22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olacak öğrencileri belirleyen sınavı ve Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (YDBS): Hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin dil seviyelerini belirleyen sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, ana yabancı dil olarak bölümlerinin öngördüğü dili, ikinci yabancı dil olarak YDYO tarafından ilan edilen yaygın dünya dillerinden birini alırlar.”

“(5) Yabancı dil hazırlık sınıfı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin derslere en az %85 oranında devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık durumunun öğretim yılı ve öğretim etkinliklerine dağılımına ve uygulamaya yönelik esasları Birim Kurulunca belirlenir. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler, yılsonunda yapılan YDYS’ye giremez ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar. Ancak, yeni eğitim-öğretim yılı başında uygulanan YDYS’ye katılabilirler. Devamsızlığı %15’i aşan öğrenciler haklı ve geçerli görülen nedenler çerçevesinde mazeretlerini YDYO’ya iletebilir ve YDYO Yönetim Kurulunca kabul görürse yılsonunda yapılan YDYS’ye girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil düzey belirleme sınavı ve yabancı dil yeterlik sınavı

MADDE 6 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında düzey belirleme sınavı adı altında öğrencilere bir sınav uygulanır. Düzey belirleme sınavının uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin esaslar YDYO tarafından belirlenir.

(2) Her eğitim-öğretim yılında YDYO tarafından ilan edilen zamanlarda YDYS yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) YDYO tarafından yapılan YDYS’den 100 tam puan üzerinden, 65 veya üstü puan almış olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) YDYS’ye giren, ancak yeterli puanı alıp muafiyet hakkı kazanamayan öğrenciler, YDBS’den aldıkları puan baz alınarak, yabancı dil hazırlık sınıfına yerleştirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfında yazılı, sözlü ve performans sınavları şeklinde sınavlar uygulanır. Öğrencilerin yıl içi başarısını değerlendirme esasları YDYO tarafından belirlenir ve öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında bilgilendirilir.”

“(2) Yılsonunda yapılan YDYS’ye, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi başarı notu Birim Kurulu tarafından belirlenen baraj puanı ve üzerinde olan öğrenciler girebilirler.”

“(5) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler, hazırlık sınıfına devam şartını yerine getirmiş olmasına rağmen YDYO tarafından belirlenen yarıyıl içi başarı kriterlerini sağlayamaması halinde;

a) Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye katılarak 65 puan veya üzeri başarı puanı almaları halinde hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış sayılırlar.

b)  Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’ye katılıp 65 puan alamayan zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencileri arasından, eğitim–öğretimin Türkçe veya kısmen yabancı dilde yapıldığı program öğrencileri bölümlerine kayıt yaptırabilir ancak mezun olabilmeleri için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen muafiyet şartlarından birini sağlamaları gerekir. Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı bölümlere ait olan zorunlu hazırlık sınıfı öğrencileri YDYS’de 65 puan alamadığı veya bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen muafiyet şartlarından birini yerine getiremediği takdirde hazırlık sınıfını tekrar ederler. Hazırlık eğitiminin ikinci yılında başarılı olanlar, bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler; başarısız olanlar ise kayıt tarihinden önce bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen muafiyet şartlarından birini sağladıkları takdirde bölüm derslerine kayıt yaptırabilirler.

c) Yeni eğitim-öğretim yılı başında yapılan YDYS’den yeterli puanı alamayan, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi öğrencileri bölümlerine kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamaması durumunda mazeretli sayılıp sayılmayacağına Senato tarafından belirlenen esaslara göre YDYO Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. YDYS ve YDBS için mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2012

28434