anasanat dalı başkanlığı sorumludur. İzleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

(4) İzleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez veya sanat çalışması önerisi savunması

MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan önerisini izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öneri savunması dinleyicilere açık olabilir; dinleyiciler öneriye katkıda bulunabilir.

(2) Öğrenci, tez veya sanat çalışması önerisiyle ilgili yazılı bir raporu danışmanına verir ve bu öneri sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

(3) Tez veya sanat çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu öneriyi salt çoğunlukla kabul veya ret eder. Gerekçeli karar, anasanat dalı başkanlığınca bir tutanakla ilgili enstitüye gönderilir.

(4) Çalışma önerisi reddedilen öğrenci, danışmanının ve/veya çalışmanın konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda yeni bir izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve çalışma konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar önerisini sunar.

Tez veya sanat çalışması

MADDE 59 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez veya sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak tez veya sanat çalışmasını hazırlar.

(2) Tez veya sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve izleyen dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

(3) Çalışma raporu üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, danışmanının, tez veya sanat çalışması konusunun ve/veya izleme komitesinin değiştirilmesini isteyebilir.

(4) Tez veya sanat çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Tez veya sanat çalışması jürisi

MADDE 60 – (1) Tez veya sanat çalışması jürisi, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, öğrencinin izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az birinin başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olduğu, beş asil, iki yedek üyeden oluşur.

Tez veya sanat çalışması sınavı

MADDE 61 – (1) Hazırlanan ve danışman tarafından onaylanan tez veya sanat çalışması, asil ve yedek jüri üyelerine, bir kopyası da CD olarak enstitüye öğrenci tarafından teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, tezin savunulması ve/veya özgün çalışmaların sergilenmesi/sunulması şeklinde yapılır. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(3) Bu sınava mazereti nedeniyle katılamayan asil üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili anasanat dalının görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir sınav günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi veya sanat çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

(6) Tezi veya sanat çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmayan ya da düzeltmeleri yaparak savunmayan öğrencinin tezi veya sanat çalışması reddedilmiş sayılır.

(7) Tezi veya sanat çalışması doğrudan veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlarda tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programını başarı ile tamamlayan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirten sanatta yeterlik diploması ve derecesi verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

İzinler ve Mazeretler

İzinli sayılma

MADDE 63 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi olanaklar elde eden öğrenciye; danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile izin verilebilir.

(2) Zorunlu sebepler dışında izinler, karar tarihini izleyen dönemden itibaren başlar. Dönem başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için, o dönemde de izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(3) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler azami öğretim süresine eklenir.

İzinli sayılamayacak öğrenciler

MADDE 64 – (1) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan öğrenciler izinli sayılmazlar.

Mazeretler

MADDE 65 – (1) Sağlıkla ilgili mazereti olan öğrenci, almış olduğu raporunu süresinin bitimini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne teslim eder.

(2) Öğrenci, rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Rapor süreleri, öğrenim sürelerinin hesabında göz önüne alınmaz. Bir dönemde, beş hafta veya daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o dönem izinli sayılabilir.

(3) Anne, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması ya da Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek mazeretlerin ortaya çıkması halinde Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin, izinli ve raporlu olduğu süre içerisinde öğrencilik hak ve yükümlülükleri devam eder. Tez ücreti yüksek lisans için 1 yıl, doktora için 2 yıl olarak belirlenir. Tez uzatma durumunda, yüksek lisans için dönem başına belirlenen ücretin ½’i, doktora için ise ¼’i oranında ücret alınır.

Mezuniyet ve diplomalar

MADDE 67 – (1) Kayıtlı bulunduğu lisansüstü programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) İlgili programların seminer ve ders sınav sonuçları, yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanakları.

b) Tez, proje veya sanat çalışmasının, enstitünün yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası, bir adet CD’si.

c) Üniversite kütüphanesi ve YÖK tarafından istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş veri giriş formu ve yıllık izin belgesi.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 69 – (1) 5/7/2011 tarihli ve 27985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 71 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür.