22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisans ücretini Kanunun 42 nci maddesine göre taksitle ödemek isteyen uydu yayın lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen kuruluşlardan banka teminat mektubu sunma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/10/2012

28429

2-

10/1/2013

28524