22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

Artvin Çoruh Üniversitesinden:

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/10/2011 tarihli ve 28084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, yalnızca sağlık ile ilgili eğitim veren birimler için ilgili kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 9/9/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/10/2011

28084