22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ GRAFİK

TASARIMI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilatı ile yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör:  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini (MSGSÜ),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; grafik tasarım alanını araştırmak, incelemek, tanıtmak, arşivlemek; grafik tasarımı bilgi ve belge merkezi kurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez; amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarını bir bilgi ve belge merkezi yapısı altında toplamak.

b) 1997 yılından beri aralıksız olarak Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünün düzenlediği İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri kapsamında biriktirilen grafik tasarım çalışmalarını korunaklı bir arşiv haline getirebilmek.

c) Türk grafik tasarımcılarının çalışmalarını arşivlemek.

ç) Kaybettiğimiz grafik tasarımcılarının ailelerine ulaşarak, çalışmalarını, aletlerini bağışlamalarını sağlamak.

d) Dijital arşiv oluşturmak.

e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivi her araştırıcının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.

f) Grafik tasarım ile ilgili yayımlar yapmak.

g) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayım/yayınlar yapmak.

ğ) Grafik tasarımcılarla yapılmış atölye çalışmaları, röportaj, filmleri ulaşılabilir kılmak, çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak.

h) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ı) Tüm dünyadan araştırmacıların yararlanabileceği bir merkez olmak.

i) Tüm dünyadan araştırmacıların araştırmalarından beslenen bir merkez olmak.

j) Uluslararası tasarım dernekleri, arşivleri, müzeleri ile işbirliği yapmak.

k) Yurdışındaki arşiv ve müzelerden sergiler getirmek.

l) Gezici sergiler düzenlemek.

m) Üniversitenin tüm enstitü, fakülte, bölüm, yüksekokul ve konservatuvarlarında yürütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek.

ç) Her öğretim yılı sonunda; geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yıl için çalışma planını hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

(3) Merkez Müdürünün önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar ve Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda kendisine vekalet eder.

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Bunların görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma planını; araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak.

b) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

c) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan Üniversite öğretim elemanları ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili önemli çalışmalar yapmış bilim adamları, araştırmacılar ve sanatçılar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur. Merkez Müdürü, Merkez Danışma Kurulunun başkanıdır. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı on beşten fazla olamaz.

(2) Merkez Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az bir kere toplanarak Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Merkez Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluyla karar verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

En üst yönetici

MADDE 13 – (1) Merkezin en üst yöneticisi Rektördür.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Arşiv

MADDE 15 – (1) Merkezin bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarından oluşan arşivin mülkiyeti Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümüne aittir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.